Antilea yn The Odyssey: A Mother’s Soul

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Anticlea in The Odyssey rôl fer ond dylanwadol yn y ddrama; roedd hi'n fam a gyfarfu â'i thranc yn disgwyl i'w mab ddychwelyd adref i Ithaca.

Ond sut daeth ei chymeriad i chwarae yn The Odyssey?

Ei hymddangosiad yn y clasur Groegaidd yn digwydd yn ystod taith Odysseus adref.

Taith Odysseus Adref

Ar ôl dianc o ynys y Cyclops’, mentrodd Odysseus a’i griw oddi ar , gan gyrraedd cartref Aeolus. Rhoddodd Aeolus, brenin y gwyntoedd, fag o'r holl wyntoedd iddynt, a chychwynnodd wyntoedd gorllewinol i'w harwain adref.

Cyn pen deng niwrnod o deithio, hwy a gaent olwg o'r diwedd ar Ithaca, ond un o Odysseus. dynion yn rhwygo'r bag ar agor yn ystod eu taith adref, gan ryddhau hyrddiau cryf o wynt a dychwelyd eu llong yn ôl i Aeolia.

Mae Aeolus yn gwrthod eu helpu yr eildro. Roedd yn hyderus bod Odysseus wedi gwylltio'r Duwiau ac roedd mewn ofn dal eu haflonyddwch. Yn ysu am ddychwelyd adref, mae Odysseus a'i wŷr yn rhwyfo eu hunain i ynys y Laestrygoniaid, y mae eu brenin a'u brenhines yn eu sgowtio am ginio. Llong Odysseus yn unig all ddianc, a chychwynasant i Ynys y Dduwies Circe.

Y Dduwies Circe

Odysseus yn cyrraedd ynys Circe , anfon 22 o wyr, dan arweiniad Eurylochus, i anturio y wlad. Yn eu harchwiliad, maent yn cyrraedd castell Circe a gweld y dduwies yn canu ac yn dawnsio.

Y dynionrhuthro'n eiddgar tuag at y foneddiges hardd, heb wybod am y perygl y maent i'w wynebu. Arhosodd Eurylochus, dyn y disgrifiwyd ei fod yn llwfr, ar ôl mewn myfyrdod a gwelodd ei ddynion yn troi'n foch. Wedi dychryn, mae’n rhedeg yn ôl at eu llong ac yn hysbysu Odysseus o’r hyn a ddigwyddodd.

Gyda chyngor Hermes, mae Odysseus yn amlyncu perlysieuyn i’w imiwneiddio rhag cyffur Circe ac yn mynnu bod ei ddynion yn cael eu dwyn yn ôl at eu pennau eu hunain. Daw Odysseus yn gariad i Circe ac mae’n byw mewn moethusrwydd am flwyddyn nes i’w ddynion ei berswadio i ddychwelyd adref. Gofynnodd i Circe am dramwy'n ddiogel a dywedwyd wrtho am fentro i'r isfyd i chwilio am Tyresias, y proffwyd dall.

Pwy Yw Eurylochus yn Yr Odyssey?

Fel y soniwyd uchod, mae Eurylochus, gŵr Ctimene ac ail law Odysseus , yn cael ei ddisgrifio fel dyn llwfr sy'n achosi trasiedi o fewn llynges Odysseus. Roedd ei ymddangosiad cyntaf ar ynys Circe, lle roedd ei natur llwfr yn caniatáu iddo ddianc o grafangau Circe a rhybuddio Odysseus am dynged ei ddynion. Er iddo ymbil ar Odysseus i adael y gwŷr ar ôl, achubwyd y gwŷr yr oedd wedi eu gadael mor eiddgar yn y diwedd.

Gwelir ei ffolineb eto ar ynys Helios. Mae Odysseus yn mentro i ffwrdd i ddod o hyd i deml, gan adael Eurylochus wrth y llyw. Yn anffodus, oherwydd eu bod wedi bod yn llwgu ers rhai dyddiau, mae Eurylochus yn argyhoeddi'r dynion i ladd rhai o'r gwartheg yn y wlad er gwaethafrhybudd Tiresias. Wedi'i gythruddo gan hyn, mae Zeus yn eu lladd i gyd ac yn caethiwo Odysseus yn ynys Calypso.

Taith Odysseus i'r Isfyd

Yna mae Odysseus yn teithio i'r deyrnas heb haul , rhan bellaf y cefnfor dyfnforol, lle y datododd ei gleddyf, ac y cymerth bostyn yn y pydew gwaed, heb adael i unrhyw ysbryd yfed o'r gwaed hwn cyn iddo lefaru â'r proffwyd dall Tyresias.

Y enaid cyntaf y mae'n ei gyfarfod yw Elpenor, yr ieuengaf o'i griw; yr oedd wedi meddwi y noson o'r blaen a syrthio oddi ar do; mae'n gofyn i Odysseus roi claddedigaeth iawn i'w gorff cyn gadael ynys y duwiesau.

Gweld hefyd: Themâu yn Yr Odyssey: Creu Clasur

Mae Odysseus yn cyfarfod â Tiresias nesaf ac yn cael gwybod am ei dynged i adennill yr orsedd a'i wraig yn Ithaca. Fe'i cynghorir i deithio i ynys Helios a chaiff ei rybuddio i beidio â chyffwrdd â'r praidd sy'n byw yn y wlad.

Ar ôl i Tiresias adael, mae mam Odysseus, Anticlea , yn ymddangos o'i flaen ac yn rhoi gwybod iddo y digwyddiadau sy'n digwydd yn Ithaca. Mae hi'n dweud wrtho sut y bu hi'n alaru ar y blynyddoedd y bu Odysseus i ffwrdd a bu farw o'r melancholy yn aros iddo ddychwelyd adref.

Mae Odysseus yn cyfarfod ag amrywiol bobl yn yr isfyd ac yn cael ei griwio'n fuan gan eneidiau yn holi am eu perthnasau o'r uwch-ddaear ; Wedi'i ddychryn gan hyn, mae'r llanc ifanc yn rhedeg yn ôl at ei long ac yn hwylio i ffwrdd.

Beth Yw Swyddogaeth Anticlea yn The Odyssey?

Anticlea, mam Mr. Odysseus, chwarae arôl tebyg i broffwyd yn The Odyssey . Mae hi'n edrych allan am ei mab trwy roi gwybod iddo am y digwyddiadau sy'n digwydd yn Ithaca. Mae’n rhybuddio ei mab am wŷr ei gwraig a bod Telamechus yn awyddus i’w hanfon i ffwrdd ac yn brwydro i’w cadw draw. Mae hi hefyd yn ei hysbysu am ei dad a sut yr oedd wedi bod yn byw fel gwerinwr oherwydd ei dristwch dwfn.

Mae Odysseus yn galaru am hyn ac yn dymuno cofleidio ei fam, ond wrth iddo geisio, Anticlea. Mae hi'n dweud wrtho nad yw hi ond enaid heb gorff i'w ddal mwyach, ac felly na ellir ei ddal ym mreichiau ei mab. Yn rhwystredig gyda hyn, mae Odysseus yn dirmygu ei ddiffyg pŵer i amddiffyn ei anwyliaid ac yn lle hynny yn frith o drasiedi.

Mae Anticlea yn angor i Odysseus. Mae hi'n dod ag ef i lawr o'r uchelder y mae'n ei deimlo yn byw mewn moethusrwydd ar ynys Circe. Mae hi'n rhoi penderfyniad cadarn iddo fynd yn ôl at ei wraig a'i dir, ac oherwydd hyn, mae'n ysu am ddychwelyd adref sy'n dilyn cysyniad nostos.

Casgliad

<0 Nawr ein bod wedi siarad am Odysseus, ei daith adref, Anticlea, a'i rôl yn The Odyssey, gadewch i ni fynd dros bwyntiau arwyddocaol yr erthygl hon:
 • >Anticlea, mam Odysseus, yn marw mewn galar, yn disgwyl i'w meibion ​​ddychwelyd adref.
 • Ar ôl dianc o ynys Cyclops, mae Odysseus a'i wŷr yn mentro i Aeaea, lle mae'n derbyn bag o wynt gan Aeolus, y llywodraethwr y gwyntoedd.
 • Unwaith yn agos i Ithaca, ei wŷrcydio yn y bag o wynt a'i dorri'n agored, gan ryddhau'r cerrynt y tu mewn a'u hailgyfeirio yn ôl i ynys Aeolus, lle y gwrthododd y brenin helpu.
 • Y mae Odysseus a'i weddillion yn mentro i wlad Circe, lle maent yn aros am flwyddyn mewn moethusrwydd a dywedir wrthynt am geisio cyngor Tiresias i fentro adref yn ddiogel.
 • Mae Odysseus yn mentro i'r isfyd lle mae'n cyfarfod â Tiresias ac yn cael ei gynghori ar ei daith adref; dywedir wrtho am deithio i ynys Helios, Thrinicia, a pheidio cyffwrdd â gwartheg y wlad.
 • Mae Odysseus hefyd yn cyfarfod â'i fam yn yr isfyd ac yn drist o glywed am ei marwolaeth a chyflwr gwan ei dad.
 • Dywedir wrtho hefyd am frwydr Penelope â'i chyfreithwyr a sut y mae ei ynys, Ithaca, yn tegu yn ei absenoldeb.
 • Anticlea yw angor Odysseus; daw ag ef yn ôl o uchelfannau ei fywyd ar yr ynys trwy hysbysu ei mab o gyflwr presennol ei deulu; sut y mae ei wraig a Thelemachus yn gofalu am wahanol rai sy'n barus am ei orsedd.
 • Mae Odysseus a'i wŷr yn teithio i Thrinicia, lle maen nhw'n rhedeg allan o fwyd yn gyflym;
 • Mae Odysseus yn penderfynu teithio'r ynys ar ei ben ei hun a gadael Eurylochus wrth y llyw.
 • Llwfrgi yw Eurylochus, ail bennaeth Odysseus, sy'n cefnu ar ei wŷr ar ynys Circe a hyd yn oed yn ei gael.
 • Lladdwyd pob un o wŷr Odysseus o'i ddau. ymddygiad di-hid a chraffter llwfrdra— Efe hefyd yw y rheswm drosCarchariad Odysseus ar ynys Calypso.

I grynhoi, mae Anticlea yn The Odyssey yn cael ei bortreadu fel mam gariadus ac angor i’w mab. Mae hi'n dod ag ef yn ôl i realiti ac yn caniatáu iddo ailfywiogi ei benderfyniad i fynd adref a datrys y llanast yn Ithaca.

Gweld hefyd: Y Siconau yn Yr Odyssey: Enghraifft Homer o Ddial Carmig

Felly dyna chi! Crynodeb rhannol o Odysseus yn dychwelyd adref, Antilea a’i rôl yn The Odyssey a sut yr adfywiodd awydd Odysseus i ddod adref.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.