Creon yn Gwrthod Claddu Polyneices a'r Canlyniadau Wedi hynny

John Campbell 02-06-2024
John Campbell

Os ydych chi erioed wedi meddwl pam mae Creon yn gwrthod claddu corff Polyneices , rydych chi yn y lle iawn. Rydyn ni yma i'ch helpu chi i ddeall datganiad Creon yn gwahardd claddedigaeth iawn ar gyfer Polyneices.

Gwyddom fod yr olaf wedi cyflawni brad. Ond yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi trafodaeth fanwl i chi am y digwyddiad a'r hyn a arweiniodd Creon i wadu claddedigaeth ar gyfer Polyneices.

Brenin Thebes

Achosodd Creon, brenin Thebes, drychineb iddo'i hun a'i deulu oherwydd ei ysbail. Mae Creon yn gwahardd claddu Polyneices, gan ei alw'n fradwr. Yr oedd cwrs y modd yr oedd yn arwain ei ymerodraeth, ei gamgymeriadau, a ei falchder yn ei rwystro rhag rheoli yn ddoeth a chyfiawn.

Daeth yn ormeswr yn lle hynny, gan roddi cosbau llymion ac anghyfiawn i'r rhai sy'n herio fe. Yn Antigone, portreadodd ddihiryn arwyddocaol sy'n mynd i fyny yn erbyn y gyfraith ddwyfol a'i bobl i ennill teyrngarwch . Ond beth yn union ddigwyddodd iddo drosleisio ei nai yn fradwr?

Er mwyn deall ei ymresymiad, rhaid inni fynd dros ddigwyddiadau Antigone:

 • Ar ôl y rhyfel a laddodd Polyneices ac Eteocles, cododd Creon i rym a meddiannu'r orsedd <10
 • Ei archddyfarniad cyntaf fel yr ymerawdwr oedd claddu Eteocles a gwahardd claddu Polyneices, gan adael y corff i bydru ar yr wyneb
 • Cynhyrfodd y symudiad hwn y mwyafrif o'r bobl, oherwydd mae'n mynd yn erbyn y dwyfol. gyfraith
 • YrMae cyfraith ddwyfol, a basiwyd gan dduwiau, yn datgan bod yn rhaid claddu pob bod byw mewn marwolaeth a marwolaeth yn unig
 • Y gofid mwyaf gan hyn, nid yw'n syndod, yw Antigone, nith Creon, a chwaer Polyneices
 • Mae Antigone yn siarad â'i chwaer Ismene am driniaeth anghyfiawn eu brawd ac yn gofyn am ei help i'w gladdu
 • Ar ôl gweld amharodrwydd Ismene, mae Antigone yn penderfynu claddu eu brawd ar ei ben ei hun yn lle
 • mae Creon wedi'i gythruddo gan herfeiddiad llwyr
 • Mae Antigone wedi ei arestio am gladdu Polyneices ac yna fe'i dedfrydwyd i farwolaeth
 • Haemon, dyweddi Antigone, ac mae mab Creon yn erfyn ar ei dad i adael i Antigone fynd
 • Creon yn gwrthod, ac Antigone yn cael ei ddwyn at fedd i ddisgwyl am ei thynged
 • Mae Tyresias, y proffwyd dall, yn ymweld â Creon ac yn ei rybuddio rhag gwylltio'r duwiau.
 • Dywed Tiresias, “ Hunan-ewyllys, ni a wyddom, sydd yn dwyn gofal ffolineb. Na, caniatewch honiad y meirw ; paid â thrywanu'r syrthiedig; pa allu sydd i ladd y lladdedigion o'r newydd ? Myfi a geisiais dy les, ac er dy les yr wyf yn llefaru: ac nid melysach byth yw dysgu gan gynghorydd da na phan gynghori er dy fudd dy hun.
 • Gwelir hunan-ewyllys Creon yn y deddfau a'r cosbau a roddodd ar Antigone
 • Geiriau Tiresias yn rhybuddio Creon am y digofaint y mae'n ei wynebu wrth ddigio'r duwiau oherwydd ei archddyfarniad
 • Ei weithredoedd o ganiatáu claddu gwraig iach a byw a gwrthod y beddo'r dyn marw yn mynd i'w ddigofaint ac yn dod â llygredd i Thebes, yn ffigurol ac yn llythrennol
 • Yna mae Tiresias yn parhau i ddisgrifio ei freuddwydion yn fyw. Mae'n adrodd breuddwydio am ddau aderyn yn ymladd, yr un adar yn ymladd dros Polyneices 'hyd nes y bydd un yn marw o'r diwedd.
 • Tiresias, mewn ofn, yn rhuthro i feddrod Antigone
 • Wedi cyrraedd yr ogof, mae'n gweld Antigone yn hongian o ei gwddf a'i fab yn farw
 • Mae mewn trallod oherwydd marwolaeth ei fab ac yn dod â'i gorff i'r deml.
 • Mae Eurydice (mam Haemon a gwraig Creon) yn trywanu ei hun yn y galon ar ôl clywed am farwolaeth ei mab
 • Mae Creon yn byw ei fywyd mewn trallod o'r drasiedi a roddwyd iddo
 • <13

  Cynnydd i Grym Creon

  Daeth Creon i rym gyntaf pan alltudiodd Oedipus ei hun mewn cywilydd. Mae'r rheswm penodol dros ymadawiad sydyn Oedipus yn gadael gorsedd Thebes i'w efeilliaid , Eteocles, a Polyneices. Nis gallai ei feibion, y rhai oeddynt yn rhy ieuainc, lywodraethu cenedl. I ddatrys hyn, cymerodd Creon yr awenau.

  Unwaith yr oedd y ddau fab mewn oedran, penderfynodd y brodyr reoli Thebes bob yn ail flwyddyn, gan ddechrau gydag Eteocles. Ond pan ddaeth yr amser iddo drosglwyddo'r goron i'w frawd , gwrthododd ac yn hytrach anfonodd Polyneices i ffwrdd.

  Mewn dicter a chywilydd, mae Polyneices yn crwydro'r tiroedd ond yn y pen draw yn ymsefydlu yn Argos, Yma, mae'n dyweddïo i un o'rtywysogesau . Mae'n adrodd ei awydd i feddiannu'r orsedd a gymerwyd mor chwerw oddi arno. Yna mae brenin Argos yn rhoi pŵer i Polyneices feddiannu'r orsedd trwy rym, gan arwain at ryfel. Un a laddodd Eteocles a Polyneices.

  Creon fel Brenin

  Disgrifiwyd Creon, fel brenin, fel teyrn. Roedd yn ddyn balch a oedd yn ystyried ei hun yn gyfartal â'r duwiau . Gwrthwynebodd eu cyfreithiau, achosodd anghytundeb, anwybyddodd ymbil ei bobl, a rhoddodd gosbau llym i'r rhai oedd yn ei wrthwynebu.

  Dangosodd ei ormes i Antigone, a gafodd ei gosbi er gwaethaf cais ei fab a'r bobl . Y mae hyn yn esampl i'r rhai a ewyllysiant ei wrthwynebu, gan achosi digofaint y duwiau o ganlyniad.

  Er ei fod yn caru ei fab, ni allai ildio i ei gais am ryddhad ei fab . Er mwyn iddi fynd yn groes i'w orchmynion credai ei bod yn haeddu marwolaeth.

  Ni wrandawodd Creon ar unrhyw gyngor nes i Tiresias, y proffwyd dall, ei rybuddio o'r trychineb a fyddai'n digwydd iddo pe na bai'n unioni ei weithredoedd.

  Wedi’r bygythiad i’w fab, mae’n rhuthro ar unwaith i ryddhau Antigone ond yn hytrach mae’n darganfod corff Antigone a’i fab. Roedd yn rhy hwyr gan fod trasiedi ei deulu wedi digwydd. Felly bu’n byw gweddill ei oes mewn trallod oherwydd iddo wrthod claddu ei nai.

  Pam na wnaeth CreonEisiau Claddu Polyneices?

  Roedd Creon, yn ei ymgais i sefydlogi'r wlad, yn dyheu am deyrngarwch. Ei ddull - cosb am weithredoedd o frad. Gwrthodir hawl i gladdedigaeth iawn i'r rhai a'i bradychodd ef a'r genedl.

  Er gwaethaf ei gysylltiadau teuluol â Polyneices, penderfynodd Creon ganiatáu pydru corff ei nai. a gadawodd ef i'r fwlturiaid i fwydo . Achosodd ei ddeddfau gythrwfl mewnol o fewn ei bobl, ac yn lle teyrngarwch, hauodd anghytgord ac yn y pen draw achosi llygredd yn Thebes.

  Sut Achosodd Creon Lygredd?

  Creon oedd craidd llygredd llwyr drwy ganiatáu i gorff bydru ar wyneb ei dir. Yn ffigurol, creodd Creon gymaint o anghytgord nes i'w gyfreithiau lygru ei bobl yn y pen draw. Sut? Oherwydd iddo ddigio'r duwiau trwy gladdu Antigon yn fyw a gwrthod claddu'r meirw, achosodd ddigofaint y duwiau.

  Gwrthododd y duwiau bob gweddi ac aberth, gan lygru'r wlad ymhellach a'i throsleisio'n wlad bwdr.

  Y Wlad Rotten a'r Adar

  Mae breuddwyd Tiresias yn darlunio dau aderyn union yr un fath yn ymladd i'r farwolaeth, yr un adar yw'r adar hyn a gylchodd gyrff Polyneices yn y ddrama, a rhywsut Mae Creon yn sylweddoli'r perygl y rhoddodd ef ei hun a'i deulu ynddo.

  Sut roedd yr adar yn cyfateb i anffawd Creon? Mae gwrthdaro'r aderyn yn symbol o'r gwahaniaeth a grëwyd gan Creono fewn ei bobl oherwydd ei archddyfarniad . Gellid ei ddehongli hefyd fel y gwrthryfel a allai ddigwydd.

  Yna mae Tiresias yn dweud wrth Creon na fydd yr adar hyn yn dweud wrtho am ei ddyfodol oherwydd eu bod eisoes wedi ymgolli yng ngwaed y dyn y gwrthododd ei gladdu. Gellir gweld hyn fel y duwiau yn ffafrio Polyneices a'i deulu dros Creon . Mae Creon yn cael ei alw'n frenin gormesol, tra yn marwolaeth, cyhoeddwyd Antigone yn ferthyr.

  Gweld hefyd: Yr Argonautica - Apollonius o Rhodes - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

  Anufudd-dod yn Antigone

  Antione yn anufuddhau i Creon trwy gladdu ei brawd er gwaethaf dymuniadau'r brenin. Er bod Antigone ynghlwm wrth Creon mewn modd teuluol, nid yw hyn yn atal brenin Thebes rhag ei ​​chosbi'n llym.

  Y mae yn ei feddiannu yn fyw yn gosbedigaeth, gan ddigio y duwiau, ac yn dwyn oddiamgylch oracl o Tyresias, yn ei rybuddio o'i dynged a fuasai yn peri tranc ei fab a'i wraig.

  Dengys herfeiddiad Antigone yn y ddrama ei hymroddiad llwyr i ddwyfoldeb, ac yn ei hanufudd-dod, portreadodd ufudd-dod i’r gyfraith ddwyfol.

  Mae'r gosb a roddir i Antigone yn dramateiddio'r gwrthdaro rhwng dwy ddeddf wrthwynebol ac yn caniatáu i'r gynulleidfa deimlo'r cronni y mae'n ei greu. Ond nid Antigone oedd yr unig un herfeiddiol yn y stori.

  Yn groes i anufudd-dod sifil Antigone, portreadodd Creon anufudd-dod dwyfol . Y mae yn myned yn groes i'r ddeddf ddwyfol, gan ddecbreu y gwrthwyneb ganyn gwrthod claddedigaeth Polyneices, ac yn myned mor bell ag i lyncu person byw.

  Mae’r credoau gwrth-ddweud rhwng Creon ac Antigone yn dod â nhw i ddadl angerddol sy’n dwysáu at faterion bywyd a marwolaeth .

  Casgliad

  Nawr ein bod wedi trafod Creon, ei deyrnasiad, ei gymeriad, y symbolau yn y ddrama, ac Antigone ei hun, gadewch i ni fynd dros brif bwyntiau'r erthygl hon:

  • Creon yw'r brenin a feddiannodd Thebes yn Antigone
  • Ceisiodd Creon sefydlogi'r wlad trwy roi allan gyfraith a rwystrodd gladdedigaeth ei nai Polyneices; mae hyn yn achosi cythrwfl o fewn pobl oherwydd penderfynodd eu brenin wrthwynebu'r gyfraith ddwyfol
  • Antigone, wedi'i ddig gan hyn, yn claddu ei brawd er gwaethaf gorchmynion y brenin. Ar ôl cael ei dal, mae hi'n cael ei chladdu a'i dedfrydu i farwolaeth
  • Mae hwbris Creon yn gwylltio'r duwiau, gan ddangos eu hanfodlonrwydd trwy Tiresias.
  • Tiresias yn ymweld â Creon ac yn ei rybuddio am ddigofaint y duwiau; ei rybuddio am y perygl y mae ei deulu yn ei wynebu
  • Creon yn rhuthro i ryddhau Antigone ond, ar ôl cyrraedd, yn sylweddoli ei fod yn rhy hwyr; mae Antigone a'i fab, Hameon, wedi lladd eu hunain
  • Mae Eurydice, gwraig Creon, yn cael gwybod am farwolaeth ei mab ac ni allai ymdopi â'r galar, felly mae hi'n gyrru dagr i'w chalon, gan gwblhau arwydd Tiresias
  • Mae Creon yn byw gweddill ei oes mewn trallod o'r drasiedi a syrthiodd arno ef a'i deulu
  • Mae ymladd y fwlturiaid yn symbol o'r anghyfartaledd a greodd Creon trwy osod ei hun ar yr un sail â'r duwiau
  • Mae'r duwiau'n gwrthod derbyn unrhyw offrymau a gweddïau gan Creon a phobl Thebes, ac felly mae Thebes yn cael ei ystyried yn dir neu dir pwdr. llygredd — yn llythrennol ac yn ffigurol

  A dyna chi! Trafodaeth gyflawn ar pam y gwrthododd Creon gladdu Polyneices, Creon fel brenin, gwlad bwdr Thebes, a natur symbolaidd yr adar ym mreuddwydion Tiresias.

  Gweld hefyd: Sut Mae Grendel yn Edrych? Dadansoddiad Manwl

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.