Cyfeiriadau Beiblaidd yn Beowulf: Sut Mae'r Gerdd yn Cynnwys y Beibl?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

> Cyfeirir at gyfeiriadau Beiblaidd yn Beowulf , er iddo gael ei ysgrifennu pan oedd paganiaeth a diwylliant paganaidd yn llywodraethu ar y pryd. Mae hyn yn rhesymol gan nodi bod Ewrop yn araf droi at Gristnogaeth yn ystod y cyfnod hwnnw, ac mae'r gerdd epig hon yn darlunio'r trawsnewid.

Tra bod cyfeiriadau Beiblaidd yn cael eu dangos, amlygir cyfeiriadau uniongyrchol yn ogystal at amrywiol straeon Beiblaidd. Darllenwch hwn i ddarganfod yn unig beth oedd y cyfeiriadau Beiblaidd yn Beowulf .

Enghreifftiau o Gyfeiriadau Beiblaidd yn Beowulf: Gyda Chysylltiadau Uniongyrchol

Fel y soniwyd uchod, mae'r ddau gyfeiriad at y Bibl yn Beowulf ynghyd a chrybwylliadau uniongyrchol. Wedi'i gymryd o gyfieithiad Seamus Heaney, mae enghreifftiau o gyfeiriadau Beiblaidd uniongyrchol yn Beowulf yn cynnwys :

 • Mae gan Grendel, yr anghenfil drwg, gefndir yn y plot, yn ôl y gerdd. Y mae a wnelo hyn â Cain ac Abel: “Am ladd Abel yr oedd yr Arglwydd Tragwyddol wedi codi pris: ni chafodd Cain unrhyw les o gyflawni'r llofruddiaeth honno Am i'r Hollalluog ei wneud yn anathema Ac o felltith ei alltudiaeth y tarddodd Ogres a gorachod, a rhithiau drwg A'r cewri hefyd.”
 • Sôn am greadigaeth y ddaear fel y dywedir yn y Beibl: “Sut y gwnaeth yr Hollalluog y ddaear yn wastadedd disglair wedi ei wregysu ag ef. dyfroedd; Yn ei ysblander gosododd yr haul a'r lleuad I fod yn lampau daear, llusernau i ddynion, A llanwodd lin y byd.Gyda changhennau a dail; a buchedd a fuant ym mhob peth arall a ymsymudodd”

Fodd bynnag, y mae llawer o gyfeiriadau eraill at y Beibl yn Beowulf.

Gweld hefyd: Polyphemus yn yr Odyssey: Cyclops Cawr Cryf Mytholeg Roegaidd

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • “Ef oedd alltud yr Arglwydd” sef ymadrodd sy'n disgrifio'r dihiryn Grendel. Mae hwn yn gyfeiriad at stori Cain ac Abel lle bwriwyd Cain allan o'r ardd am lofruddiaeth. Neu fe allai hefyd fod yn gyfeiriad at Lucifer, yr hwn a fwriwyd allan o'r Nefoedd
 • Cyfeiriad at yr ôl-fywyd, sef y Nefoedd yng Nghristnogaeth: “Ond bendigedig yw'r hwn, wedi marw, a all nesáu at yr Arglwydd A dewch o hyd i gyfeillgarwch yng nghofledigaeth y Tad”
 • Cyfeirir at fodolaeth paganiaeth er bod Cristnogaeth wedi tyfu, gan: “O weithredoedd da a drwg, yr Arglwydd Dduw, Pen y Nefoedd a'r Goruchaf Brenin y Byd, Oedd yn anadnabyddus iddynt”
 • “Yr Hollalluog ogoneddus, a wnaeth y dyn hwn yn enwog” sy’n rhoi clod i ddyn yn ennill enwogrwydd ac anrhydedd oherwydd Duw

Cyfeiriad Anghristnogol: Beowulf a’r Paganiaeth Hiraethog yn y Gerdd

Mae’n amlwg sut mae paganiaeth yn dal i gael ei lywodraethu’n gryf yn y diwylliant a’r gymdeithas sy’n cyfeirio at y gerdd. . Yn y diwylliant Eingl-Sacsonaidd a'r diwylliant rhyfelgar fel ei gilydd, roedd ffocws ar anrhydedd, uchelwyr, marw dros achos, teyrngarwch i frenin, dial, gwrthod cael eu coetsio, a dewrder a chryfder.

Serch hynny, amlygodd y rhain yagweddau ar ddiwylliant a oedd yn aml yn cyd-fynd â thrais , peidio â throi'r boch arall a cheisio anrhydedd yn lle gostyngeiddrwydd, fel gwerthoedd y grefydd newydd.

Dyma ychydig enghreifftiau o'r paganiaeth sy'n para yn Beowulf:

 • Dywed Beowulf , “Syr doeth, paid â galaru. Mae bob amser yn well dial ar rai annwyl nag i alaru.” Mae’r ffocws ar ddialedd a pheidio â gadael i Dduw ddial (cred Gristnogol)
 • Mae hefyd yn dweud: “Gadewch i bwy bynnag sy’n gallu ennill gogoniant cyn angau” Ond mae’r ffocws mewn Cristnogaeth yn ar storio trysorau yn y Nefoedd yn lle ar y ddaear
 • Mae'r gerdd hefyd yn sôn am “Weithiau mewn cysegrau paganaidd yr addunedasant Offrymu i eilunod, tyngu llw y deuai llofrudd eneidiau i'w cymorth Ac achub y bobl ” Crybwyllir defodau a thraddodiadau Paganiaeth er gwaethaf y crybwylliad cyson am y duw Cristionogol
 • Dywed Beowulf, i ymladd yn erbyn person cenfigenus, “Am fod pawb yn gwybod am fy nerth aruthrol,” ymhlith pethau eraill. Ond er bod hyn yn gweddu i ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd a’r ymgais paganaidd o anrhydedd yn anad dim yn ogystal â dewrder, nid yw hyn yn gweddu i Gristnogaeth yn llwyr. Mae Beowulf yn aml yn ymffrostio, gan ddatgan pethau fel hyn, ond yn y Beibl, mae'n dweud, “mae balchder yn mynd cyn cwymp”

Cyfeiriad Crefyddol yn Beowulf: Cymysgedd Rhyfedd Paganiaeth a Christnogaeth

Roedd Cristnogaeth yn ennill cryfder ac Ewrop yn ystod yr amser hwnnw ynhanes , er bod paganiaeth yn dal yn gryf mewn llawer o feysydd, yn enwedig mewn traddodiadau. Am y rheswm hwn, mae llawer yn credu bod awdur y gerdd hon am ddangos Cristnogaeth a phaganiaeth. Wrth i chi ei darllen, gallwch weld y fflipio y mae'r awdur yn ei wneud rhwng y ddwy grefydd.

Mae digon o gyfeiriadau Beiblaidd yn y gerdd epig a dyna sut y gwyddom fod yr awdur yn pwyso i'r cyfeiriad hwnnw. Mae'r cymeriadau yn trawsnewid i'r grefydd newydd , er eu bod yn dal i ddal gafael ar rai traddodiadau paganaidd.

Beth Yw Cyfeiriad? Pam Defnyddio Cyfeiriadau Beiblaidd mewn Llenyddiaeth?

Cyfeiriad yw pan na chyfeirir yn benodol at rywbeth , sy'n gwneud i chi feddwl am y peth, y digwyddiad neu'r person hwnnw . Er enghraifft, efallai eich bod wedi clywed pethau fel “ ni allwch chi ddim ond clicio ar eich sodlau ” neu “ Hoffwn i gael tocyn aur ,” mae’r ddau yn gyfeiriadau at straeon enwog, un sef The Wizard of Oz, a'r llall Charlie and the Chocolate Factory. Fel y crybwyllwyd, nid yw cyfeiriadau yn nodi'n benodol pa stori yr ydych i fod i feddwl amdani, ond maent yn dibynnu ar y ffaith eich bod eisoes yn gwybod y rhain.

Defnyddir cyfeiriadau yn gyffredinol yn gyffredin mewn llenyddiaeth ar gyfer llawer o resymau . Mae un ohonyn nhw oherwydd y gall helpu'r gynulleidfa i wneud cysylltiadau â'r stori maen nhw'n ei darllen. Maen nhw'n gallu tynnu ar yr hyn maen nhw'n ei wybod o'r peth, digwyddiad neu berson y cyfeirir ato. Cadw mewn cofhynny, mae hefyd yn helpu pobl i uniaethu'n drylwyr â'r stori os ydynt yn digwydd darllen cyfeiriadau am straeon y maent wedi eu darllen unwaith.

Defnyddir cyfeiriadau Beiblaidd, ar y llaw arall, yn gyffredin iawn, oherwydd yr eangder ac amryw hanesion a geir yn y Beibl . Ar ben hynny, mae'r rhan fwyaf o bobl wedi darllen y Beibl neu o leiaf rhyw ran ohono a gallant uniaethu ag ef yn hawdd pan gyfeirir ato mewn storïau.

Gweld hefyd: Lysistrata – Aristophanes

Er enghraifft, mae llawer o gyfeiriadau Beiblaidd a ddefnyddiwn bob dydd ond efallai heb sylweddoli, un ohonyn nhw yw’r ymadrodd “ rhowch yn fy nwy sent ,” sy’n cyfeirio at hanes y weddw dlawd a roddodd ddau sent (y cyfan oedd ganddi) yn offrwm i’r eglwys .

Beth Yw Beowulf? Cefndir a Chyd-destun Y Gerdd Enwog

Mae Beowulf yn gerdd epig a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg gan awdur dienw . Nid ydym yn adnabod yr awdur oherwydd mae'n debygol ei bod yn stori a adroddwyd ar lafar a oedd yn cael ei throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Unwaith y datblygwyd tafodiaith Hen Saesneg (o'r Eingl-Sacsoniaid), gellid ei hysgrifennu. Ymhellach, daeth yn un o'r gweithiau celf pwysicaf i'r Saesneg.

Mae'n adrodd digwyddiadau arwr rhyfelgar enwog yn Sgandinafia a deithiodd i Ddenmarc i helpu Hrothgar, Brenin y y Daniaid. Mae'r brenin a'i bobl yn dioddef yn nwylo anghenfil didrugaredd a gwaedlyd o'r enw Grendel. Er mwyn ennill a dangos ei deyrngarwch oherwydd hen addewid,Mae Beowulf yn cynnig helpu.

Mae'n enghraifft berffaith sy'n amlygu y diwylliant Eingl-Sacsonaidd a'r gwerthoedd gosodedig, yn dod o oedd paganiaeth , ond a drawsnewidiwyd yn ddiweddarach yn werthoedd Cristnogol.

Casgliad

Cymerwch olwg ar prif bwyntiau cyfeiriadau Beiblaidd yn Beowulf a gwmpesir yn yr erthygl uchod.

 • Mae Beowulf yn epig cerdd a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg, am hanes arwr rhyfelgar am fynd at y Daniaid i'w helpu i frwydro yn erbyn yr anghenfil Mae Grendel
 • Beowulf yn gerdd bwysig iawn i'r iaith Saesneg, un o'r rhesymau yw ei bod yn portreadu'r troad crefyddol. Ewrop ar y pryd
 • Roeddent yn symud o baganiaeth i Gristnogaeth eang, ac yn y gerdd hon, gallwch weld y trawsnewidiad
 • Mae cyfeiriadau Beiblaidd yn boblogaidd iawn mewn llenyddiaeth yn gyffredinol oherwydd bod gan lawer o bobl. o leiaf ddarllen peth o'r Beibl. Mae'n ffordd hawdd o wneud cysylltiadau eang
 • Mae Beowulf yn gwneud llawer o gyfeiriadau Beiblaidd, gan amlygu system werthoedd newydd Cristnogaeth, er enghraifft, sonnir am stori'r creu fel cyfeiriad.
 • Yn Beowulf, mae yna nid cyfeiriadau at y Beibl yn unig mohonynt, ond mae yna hefyd gyfeiriadau uniongyrchol at enwau a storïau’r Beibl, fel y sonnir yn benodol am stori Cain yn lladd Abel ac yn cael ei fwrw allan o Ardd Eden, lle mae’r anghenfil yn cyfeirio fel disgynnydd i Cain
 • Enghraifft arall o gyfeiriad Beiblaidd yn Beowulf yw “darganfodcyfeillgarwch yng nghofleidio'r Tad” sy'n cyfeirio at fywyd ar ôl marwolaeth a'i ffordd i'r Nefoedd
 • I'r gwrthwyneb, mae yna hefyd rai cyfeiriadau at werthoedd paganaidd, megis dial a thrais, sy'n dangos trawsnewidiad crefydd ar y pryd

Cerdd epig yw Beowulf, enghraifft anhygoel o ddiwylliant yn symud o un grefydd a'i gwerthoedd i'r llall . Mae Beowulf yn dangos paganiaeth hirhoedlog yn ei chyfnod ynghyd â chanolbwyntio ar gred yn Nuw Cristnogaeth a’r gwerthoedd newydd a ddaw yn ei sgil. Mae'n ddiddorol gweld y cydadwaith rhwng y ddwy grefydd sydd i fod yn groes.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.