Cymeriadau Beowulf: Prif Chwaraewyr y Gerdd Epig

John Campbell 13-10-2023
John Campbell

Mae rhestr cymeriadau Beowulf yn eithaf hir, ond mae nifer fach sydd â rhannau siarad neu bwysigrwydd i'r gerdd. Beowulf yw'r prif gymeriad, y prif gymeriad a'r cymeriad mwyaf gweithgar, sydd â'r llinellau siarad a'r symudiadau mwyaf.

Bydd yr erthygl hon yn ymdrin â rhestr y gerdd epig, prif gymeriadau Beowulf, eu nodweddion, a'u rolau yn y gerdd yn perthynas â Beowulf. Darganfyddwch y cyfan amdanyn nhw a'u gwahanol nodweddion, galluoedd, a pherthynas â Beowulf yma.

Cymeriadau yn Beowulf: Dirywiad Cyffredinol y Prif Chwaraewyr

Tra bod llawer o gymeriadau yn y gerdd hon, dyma restr o'r prif nodau yn Beowulf .

Gweld hefyd: Catullus 46 Cyfieithiad

Mae'r prif nodau fel a ganlyn:

 • Beowulf : mae'r rhyfelwr ifanc a'r prif gymeriad yn Beowulf sy'n arwain y frwydr
 • Hrothgar : Brenin y Daniaid, angen help gyda Grendel, sy'n dal i ladd ei bobl
 • Grendel : yr anghenfil cyntaf Beowulf yn dod ar ei draws, yr un sydd wedi plagio'r Daniaid ers blynyddoedd, yn llawn dialedd
 • Mam Grendel : daw'r anghenfil dienw hwn i ddial ar ôl mab ei mab. marwolaeth
 • Y ddraig : eto daw'r anghenfil dienw hwn yn erbyn Beowulf ond dim ond ar ôl iddo fod yn frenin am flynyddoedd
 • Unferth : rhyfelwr ifanc sy'n genfigennus o Beowulf ac yn dangos ei ddialedd
 • Halfdan : tad y Brenin Hrothgar
 • Wealhtheow : brenhines yDanes, gwraig y Brenin Hrothgar
 • Hygelac : ewythr Beowulf
 • Wiglaf : perthynas Beowulf ar ôl Beowulf yn dod yn frenin
 • Ecgtheow : Tad Beowulf
 • Breca : Ffrind plentyndod Beowulf
 • Hrethric : Mab hynaf y Brenin Hrothgar
 • Brenin Hrethel : Brenin y Geats, pobl Beowulf

Mae yna ddigonedd o rai eraill, ond dyma'r rhai sydd bwysicaf i Beowulf a'r hanes sy'n datblygu yn y gerdd.

Nodweddion Cymeriad Beowulf: Golwg Fanwl ar Gymeriadau Pwysig Beowulf

Nid yw rhai o'r cymeriadau a grybwyllwyd uchod yn bresennol yn y gerdd, ond maent yn dal i fod yn bwysig. Mae'r rhestr hon o nodau yn egluro eu pwysigrwydd dyfnach i'r prif gymeriad yn Beowulf yn ogystal â'u pwysigrwydd i'r stori.

 • Beowulf : Beowulf yw'r prif gymeriad , ac mae'r gerdd yn dilyn ei anturiaethau a'i fywyd wrth iddo drechu bwystfilod a dod yn frenin ei wlad ei hun. Mae’n bwerus gyda chryfder goruwchddynol bron, ac mae hefyd yn falch o’i alluoedd
 • King Hrothgar : mae’r brenin yn garedig, hael, ac mae’n ddiolchgar am gymorth Beowulf. Mae'r brenin yn rhoi cyngor iddo am ei ddyfodol fel y byddai tad yn ei roi i fab. Bu'n helpu tad ac ewythr Beowulf yn y gorffennol, ac felly mae Beowulf yn teimlo'n rhwym o helpu
 • Grendel : mae'r anghenfil hwn yn byw yn y tywyllwch, ac mae'n plagio'r Daniaid am flynyddoedd i ffwrdd.o ddicter a chenfigen. Mae Beowulf yn ei orchfygu heb arf a thrwy rwygo ei fraich oddi ar
 • Mam Grendel : Mam Grendel yn lladd er dial ar ei mab, a Beowulf yn brysio ar ei hôl ac yn ei lladd yn ei chwrt dyfrllyd <11
 • Unferth : Mae Unferth yn cyflwyno stori o'r gorffennol sy'n dangos Beowulf mewn golau drwg, ond mae Beowulf yn ei gau i lawr, gan ei atgoffa o'i ddiffyg sgiliau
 • Walhtheow : Mae brenhines Hrothgar yn dilyn traddodiad ac yn croesawu'r Geats â breichiau agored, gan ddiolch iddynt am eu cymorth yn erbyn yr angenfilod
 • Wiglaf : ar y diwedd pan fydd Beowulf yn ymladd draig, Wiglaf yw'r unig un un sy'n ei helpu. Mae'n gwylio Beowulf yn marw ac yn dod yn olynydd i'r orsedd ar ôl
 • Y ddraig : dyma'r anghenfil olaf y mae Beowulf yn ei drechu. Mae'n mynd i gynddaredd pan fydd rhywun yn dwyn rhywbeth o'i drysorfa, ac mae'n rhaid i Beowulf frwydro yn ei erbyn i achub ei bobl

Mae'r cymeriadau hyn hefyd yn helpu i ffurfio personoliaeth Beowulf a'i rôl ddiweddarach yn ei fywyd . Maen nhw'n helpu i ddangos hyd yn oed mwy o bethau i ni am Beowulf ac yn ychwanegu at y stori.

Sut Mae Cymeriadau Beowulf yn Enghreifftiol o'r Cod Arwrol yn y Gerdd?

Mae llawer o gymeriadau Beowulf yn bwysig oherwydd darluniant y god arwrol trwy deyrngarwch, anrhydedd, dialedd, a mwy . Mae Beowulf, fel y prif gymeriad, yn dangos ei deyrngarwch a'i anrhydedd trwy ruthro i helpu'r Daniaid i frwydro yn erbyn anghenfil. Ar ben hynny, mae Ef yn enghreifftiodial trwy ymladd yn erbyn mam Grendel yn ogystal â'r ddraig, a oedd yn plagio ei bobl ar ôl iddo ddod yn frenin. Yn ogystal, mae'n dangos ei werth o enw da mewn diwylliant arwrol, wrth iddo frwydro yn erbyn Unferth genfigennus a geisiodd ddwyn anfri arno.

Ar y llaw arall, mae'r Brenin Hrothgar, yn dangos ymddygiad bonheddig ac anrhydedd oherwydd mae'n diolch i Beowulf ac yn rhoi trysorau iddo am ladd Grendel. Mae'r brenin hyd yn oed yn rhoi darn o gyngor i Beowulf ar sut i ymddwyn fel arweinydd iawn yn y dyfodol.

Mae Wealhtheow, brenhines y Daniaid, hefyd yn arddangos y cod arwrol trwy groesawu rhyfelwyr grŵp Beowulf gyda haelioni a charedigrwydd . Mae hi'n dangos lletygarwch trwy gynnig iddynt yfed o'i chwpan a'i rannu.

Yn olaf, mae Wiglaf yn dangos ei deyrngarwch mawr trwy gynorthwyo Beowulf ar ddiwedd ei oes . Ef yw’r unig ryfelwr sy’n dod drwodd dros ei frenin, gan ei helpu i frwydro yn erbyn y ddraig er gwaethaf anafiadau Beowulf a’i ofn. Mae'n bresennol wrth i Beowulf farw, yn cynnig cysur, ac oherwydd ei deyrngarwch, mae Wiglaf yn ennill y goron.

Drychau a Drychau yn Beowulf: Cymeriadau Sy'n Gwneud Beowulf Pwy Ydyw

Yn Beowulf, yno yn ffoil yn ogystal ag yn ddrych i'w gymeriad, a'r rhain yw Grendel a Wiglaf .

Ffoil Beowulf yn y gerdd yw Grendel oherwydd ei fod yn hollol groes i Beowulf. Mae Beowulf i gyd yn dda tra bod Grendel yn ddrwg i gyd . Daioni Beowulf ywyn cael ei ddangos mewn mwy o oleuni wrth ei gymharu â Grendel, a drygioni Grendel hefyd yn cael ei gynyddu gan ddaioni Beowulf.

Mae ffoils yn helpu i gyfoethogi priodoleddau’r cymeriad fel bod y darllenwyr yn gallu eu gweld yn gliriach. Gwyddom fod Grendel yn ddrwg i’r craidd, a bod daioni Beowulf hefyd yn ddwfn iawn.

Gweld hefyd: Sciron: Yr Hen Roegwr Lleidr a Warlord

Ar y llaw arall, mae Wiglaf yn debycach i ddrych Beowulf . Gallwn weld trwy ei weithredoedd o deyrngarwch ac anrhydedd yn ddiweddarach yn y gerdd ei fod yn debyg iawn i Beowulf ifanc.

Mae ganddo nerth, dewrder, dewrder, ac anrhydedd . Yn union ar ddiwedd bywyd Beowulf, gwelwn fod ei gryfder wedi rhedeg allan. Ond mae Wiglaf yn ifanc ac yn ffres ac yn barod, ac felly mae Beowulf yn ei ddewis i gymryd rôl y brenin ar ôl ei farwolaeth. Efe yw drych Beowulf, a throsglwyddir y nerth oedd gan Beowulf i un arall.

Cymeriadau Beowulf Eraill: Cymeriadau Llai Amlwg yn y Gerdd

Dyma'r llall, llai o brif gymeriadau yn Beowulf . Maent yn dal i fod yn bwysig, ond nid cymaint â rhai o'r prif rai eraill.

Mae'r rhestr o nodau eraill fel a ganlyn:

 • Sigemund : cymeriad mytholegol Norsaidd yw hwn, ac mae'n lladd draig. Adroddir ei hanes cyn i Beowulf fynd i ladd ei ddraig ei hun
 • Brenin Heremod : dyma frenin drwg y mae’r bardd yn ei gyferbynnu â nodweddion Beowulf
 • Aeschere : hwn yw cynghor y brenin Hrothgar, brenin yDaniaid
 • Hrothmund : dyma nai Hrothgar sy'n ceisio meddiannu gorsedd Hrothgar oddi wrth ei fab hynaf
 • Hrothmund : dyma ail fab Hrothgar
 • Beow : dyma daid Hrothgar ac fe'i crybwyllir fel arweinydd a roddwyd gan Dduw
 • Shield Sheafson : dyma arweinydd mytholegol a oedd yn adnabyddus fel brenin chwedlonol a ddechreuodd llinach gref pobl Denmarc

Crynodeb Cyflym o'r Hen Gerdd Epig

Beowulf yw un o weithiau llenyddiaeth pwysicaf y gorllewin byd. Wedi'i ysgrifennu rhwng y blynyddoedd 975 i 1025, gan awdur dienw , ond yn trosglwyddo'r crwydr ar lafar i'r cenedlaethau blaenorol. Nid yw ysgolheigion yn gwybod yn union pryd y cafodd ei ysgrifennu, a bu llawer o gyfieithiadau. Fe'i cynhelir yn Sgandinafia yn y 6ed ganrif, ac mae'n enghraifft berffaith o'r côd arwrol a'r diwylliant rhyfelgar.

Mae'r gerdd yn dilyn chwedl Beowulf, rhyfelwr ifanc a balch, sy'n mynd i helpu y Daniaid ag anghenfil . Mae'r Daniaid wedi cael trafferth gydag anghenfil gwaedlyd o'r enw Grendel ers deuddeg mlynedd. Felly, mae Beowulf yn gadael ei wlad ei hun pan fydd yn clywed problem y Daniaid, ac mae'n cynnig ei wasanaethau. Mae’n llwyddo i ladd yr anghenfil, yn lladd mam yr anghenfil, ac yn ennill ei drysorau.

Yn ddiweddarach mewn bywyd, daw Beowulf yn frenin ei wlad ei hun, a daw wyneb yn wyneb â draig flynyddoedd yn ddiweddarach. Mae e yn llwyddo etoond yn marw yn y broses . Mae’r gerdd hon yn fyr o hanes ar y pryd, gyda chymysgedd o elfennau paganaidd a Christnogol. Ac mae'n dangos pa mor bwysig oedd y côd arwrol i gymdeithas ar y pryd.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am y cymeriadau Beowulf a drafodwyd yn yr erthygl uchod:

 • Mae gan Beowulf restr hir o gymeriadau, ond mae rhai sydd â mwy o bwys nag eraill. Ymhlith y prif gymeriadau mae Beowulf, Hrothgar, Grendel, mam Grendel, y ddraig, Unferth, Wealhtheow, a Wiglaf
 • Un o'r cymeriadau pwysicaf yw Hrothgar, brenin y Daniaid oherwydd ei fod yn cefnogi Beowulf ac yn ceisio ei helpu. byddwch yn ddyn gwell
 • Y cymeriadau pwysig eraill yw'r bwystfilod oherwydd eu bod yn ffoil ar y Beowulf “da”. Maen nhw'n arddangos ei gryfderau pan mae'n eu trechu
 • Mae'r ddraig yn arbennig o ddiddorol fel cymeriad oherwydd mae'n dod â balchder olaf Beowulf i'r amlwg wrth iddo fynd i'w ymladd ar ei ben ei hun
 • Mae Wiglaf yn berthynas i Beowulf ac yn dangos ei deyrngarwch i Beowulf ar ddiwedd oes yr arwr, eto'n dangos cryfder a daioni Beowulf
 • Dyna'n rhannol pam eu bod mor bwysig. Ychwanegant at ddiwylliant a gwerthoedd y gerdd
 • Prif ffoil Beowulf yw Grendel, y mae ei ddrygioni yn amlygu daioni Beowulf ac i'r gwrthwyneb
 • Mae gan Beowulf hefyd gymeriad drych, Wiglaf sy'n debyg i Beowulf ifancgyda’i nerth a’i deyrngarwch, olynydd gorsedd Boewulf
 • Mae cymeriadau llai adnabyddus eraill yn y gerdd, ond fe’u crybwyllir yn fwy er mwyn helpu i gyfoethogi’r stori. Mae'r cymeriadau hyn naill ai'n farw neu'n fytholegol
 • Mae Beowulf yn gerdd epig enwog iawn a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 yn Hen Saesneg. Mae'n digwydd yn Sgandinafia yn y 6ed ganrif
 • Mae'n llwyddiannus, ac yna mae'n rhaid iddo frwydro yn erbyn dau fwystfil arall trwy gydol y gerdd

Mae cymeriadau Beowulf yr un yn ychwanegu rhywbeth arbennig at y gerdd enwog , ond nid oes gan bob un ohonynt rannau siarad neu hyd yn oed yn fyw yn ystod y gerdd. Mae gan rai fwy o bwysigrwydd nag eraill, yn enwedig y rhai fel y Brenin Hrothgar, sy'n ceisio helpu Beowulf i fod yn ddyn gwell ac yn frenin gwell yn y dyfodol. Mae pob un o’r cymeriadau yn helpu i arddangos cryfder a phwerau Beowulf , felly mae’n brif gymeriad da, ond ai ef yw’r gorau ohonyn nhw i gyd?

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.