Demeter a Persephone: Stori Cariad Parhaus Mam

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae stori Demeter a Persephone yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus ym mytholeg Groeg o ran perthynas mam-merch. Mae’n dangos i bob pwrpas pa mor barhaus y gall cariad mam fod a pha mor bell y mae’n fodlon aberthu dros ei merch. Hyd yn oed os oedd yn ymddangos fel achos anobeithiol, gwnaeth Demeter bopeth o fewn ei allu i orfodi Zeus i ymyrryd ac yn olaf cael ei merch yn ôl, hyd yn oed am gyfnod cyfyngedig yn unig.

Gweld hefyd: Pam Cafodd Medusa ei Melltith? Dwy Ochr y Stori ar Golwg Medusa

Parhewch i ddarllen i ddarganfod beth ddigwyddodd i Persephone a beth wnaeth Demeter i ddod o hyd iddi a'i chael hi'n ôl.

Pwy Ydy Demeter a Persephone?

Demeter a Persephone yw mam a merch yr oedd eu cariad yn amlwg iawn ym mytholeg Groeg. Maent yn aml yn cael eu darlunio gyda'i gilydd, gan arddangos perthynas mam-merch Demeter a Persephone, a chânt eu galw hyd yn oed yn “Y Duwiesau,” sydd ill dau yn symbol o lystyfiant a thymhorau'r blaned.

Stori Demeter a Persephone

Yn yr Hen Roeg, roedd Demeter yn cael ei hadnabod fel duwies y cynhaeaf. Hi oedd yr un oedd yn gyfrifol am wneud y ddaear yn ffrwythlon ac am ganiatáu i gnydau dyfu. Gwnaeth hyn hi'n dduwies bwysig iawn i'r bobl, ac mae hyd yn oed Zeus, brenin y duwiau, yn cydnabod y rhan fawr y mae hi'n ei chwarae.

Nid oedd Demeter erioed wedi priodi, ond bu iddi eni nifer o blant, y mae Persephone yn wraig iddynt. mwyaf enwog. Mae Persephone, ar y llaw arall, yn ferch i Demeter a Zeus. Mae'rMae stori Demeter a Persephone yn ymwneud â'i herwgipio a sut mae Demeter yn ymdopi â'i diflaniad yw'r stori fwyaf adnabyddus amdanynt. Ysgrifennwyd yr hanes hwn yn yr Homeric Hymn to Demeter. Roedd yn dangos perthynas Demeter a Persephone, a oedd yn manteisio ar fath gwahanol o gariad nag a welir yn fwy cyffredin yn straeon chwedloniaeth Roegaidd.

The Origin of Demeter

Demeter oedd un o'r Deuddeg Olympiad gwreiddiol a oedd yn cael eu hystyried yn brif dduwiau a duwiesau y pantheon Groegaidd. Hi oedd plentyn canol Cronus a Rhea, a brodyr iddi oedd Hades, Poseidon, a Zeus.

Mae hi'n chwarae rhan fawr fel duwies bwyd ac amaethyddiaeth. Ystyrid Demeter yn fam dduwies; felly, cysylltir ei henw yn aml â'r gair “ mam.” Cysylltir hi hefyd â'r term “Mam Daear” hefyd.

Mae hi hefyd yn cael ei hystyried fel yr un sy'n gyfrifol am y newid. tymhorau ac fe'i cynhwysir hyd yn oed yn Emynau Homerig, sef casgliad o farddoniaeth arwrol wedi'i chysegru i'r duwiau. Ceir ynddo emynau am Zeus, Poseidon, Hades, a llawer o rai eraill.

Mae'r Hymn to Demeter yn honni y gellir olrhain tarddiad y Dirgelion Eleusinaidd i ddau ddigwyddiad ym mywyd Demeter: ei gwahaniad oddi wrth ei merch a'i haduniad â hi. . Mae'r dirgelion hyn yn cael eu dathlu'n flynyddol yn Eleusis, Gwlad Groeg. Mae'n anrhydeddu stori Demeter a Persephone. Fodd bynnag, ers yAddunedwyd cychwyniadau mewn cyfrinachedd, nid yw'n eglur sut y cyflawnwyd y defodau.

Ganwyd Persephone

Roedd gan Zeus, brenin y duwiau, ferch gyda'i chwaer , Demeter. Ganwyd a thyfodd Persephone i fod yn dduwies hyfryd. Cymaint oedd ei harddwch fel y daeth yn fuan yn ganolbwynt sylw'r duwiau Olympaidd gwrywaidd. Fodd bynnag, gwrthododd hi bob un ohonynt, a sicrhaodd ei mam fod penderfyniad Persephone yn cael ei barchu. Fodd bynnag, nid oedd yn hawdd rhwystro pob un o'r duwiau a oedd â diddordeb ynddi.

Persephone yn dod yn Frenhines yr Isfyd

I ddechrau, roedd ei rôl yn gysylltiedig yn agos â rôl ei mam—yn gweithio gyda natur ac yn tueddu at y blodau a'r planhigion. Ar ôl cael ei chipio gan ei hewythr, daeth Persephone, neu Proserpina, fel y'i gelwir yn Lladin, yn frenhines yr Isfyd a chwaraeodd ran annatod mewn gwneud penderfyniadau ar faterion yn ymwneud â thir y meirw.

Mae bron pob un o'r mythau am Persephone yn digwydd yn yr Isfyd, er gwaethaf y ffaith iddi dreulio rhan helaeth o'i bywyd yn y byd byw. O ganlyniad, roedd hi'n cael ei hystyried yn dduwies natur ddeuol: duwies natur sy'n ffynhonnau bywyd ac yn dduwies y meirw.

Cipio Persephone

Hades, rheolwr y wlad. Anaml yr aeth yr isfyd a brenin gwlad y meirw allan, ac ar un achlysur, gwelodd y Persephone hardd a syrthiodd ar unwaith.mewn cariad â hi. Gwyddai Hades na fyddai ei chwaer, Demeter, yn caniatáu i'w merch fod yn wraig i Hades, felly ymgynghorodd â'i frawd a thad Persephone, Zeus. Gyda'i gilydd, roedden nhw'n bwriadu herwgipio Persephone.

Gan fod Persephone yn hoff o fyd natur a phlanhigion, defnyddiodd Hades flodyn persawrus a hardd iawn i'w denu. Defnyddiodd flodyn narcissus, a barodd i Persephone dynnu ato'n effeithiol. Ar y diwrnod yr oedd hi allan yn hel blodau gyda'i ffrind, daliodd y blodyn hyfryd ei sylw. Cyn gynted ag y cododd hi'r blodyn, agorodd y ddaear a daeth Hades i'r amlwg yn marchogaeth ar ei gerbyd. Cydiodd yn gyflym ynddi, ac mewn amrantiad llygad, diflannodd Persephone a Hades yn gyflym.

Galar Demeter

Pan ddaeth Demeter i'r casgliad fod ei merch ar goll, roedd hi wedi'i difrodi. Trodd ei chynddaredd ar y nymffau oedd i fod i amddiffyn Persephone. Trawsnewidiodd Demeter nhw yn seirenau ac yna gofynnodd i'r nymffau asgellog chwilio am Persephone.

Crwydrodd Demeter ei hun y ddaear i chwilio am ei merch. Am naw diwrnod, bu'n chwilio'r byd yn barhaus heb fwyta ambrosia na neithdar ond yn ofer. Ni allai neb roi unrhyw arweiniad iddi ynghylch lle gallai ei merch fod hyd nes Hecate, duwies hud a lledrith a swynion yn dweud wrth Demeter ei bod wedi clywed llais Persephone pan gafodd ei chipio a’i dwyn i wlad y meirw. Cadarnhawyd yr hanes hwn ganHelios, duw'r haul, sy'n gweld popeth sy'n digwydd ar y ddaear.

Pan ddysgodd Demeter o'r diwedd y gwir am ddiflaniad ei merch, nid oedd bellach yn isel ei hysbryd ond wedi gwylltio pawb, yn enwedig Zeus, a oedd fel petaent hyd yn oed wedi helpu Hades i gipio ei merch.

Effaith Diflanniad Persephone

Yn ystod yr amser yr oedd Demeter yn chwilio'n barhaus am ei merch, esgeulusodd ei dyletswyddau a cyfrifoldebau fel duwies cynhaeaf a ffrwythlondeb. Doedd dim byd arall o bwys iddi na dod o hyd i'w merch. Wedi'i chuddio fel hen wraig wrth chwilio am ei merch, cyrhaeddodd Demeter Eleusis a chafodd swydd i ofalu am y tywysog.

Wrth iddi yn gyfaill i'r teulu brenhinol, bwriadai hi wneyd y tywysog yn anfarwol trwy ei ymdrochi yn y tân bob nos. Fodd bynnag, aeth y frenhines i banig pan welodd ddamweiniol y ddefod yn cael ei chyflawni ar ei mab. Datgelodd Demeter ei hun a rhoddodd orchymyn i adeiladu teml. Dyma lle y bu iddi ynysu ei hun am flwyddyn gyfan ar ôl darganfod beth ddigwyddodd i Persephone.

Gweld hefyd: Eumaeus yn Yr Odyssey: Gwas a Chyfaill

O ganlyniad, aeth y pridd yn ddi-haint, methodd cnydau â thyfu, ac ymgiliodd newyn yn araf, lladd y bobl rhag newyn. Sylweddolodd Zeus y gall y ddynoliaeth gael ei dileu heb neb ar ôl i offrymu aberthau i'r duwiau os na fyddai'n ymyrryd.

Ar ben hynny, rhoddodd y dasg i'r duwiau i fyndi Demeter a ei pherswadio i roddi rhoddion, ond buont oll yn aflwyddiannus. Yn olaf, gofynnodd Zeus i negesydd y duwiau, Hermes, fynd i'r Isfyd a gofyn i Hades ryddhau Persephone a'i dychwelyd at ei mam.

Persephone a'r Tymhorau Newidiol

Cyn i Persephone fod Dychwelodd at ei mam, a chafodd ei thwyllo gan Hades i fwyta hadau'r pomgranad. Yn ôl yr hen reoliadau, unwaith y bydd rhywun wedi bwyta bwyd yn yr Isfyd, bydd yn cael ei orfodi i aros yno.

Gyda hyn, cyflwynodd Zeus gyfaddawd, gan wybod na fyddai Demeter yn gadael i'w merch gael ei rhwymo am byth i'r Isfyd. Gwnaeth Zeus gytundeb rhwng Demeter a Hades i ganiatáu i Persephone dreulio traean o'r flwyddyn gyda Hades a'r ddwy ran o dair arall gyda Demeter.

Cyflwr aros Persephone gyda'i mam yn cael effaith enfawr ar y tymhorau cyfnewidiol ar y ddaear, gan fod emosiynau Demeter yn cyfateb iddynt. Mae hi'n achosi i'r ddaear wywo a darfod tra bod Persephone gyda Hades. Mae'n cyfateb i'r ddau dymor a adwaenir gennym fel y gaeaf a'r hydref.

Fodd bynnag, pan fydd Persephone yn aduno â'i mam, ailgynnau gobaith unwaith eto, a Demeter yn dod â'r cynhesrwydd a'r heulwen yn ôl, sy'n gwneud i'r pridd lawenhau ac unwaith eto ddod yn ffrwythlon ar gyfer tyfu cnydau. Mae'r tymor hwn yn disgyn rhwng yr hyn rydyn ni'n ei adnabod fel gwanwyn ahaf.

Credai haneswyr yr Hen Roeg ei fod yn cynrychioli twf amaethyddol ac yn dangos yn glir gylchred bywyd planhigyn. Mae amser Persephone yn yr Isfyd yn debyg iawn i'r hyn sy'n digwydd i hedyn - rhaid ei gladdu yn gyntaf er mwyn cynhyrchu toreth o ffrwythau uwch ei ben.

Casgliad

Roedd cariad mamol Demeter mor gryf bod hyd yn oed tymhorau wedi'u heffeithio gan ei hemosiynau yn ystod yr adegau pan arhosodd Persephone gyda hi a'r cyfnod tywyll pan oedd angen ei gadael. Yn ôl mythau Groeg, roedd yn hysbys bod gan Demeter a Persephone berthynas agos iawn fel mam a merch. Gadewch i ni grynhoi yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu o'u stori:

  • Mae Demeter yn un o'r deuddeg duw Olympaidd a oedd yn dduwiau mawr yn y pantheon Groegaidd, mae hi'n chwarae rhan hanfodol rôl fel duwies y cynhaeaf. Mae myth Demeter hyd yn oed wedi’i gynnwys yn yr emyn Homerig, ynghyd â straeon am ei brodyr Zeus, Poseidon, a Hades.
  • Merch i Demeter a Zeus yw Persephone. Cafodd ei chipio gan Hades i fod yn wraig iddo a daeth yn Frenhines yr Isfyd. Effeithiodd ei chipio yn fawr ar ei mam, a esgeulusodd ei dyletswyddau a'i chyfrifoldebau fel duwies y cynhaeaf.
  • O ganlyniad, dechreuodd pobl farw o newyn, a sylweddolodd Zeus yr effaith bosibl ar ddynoliaeth. Ymyrrodd trwy orchymyn i Hermes fynd i ofyn i Hades ddychwelyd Persephone iddifam.
  • Gan wybod na fyddai Demeter yn cytuno ag ef, gwnaeth Zeus gyfaddawd i Persephone aros gyda Hades am un rhan o dair o'r flwyddyn a dychwelyd i Demeter am y ddwy ran o dair o'r flwyddyn sy'n weddill. Disgrifiwyd y rhain i gyd yn y gerdd Demeter a Persephone.
  • Mae'r Hymn to Demeter yn honni y gellir olrhain tarddiad y Dirgelion Eleusinaidd i ddau ddigwyddiad ym mywyd Demeter: ei gwahaniad oddi wrth ei merch a'i haduniad â hi.

Roedd stori hynod ddiddorol y berthynas rhwng Demeter a'i merch yn canolbwyntio ar gariad parhaol mam at ei phlentyn, y frwydr enbyd i ddod o hyd iddi, a'r penderfyniad i'w chael yn ôl. Gwnaeth eu stori yn un-o-fath ymhlith y llu o chwedlau sy'n cynnwys y mythau Groeg.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.