Epithets yn yr Iliad: Teitlau Prif Gymeriadau yn y Gerdd Epig

John Campbell 19-08-2023
John Campbell

Mae'r epithetau yn yr Iliad yn gyforiog o deitlau sydd fel arfer yn canmol cymeriad neu'n datgelu eu nodweddion unigryw. Gan fod yr Iliad yn gerdd ac i fod i gael ei hadrodd, mae llawer o ysgolheigion yn credu bod epithets yn helpu'r adroddwr i gofio enw a digwyddiadau'r cymeriadau.

Darganfyddwch yn yr erthygl hon epithetau gwahanol gymeriadau fel Achilleus, Hektor ac Agamemnon.

Beth Yw Epithetau yn yr Iliad?

Epithetau yn yr Iliad yw ymadroddion sy'n mynegi nodwedd neu ansawdd cymeriad yn y gerdd epig. Dyma ffordd Homer o roi mwy o fewnwelediad i’r cymeriadau. Mae'r epithetau yn cyfoethogi teimlad barddonol a rhythm yr Iliad tra'n datgelu mwy am y cymeriadau.

Epithets yn yr Iliad

Darlunir epithets mewn gwahanol ffyrdd yn yr Iliad , er enghraifft, cyfeirir at Achilleus fel “ troedfedd gyflym oherwydd ei gyflymder a’i ystwythder tra bod Hektor yn cael ei adnabod fel “ lladd dyn ” fel canlyniad ei orchestion ar faes y gad. Dyma epithetau eiconig yr Iliad:

Bythetau Achilles yn yr Iliad

Fel y darganfuwyd eisoes, mae un o epithetau Achilleus yn “swift-footed” i ddisgrifio ei athletiaeth. Mae bod yn gyflym i ymosod neu amddiffyn yn agwedd bwysig iawn ar frwydro oherwydd y camgyfrifiad lleiaf a allai arwain at farwolaeth.

Gweld hefyd: Troy vs Sparta: Dwy Ddinas Manginaf Gwlad Groeg yr Henfyd

Adnabyddir Achilleus fel y rhyfelwr Groegaidd mwyaf y mae ei bresenoldebCododd forâl ei filwyr tra'n taro ofn yng nghalonnau'r Trojans. Mae ei ddeheurwydd ag arfau yn sicrhau ei fod yn lladd ei elynion hyd yn oed cyn iddynt wybod hynny.

Mae union eiriad y epithet yn dibynnu ar y cyfieithiad. Mewn llyfrau, mae'r epithet yn cael ei gyfieithu fel "Achilleus of the swift feet" ond mae'r ystyr yn aros yr un fath. Epithet arall o Achilleus yw “llew-galon” sy'n cyfleu dewrder ac ofn yr arwr epig Groegaidd.

Gwnaeth ei ddiffyg ofn iddo wynebu mil o elynion ac wedi'i rymuso gan ei anorchfygolrwydd, yr oedd yn gallu eu gorchfygu i gyd. Roedd ei ddewrder yn ei daro yn erbyn y rhyfelwr Trojan mwyaf pwerus, Hektor, a laddodd heb dorri chwys.

Un arall yn rhestr epithets yr arwr epig yw “ hoffi i'r duwiau ” sy'n cyfeirio at statws tebyg i dduw Achilleus (demigod) . Ganed ef o'r nymff Thetis a Peleus Brenin y Myrmidons yn Thessaly. Yn ôl rhai fersiynau o'r myth, ceisiodd ei fam ei wneud yn anfarwol trwy drochi yn yr afon infernal Styx. Daeth Achilles yn anorchfygol ac eithrio'r rhan a ddaliodd ei fam wrth ei blymio i'r afon.

Beirnodau Hector

Gelwir Hector yn “lladd dyn” neu “ lladdwr ” yn dibynnu ar y cyfieithiad ac mae'n darlunio ei allu i lwybro'r rhyfelwyr Groegaidd . Fel “lladdwr dyn”, mae Hektor yn lladd rhai o brif swyddogion y Groegiaidbyddin yn cynnwys Patroclus a Protesilaus brenin Phylake.

Fel y rhyfelwr mwyaf o Gaerdroea, mae'r enw hwn yn ennyn hyder ac yn codi morâl yn y gwersyll. Fe’i gelwir hefyd yn “ddofwr ceffyl” nid am ei allu i ddofi ceffylau ond am ei allu i ddofi’r Groegiaid “gwyllt” .

Gelwir mab cyntafanedig Priam yn “fugail y bobl” am ei rôl fel cadlywydd a gwarchodwr y fyddin Trojan tra bod ei epithet “ o’r helmed ddisglair ” yn adlewyrchu ei statws fel rhyfelwr. Yn driw i’w epithets, mae sgiliau arwain Hector yn ddiamau gan ei fod yn rhoi popeth ar faes y gad gan gynnwys ei fywyd. Mae ei epithet "tal" yn dangos ei safle yn y fyddin Trojan a sut mae ei is-weithwyr yn ei ganfod.

Thetis Epithets

Y epithet Homerig ar gyfer y nymff a'r fam mae troed arian Achilleus ac er nad yw'r ystyr yn glir, credir ei fod yn dynodi ei gallu i newid siâp. Mae'n hysbys bod y nymff yn newid siapiau naill ai i ddianc rhag cael ei dal neu i dwyllo ei dioddefwyr. Pan fydd Peleus yn ceisio ei phriodi, mae'r nymff yn ei osgoi o hyd nes i ffrind ei gynghori i'w dal yn dynn. Mae Peleus yn llwyddo o'r diwedd ac mae'r holl dduwiau yn dyst i'w priodas.

Epithets Agamemnon

Agamemnon yw'r cadfridog Groegaidd sy'n rheoli'r milwyr Achaean ar ôl i Paris herwgipio Helen gwraig Menelaus. Felly, fel y gorchymmyn, y mae efe yn cael yr epithet“ bugail y bobl.

Mae ei allu i rali’r fyddin i ymosod a gwrth-droseddu yn arwydd o’i epithet “arglwydd marsial” tra bod ei gampau ar flaen y gad wedi ennill y llysenw “pwerus”. Mae cadlywydd byddin Groeg hefyd yn cael ei alw'n wych, mae'n debyg, am sut yr enillodd y rhyfel ac yn “bwerus” am ei nerth a'i allu.

Epithetiau Athena

Ymddengys epithets Athena yn yr Odyssey yn debyg i'r rhai sydd ganddi yn yr Iliad. Y llysenw Athena, y dduwies rhyfel, yw “gobaith milwyr” gan ei bod yn aml yn dod i gymorth y rhyfelwyr Groegaidd. Mae hi'n annog ac yn cynghori Achilleus ac yn gwyro saeth i Menelaus, Brenin Sparta a gŵr Helen. Cyfeirir ati fel yr “un ddiflino” sy'n dynodi ei diwydiant yn sicrhau bod y Groegiaid yn ennill y rhyfel.

Mae epithets eraill yn cynnwys llygad llachar sy'n dangos ei bod yn effro wrth amddiffyn y brenhinoedd a'r cadfridogion o fyddin Groeg. Serch hynny, cyfeirir ati hefyd fel “merch Zeus” ac “y mae ei tharian yn daran” yn ôl pob tebyg i adlewyrchu ei pherthynas â brenin y duwiau. Fel duwies rhyfel, mae hi'n cael ei chymharu â'i rhagflaenydd, Pallas, duw rhyfela'r Titan, felly fe'i llysenwir yn “Pallas” .

Epithetiau Ajax Fawr

Mae Ajax, y rhyfelwr Groegaidd a chefnder i Achilleus yn cael ei alw'n “anferth” sydd fwy na thebyg yn dynodi ei statws a'rtarian y mae'n ei gwisgo. Mae Homer hefyd yn ei alw’n “gyflym” a “grymus” ac nid yw’n syndod na allai rhyfelwr mwyaf Troy drechu’r Telamonian Ajax. Mae'n ail i Achilleus o ran pŵer a chyflymder. Ni all neb drechu a dyna pam y caiff ei dwyllo i gyflawni hunanladdiad.

Briseis Epithet

Mae hi'n gaethwas ac yn wobr rhyfel i Achilleus sy'n ei gweld fel cofeb i'w lwyddiant yn ffrynt y rhyfel. Mae Homer yn ei henwi “gwallt teg” a “gwallt gweddol” i ddisgrifio ei phrydferthwch a'i cheinder. Mae ei harddwch yn sicr yn dal llygad ei daliwr sy'n ei thrin fel gwraig yn lle caethwas. Felly, pan fydd Agamemnon yn cymryd caethwas Achilleus, daw'r boen a'r cywilydd yn annioddefol, gan ei orfodi i dynnu'n ôl o'r rhyfel.

Casgliad

Mae'r erthygl hon wedi trafod y defnydd o epithets yn Iliad Homer a chan roi rhai enghreifftiau o epithetau a ddefnyddiodd y bardd i ddisgrifio rhai o'i brif gymeriadau. Dyma grynodeb o bopeth mae'r erthygl hon wedi'i gwmpasu:

Gweld hefyd: Duw Chwerthin: Duwdod a All Fod Yn Ffrind neu'n Gelyn
  • Mae Homer yn defnyddio epithetau i ddisgrifio a rhoi mwy o wybodaeth am y cymeriadau yn y gerdd.
  • Mae epithetau hefyd yn ychwanegu rhythm a harddwch i'r gerdd epig wrth gynorthwyo'r bardd i gofio prif gymeriadau a digwyddiadau'r darn barddonol.
  • Cyfeirir at brif gymeriad yr Iliad, Achilleus, fel “bugail y bobl”, “swift- troediog” a “hoffi i'r duwiau” i adlewyrchu ei rôl yn y rhengoeddo fyddin Groeg.
  • Nid yn unig y mae Homer yn defnyddio epithetau ar gyfer meidrolion gan fod duwiau fel Athena yn cael eu galw’n “ferch Zeus” tra bod Thetis yn cael ei galw’n “droed arian”.
  • Y gaethferch gelwir Achilleus yn “boch deg” a “gwallt teg” i ddangos ei phrydferthwch sy'n dal llygad yr arwr epig, Achilleus, sy'n ei thrin fel ei wraig.

Epitetets yn dal i gael eu defnyddio heddiw gan fod nifer o bobl amlwg naill ai wedi mabwysiadu neu wedi cael enwau a theitlau penodol gan eu hedmygwyr.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.