Eurymachus yn Yr Odyssey: Cwrdd â'r Siwtiwr Twyllodrus

John Campbell 29-07-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Mae Eurymachus yn The Odyssey yn chwarae rhan hanfodol fel un o wrthwynebwyr marwol y ddrama. Mae Eurymachus, bonheddwr Ithacanaidd y mae tad Penelope yn ei gefnogi, yn ymddangos yn ddiniwed a swynol yng ngolwg Penelope. Ond y tu ôl i'r ffasâd mae dyn anonest, twyllodrus a'i brif agenda yw cipio gorsedd Ithaca. Ond i amgyffred maint ei gymeriad yn llawn, rhaid mynd dros ddigwyddiadau'r Odyssey, y digwyddiadau sy'n digwydd yn Ithaca yn arbennig.

Pwy Yw Eurymachus yn Yr Odyssey?

Mae'r Odyssey yn digwydd yn union ar ôl Yr Iliad. Tua diwedd Rhyfel Caerdroea, anfonir y gwŷr a gymerodd ran yn y frwydr hon adref i ymhyfrydu yn eu buddugoliaeth. Felly, mae Odysseus yn casglu ei wŷr ar longau ac yn hwylio tua'u cartref. Mae'r daith yn peri problem wrth i'w bywydau gael eu rhoi ar y lein sawl gwaith.

Gweld hefyd: Iphigenia yn Tauris - Euripides - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Er iddynt ennill ffafrau'r duwiau am ennill y rhyfel, maent yn ei cholli ar unwaith ac yn wynebu'n sydyn â'u digofaint a'u cythrwfl. Mae'n cychwyn ar ynys y Ciccones, lle mae ein harwr a'i wŷr yn casglu anghymeradwyaeth y duwiau. Cyrchasant y dref a dinistrio y pentref heddychlon, oll tra yn gwledda hyd doriad dydd. Ond mae'r ynys yn cadarnhau eu taith gythryblus ac yn ei throi o fod yn greigiog i fod yn gwbl llafurus ar ynys y Cyclops, Sisili.

Yma maent yn dallu Polyphemus, mab Poseidon, ac yn ymffrostio yn y gamp. Polyphemus yn gweddio ar eitad i ddial yn union yn ei le, a Poseidon yn dilyn yr un peth. Mae Poseidon, a elwir yn dduw dial, yn canfod Odysseus yn amharchus, yn ei watwar trwy anafu ei fab. Fel y cyfryw, mae Poseidon yn anfon tonnau angheuol a stormydd atynt i'w gwyro i ddyfroedd peryglus, gan anfon bwystfilod môr ar eu hôl a hyd yn oed achosi iddynt fynd yn sownd ar ynysoedd peryglus.

Ailbriodi'r Frenhines

Yn Ithaca, mae Penelope, gwraig Odysseus, a Telemachus, mab Odysseus, yn wynebu problem eu hunain: y gwrthwynebwyr. Mae gorsedd Ithaca wedi bod yn wag ers cryn amser, a thybir bod Odysseus wedi marw. Oherwydd yr amgylchiadau annisgwyl hyn, mae tad Penelope yn ei hannog i ailbriodi cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Mae'n cefnogi'r briodas rhwng Penelope ac Eurymachus, bonheddwr Ithacan, oherwydd bod eu cysylltiadau'n ddwfn i'r goeden achau. Mae Penelope yn gwrthod ond yn penderfynu diddanu'r gwahanol gystadleuwyr sy'n ymladd am ei llaw. Mae hi eisiau aros am Odysseus, ond mae gwleidyddiaeth y wlad yn rhwystr. O'r herwydd, mae hi'n penderfynu gweu gwe alar ac yn addo priodi unwaith y bydd wedi'i wneud. Ond ar ôl pob dydd, mae hi'n datod ei gwehyddu i osgoi priodas.

Siwtoriaid Penelope

Yn fuan wedyn, mae cyfeillion o bob rhan o'r wlad yn cyrraedd Ithaca, yn brwydro am law Penelope mewn priodas. . Arweinir y gwroniaid, cannoedd mewn rhif, gan ddau bendefig Ithacan Antinous ac Eurymachus. Antinous yn cymryd yagwedd ymosodol wrth iddo ddangos ei holl gardiau wrth law, gan arddangos ei haerllugrwydd a'i amharchus yn wyneb Telemachus a'i gartref. Mae Eurymachus, ar y llaw arall, yn cymryd agwedd fwy tyner, gan ddewis cuddio ei gardiau wrth iddo dawelu a swyno Penelope i feddwl ei fod yn ffrind.

Eurymachus ' twyllodrus a mae natur ystrywgar yn cael ei harddangos yn y ffordd y mae'n siarad ac yn swyno'r merched o gwmpas. Er gwaethaf mynd ar ôl Penelope, mae'n hudo ei morwyn ac yn cael gwybodaeth am y Frenhines Ithacan. Mae ei garisma a'i ddichellion yn rhoi rhyw gymaint o ddylanwad iddo dros y cyfeiliornwyr eraill, ac o'r herwydd, ef yw'r dyn cudd sy'n rheoli Antinous, gan ddod yn ymennydd y cyfaill.

Dychwelyd Odysseus

Ar ôl dianc o ynys Calypso, mae Odysseus yn hwylio’r moroedd i deithio adref dim ond i gael ei anfon mewn storm gan Poseidon. Mae llong Odysseus yn suddo wrth iddo gael ei llyncu gan y tonnau a golchi i'r lan ar ynys Scheria, gwlad y Phaeaciaid. Yno mae'n cyfarfod â Nausicaa, merch y Brenin Alcinous a thywysoges y Phaeaciaid. Ar ôl clywed ei hanes, mae hi'n dod ag ef i'r castell ac yn cynghori ef i swyno ei rhieni i gael llwybr diogel adref.

Mae Odysseus yn cwrdd â'r Brenin a'r Frenhines yn ystod y wledd ac yn cydio yn syth bin. sylw. Mae'n adrodd ei daith gyffrous ar y môr, gan ddefnyddio ei sgiliau gwleidyddol i ennyn eu diddordeb a'u dryswch. Mae'n dweud wrthyn nhwam ei gyfarfyddiad â'r Scylla a Charybdis, ynys y lotus-eaters, a llawer mwy. Mae brenin a brenhines y Phaeaciaid morwrol wedi ymgolli yn ei chwedl wrth i'w huodledd gymryd drosodd. Cynigia'r brenin ei wŷr a llong ar unwaith i hebrwng y brenin Ithacan ifanc adref.

Mae Odysseus yn dychwelyd i Ithaca a yn cuddio ei hun fel cardotyn er mwyn osgoi llygaid y cwnstabliaid. 3> Mae'n mynd tuag at fwthyn ei ffrind dibynadwy ac yn cael cynnig lle i aros, bwyd cynnes, a dillad ar unwaith. Ychydig funudau yn ddiweddarach, mae Telemachus yn cyrraedd, ac mae Odysseus yn datgelu ei hunaniaeth; gyda'i gilydd, y tair cynllwyn i feddiannu'r orsedd ac ennill dros law Penelope.

Cyflafan y Siwtoriaid

Penelope yn cyhoeddi cystadleuaeth i'r ymgeiswyr; pwy bynnag a all wisgo bwa ei gŵr a'i saethu fydd y dyn y bydd yn ei briodi nesaf. Fesul un, mae'r cystadleuwyr yn camu i fyny i'r podiwm ac yn methu nes bod y cardotyn yn gwisgo'r bwa ac yn saethu'r targedau.

Yna mae'r cardotyn yn datgelu pwy ydyw ac yn anelu'r bwa at yr un mwyaf erchyll, Antinous. Mae Odysseus yn saethu'r Antinous yn ei wddf ac yn gwylio wrth iddo waedu i farwolaeth. Yna mae'n pwyntio ei fwa at Eurymachus, sy'n erfyn am ei fywyd, gan feio eu holl gynlluniau ar Antinous. Nid yw Odysseus wedi clywed dim ohono wrth i saethu Eurymachus a'i ladd ar amrantiad.

Telemachus ac Ewmaeus, ffrind annwyl Odysseus, yna helpwch yMae brenin Ithacan yn cyflafanu'r cynghreiriaid a feiddiodd amharchu eu cartref. Mae teulu'r gwrthwynebwyr yn gwrthryfela ond yn cael eu rhwystro wrth i Athene ymyrryd a galluogi heddwch o fewn y wlad.

Rôl Eurymachus yn The Odyssey

Eurymachus ym mytholeg Roeg, yw mab Polybus a yn uchelwr Ithacan. Mae'n un o'r ddau geisiwr blaenllaw sy'n cystadlu am law Penelope ac nid yw'n dangos parch na pharch at dŷ Odysseus. Mae'n diystyru'r arferiad Groegaidd o Xenia gan ei fod yn meddwl amdano'i hun fel y brenin nesaf, yn swyno Penelope tra'n cael cefnogaeth tad y Frenhines.

Mae bonheddig Ithacan yn honni bod Odysseus wedi bod yn gyfaill iddo yn ei plentyndod a dywedodd wrth Penelope mai Telemachus oedd mab ei ffrind anwylaf. Mae'n addo amddiffyn Telemachus, er ei fod eisiau iddo farw, er mwyn ennill ymddiriedaeth ac anwyldeb y Frenhines Ithacan. Ei swyddogaeth yw gwrthdaro teulu Odysseus wrth iddo gynllunio a chynllwynio ar gyfer yr orsedd.

Mae Eurymachus yn gŵr trahaus, amharchus sy'n bwyta'r bwyd ac yn yfed eu gwin heb ystyried Telemachus. Mae’n arwain y cynllun i ladd Telemachus ar ôl i’r tywysog ifanc rybuddio’r rhai sy’n annwyl i’w dad ddychwelyd. Mae'r gwrthwynebwyr yn diystyru rhybudd y tywysog ac yn lle yn bwriadu ei lofruddio. Mae cynllun Eurymachus i ladd Telemachus yn methu, ac mae'n cael ei lofruddio ar ôl ceisio apelio ei achos i Odysseus.

Casgliad<6

Nawrein bod wedi siarad am Eurymachus, pwy yw ef yn yr Odyssey a'i rôl yn yr epig Groeg, gadewch i ni fynd dros bwyntiau hanfodol yr erthygl hon:

  • Gan fod Odysseus i ffwrdd o Ithaca, mae ei deulu'n wynebu perygl eu hunain: gwŷr Penelope
  • Mae tad Penelope yn ceisio gorfodi'r Frenhines Ithacan i ailbriodi cyn ei bod hi'n rhy hwyr ac yn cefnogi Eurymachus fel priodfab nesaf ei ferch.
  • Mae Penelope yn addo priodi dyn o'i chyfreithwyr ar ôl iddi orffen gweu ei gwe alar ond yn ei datod bob nos i ohirio ei hail briodas.
  • Mae Eurymachus yn swyno Penelope gyda'i natur dwyllodrus, gan addo amddiffyn ei mab, Telemachus , ac yn rhoi'r argraff iddi o ddyn ifanc heb unrhyw fwriad drwg.
  • Ar y dechrau, mae Penelope yn syrthio oherwydd ei weithredoedd ond yn wyliadwrus o ddiffyg gweithredu yng ngeiriau Eurymachus.
  • Mae Telemachus yn rhybuddio siwtwyr yn dychwelyd ei dad ac, wrth wneud hynny, yn ennill gwarth y cystadleuwyr. Cynllwyniant i'w lofruddio mewn dial.
  • Mae Odysseus yn cuddio ei hun fel cardotyn wrth iddo ddychwelyd i Ithaca a datgelu pwy yw i Ewmaeus a Telemachus; gyda'i gilydd, maent yn cynllwynio cyflafan y gwrthwynebwyr.
  • Y mae Penelope yn cynnal cystadleuaeth am ei llaw mewn priodas: gall pwy bynnag a fynno bwa Odysseus a'i saethu ar draws yr ystafell gael ei llaw mewn priodas a gorsedd Ithaca.
  • Mae cardotyn yn camu i fyny ac yn cwblhau'r genhadaeth; mae'n saethu'r bwaac yn ei bwyntio at Antinous, gan amlygu ei hunaniaeth yn y broses.
  • Mae'n saethu Antinous yn ei wddf ac yn pwyntio'r bwa at Eurymachus, sy'n erfyn am ei fywyd, gan feio Antinous am eu holl gynlluniau a'u hamarch. Mae ei ymbil yn cael ei adael i glustiau byddar gan nad yw Odysseus yn cael ei fodloni gan unrhyw beth heblaw ei ddialedd.

I gloi, mae Eurymachus yn chwarae rhan un o wrthwynebwyr marwol Odysseus sy'n dangos natur dwyllodrus y rhai sydd â agendâu cudd. Y gwaethaf oll, y rhai sy'n ymbil, oherwydd eu natur ystrywgar, sy'n dylanwadu ar y gwrthwynebwyr yn eu hymdrech yn erbyn Odysseus a'i fab.

Gweld hefyd: Caesura yn Beowulf: Swyddogaeth y Caesura yn y Gerdd Epig

Ef yw'r ymennydd cudd y tu ôl i'r ymgais i lofruddio Telemachus ond yn defnyddio Antinous fel ei byped wrth iddo guddio ei fwriad y tu ôl i'w wên a'i swyn. Mae'n ceisio hudo morwyn Penelope i gael gwybodaeth am y Frenhines Ithacan, ond mae ei holl ymdrechion yn ddiffwdan wrth i Odysseus ddychwelyd i adennill ei le haeddiannol ar yr orsedd. A dyna chi! Eurymachus, pwy ydyw a'i ran yn The Odyssey.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.