Ffeministiaeth yn Antigone: Grym Merched

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Ffeministiaeth yn Antigone yn gam hollbwysig yn natblygiad rolau rhywedd yn y cyfryngau modern; Roedd drama Sophocles yn cynnwys themâu dylanwadol amrywiol sy’n mynd i’r afael â materion cymdeithasol sy’n codi hyd heddiw. Un o'r rhain yw pwnc dadleuol ffeministiaeth. Ffeministiaeth, yn ôl ei diffiniad, yw'r gred radical yng nghyfraddoldeb y ddau ryw, sy'n cynnwys cydraddoldeb gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd.

Ysgrifennwyd yn adeg pan y mae merched yn ddarostyngedig i lai o hawliau na dynion, yr oedd barn ein hawdwr Groegaidd ar y portread o fenyweidd-dra a hawliau merched yn dra phwysig i wragedd ei hoes a merched yr oes sydd ohoni. Mae’r gymdeithas batriarchaidd lle gwnaed y ddrama yn effeithio’n ddramatig ar seice’r bobl. Eto i gyd, tynnodd Sophocles bob dylanwad cymdeithasol rhagdueddol i greu'r fenyw sy'n Antigone.

Antigone a Ffeministiaeth

Mae ffeminyddiaeth i'w gweld mewn gwahanol bwyntiau o'r ddrama ac fe'i portreadir ar wahanol lefelau, gan roi'r gwylwyr cipolwg ar wynebau amrywiol benyweidd-dra. Perfformiwyd y drasiedi am y tro cyntaf yn 441 BCE, lle dylanwadwyd yn fawr ar fenywod i ofalu am eu plant a'u teuluoedd yn unig.

Merched a yrrir gan yrfa yn yr Henfyd. Ychydig oedd Gwlad Groeg, gyda Spartiaid benywaidd a chwrteisi fel eu hunig ddewisiadau gyrfa. Dyna pam y mae portread o fenyw gref yn gwrthwynebu dyn mewn grym er mwyn cyfiawnder yn gymaint o hanfodol.portreadu ffeministiaeth i ffeministiaid, ac Antigone oedd un o’r dramâu cyntaf un i fynd i’r afael â hyn.

Er mwyn deall cynrychiolaeth Sophocles o ffeministiaeth yn llawn, rhaid mynd dros y ddrama a chanolbwyntio ar y merched yn Antigone , eu brwydrau, a sut y gwnaethant wyro oddi wrth ddisgwyliadau cymdeithas o'u magwraeth lle'r oedd dynion yn drech.

Antigone

Ar ddechrau'r ddrama, gwelwn Antigone yn trafod Creon's deddfau anghyfiawn i'w chwaer, Ismene. Mae'r ddau frawd neu chwaer yn dadlau dros beth i'w wneud â chorff eu brawd gan fod gan y ddau syniadau gwrthgyferbyniol ar y mater. Mae Antigone, yn ddiwyro yn ei fersiwn hi o gyfiawnder, yn annog ei chwaer i ymuno â hi yn ei hymgais i gladdu corff eu brawd, ond mae Ismene yn ysgwyd ei phen, gan ofni am eu dau fywyd.

Antigone yn portreadu gwraig ddewr, bengaled sy'n wynebu'r rhwystrau sy'n dod i'w rhan, sy'n gwrthwynebu'r portread o ferched y cyfnod hwnnw. Yng Ngwlad Groeg hynafol, portreadwyd merched a hyd yn oed eu hannog i fod yn ymostyngol a meddal i apelio at ddynion eu hoes. Eto i gyd, disgrifir Antigone fel menyw flaengar sy'n ymgrymu i neb, gan fynd yn groes i'r rolau rhyw yn Antigone.

Ar y llaw arall, portreadir Ismene fel gwraig ofnus ac ymostyngol, yn driw i nodweddion merched yr hen Roeg, sy’n cadarnhau pwysigrwydd cynrychiolaeth a rôl amrywiol merched. yn Antigon. Er eu bod yn frodyr a chwiorydd,Ni allai Antigone ac Ismene fod yn fwy gwahanol. Er gwaethaf hyn, maent yn caru ei gilydd yn annwyl.

Yn yr olygfa nesaf, gwelwn Antigone yn claddu ei brawd, a chaiff ei dal gan ddau o warchodwyr y palas sy'n ei chymharu ag anifail gwyllt, an delwedd y credir ei bod yn anaddas i fenyw. Mae'r gymhariaeth hon yn achosi mater dybryd misogyny yn y ddrama.

Gweld hefyd: Sappho 31 - Dehongliad o'i Darn Mwyaf Enwog

Antigone a anrhydeddodd y gyfraith Ddwyfol, gan ei gwneud hi'n arwres Thebes, tra bod y Brenin Creon, sy'n gwrthwynebu Antigone yn gryf am ei beiddgar. act, dedfrydu Antigone i farwolaeth. Mae'r ddeddf hon yn ailsefydlu gwrywdod Creon ac yn cadarnhau ei safle mewn grym, gan ganiatáu i ofn reoli ei deyrnasiad. Felly, mae Sophocles yn portreadu misogyny yn negyddol gyda'r defnydd o wleidyddiaeth a'r ddadl fythol o eglwys yn erbyn gwladwriaeth.

Menywod Antigone

Wrth i Antigone gael ei ddedfrydu am ei throseddau, Ismene yn crio ac yn erfyn ymuno â'i chwaer yn ei chosb. Yr ofn o golli ei hunig deulu yn goresgyn ei hofn o farwolaeth. Mae'r olygfa hon yn hanfodol i bwysleisio'r ffaith y gellir newid credoau, a bod undod yn bwysig.

Mae hefyd yn dangos cwlwm y ddwy chwaer a'r dyletswyddau teuluol a ddygwyd ar eu hysgwyddau gan eu brodyr. gweithredoedd. Yn yr ystyr hwn, mae Ismene yn dewis i wynebu ei hofnau o farwolaeth er mwyn ei chwaer, yn cynrychioli effaith gweithredoedd arwrol a sut y gallant weithiau ddylanwadu ar eraill i wneud yr un peth.

Fel y mae Ismene yn datganei bwriad o ymuno â'i chwaer yn angau, Dangosir drygioni Creon wrth iddo gyhoeddi: “Y maent, ond merched a hyd yn oed dynion dewr sy'n rhedeg yn wyneb angau.” Er ei dybiaeth, nid yw'r un o'r ddwy chwaer yn rhedeg i ffwrdd o farwolaeth nac yn erfyn am ei faddeuant. Mae'r ddeddf hon yn darlunio cryfder a chymeriad y merched yn Antigone.

Rolau Haemon a Rhyw

Mae'r pwl nesaf o ffeministiaeth yr ydym yn ei dystio yng nghymeriad Haemon, Antigone's. cariad. Mae Haemon yn erfyn ar ei dad, Creon, i ryddhau'r wraig y mae'n ei charu a maddau iddi am ei phechodau. Gyda gwrthodiad ei dad, mae Haemon yn gorymdeithio i ogof Antigone i'w rhyddhau. Ar ôl cyrraedd, mae Haemon yn gweld corff Antigone yn hongian oddi uchod. Yn benderfynol o ymuno â'i gariad mewn marwolaeth, mae Haemon yn cymryd ei fywyd. Yn Antigone, mae Haemon yn cael ei bortreadu fel cariad ymostyngol, yn fodlon gadael popeth ar ôl i'r fenyw y mae'n ei charu.

Mae Haemon yn bodoli fel cariad yn unig, tra bod Antigone yn byw ynghanol dryswch a rhyfel. Mae Antigone yn brwydro wrth iddi wynebu gormes anghyfiawn Creon, tra mai argyfwng mawr Haemon yw carcharu ei gariad. Mae Sophocles yn gwrthdroi'r rolau rhyw ystrydebol a bortreadir hyd yn oed yn y cyfryngau modern ac yn ailadrodd pwysigrwydd cynrychiolaeth; y gall merched fod yn brif gymeriadau yn lle cariadon a dynion yn gallu bodoli fel cariadon yn lle prif gymeriadau.

Yn y diwedd, mae Creon yn colli ei fab a'i wraig igalar. Gellid cyfieithu'r drasiedi hon fel ei gosb am ei hysbryd a'i drygioni. Roedd am gosbi Antigone am ei herio a lladdodd ei fab yn y diwedd. Mae marwolaeth ei unig feibion ​​​​ar ôl yn arwain at hunanladdiad ei wraig, gan ei adael ar ei ben ei hun yn y deyrnas farwol.

Antigone a'i Bwysigrwydd yn y Byd Modern

Cyd-destunoli Antigon a chymharu mae i'r gymdeithas fodern yn ein helpu i ddeall nad yw dynoliaeth mor ddatblygedig ag yr hoffem feddwl. Mae'r materion sydd heb eu datrys yn y flwyddyn 441 BCE yn rhemp er gwaethaf y blynyddoedd lawer sydd wedi dod.

Mae drama Sophocles yn cynnwys amryw o rwystrau sy'n mynd y tu hwnt i frwydrau'r heddiw. Mae'r ddrama'n sôn am faterion yn ymwneud â gwleidyddiaeth, rolau rhyw, a ffydd grefyddol nad ydym eto i'w datrys. O'r hen amser hyd at yr oes fodern, nid yw'r materion hyn wedi'u datrys eto. Fodd bynnag, maen nhw’n cael eu cydnabod yn araf, ac mae hyn oherwydd defnydd o’r cyfryngau ac addysg.

Mae barn Sophocles ar y materion hyn yn chwarae rhan hanfodol mewn dylanwad; mae'r ddrama'n addysgu gwylwyr ar effeithiau andwyol misogyny, gan ddod â goleuni i natur broblematig ysbail patriarchaidd, gormes, a chrefydd. Mae drama Sophocles wedi dylanwadu ar amryw o weithiau llenyddol sy’n trosglwyddo’r un ddysgeidiaeth ac yn addysgu’r cenedlaethau newydd i ddod.

Gweld hefyd: Polydectau: Y Brenin a Ofyn am Ben Medusa

Casgliad

Nawr ein bod wedi sôn am ffeministiaeth, ei ystyr, rôl ynAntigone, a sut y mae'n effeithio ar lenyddiaeth yr oes fodern, gadewch inni fynd dros bwyntiau allweddol yr erthygl hon.

  • Ffeministiaeth, yn ôl ei diffiniad, yw'r gred radical yng nghyfanoliaeth egalitariaeth y ddau ryw sy'n cynnwys cydraddoldeb mewn gwleidyddiaeth, economeg, a gofynion cymdeithasol.
  • Mae ffeministiaeth yn Antigone yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o ddatblygu rolau rhywedd yn y cyfryngau modern, gan lunio a newid y diffiniad o fenyweidd-dra ar hyd y ffordd.
  • Mae'r lefelau gwahanol o ffeministiaeth i'w gweld mewn pyliau drwy gydol y ddrama, o'r olygfa gyntaf hyd yr olaf.
  • Mae drama Sophocles yn mynd i'r afael â llond llaw o themâu sy'n mynd y tu hwnt i frwydrau'r oes fodern; mae'n sôn am wleidyddiaeth, ffydd grefyddol, a thueddiadau rhywedd sydd wedi'u hargraffu arnom.
  • Mae Antigone yn dangos hyblygrwydd rolau rhywedd trwy greu menyw â ewyllys cryf fel prif gymeriad a dyn ymostyngol fel ei chariad yn lle y gwrthwyneb ystrydebol.
  • Mae'r merched yn Antigone yn rhoi darlun clir i ni o undod er gwaethaf gwahaniaethau na ellir dileu cariad er gwaethaf y gwahaniaeth barn; gwelir hyn trwy Ismene, sy'n ceisio ymuno â'i chwaer mewn marwolaeth rhag ofn ei cholli.
  • Mae Antione yn cynrychioli'r gwrthryfel yn erbyn anghyfiawnder a'r cryfder a'r dewrder sydd eu hangen i'w frwydro.
  • Fraethineb Antigone , dewrder, a chryfder sy'n ei gwneud hi'n gymeriad cryf y gall unrhyw fenyw sefyll ar ei hôl hi.
  • Mae chwarae Sophocles wedidylanwadu ar weithiau llenyddol amrywiol sy'n trosglwyddo nifer o wersi ar y brwydrau a wynebwn heddiw; er enghraifft, gormes; oherwydd bod gan gyfundrefnau ffasgaidd hanes hir o reolaeth, daeth democratiaeth i'r amlwg i frwydro yn erbyn y brawddegau anghyfiawn.
  • Mae Antigone hefyd yn ein dysgu nad oes angen i ni gydymffurfio â gofynion cymdeithas; nid yw rolau rhywedd yn bodoli, a gallwch fod yn ddyn ymostyngol fel Haemon neu'n ferch annibynnol gref fel Antigone.

I gloi, mae ffeministiaeth yn Antigone wedi dylanwadu ar y byd modern. -cymdeithas dydd i'r cyflwr lled-gynyddol y mae ynddi nawr. Er yn araf, ni fyddai cynnydd a chydnabyddiaeth o'r materion hyn wedi dod i'r amlwg heb ddylanwad y cyfryngau, ac Antigone yw un o'r cyfryngau cyntaf sy'n taflu goleuni ar faterion mor bwysig.

Oherwydd ffeministiaeth yn Antigone ac eraill, aed i'r afael â'r materion hyn, a chydnabuwyd eu goblygiadau negyddol. Gallwn ddechrau trwy adeiladu ymwybyddiaeth yn araf a thrwsio'r camgymeriadau a'r syniadau y mae ein cyndeidiau wedi'u gwneud. Ffeministiaeth yn Antigone, ei phwysigrwydd mewn llenyddiaeth gyfoes, a materion eraill y mae'r ddrama yn taflu goleuni arnynt.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.