Gwlad Groeg Hynafol Beirdd & Barddoniaeth Roegaidd – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
Rhoddodd cymdeithas yr Hen Roeg gryn bwyslais ar lenyddiaethac, yn ôl llawer, dechreuodd y traddodiad llenyddol gorllewinol i gyd yno, gyda'r cerddi epig o Homer .

Yn ogystal â dyfais y ffurfiau epig a thelynegol

o farddoniaeth, serch hynny, y Groegiaid hefyd oedd yn bennaf gyfrifol am y dyfeisio drama , a chynhyrchwyd campweithiau o drasiedi a chomedi sy'n dal i gael eu cyfrif ymhlith llwyddiannau coronog y ddrama hyd heddiw.

Yn wir, prin y ceir syniad a drafodir heddiw. nad yw eisoes wedi cael ei drafod a'i frodio gan lenorion yr hen Roeg.

Gweld hefyd: Phaeacians yn Yr Odyssey: Arwyr Di-glod Ithaca

Ystyrir y cerddi epig a briodolir i Homer fel arfer yn waith cyntaf llenyddiaeth Orllewinol, ac erys yn gewri yn y canon llenyddol am eu darluniau medrus a byw o ryfel a heddwch, anrhydedd a gwarth, cariad a chasineb.

Bardd Groegaidd cynnar iawn arall a’i gerddi didactig oedd Hesiod rhoi i ni gyfrif systematig o fytholeg Groeg , mythau'r creu a'r duwiau, yn ogystal â chipolwg ar fywydau beunyddiol ffermwyr Groeg yr oes.

Y chwedlau o Aesop yn cynrychioli genre o lenyddiaeth ar wahân, nad yw'n perthyn i unrhyw un arall, ac mae'n debyg wedi datblygu allan o draddodiad llafar yn mynd yn ôl ganrifoedd lawer.

<0 Sappo ac, yn ddiweddarach, Pindar , yn cynrychioli,yn eu gwahanol ffyrdd, apotheosis barddoniaeth delyneg Roegaidd .

Y dramodydd Groegaidd cynharaf y gwyddys amdano oedd Thespis , enillydd y gystadleuaeth theatrig gyntaf a gynhaliwyd yn Athen yn y 6ed Ganrif CC. Roedd Choerilus, Pratinas a Phrynichus hefyd yn drasiediaid Groegaidd cynnar, pob un wedi'i gredydu â gwahanol ddyfeisiadau yn y maes.

Aeschylus , fodd bynnag, yn cael ei ystyried fel arfer yn gyntaf. y dramodwyr Groegaidd mawr , ac yn ei hanfod dyfeisiodd yr hyn a feddyliwn amdano fel drama yn y 5ed Ganrif BCE (a thrwy hynny newid llenyddiaeth y Gorllewin am byth) gyda'i gyflwyniad o ddeialog a rhyngweithio cymeriadau i mewn i ysgrifennu dramâu.

Sophocles yn cael y clod am datblygu eironi yn fedrus fel techneg lenyddol , ac yn ymestyn yr hyn a ystyriwyd yn ganiataol mewn drama.

Euripides , ar y llaw arall, defnyddiodd ei ddramâu i herio normau a mwysau cymdeithasol y cyfnod (dilysnod llawer o lenyddiaeth y Gorllewin am y 2 filenia nesaf), wedi cyflwyno hyd yn oed mwy o hyblygrwydd o ran strwythur dramatig ac ef oedd y dramodydd cyntaf i ddatblygu cymeriadau benywaidd i unrhyw raddau.

Aristophanes diffinio a siapio ein syniad o’r hyn a elwir yn Hen Gomedi , tra, bron i ganrif yn ddiweddarach, Menander cario ymlaen y fantell a dominyddu’r genre Comedi Newydd Athenaidd .

Ar ôl Menander, mae'rsymudodd ysbryd y greadigaeth ddramatig allan i ganolfannau gwareiddiad eraill, megis Alecsandria, Sisili a Rhufain. Yn y 3edd Ganrif BCE, er enghraifft,  roedd Apollonius of Rhodes yn fardd epig Groegaidd Helenistaidd arloesol .

Ar ôl y 3edd Ganrif arloesol a dylanwadol. BCE, aeth llenyddiaeth Roeg i ddirywiad o'i huchafbwyntiau blaenorol, er bod llawer o ysgrifennu gwerthfawr ym meysydd athroniaeth, hanes a gwyddoniaeth yn parhau i gael ei gynhyrchu ledled Gwlad Groeg Hellenistaidd.

Dylid sôn yn gryno yma hefyd o genre llai adnabyddus , sef y nofel hynafol neu ffuglen ryddiaith. Y pum nofel Groeg Hynafol sydd wedi goroesi , sy’n dyddio i’r 2il a’r 3edd Ganrif CE yw’r “Aethiopica” neu “Stori Ethiopia” gan Heliodorus o Emesa , “Chaereas a Callirhoe” gan Chariton , “ Y Chwedl Effesaidd” gan Xenophon Effesus , “Leucippe a Clitophon” gan Achilles Tatius a <1 “Daphnis a Chloe”

gan Longus.

Yn ogystal, nofel fer o darddiad Groegaidd o’r enw “Apollonius, King of Tyre” , sy'n dyddio i'r 3edd Ganrif CEor yn gynharach, wedi dod i lawr i ni yn Lladin yn unig, ar ba ffurf y daeth yn boblogaidd iawn yn y canol oesoedd.

Prif Awduron:

 • Homer (bardd epig, 8fed Ganrif BCE)

 • <16

  Hesiod (bardd didactig, 8fedGanrif BCE)

 • Aesop (ffaidrol, 7fed – 6ed Ganrif BCE)

 • Sappho (bardd telynegol, 7fed – 6ed ganrif BCE)

 • Pindar (bardd telynegol, 6ed – 5ed ganrif BCE)

 • <17 Aeschylus (dramodydd trasig, 6ed – 5ed Ganrif BCE)
 • Sophocles (dramodydd trasig, 5ed Ganrif BCE)

  <19
 • Euripides (dramodydd trasig, 5ed Ganrif BCE)

 • Aristophanes (dramodydd comig, 5ed – 4edd Ganrif BCE )

 • Menander (dramodydd comig, 4ydd – 3edd ganrif BCE)
 • Apollonius of Rhodes (bardd epig, 3edd Ganrif BCE)

Adnod Groeg

adnod Groeg gynnar (fel ”Iliad” Homer ac roedd ”Odyssey”) yn epig ei natur , ffurf ar lenyddiaeth naratif yn adrodd am fywyd a gwaith person neu grŵp arwrol neu fytholegol. Y mesurydd traddodiadol o farddoniaeth epig yw'r hecsamedr dactylic , lle mae pob llinell yn cynnwys chwe throedfedd mydryddol, a gall y pump cyntaf fod naill ai'n dactyl (un hir a dwy sillafau byr) neu spondee (dwy sillaf hir), gyda'r droed olaf bob amser yn spondee. Mae'r rhythm ffurfiol felly yn gyson drwy'r gerdd ac eto'n amrywio o linell i linell, gan ei gwneud hi'n haws i'w dysgu ar y cof, tra'n ei hatal rhag dod yn undonog (mae cerddi epig yn aml yn eithaf hir).

Barddoniaeth ddidactig , megis ygweithiau Hesiod, yn pwysleisio rhinweddau addysgiadol ac addysgiadol mewn llenyddiaeth, ac nid difyrru oedd ei phrif fwriad o reidrwydd.

I’r Hen Roegiaid, golygai barddoniaeth delyneg yn benodol adnod a oedd yn cyd-fynd â’r lyre , cerdd fer fel arfer yn mynegi teimladau personol. Rhannwyd y pennill hwn yn benillion o'r enw stroffs (canwyd gan y Corws wrth iddo symud o'r dde i'r chwith ar draws y llwyfan), antistroffau (yn cael ei chanu gan y Corws yn ei symudiad dychwelyd o'r chwith i'r dde) ac epodau (y rhan olaf a genir gan y Corws llonydd yn y canol, fel arfer gyda chynllun odli gwahanol a adeiledd).

Yr oedd awdlau telynegol yn ymdrin yn gyffredinol â phynciau difrifol, gyda’r stroffe a’r antistrophe yn edrych ar y pwnc o safbwyntiau gwahanol, sy’n aml yn gwrthdaro, a’r epod yn symud i lefel uwch i’r naill neu’r llall gweld neu ddatrys y materion sylfaenol.

Math o gerdd delynegol oedd marwnadau, gyda'r ffliwt yn hytrach na'r delyn, fel arfer yn alarus, yn felancolaidd neu'n gwenieithus. Roedd cwpledi marwnad fel arfer yn cynnwys llinell o hecsamedr dactylig, a llinell o bentamedr dactylig i ddilyn.

Cerddi telynegol ar bynciau gwledig oedd bugeiliaid, fel arfer yn hynod ramantaidd ac afrealistig eu natur.

Trasiedi Groeg

Trasiedi Groegaidd wedi’i datblygu yn benodolyn ardal Attica o amgylch Athen yn y 6ed Ganrif neu ynghynt . Ysgrifennwyd a pherfformiwyd theatr Roegaidd Glasurol gan ddynion yn unig, gan gynnwys yr holl rannau benywaidd a Chorysau. Yn nodweddiadol roedd y dramodwyr hefyd yn cyfansoddi'r gerddoriaeth, yn coreograffu'r dawnsiau ac yn cyfarwyddo'r actorion.

Dramâu cynnar iawn oedd yn cynnwys dim ond Corws (yn cynrychioli grŵp o gymeriadau), ac yna'n ddiweddarach Corws yn rhyngweithio â un actor masg , yn adrodd naratif mewn pennill. Traddododd y Corws lawer o esboniadau’r ddrama ac esbonio’n farddonol ar themâu.

Trawsnewidiodd Aeschylus y gelfyddyd drwy ddefnyddio dau actor â masgiau , yn ogystal â’r Corws, pob un yn chwarae rhannau gwahanol drwy gydol y darn, gan wneud drama lwyfan yn bosibl fel yr ydym yn ei hadnabod. Cyflwynodd Sophocles dri neu fwy o actorion, gan ganiatáu mwy fyth o gymhlethdod.

Roedd yn ffurf gelfyddyd hynod arddulliedig (ddim yn naturiolaidd) : roedd yr actorion yn gwisgo mygydau, ac roedd y perfformiadau'n ymgorffori canu a dawnsio. Nid oedd dramâu yn cael eu rhannu’n actau neu olygfeydd arwahanol yn gyffredinol ac, er bod gweithred y rhan fwyaf o drasiedïau Groegaidd wedi’i chyfyngu i gyfnod o bedair awr ar hugain, gall amser fynd heibio hefyd mewn modd annaturiolaidd. Yn ôl y confensiwn, nid oedd gweithredoedd pell, treisgar neu gymhleth yn cael eu dramateiddio'n uniongyrchol, ond yn hytrach yn digwydd oddi ar y llwyfan, ac yna'n cael eu disgrifio ar y llwyfan gan negesydd o ryw fath.

Roedd gan drasiedïau Groegaidd cyson fel arferstrwythur lle mae golygfeydd o ddeialog ( “penodau” ) yn cael eu hail-wneud â chaneuon corawl ( “stasimon” ), y gellir eu rhannu eu hunain yn ddwy ran neu beidio ( y “stroffe” a'r “gwrth-ddistroff” ). Agorodd y rhan fwyaf o ddramâu gyda monolog neu “prologue” , ac ar ôl hynny roedd y Corws fel arfer yn dod i mewn gyda'r cyntaf o'r caneuon corawl o'r enw y "parados" . Galwyd yr olygfa olaf yr “exodos”.

Erbyn y 5ed ganrif, gŵyl ddrama flynyddol Athen , a elwir yn Dionysia (er anrhydedd i dduw y theatr, Dionysus) wedi dod yn ddigwyddiad ysblennydd, yn para pedwar i bum diwrnod ac yn cael ei wylio gan dros 10,000 o ddynion. Ar bob un o’r tridiau, cafwyd cyflwyniadau o dair trasiedi a drama satyr (comedi ysgafn ar thema chwedlonol) wedi’i hysgrifennu gan un o dri thrasiedi a ddewiswyd ymlaen llaw, yn ogystal ag un gomedi gan ddramodydd digrif, ac ar ddiwedd y cyfnod hwnnw. beirniaid yn dyfarnu gwobrau cyntaf, ail a thrydydd.

Gŵyl grefyddol a dramatig flynyddol debyg yn Athen oedd y Lenaia, er ei bod yn llai mawreddog ac yn agored i ddinasyddion Athenaidd yn unig, ac yn arbenigo mwy mewn comedi.

Comedi Groeg

Mae comedi Groeg yn cael ei rannu'n gonfensiynol yn dri chyfnod neu draddodiad : Hen Gomedi , Comedi Canol a Comedi Newydd .

Hen Gomedi yn cael ei nodweddu gan amserol iawndychan gwleidyddol , wedi'i deilwra'n benodol i'w chynulleidfa, yn aml yn dychanu ffigurau cyhoeddus penodol gan ddefnyddio mygydau unigol ac yn aml yn amarch drwg tuag at ddynion a duwiau. Mae wedi goroesi heddiw yn bennaf ar ffurf yr un ar ddeg o ddramâu Aristophanes sydd wedi goroesi. Mae rhythmau mydryddol Hen Gomedi yn nodweddiadol iambig, trochaic ac anapestig.

Comedi Canol yn cael ei golli i raddau helaeth (h.y. dim ond darnau cymharol fyr sydd cadw).

Dibynnai Comedi Newydd fwy ar nodau stoc , anaml y ceisiwyd beirniadu neu wella’r gymdeithas a ddisgrifiwyd ganddi, a chyflwynodd gariad hefyd diddordeb fel prif elfen y ddrama. Fe'i hadnabyddir heddiw yn bennaf o'r darnau sylweddol o bapyrws o Menander.

Prif elfennau comedi oedd y parodos (mynediad y Cytgan, llafarganu neu ganu). penillion), un neu fwy parabas (lle mae'r Corws yn annerch y gynulleidfa'n uniongyrchol), yr agon (dadl ffurfiol rhwng y prif gymeriad a'r antagonist, yn aml gyda'r Corws yn beirniadu) a y penodau (deialog anffurfiol rhwng cymeriadau, yn gonfensiynol mewn trimedr iambig).

Roedd comedi yn cael eu harddangos yn bennaf yng ngŵyl Lenaia yn Athen, gŵyl flynyddol grefyddol a dramatig debyg i’r Dionysia mwy mawreddog, er i gomedïau gael eu llwyfannu hefyd yn y Dionysia mewn blynyddoedd diweddarach.

Gweld hefyd: Dyskolos – Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.