Hamartia yn Antigone: Diffyg Trasig Prif Gymeriadau yn y Ddrama

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Mae Hamartia yn Antigone yn cyfeirio at y diffyg trasig a ddangoswyd gan Antigone a chymeriadau eraill a arweiniodd at eu tranc yn y pen draw ar ddiwedd y drasiedi glasurol. Yn y ddrama gan Sophocles, diffyg trasig Antigone oedd ei ffyddlondeb i'w theulu, ei balchder a'i hamharodrwydd i ganiatáu i'r gyfraith ddilyn ei chwrs a achosodd gwymp Antigone.

Roedd hi'n ffigwr trasig a heriodd orchmynion y Brenin. ac a aeth yn ei blaen i gladdu ei brawd. Bydd yr erthygl hon yn archwilio achosion eraill o hamartia yn y ddrama ac yn ateb rhai cwestiynau poblogaidd yn seiliedig ar Antigone Sophocles.

Beth yw Hamartia yn Antigone

Mae Hamartia yn derm a fathwyd gan Aristotle sy'n cyfeirio at nam trasig mewn arwr trasig sy'n achosi eu cwymp . Mae'n elfen bwysig o drasiedi Roegaidd ac fe'i nodweddir gan hubris, a elwir hefyd yn falchder gormodol.

Gweld hefyd: Rhestr o Awduron yn nhrefn yr wyddor – Llenyddiaeth Glasurol

Yn stori Antigone, yr arwyr trasig oedd Antigone a Creon a oedd yn caniatáu balchder gormodol. a theyrngarwch i gymylu eu synnwyr o farn. Yn achos Creon, roedd mor benderfynol o adfer trefn i Thebes ar ôl y gwrthdaro cymaint nes iddo arddangos hybris trwy wrthod tymer cyfiawnder â thrugaredd. Felly, arwr trasig oedd y Brenin Creon a gollodd ei fab Haemon, a oedd mewn cariad dwfn ag Antigone, yn y pen draw.

Yn ôl Aristotle, rhaid i arwr trasig fod o gefndir bonheddig neu statws cymdeithasol uchel , rhaid bod yn uchelgwerthoedd moesol a diffygion trasig sy'n deillio o'u moesau uchel ac mae Creon yn cyd-fynd yn berffaith â'r holl feini prawf hyn. Roedd ei werthoedd moesol uchel yn cael eu harddangos pan orchmynnodd i’w nith ei hun gael ei lladd am dorri’r gyfraith. Fodd bynnag, mae nam trasig Creon yn arwain at ei gwymp trwy achosi marwolaeth ei fab Haemon a'i wraig, Eurydice, digwyddiad sy'n arwain at anagnorisis yn Antigone.

Beth Oedd Hamartia Antigone Sy'n Arwain at Ei Marwolaeth?<6

Y hubris yn Antigone a'i theyrngarwch i'w theulu a arweiniodd at ei marwolaeth drasig. Teimlai Antigone fod ei brawd, Polyneices, yn haeddu claddedigaeth weddus waeth pa drosedd a gyflawnodd. Roedd Creon wedi dyfarnu marwolaeth ar bwy bynnag a geisiodd gladdu Polyneices ac wedi gosod gwarchodwyr i gadw golwg ar y corff a oedd yn pydru, nid oedd hyn yn ddigon i ddiswyddo Antigone. Efallai fod Antigon wedi meddwl am a byw mewn ofn cyson o farwolaeth ond roedd ei ffyddlondeb i roi claddedigaeth weddus i’w brawd yn drech na’i hofnau.

Roedd Antigone yn deyrngar i’r duwiau oherwydd Roedd y gymdeithas Roegaidd hynafol yn mynnu bod y meirw yn cael eu claddu'n iawn i alluogi eu heneidiau i drosglwyddo i'r byd ar ôl marwolaeth. Roedd gwrthod rhoi claddedigaeth iawn yn golygu y byddai'r enaid yn crwydro am byth heb orffwys. Roedd penderfynu yn erbyn claddu corff yn drosedd yn erbyn y duwiau a'r corff ac nid oedd Antigone eisiau bod yn euog o ddim. Felly, hi a wnaeth pa arferiadhyd yn oed yn wyneb angau sydd ar fin digwydd.

Yr oedd teyrngarwch Antigone tuag at y duwiau a'i brawd yn gryfach na'i chariad at Ismene, ei chwaer a Haemon, ei chariad.

Roedd Haemon mewn cariad dwfn â hi a gwnaeth bopeth o fewn ei allu i amddiffyn ei hanrhydedd a'i chadw'n fyw ond ychydig a wnaeth Antigone i ail-wneud y fath gariad a theyrngarwch.

Ismene, ymlaen ar y llaw arall, roedd eisiau marw gyda'i chwaer er i Antigone gynghori Antigone yn ei erbyn. Ni ddychwelodd Antigone y teyrngarwch hwnnw pan fethodd â rhesymu â'i chwaer yn lle hynny dewisodd anrhydeddu ei brawd a'r duwiau a arweiniodd at ei thranc.

Hamartia Haemon a'i Draethineb Trasig

Yn dadansoddiad cymeriad Haemon, gallwn ddod i'r casgliad ei fod hefyd yn cyd-fynd â label arwr trasig yn Antigone yr achosodd hamartia ei ddinistrio. Yn gyntaf, roedd o gefndir bonheddig ac roedd ganddo ddiffyg cymeriad a oedd yn gymeradwy ond a gostiodd ei fywyd iddo yn y pen draw. Fel y soniwyd eisoes, diffyg cymeriad Haemon oedd ei deyrngarwch eithafol i Antigone heb ystyried teimladau ei dad. Yn y stori cafodd Oedipus Rex, tad Antigone, Oedipus, ei felltithio a dilynodd y felltith ei blant.

Fodd bynnag, penderfynodd Haemon, nad oedd dan unrhyw felltith ddioddef yr un dynged ag Antigone a bu farw gyda hi. . Pan roddwyd Antigone yn y beddrod i'w gladdu'n fyw, sleifiodd Haemon i'r bedd hebddo.sylwi. Roedd Antigone wedi crogi ei hun yn y bedd ac wrth weld ei chorff difywyd, lladdodd Haemon ei hun. Byddai Haemon wedi byw pe na bai wedi datblygu teyrngarwch dall i gymeriad a oedd yn benderfynol o farw. Daeth ei farwolaeth â thrasiedi i'w dad Creon.

Gweld hefyd: Epistulae X.96 – Pliny the Younger – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

FAQ

Beth yw Hamartia yn y Play Antigone?

Mae'n nam angheuol nad yw'n ddrwg ynddo'i hun ond mae'n achosi cwymp cymeriadau megis Antigone, Creon a Haemon. Hamartia Antigone yw ei ffyddlondeb tuag at ei brawd a'r duwiau, camgymeriad angheuol Creon oedd ei deyrngarwch tuag at adfer trefn i Thebes a hamartia Haemon oedd ei deyrngarwch i Antigone.

Pwy Yw Arwr Trasig Antigone, Creon neu Antigone?

Mae llawer o ysgolheigion yn ystyried y ddau gymeriad fel arwyr ond Creon yw'r prif un gan mai ef a gyflwynodd ddeddfau a achosodd ei gwymp ef ac Antigone. Er i hamartia yn Antigone Creon arwain at eu cwymp, roedd tranc Antigone yn ganlyniad i ystyfnigrwydd Creon.

Pe na bai Creon wneud y dyfarniadau hynny neu o leiaf eu meddalu, ni fyddai'r ddau gymeriad wedi dioddef yn y diwedd . Gwnaed un o’r dyfyniadau mwyaf cofiadwy gan Antigone Hamartia gan Creon pan ddywedodd, “ Camgymeriadau gan feddwl ffôl, camgymeriadau creulon sy’n achosi marwolaeth .” Roedd hon yn foment o epiffani yn Antigone pan mae Creon yn galaru am farwolaeth ei wraig a'i fab.

Beth yw Esiampl o Catharsis yn Antigone?

Mewn unTraethawd Antigone, gallwch ddyfynnu catharsis Antigone trwy gyfeirio at pan fydd Creon yn colli ei wraig, Eurydice a'i fab, Haemon . Ar ôl eu marwolaethau, mae'n sylweddoli camgymeriad ei ffyrdd sy'n symud y dyrfa i deimlo ofn a thrueni drosto.

Casgliad

Hyd yn hyn, rydym wedi astudio sut mae Antigone a Creon's arweiniodd camgymeriadau angheuol at eu cwymp.

Dyma atolwg o'r hyn a drafodwyd gennym:

  • Diffyg trasig Antigone oedd ei hystyfnigrwydd a'i theyrngarwch i'r duwiau a'r duwiau. ei brawd a arweiniodd at ei marwolaeth.
  • Fam angheuol Creon oedd ei fynnu ar ddychwelyd cyfraith a threfn i Thebes a arweiniodd at farwolaeth ei wraig a'i fab.
  • Teyrngarwch Haemon i'w gariad oedd ei hamartia a arweiniodd at ei ddinistrio.

Mae hanes Antigon yn ein dysgu i fod yn wyliadwrus o'n penderfyniadau oherwydd gallai'r hyn a allai fod yn achos bonheddig ein niweidio ni a'r rhai o'n cwmpas. ni.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.