Hercules vs Achilles: Arwyr Ifanc Mytholegau Rhufeinig a Groegaidd

John Campbell 25-08-2023
John Campbell

Hercules vs Achilles yn gymhariaeth o ddau arwr enwog iawn mytholeg Groeg a Rhufeinig. Mae Hercules ac Achilles yn sefyll allan ymhlith cymeriadau digyfrif y ddwy fytholeg oherwydd eu natur feiddgar, eu nawdd enwog, a'u golwg.

Cafodd y ddau gymeriad hyn fywyd anturus gyda llawer o bartneriaid rhamantus, cyfeillgarwch twymgalon, a choncwestau brawychus. Darllenwch ymlaen gan ein bod wedi casglu a chydosod yr holl wybodaeth am Hercules, sawdl Achilles i gael cymhariaeth drylwyr a gwell dealltwriaeth.

Tabl Cymharu Cyflym Hercules vs Achilles

<12
Nodweddion Hercules Achilles
Tarddiad Rhufeinig Groeg
Rhieni Jupiter ac Alcmene Peleus a Thetis
Brodyr a chwiorydd Apollo, Artemis, Persephone Dim
Pwerau Cryfder Super Dynol Dim
Math o Greadur Demigod Dynol ond Rhannol Anfarwol
Ymddangosiad Cyhyrau gyda Gwallt Coch Cyrliog Gwallt tonnog Hir gyda Wyneb hardd
Enwau Eraill Heracles Aeacides, Nereius
Myth Mawr 12 Llafurwyr Sawdl Achilles
Marwolaeth<3 Crys Gwenwynig Yn Rhyfel Caerdroea gan Baris

Beth Yw'r Gwahaniaethau RhwngHercules vs Achilles?

Y prif wahaniaeth rhwng Hercules ac Achilles yw eu bod ill dau yn perthyn i mytholegau gwahanol, sy'n golygu Rhufeinig a Groegaidd. Demigod yw Hercules a aned i dduwiau Rhufeinig Iau ac Alcmene, tra gwnaed Achilles yn anfarwol yn ddiweddarach gan ei fam, Nereid Thetis, a'i dad, y Brenin Peleus.

Am beth y mae Hercules yn fwyaf adnabyddus?

Mae Hercules yn fwyaf adnabyddus am ei gryfder uwch-ddynol a'r ffaith ei fod yn fab demigod i Iau ac Alcmene. Ystyrir Hercules yn arwr ym mytholeg Rufeinig. Fodd bynnag, nid yw'r cymeriad hwn yn unigryw. Mae Hercules mewn gwirionedd yn gymeriad a gymerwyd o'r natur Roegaidd, Heracles. Yma rydym yn ateb y cwestiynau mwyaf diddorol am Hercules:

Hercules mewn Mytholeg Rufeinig

Roedd Hercules yn ddemigod ym mytholeg Rufeinig ac yn fab i Iau ac Alcmene. Jupiter oedd y duw eithaf ym mytholeg Rufeinig a hefyd y cymar Rhufeinig o Zeus. Roedd Alcmene ar y llaw arall yn ddynes ddynol gyffredin heb unrhyw bwerau na chysylltiadau duwiol. Fodd bynnag, roedd hi'n un o'r merched harddaf ar y Ddaear a dyna pam roedd hi yng ngolwg Iau.

Roedd gan Hercules lawer o berthnasoedd yn ei fywyd, â dynion a merched. Syrthiodd mewn cariad yn aml, ond cadwodd natur ef rhag ymgartrefu. Un o’r rhesymau am ei fywyd afradlon oedd ei fod yn fentrus a bod ganddo wrthwynebydd gwahanol yn aros amdano bob dydd. Cadwodd yr olaf ef yn brysura dyna pam na ymsefydlodd.

Mae Hercules hefyd yn adnabyddus am ei frwydrau amrywiol yn erbyn pob math o greaduriaid. Roedd yn un o'r cymeriadau mwyaf arwrol ym mytholeg. Yn ogystal, roedd hefyd yn adnabyddus am ei wrywdod a'r band ar ei ben a gadwodd ei wallt yn ei le, ac roedd ei rinweddau niferus yn ei wneud yn enwog ymhlith dynion a merched.

Hercules Physical. Nodweddion

Roedd Hercules yn edrych fel y demigod harddaf. Roedd yn gyhyrog gyda gwallt coch cyrliog melys. Roedd o daldra canolig ac yn eithriadol o gryf. Mae'r llenyddiaeth yn esbonio bod gan Hercules lygaid glas dwfn a aeth yn dda iawn gyda'i wyneb cryf a'i wyneb wedi'i gerflunio'n dda. Ei gryfder a'i olwg oedd yn ei wneud yn enwog wrth gwrs, ar ôl bod yn fab demigod i Dduw Jupiter.

Roedd ei olwg mor ddeniadol nes ei fod yn enwog ymhlith merched a dynion. Y llenyddiaeth enwi llawer o bartneriaid Hercules.

12 Llafurwr Hercules

Demigod oedd Hercules sy'n golygu ei fod yn bod meidrol. Roedd Zeus eisiau i'w fab ddod yn anfarwol a byw ar Fynydd Olympus ar ôl ei farwolaeth ar y Ddaear. I'r diben hwn, rhoddwyd deuddeg tasg o wahanol fathau i Hercules i'w cwblhau. Er mwyn ennill anfarwoldeb ar ôl ei farwolaeth fydol, byddai Hercules yn cyflawni pob tasg i berffeithrwydd heb gymorth neb.

Gweld hefyd: Pam Mae Odysseus yn Archeteip? — Arwr Homer

Mae'r 12 tasg a roddwyd i Hercules/Hercules fel a ganlyn:

 • Lladd yNemean Lion
 • Lladd Lernaean Hydra naw pen
 • Dal Hind Aur Artemis
 • Dal Baedd Erymanthian
 • Glanhewch stablau Awstria yn gyflawn dydd
 • Lladd yr Adar Stymffalaidd
 • Dal Tarw'r Cretan
 • Dwyn Caseg Diomedes
 • Cael gwregys Hippolyta, Brenhines yr Amason<19
 • Cael gwartheg yr anghenfil Geryon
 • Dwyn afalau aur yr Hesperides
 • Dal a dod â Cerberus yn ôl

Hercules wedi cwblhau’r holl dasgau hyn heb neb yn ei gynorthwyo. Yn wahanol i dduwiau a duwiesau mytholeg, roedd Hercules yn arwr hunan-wneud a enillodd anfarwoldeb trwy waith caled a chwys.

Hercules Marwolaeth mewn Mytholeg Rufeinig

Bu farw Hercules gan grys gwenwynig a roddwyd iddo gan ei wraig a oedd yn meddwl bod Hercules yn twyllo arni gyda menyw arall. Gan fod y cymeriad wedi'i gymryd o chwedloniaeth Roegaidd, mae Heracles yn marw oherwydd crys wedi'i wenwyno felly gallwn dybio bod Hercules wedi marw yn yr un modd oherwydd nad yw mytholeg Rufeinig yn esbonio ei farwolaeth mewn unrhyw fodd.

Gweld hefyd: Dyskolos – Menander – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Ar ôl i Hercules ddod i mewn cysylltiad â'r crys gwenwynig, gwyddai ei fod yn mynd i farw. Yna adeiladodd dân angladd ei hun ac eisteddodd ynddo. Dyma un o'r marwolaethau mwyaf unigryw ym mhob un o'r mytholegau gan nad oes yr un arwr erioed wedi adeiladu ei dân ei hun ac wedi eistedd ynddo'n bwyllog ac yn aros am farwolaeth.

Beth Sy'n Adnabyddus fwyaf AchillesOherwydd?

Mae Achilles yn fwyaf adnabyddus am ei ran yn rhyfel Caerdroea, ei pherthynas â Patroclus, ei fam, sut roedd hi am ei wneud yn anfarwol, ac yn olaf ei sawdl. Roedd Achilles yn gymeriad gweddol enwog ym mytholeg ac ymhlith dilynwyr y fytholeg. Y rheswm am hyn oedd bod ei stori yn llawn troeon trwstan drwy gydol hanes.

Yn ogystal, nid yw ei gyfraniad i rhyfel mwyaf mytholeg Roeg yn ddim llai na ysblennydd. isod rydym yn ateb yr holl brif gwestiynau am Achilles a fydd yn helpu i ddeall ei fywyd ac yn y pen draw yn gymorth i gymharu â Hercules.

Achilles ym Mytholeg Roeg

Arwr Groegaidd ym mytholeg oedd Achilles ac ef oedd y mab i nereid Thetis a'r Brenin Peleus. Roedd Thetis yn nereid sy'n fath o nymff môr sy'n cyd-fynd yn aml â Poseidon. Maent yn greaduriaid prydferth a chyfriniol iawn mewn mytholeg. Roedd Peleus yn ddyn heb unrhyw alluoedd na chysylltiadau duwiol ac roedd yn frenin Phthia.

Roedd Thetis yn adnabyddus am ei harddwch yn y bydysawd i gyd a dyna pam roedd hynny yng ngolwg Zeus a Poseidon. Roedd y ddau eisiau Thetis drostynt eu hunain ond dim ond wrth glywed y broffwydoliaeth y byddai mab Thetis yn gryfach na'i dad. Wedi hyn, priodasant Thetis â Peleus ac esgor ar fab iddo o'r enw Achilles.

Mab i frenin oedd Achilles, tywysog a ddaeth yn ryfelwr mawr o ifanc iawn.oed. Ei unig gysylltiad â'r duwiau oedd ei fam a oedd yn nereid, felly yn endid goruwchnaturiol.

Nodweddion Corfforol Achilles

Roedd Achilles yn un o'r dynion mwyaf golygus a oedd yn bresennol ar y pryd. Roedd yn fachgen ifanc gyda nodweddion hyfryd iawn. Cerddodd gyda cherddediad llawen iawn a welwyd fel arwydd o fawredd a dewrder ac roedd ganddo'r gwallt melyngoch mwyaf disglair a llygaid gwyrdd dwfn. Yr oedd bron yn rhy berffaith.

Yr oedd ei hoffterau a'i gas bethau yn debyg iawn i frenhinol gan ei fod yn dywysog Phthia. Pobl guhed dros ei wrywdod. Hyd yn oed yn ei oedran ifanc, roedd yn enwog ymhlith dynion a merched. Bu ganddo lawer o berthynasau trwy gydol ei oes fer ond ni ymsefydlodd na chymerodd wraig.

Patroclus ac Achilles

Yr oedd Patroclus yn gydymaith i Achilles. Fe wnaethant bopeth gyda'i gilydd ers iddynt ddod i adnabod ei gilydd gyntaf pan oeddent yn blant yn unig. Fodd bynnag, mae'n allweddol gwybod na ellid gwahanu Achilles a Patroclus ac roedd pawb o'u cwmpas yn gwybod hynny. Roeddent yn frodyr, yn ffrindiau gorau, yn ffrindiau enaid, a phopeth yn y canol.

Roedd pobl yn amau ​​eu bod yn fwy na ffrindiau yn unig. Roedd perthynas ddyfnach a mwy agos rhyngddynt na ddatgelwyd yn agored erioed mohonynt. a byth hyd yn oed wedi siarad amdano yn gyhoeddus. Serch hynny, mae'r pâr yn enwog iawn am y cariad a'r gofal yr oeddent yn ei gario tuag at ei gilydd.

Pwysigrwydd sawdl Achilles mewn GroegMytholeg

Mae sawdl Achilles y pwys mwyaf ym mywyd Achilles ym mytholeg Groeg. Mae hefyd yn un o'r straeon mwyaf diddorol yn y myth sydd â thro gwych iddo hefyd. Mae’r cyfan yn dechrau gyda Thetis sy’n nereid ac yn gwybod am fywyd a moethau’r byd anfarwol. Ei hunig freuddwyd yw gwneud ei mab, Achilles, yn anfarwol gan ei bod hi ei hun yn fod anfarwol.

I'r diben hwn, aeth Thetis ag Achilles i yr Afon Styx enwog a throchi Achilles yn yr afon sawl gwaith trwy ei ddal o'i sawdl. Yn ôl y chwedl, byddai dŵr yr afon yn gwneud unrhyw beth y mae'n ei gyffwrdd yn anfarwol. Cyffyrddodd y dŵr â phopeth ar gorff Achilles ac eithrio ei sawdl. Yn ddiarwybod iddo, daeth Thetis ag ef yn ôl gan feddwl fod Achilles i gyd wedi'i drochi a'i fod bellach yn anfarwol yn ei gyfanrwydd.

Er hynny, wedi hynny, byddai Thetis yn darganfod nad oedd hi yn wir wedi trochi Achilles i gyd yn Afon Styx ac roedd hi wedi gwneud camgymeriad dybryd.

Rôl Achilles yn Rhyfel Caerdroea

Chwaraeodd Achilles rôl rhyfelwr mawr yn rhyfel Caerdroea a ddaeth â marwolaeth i llawer o gymeriadau pwysig. Roedd Achilles ar ochr y Groegiaid yn y rhyfel ac yn arweinydd byddin y Myrmidons. Daeth i'r rhyfel gyda 50 o longau wedi'u llwytho â milwyr a mwynderau rhyfel. Ymladdodd gyda dewrder a dewrder mawr.

Yr oedd ei ffrind a'i gydymaith annwyl, Patroclus hefyd yn ymladdwrth ei ochr. Lladdodd Hector, y tywysog Trojan, Patroclus a dorrodd Achilles. I ddial ei farwolaeth, erlidiodd Achilles Hector a rhoi gwaywffon trwy ei galon. Erfyniodd Hector i'w gorff gael ei ddychwelyd at ei deulu ond gwrthodwyd ei ddymuniad olaf gan Achilles.

Lladdwyd Marwolaeth Achilles

Lladdwyd Achilles gan Baris, y prif wrthwynebydd yn rhyfel Caerdroea. Lladdodd Paris ef i ddial am farwolaeth Hector. Mae’r cylch dieflig hwn o ddial am farwolaethau mewn rhyfel yn rhywbeth sy’n hanfod chwedloniaeth Roegaidd. Mae llawer o ryfelwyr mawr wedi colli eu bywydau i'r cylch.

Mae Homer a Hesiod yn esbonio marwolaeth Achilles. Mae eu llyfrau yn canolbwyntio ar y bywydau a arweiniodd at y rhyfel a'i ganlyniadau. Y llyfrau hyn yw sail chwedloniaeth fel yr ydym yn ei hadnabod heddiw. Felly mae'r holl wybodaeth am Achilles wedi'i chasglu o'r llyfrau.

FAQ

Beth Oedd y Rheswm Dros Ryfel Caerdroea?

Y prif reswm dros ryfel Caerdroea oedd bod y Roedd y tywysog Trojan, Paris, wedi cipio Helen o Sparta, gwraig Melaus. Achosodd hyn ddicter yn y rhanbarth a rhannodd y rhanbarth yn ddwy ochr: y Trojans a'r Groegiaid. Parhaodd y rhyfel am ddeng mlynedd ac arweiniodd at anafusion a dinistr digyfrif. Mae'n un o'r rhyfeloedd enwocaf ym mytholeg Groeg.

A Ymladdodd Hercules Unrhyw Dduwiau?

Ymladdodd Hercules yn erbyn duw afon Achelous. Heblaw am hynny ymladdodd lawer o wahanolcreaduriaid i gyflawni ei 12 tasg. Yn ddiamau, roedd yn ddyn dewr ac angerddol iawn na roddodd y ffidil yn y to, nac yn ymgolli yn wyneb perygl.

Pwy Oedd Heracles?

Roedd Heracles yn fab demigod i Zeus a Alcmene. Roedd ganddo lawer o frodyr a chwiorydd poblogaidd ac roedd yn bwysig iawn ar y Ddaear ac ar Fynydd Olympus. O ystyried ei boblogrwydd, amsugnodd y Rhufeiniaid y cymeriad i'w mytholeg eu hunain tra'n cadw popeth yr un peth a dim ond yn newid ei enw i Hercules.

Heracles a Hercules, felly, yw enwau gwahanol yr un unigolyn mewn mytholegau gwahanol. Serch hynny mae'r ddau gymeriad o natur arwrol ac mae ganddynt eu dilynwyr eang eu hunain.

Casgliad

Mae Hercules ac Achilles yn perthyn i ddwy fytholeg wahanol, sef y Rhufeiniaid a'r Groegiaid. yn y drefn honno. Arweiniodd y ddau arwr fywyd anhygoelgyda llawer o enwogrwydd, cariad ac antur. Mae ganddyn nhw ychydig o debygrwydd nad ydyn nhw erioed wedi setlo i lawr, buont farw yn ifanc, ganwyd y ddau yn farwol, ac roedd y ddau ohonynt yn olygus iawn. Mae'n siŵr bod gan y ddau arwr ddilyniant mawr y tu mewn a'r tu allan i'r fytholeg.

Mae'r enwau, Hercules ac Achilles, wedi cael eu defnyddio sawl gwaith yn y byd heddiw. Ar hyd yr amseroedd, mae pobl wedi enwi technoleg flaengar ar eu hôl, a hefyd rhai adeiladau ac amgueddfeydd. Mae hyn yn dangos yr effaith mae'r ddau nod yn ei gael ar y byd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.