Hubris yn yr Iliad: Y Cymeriadau Sy'n Arddangos Balchder Anghymmedrol

John Campbell 02-10-2023
John Campbell

Hubris yn yr Iliad sy'n dangos rhai o gymeriadau'r gerdd a oedd yn hynod drahaus a'r pris a dalwyd ganddynt am eu hanallu.

Mae'r balchder eithafol hwn, a elwir hefyd hamartia, yn debyg i herio awdurdod a gorchmynion y duwiau. Mae Homer yn defnyddio ei gerdd i ddysgu gostyngeiddrwydd a pheryglon dod yn rhy falch o gyflawniad neu alluoedd rhywun. Daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon lle byddwn yn archwilio gwahanol achosion o falchder gormodol yn yr Iliad.

Beth Yw Hubris yn yr Iliad?

Mae Hubris yn yr Iliad yn dynodi y balchder gormodol bod cymeriad arddangosfeydd yng ngherdd epig Homer sy'n arwain at eu tranc yn y pen draw. Gwaherddir y weithred hon o falchder gan y duwiau gan eu bod yn ei hystyried yn weithred o herfeiddiad i'w dwyfoldeb ac yn cosbi'r drwgweithredwyr yn drwm.

Achlysuron Hubris yn y Gerdd

Ceir sawl enghraifft o hybris y mae cymeriadau fel Achilles, Agamemnon, a Hector yn eu harddangos. Bu farw rhai o ganlyniad i'w haerllugrwydd tra talodd y rhai a oroesodd brisiau trwm. Dyma rai achosion o hubris yn y gerdd:

Achilles Hubris yn yr Iliad

Mae'r enghraifft enwocaf o hubris yn y gerdd yn cael ei arddangos gan yr arwr trasig Groegaidd Achilles . Adnabyddid ef fel y rhyfelwr nerthol a mwyaf medrus yr oedd ei bresenoldeb yn unig yn rhoddi hyder i'r Groegiaid. Fodd bynnag, gwrthododd ymladd y rhyfel oherwydd bod ei falchder wedi'i chwalu panCymerodd Agamemnon Briseis, caethferch Achilles. Gwanhaodd gwrthodiad Achilles i ymuno â byddin Groeg yr ysbryd a thorrodd ysbryd y rhyfelwyr Groegaidd.

Anfonwyd dirprwyaeth o Roegiaid gan gynnwys Odysseus i drafod dychweliad Achilles ond cafodd ei falchder yn y ffordd o reswm a gwrthododd. Parhaodd y Groegiaid i ddioddef colledion trwm yn nwylo'r Trojans nes na allai Patroclus, ffrind gorau Achilles, ei wrthsefyll mwyach.

Felly, penderfynodd godi ysbryd y gwersyll Achaean drwy wisgo arfwisg Achilles, wrth gwrs gyda'i ganiatâd. Wedi cryn berswâd cytunodd Achilles y gallai Patroclus wisgo ei arfwisg o dan un amod, ni fyddai'n erlid y Trojans i'w pyrth.

Cytunodd Patroclus a rhoddodd Achilles yr arfwisg iddo ond yn ystod y rhyfel, caethgludwyd Patroclus a erlid y gelyn i byrth y Trojan. Yno cafodd ei ladd gan y pencampwr Groegaidd Hector trwy ei drywanu yn ei stumog.

Pan glywodd Achilles am farwolaeth ei ffrind, penderfynodd ailymuno â'r rhyfel i ddial ei farwolaeth ac er ei fod llwyddiannus, bu hefyd farw trwy ergyd saeth o fwa Paris. Sicrhaodd y duwiau eu bod yn cosbi Achilles am ei wrhydri trwy dywys y saeth i'w sawdl, y rhan wannaf o'i ffrâm anorchfygol.

Agamemnon Hubris

Cymeriad mawr arall oedd yn llawn o balchder oedd y Brenin Agamemnon o Mycenae. Wedi iddoWedi diswyddo dinas, cymerodd Agamemnon gaethferch, Chhyrseis, fel ei wobr rhyfel tra cymerodd Achilleus ferch gaethwas arall, Briseis. Fodd bynnag, mynnodd tad Chryseis, a elwir yn Chryses, i Agamemnon ddychwelyd ei ferch. Gwrthododd Agamemnon, yn llawn balchder, y galw ac anfonodd y duw Apollo bla a laddodd nifer o wŷr Agamemnon.

Gweld hefyd: Comitatus in Beowulf: Myfyrdod ar Arwr Epig Gwir

Gyda'i falchder wedi'i anafu, caniataodd Agamemnon i Chryseis fynd ond roedd y gwaethaf i ddod. Penderfynodd Agamemnon adfer ei falchder trwy gymryd merch gaethwas Achilles, Briseis, er mawr gythrwfl iddo. Gan mai Agamemnon oedd ei arweinydd, yn anfoddog rhoddodd Achilles ei gaethferch allan ond tynnodd yn ôl o'r rhyfel. Torrodd ei ddiarddeliad ysbryd y gwersyll a rhoi'r llaw uchaf i'r Trojans.

Roedd y Trojans yn ennill hyd at farwolaeth Patroclus gorfodi Achilles i ailymuno â'i gydweithwyr ar faes y gad. Sylweddolodd Agamemnon ei gamgymeriad hefyd ac anfonodd Briseis yn ôl i Achilles. Trodd hyn y llanw o blaid y Groegiaid a ysbeiliodd y Trojans reit at eu pyrth. Yn ddiweddarach, sylweddolodd Agamemnon fod ei falchder bron wedi costio'r rhyfel iddo oni bai am ymyrraeth Achilles.

Hubris Diomedes

Yn wahanol i Achilles ac Agamemnon, symudodd llu Diomedes ef i ymladd yn erbyn y duw, Apollo. Yn ystod y rhyfel, clwyfodd Pandarus, y rhyfelwr Trojan, Diomedes a gofynnodd i Athena am help. Rhoddodd Athena gryfder goruwchddynol iddo a'r gallu i adnabod yduwiau a oedd yn cuddio eu hunain fel bodau dynol. Fodd bynnag, rhybuddiodd y dduwies Diomedes i beidio ag ymladd yr un o'r duwiau ac eithrio Aphrodite.

Yna ymladdodd Diomedes a lladd Pandarus tra'n llwybro llawer o ryfelwyr Trojan nes iddo ddod ar draws Aeneas. Gyda’i nerth goruwchddynol, trechodd Diomedes Aeneas a’i glwyfo’n ddifrifol, gan orfodi Aphrodite, mam Aeneas, i ddod i’w gynorthwyo. Fodd bynnag, ymladdodd Diomedes Aphrodite gan achosi anaf i'w harddwrn gan ei gorfodi i ffoi i Fynydd Olympus. Ar Fynydd Olympus, cafodd Aphrodite ei iacháu gan ei mam, Dione, a'i rhybuddio gan Zeus i gadw draw o'r rhyfel.

Yn y cyfamser, Diomedes, wedi ei galonogi gan ei lwyddiant yn erbyn Aphrodite, heriodd Apollo , yr hwn oedd wedi dyfod i gynnorthwy Aeneas. Daliodd ei wreiddyn ef i'r cyngor a roddodd Athena iddo ac ymosododd ar Apollo. Fodd bynnag, rhoddodd Apollo rybudd llym iddo a dywedodd ychydig eiriau a darodd ofn ar Diomedes a phrofi rhagoriaeth y duw. Sylweddolodd Diomedes wedyn y gallai ei falchder gostio ei fywyd iddo, felly roedd yn edifar am ei weithredoedd ac ymatal rhag ymosod ymhellach ar unrhyw dduwdod.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Enghreifftiau o Hubris ym Mytholeg Roeg?

Ie, Gan mai gair Groeg yw hubris, roedd y cysyniad o falchder gormodol yn bodoli eisoes mewn cymdeithasau Groegaidd ac roedd yn gyffredin yn ystod gwareiddiad Groeg.

Yn stori Prometheus, mae ei hubris yn achosi iddo ddwyn tân o Fynydd Olympus a'i roi i ddyn wedynRoedd Zeus wedi gwahardd unrhyw dduwdod rhag gwneud hynny. Roedd hubris Prometheus yn herfeiddiad yn erbyn Brenin y duwiau a thalodd yn drwm amdani.

Gorchmynnodd Zeus fod Prometheus yn cael ei gadwyno wrth graig fawr a chael aderyn i fwyta ei iau a adawodd ef mewn poen dirfawr. Tyfodd yr iau yn ôl dros nos dim ond i'r aderyn ddod i'w fwyta gan achosi poen dirdynnol diddiwedd iddo.

Hubris yn yr Odyssey yw pan mae Odysseus yn penderfynu aros am y Cyclops pan fydd ei ddynion yn cael eu cynghori yn ei erbyn. Er iddo lwyddo i ddallu'r Cyclops, rhoddodd ei ymffrost ymffrostgar safle ei longau. Dyfalodd y Cyclops yn gywir leoliad y llongau a thaflu carreg fawr tuag atynt a fu bron a suddo'r llongau.

Casgliad

Mae'r erthygl hon wedi edrych ar rai enghreifftiau o hubris yn epig Homer cerddi a llenyddiaeth arall. Dyma grynodeb o'r cyfan rydyn ni wedi'i ddarganfod hyd yn hyn:

Gweld hefyd: Claddu Hector: Sut Trefnwyd Angladd Hector
  • Gair Groeg yw Hubris sy'n cyfeirio at drahauster gormodol a ddangosir gan gymeriadau sy'n ceisio herio'r duwiau ac mae fel arfer yn gorffen mewn trasiedi .
  • Yng nghrynodeb yr Iliad, mae Achilles yn arddangos bwrlwm pan benderfynodd beidio mynd i ryfel oherwydd bod Agamemnon wedi cymryd ei feddiant gwerthfawr, Briseis, y gaethferch.
  • Yn y pen draw mae Achilles yn dychwelyd i'r rhyfel ar ôl iddo collodd ei ffrind gorau a dychwelwyd ei gaethferch ato, fodd bynnag, ni wnaeth y duwiau faddau i Achilles a bu farw drosto
  • Dangosodd Agamemnon hefyd falchder ffôl pan aeth i mewn ar gyfer caethwas Achilles ar ôl i'w gaethwas gael ei gymryd oddi arno a bu bron i hyn gostio'r rhyfel iddo.
  • Bu bron i Diomedes golli ei fywyd oherwydd ei wrhydri ar ôl herio Apollo i frwydr pan oedd Athena wedi rhybuddio rhag gwneud a oedd bron wedi costio ei fywyd iddo.

Mae llenyddiaeth arall fel Epic Gilgamesh ac Odysseus yn archwilio thema hubris . Mae'n debyg mai'r nod yw cynghori eu gwrandawyr i beidio â chael gormod o falchder a all achosi eu cwymp.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.