Llong Odysseus - Yr Enw Mwyaf

John Campbell 16-05-2024
John Campbell
Mae

Yr Odyssey yn stori am daith yng nghwch Odysseus , wrth i’n Harwr geisio ffeindio ei ffordd adref yn dilyn concwest . Yn anffodus i Odysseus, roedd y duwiau yn ei erbyn bron bob cam o'r ffordd.

Heb ychydig o ymyriadau cyfeillgar, ni fyddai byth wedi canfod ei ffordd adref i'w annwyl Penelope neu ei gartref yn Ithaca.

Cwch Heb Enw

commons.wikimedia.org

Mae’r Odyssey yn dilyn teithiau Odysseus, wrth iddo symud ar draws y moroedd gyda chriw mawr a grŵp o longau. Yn nodweddiadol yn niwylliant Groeg y dydd, roedd llongau'n cael eu henwi ar gyfer merched neu'n cael enwau sy'n nodi pŵer a chyflymder .

Mewn dramâu llawer cynharach, fel drama Aristophanes, The Birds , mae llongau’n cael eu henwi’n nodweddiadol. Mae llong yn y ddrama honno, Salaminia, wedi'i henwi ar gyfer ynys lle'r oedd y morwyr wedi ennill buddugoliaeth fawr. Roedd llongau'n cael eu henwi'n aml a oedd yn cael eu defnyddio mewn cenadaethau cysegredig neu'n cael eu hanfon i frwydrau pwysig. Nid oedd y llong ceffyl gwaith Odysseus yn hwylio i ddychwelyd i Ithaca ar ôl y rhyfel yn gwarantu ystum mor fawreddog ag enw , o leiaf nid un a gynhwysodd Homer yn ei ysgrifen.

Gweld hefyd: Yr Aeneid – Vergil Epic

Teithiodd Odysseus bron yr holl ffordd o Troy yn ôl i'w gartref yn Ithaca ar long . Roedd y llwybr yn gyfan gwbl gan y cefnfor, er iddo stopio sawl gwaith ar hyd y ffordd mewn amrywiol leoedd. Yn ystod y cyfnodau hyn y digwyddodd y rhan fwyaf o'i anffawd. Mae'n ymddangos bodpob man stopiodd Odysseus, rhedodd i fwy o anhawsderau. Mewn rhai mannau, collodd ei wŷr a'i longau nes teithio ar ei ben ei hun yn gyfan gwbl erbyn diwedd ei daith.

Beth Oedd Enw Llong Odysseus?

Felly, os nad oedd gan y llong enw go iawn, sut mae Homer yn cyfeirio ato? Er nad oedd gan cwch yr Odyssey deitl penodol, cyfeiriwyd at fel Gali Homerig . Nid llong fordaith oedd y gali, ond yn hytrach rhywbeth cyrcydu a farchogodd yn isel yn y dŵr, gyda swmp ei gofod o dan y dec lle'r oedd y rhwyfwyr yn eistedd, gan yrru'r llong ymlaen. Credir y byddai'r rhyfelwyr wedi cymryd eu tro wrth y rhwyfau, gan y byddai cario caethweision neu eraill yn syml i bweru'r rhwyfau wedi cymryd gormod o'r gofod a'r adnoddau cyfyngedig.

Byddai’r llongau yr hwyliodd Odysseus â nhw yn llongau cyflym, lluniaidd , yn teithio ar y cefnfor wedi’u cynllunio’n benodol i dorri drwy’r tonnau ar gyflymder uchel. Roeddent yn hawdd eu cludo i ddyfroedd bas ger y lan ac yr un mor hawdd eu symud i ffwrdd rhag ofn y byddai angen allanfa gyflym. Ym mhob achos pan aeth Odysseus a'i wŷr i'r lan, mae'n ymddangos y gellid dod â'r llongau i mewn i harbwr neu hafan ddiogel arall i ddod oddi yno wrth iddynt ddilyn eu hanturiaethau ar y tir.

Sawl Llong A Saethodd Odysseus

Gadawodd Odysseus Troy gyda dwsin o longau a 600 o ddynion . Roedden nhw newydd ennill buddugoliaeth yn Troy, ac roedd Odysseus yn barod i wneud hynnydychwelyd i Ithaca, ei gartref. Roedd wedi bod i ffwrdd 20 mlynedd, ac nid oedd eisiau dim mwy na dychwelyd . Roedd Odysseus wedi blino ar ryfel ac roedd eisiau dychwelyd i'w deyrnas ei hun, lle byddai'n cael ei groesawu fel arwr.

Roedd stop cyntaf Odysseus yn ynys y Cicones. Aeth ei ddynion i'r lan gan ddychryn y pentref bychan draethlin, gan ysbeilio a llofruddio ymddygiad di-hid, derbyniol yn y cyfnod amser. Wedi ennill buddugoliaeth ar y brodorion diymadferth, ymgartrefasant am noson o barti a chanu meddw . Yn anffodus i ddynion Odysseus, nid y Cicones a oedd yn byw ar hyd y draethlin oedd unig drigolion yr ynys. Rhuthrodd y goroeswyr a ddihangodd i mewn i'r tir i gael cymorth, a dychwelasant mewn grym i yrru Odysseus a'i wŷr yn ôl i'w llongau, wedi'u curo ac yn waglaw.

Roedd ei stop nesaf yng Ngwlad y Lotus Eaters. Yma, bu bron iddo golli ei ddynion i'r neithdar a ddefnyddiwyd gan y Lotus Eaters ac apêl y ffordd ddiog o fyw. Llwyddodd i'w tynnu i ffwrdd a pharhau ar eu taith. Byddai rhywun yn meddwl y byddai Odysseus wedi cael digon ar ynysoedd, ond nid oedd i'w weld yn dysgu. Roedd ei wŷr ychydig yn leerach ar yr ynys nesaf ond daeth o hyd i ogof yn llawn bwyd a diod a thrysor , wedi'i gadael yn wag mae'n debyg. Yno cawsant eu hunain yn gaeth gan y cyclops Polyphemus. Llwyddodd Odysseus i ddallu'r cyclops a'i drechu, ond daeth â digofaint Poseidonarno'i hun a'i griw wrth wneud hynny . Yn fuan bu’n rhaid i Odysseus hwylio ymlaen gyda’i 12 llong a’i griw oedd ar ôl.

Dryllio

commons.wikimedia.org

Hwyliodd Odysseus ar ynys Aiolos a glanio arni. Enillodd rodd o'r gwyntoedd, wedi eu dal mewn sach, heblaw gwynt y gorllewin a adawyd yn rhydd i'w yrru ymlaen i Ithaca . Trodd trachwant ei griw yn ddadwneud iddynt. Gydag Ithaca yn y golwg, agorasant y bag a roddwyd i Odysseus, gan feddwl ei fod yn cynnwys trysor mawr. Rhyddhawyd y gwyntoedd a gyrrodd y llongau yn ôl allan i'r môr. Dychwelasant i Aiolos, ond gwrthododd gymorth pellach. Roedd taith Odysseus, mor agos at ei chwblhau, wedi dechrau eto. Hyd at y pwynt hwn, roedd Odysseus wedi llwyddo i beidio â cholli unrhyw longau , er iddo golli nifer o'i griw i angenfilod a phentrefwyr dialgar.

Byddai ei lwc yn newid eto ar dir y Laestrygones. Yn wyliadwrus ar ôl cymaint o rwystrau, gorchmynnodd Odysseus i'w griw rwyfo i'r harbwr bychan, tra'i fod ar wahân ac ar ôl, mewn twll cysgodol. Tynnodd un ar ddeg o'r deuddeg llong yn agos i'r lan, a daeth ei griw oddi ar y llong . Aethant i'r castell i geisio cymorth trigolion y wlad. Cyfarfu'r Frenhines â nhw. Gorchmynnodd hi iddynt aros, a phan ddaeth ei gŵr adref, cipiodd y cawr ofnadwy aelodau’r criw a’u hysgaru. Ffodd y goroeswyr i'r llongau, yn daer i ddianc, ond goddiweddwyd awedi eu malurio gan glogfeini wedi eu taflu i lawr arnynt gan y Laestrygones. Dinistriwyd y llongau, a'u criwiau cyfan .

Llong Odysseus a Circe

Yn wahanol i'w long, aeth Odysseus o dan enw arall. Gelwid ef hefyd Ulysses. Felly yr un yw Llong Ulysses . Gan alaru eu colled ar ddwylo cewri'r canibalaidd, hwyliodd Odysseus a'i griw oedd ar ôl. Wedi eu curo, yn ddigalon ac yn anobeithiol, daethant i ynys arall eto. Ar y pwynt hwn, roedd ei wŷr wedi gweld digon o antur ac eisiau dim byd i'w wneud â'r ynys a'i thrigolion.

Ar y dechrau, gwrthodasant grwydro'r ynys neu fentro mynd i'r lan . Mynnodd Odysseus ufudd-dod a dywedodd wrthynt nad oedd eu hofn o unrhyw ddefnydd iddynt. Ofer fyddai colli eu cyd-longwyr pe byddent yn rhoi'r gorau iddi yn awr. Yn y diwedd, mentrodd y criw i’r lan gyda’i anogaeth a’i berswâd, gyda hanner ohonynt yn aros ar ôl gydag Odysseus.

Gweld hefyd: Hubris yn Antigone: Pechod Balchder

Mentrasant ymhellach i’r ynys nes cyrraedd castell arall. Yno cawsant wahoddiad i mewn, ac aeth pawb ond arweinydd y fintai fechan i mewn. Cyfarfuwyd â hwy gan groesawydd grasol a eisteddodd i lawr i bryd o fwyd cyfoethog. Yn anffodus i'r criw, eu gwesteiwr oedd y wrach, Circe, a oedd yn eu pleidio â bwyd a diod hudolus . Trowyd y criw cyfan yn foch.

Pan na ddaethant yn ôl, aeth eu harweinydd yn ôl i Odysseus, gan aros gydaeu un llong yn weddill, ac adroddodd y diflaniad.

Dechreuodd Odysseus, yn benderfynol o beidio â cholli rhagor o ddynion, i geisio achub ei griw i'r mewndir. Ar hyd y ffordd, cyfarfu Hermes ag ef mewn cuddwisg . Cynghorodd Hermes ef i beidio â chyffwrdd â bwyd y wrach a’i bygwth â’i gleddyf. Pan ofynnodd hi iddo aros fel ei chariad, byddai'n ennill ei hadduned na fyddai hi'n gwneud niwed iddo. Dilynodd Odysseus y cyngor a llwyddodd i drechu Circe. Argyhoeddodd hi i ryddhau ei griw o'u melltith ac arhosodd ar yr ynys gyda hi am flwyddyn .

Cig Eidion gyda Duw

Yn y pen draw, trodd Odysseus i ffwrdd o symudodd ei gariad, ac ar ymbil ei griw, a oedd am ddychwelyd adref, ymlaen. Yn dilyn cyngor Circe i ymweld ag ynys lle gwysiodd Teiresias ac eraill o'r isfyd, hwyliodd ymlaen.

Yn dilyn y profiad brawychus hwnnw, hwyliodd drwy ardal y môr a feddiannwyd gan y Seireniaid arswydus , dianc o'u caethiwed yn unig trwy glymu ei hun a'i griw wrth fast y llong. Wrth wynebu penderfyniad rhwng trobwll anferth ac anghenfil a fyddai’n difa chwech o’i griw, dewisodd yr anghenfil a chollodd chwe dyn arall i’w grafangau. O’r diwedd, roedd hi’n ymddangos bod lwc y criw yn troi, wrth iddyn nhw lanio ar y lan gyda gwartheg tew i roi cig ffres iddyn nhw.

Yn anffodus i Odysseus, roedd y gwartheg yn perthyn i dduw'r haul, Helios . Am eu trosedd, ylladdwyd y criw cyfan gan Zeus, gan adael dim ond Odysseus yn fyw. Mae Odysseus, yr unig oroeswr, yn golchi ar ynys lle mae'r nymff, Calypso yn byw. Mae hi'n ei gadw'n garcharor ar ei hynys am saith mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Odysseus yn gwneud llong newydd yn lle ei long, gan dorri 20 o goed a mireinio'r siapiau ei hun gyda adze.

Nid tan i Athena ymyrryd â Zeus a gofyn iddo orchymyn rhyddhau Odysseus y bydd Calypso yn cytuno i'w ryddhau . Gan hwylio unwaith eto yn ei gwch newydd, ar ei ben ei hun, mae Odysseus yn cwblhau cymal olaf ei daith tuag adref. Mae Odysseus yn glanio ar ynys o'r Phaeaciaid, lle mae'n adrodd y stori gyfan i'r brenin. Wedi ennill eu caredigrwydd a'u cymorth, mae'n cael eu cymorth i ddychwelyd i Ithaca.

Ar hyd ei deithiau, mae Odysseus yn dibynnu ar y criw a'i ddeuddeg llong nes iddo golli pob un ond un i gewri'r canibaliaid. Wrth deithio ymlaen ar ei ben ei hun, mae o'r diwedd yn colli ei griw a hyd yn oed ei long olaf i ddigofaint Zeus. Erbyn iddo ddychwelyd adref, mae ei long olaf wedi'i hadeiladu o'i ddwy law ei hun dros gyfnod o saith mlynedd . Efallai nad yw Homer yn enwi llongau Odysseus oherwydd eu bod yn cael eu tynnu i ffwrdd trwy gydol y chwedl. Nid oedd y llongau heb enwau na chysegredig nac offer a gyrrai ei hanes yn ei flaen.

Nid oeddynt yn gerbydau i'w gludo yr holl ffordd adref. Fel balchder, clyfar Odysseus, ahaerllugrwydd, ei longau eu symud oddi wrtho fel ei fod wedi dychwelyd o'r diwedd i Ithaca, ei fod wedi cael ei hogi i mewn i'r dyn fydd ei angen. Mae ei deyrnas yn gofyn am arweinydd, Arwr sydd wedi dysgu o'i deithiau a'i anturiaethau , un wedi ei dymheru yn nhanau colled a galar.

Mae Odysseus yn colli popeth ar ei daith: ei griw, ei llongau, a'i chwaeth am anturiaeth bellach. Pan fydd yn dychwelyd i ddod o hyd i'w wraig wedi'i chyfareddu gan gyfeillion, ei fam wedi marw, a'i dad wedi cilio, gallai fod wedi mynd yn ôl i'r môr. Yn hytrach na throi i ffwrdd, mae'n mynd ar drywydd yr un peth sy'n parhau i fod yn bwysig iddo - ei gartref a'i deulu. Yn y diwedd, nid y llong oedd yn bwysig o gwbl, ond y daith adref.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.