Merch Poseidon: A yw hi mor Bwerus â'i Dad?

John Campbell 03-05-2024
John Campbell

Merch Poseidon, pwy ydy hi? Rhai o enwau merched Poseidon yw Eirene, Lamia, Herophile, a Despoena. Fodd bynnag, gan fod Poseidon yn enwog am fod yn odinebwr, roedd ganddo lawer o blant, yn cynnwys gwreiddiau a chreaduriaid gwahanol.

Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy amdanyn nhw!

Pwy Yw Merch Poseidon?

Eirene, Lamia, Herophile, Rhode, Charybdis, Kymopoleia, Benthesikyme, Aithousa, Mae Euadne, a Despoena yn ferch i enwau Poseidon, ond nid hwy yw unig epil y duw. Merched Duw'r Môr o wahanol wragedd ydynt, y rhai sydd yn cynnwys duwiesau, nymffau, a hyd yn oed meidrol. Felly, maent yn gweithredu'n wahanol.

Rhestr o ferched Poseidon

Isod mae rhestr o ferched Poseidon, duw môr y chwedloniaeth enwog, maent yn 10 merched o wahanol fathau, rhai yn fwystfilod oherwydd bod eu mamau yn gwahaniaethu.

Eirene

Merch Merch Poseidon ac Alpheus, Melantheia, oedd Eirene. Mae ei henw, sydd hefyd yn cael ei sillafu fel “Irene,” hefyd yn enw ynys fechan yn agos at Creta. Adwaenid yr ynys hon gynt fel Anthedonia a Hypereia cyn cael yr enw Calauria er anrhydedd i Calaurus, mab arall i Poseidon.

Un o'r Horae yw Eirene, sy'n gwasanaethu fel duwiesau'r byd naturiol. , personoliaethau y tymhorau, a phorthladdwyr Olympus.Mae Eirene yn ymgorffori dyfodiad y gwanwyn a heddwch. Darlunir hi fel merch ifanc hyfryd gyda theyrnwialen, cornucopia, a thortsh neu rhyton.

Lamia

Mae Lamia yn ferch i Poseidon ac yn cael ei hystyried yn fam i Scylla. Fodd bynnag, mae cymeriad hefyd o'r un enw â Lamia sy'n Frenhines Libya. Roedd y duw goruchaf, Zeus, yn ei charu, ond roedd Hera, gwraig Zeus, yn eiddigeddus iawn ac yn cymryd plant Lamia i ffwrdd.

Oherwydd hyn, roedd Lamia yn cael ei gyrru'n wallgof gan ei galar. Zeus yna newidiodd hi yn anghenfil, gan roi'r pŵer iddi ddial ei hun trwy fwyta plant pobl eraill. Yn fuan iawn dechreuodd Lamia gael ei hadnabod fel “pleidiwr plentyn.”

Herophile

Nymff môr yw Herophile, merch Poseidon ac Aphrodite. Mae hi'n chwaer i duwies y môr, Rhode, a thybir weithiau ei bod yr un peth â'r Delphic Sibyl Herophile, sy'n ferch i Zeus a Lamia.

Rhode

Rhode, a adwaenir hefyd ac a sillafir fel Rhodos neu Rhodus, duwies Roegaidd oedd yn cynrychioli ynys Rhodes ac a ddaeth yn briod i Helios, duw'r haul. Dywedir ei bod yn ferch i Poseidon gan Aphrodite.

Charybdis

Merch Poseidon a Gaia yw Charybdis. Darlunir hi fel anghenfil môr, a chyda'i gilydd gyda Scylla, mae hi'n ymddangos yn her i ffigyrau arwrol fel Jason, Odysseus, ac Aeneas.

Charybdisachosi llawer iawn o dir i fod mewn dwr, a gynddeiriogodd Zeus, a'i thrawsnewidiodd yn anghenfil a fyddai'n amlyncu dŵr y môr yn barhaus ac yn cynhyrchu trobyllau.

Kymopoleia

Kymopoleia, sydd hefyd yn cael ei sillafu Cymopoleia, yw enw'r nymff môr a achosodd ddaeargrynfeydd, tonnau cryfion, a stormydd môr. Yn ferch i Poseidon, daeth Kymopoleia yn wraig i Briareos, cawr storm gyda hanner cant o bennau a chant o fraich.

Benthesikyme

Benthesikyme, neu Benthesicyme, yw merch Poseidon o'i wraig, Amffitrit. Gyda'r geiriau Groeg benthos am “ddyfnder” a kyma am “tonnau,” mae ei henw yn cyfieithu i “Arglwyddes Deep-Swells.” Mae hi'n nymff o fôr Affrica ac yn wraig i Enalos, brenin Ethiopia. Gyda'i gilydd, bu iddynt ddwy ferch.

Aithousa

Aithousa, neu Aethusa, yw tywysoges nymff Roegaidd. Merch i Poseidon trwy'r Pleaid Alcyone oedd hi. Hi oedd mam y bardd Eleuther, ynghyd ag Apollo, Duw'r celfyddydau a'r iachâd.

Euadne

Merch Poseidon yw Euadne, neu Evadne, wrth nymff Naiad o'r enw Pitane. . Magwyd Euadne yng nghartref y Brenin Arkadian, Aipytos. Cafodd ei hudo gan y duw Apolon a rhoddodd enedigaeth i fab. Fodd bynnag, oherwydd ei hofn o gynddaredd ei gwarcheidwad, gadawodd ei mab yn yr anialwch.

Despoena

Merch Poseidon a Demeter yw Despoena, neu Despoina.Mae hi'n efaill i Arion ac yn hanner chwaer i Persephone. Hi oedd cymar Demeter mewn cyltiau Arcadian, a gyda'i gilydd, fe'u hadwaenid fel dduwies y dirgelion.

Faint o Blant Sydd gan Poseidon?

Er ei fod yn gyffredin i dduwiau Groegaidd gael llawer o blant, roedd cymaint i gyd fel bod haneswyr yn ei chael hi yn anodd eu holrhain i gyd a pharu'r plant yn gywir â'u rhieni. O ganlyniad, mae gan rai unigolion enwau amrywiol ar eu rhieni, ond fel arfer mae'n ddiogel credu eu bod yn epil i naill ai Zeus neu Poseidon.

Ym mytholeg Groeg, mae Zeus a Poseidon yn adnabyddus am yn cenhedlu llawer o blant. Tra yr oedd rhai wedi eu geni o fewn eu priodas, yr oedd mwy yn ganlyniad eu materion. Gan fod Poseidon yn enwog fel duw tymer boeth, pan na all ennill rhywun â'i gariad, mae'n troi at drais.

Yn wahanol i Zeus, a oedd â llawer o fân dduwiau a duwiesau yn blant, ystyrid bod gan Poseidon bwystfilod fel ei epil. Fodd bynnag, nid oedd pob un o'i blant yn erchyll. Yr oedd o leiaf un arwr ac un anifail bonheddig ar restr ei blant.

Fel llawer o chwedlau Groegaidd, y mae rhestr meibion ​​marwol Poseidon yn helaeth. Llawer o deyrnasoedd, trefi, ac ynysoedd honnir ei fod yn ddisgynnydd i dduw y môr.

Gweld hefyd: Pwy yw Laertes? Y Dyn Tu ôl i'r Arwr yn yr Odyssey

FAQ

Beth Yw Cefndir Teuluol Poseidon?

Roedd Poseidon yn un o yDeuddeg o Olympiaid sef y duwiau pennaf yn y pantheon Groegaidd. Ymhlith ei frodyr a chwiorydd roedd Zeus, Hades, Hestia, Demeter, a Hera. Ef oedd ail fab a thrydydd plentyn yn gyffredinol i Cronus a Rhea.

Yn debyg i'w frodyr a chwiorydd, ac eithrio Zeus, llyncodd Cronus Poseidon adeg ei eni ar ôl dysgu am broffwydoliaeth y byddai'n cael ei ddymchwel. gan un o'i hiliogaeth. Er mwyn osgoi hyn, gwnaeth tad Poseidon yn siŵr ei fod yn llyncu ei holl blant cyn gynted ag y cawsant eu geni. Fodd bynnag, twyllodd Rhea, mam Poseidon, Cronus ac ni roddodd Zeus iddo. Rhoddodd hi i Gaia i'w fagu yn ddirgel.

Pan oedd Zeus eisoes wedi tyfu i fyny, fe wynebodd ei dad a gwneud iddo adfywio ei frodyr a chwiorydd i gyd, a ddaeth i'r amlwg yn ddianaf. Carcharwyd Cronus yn Tartarus.

Gweld hefyd: Pam Mae Oedipus yn Gadael Corinth?

Pwy Oedd Cymar Poseidon?

Amffitrit oedd cymar Poseidon neu wraig Poseidon, ond mae ganddo restr faith o bartneriaid wrth iddo ymroi i synhwyrau. pleser ac yn ceisio cariad gyda chreaduriaid. Ar rai achlysuron, byddai hyd yn oed yn trawsnewid ei hun neu ei gariad yn anifeiliaid fel y gallent guddio. Felly, gellir tybio nad yw ymddangosiad corfforol o bwys iddo.

Rhai o famau mwyaf nodedig ei blant oedd Aphrodite (duwies cariad a harddwch), Amymon (y “Danaid di-fai”), Pelops (creawdwr y gemau Olympaidd a brenhines Pelepponesia), Larissa (nymff a oedd yn llywodraethu Thessaly trwy ei thrimeibion ​​gyda Poseidon), Canace (mam i bump o blant duwiol), ac Alcyone (Pleiade oedd â phlant lluosog â Poseidon).

Hyd yn oed fel duw Groegaidd, nid oedd Poseidon bob amser yn gyfiawn yn ei weithredoedd , yn enwedig pan ddaeth at ei ddiddordebau serch. Yn ogystal, mae sawl achos lle mae'n eu cymryd trwy rym, fel y gwelir mewn llawer o straeon treisio sy'n ei gynnwys.

Yn stori Medusa, cafodd hi ei treisio gan Poseidon y tu mewn i deml Athena, a gwylltiodd y dduwies, a drawsnewidiodd Medusa wedyn yn anghenfil gyda nadroedd am ei gwallt. Stori arall oedd stori Caenis, a gafodd ei herwgipio a'i threisio gan Poseidon. Wedi hynny, rhoddodd ddymuniad Caenis i drawsnewid yn ddyn fel na fyddai byth yn gorfod magu plant. Erlidiodd Poseidon hyd yn oed ei chwaer Demeter, a drodd ei hun yn gaseg mewn ymgais i ffoi, ond newidiodd Poseidon ei hun yn march hefyd ac yna llwyddodd i'w chornelu.

Casgliad

Y Cyfeiriwyd yn aml at dduwiau Groegaidd fel tadau pobl arwyddocaol yn hanes Groeg. Credid bod llawer o'r llywodraethwyr a ddarparodd enwau dinasoedd a rhanbarthau Groegaidd yn epil duwiau. Yn benodol, roedd Zeus a Poseidon yn enwog am fod yn odinebwyr a sirioli llawer o blant. I grynhoi, isod ceir ciplun o gymheiriaid, cariadon, a phlant niferus Poseidon.

  • Eirene yw rhai o ferched hysbys Poseidon,Lamia, Herophile, Rhode, Charybdis, Kymopoleia, Benthesikyme, Aithousa, Euadne, a Despoena.
  • Mae'r nymffau, sef merched enwocaf Poseidon Roman, yn cynnwys Benthesikyme, Aithousa, Rhode, Kymopoleia, a Herophile.
  • Mae Aphrodite, Demeter, Pelops, Larissa, Alcyone, a Medusa yn ddim ond rhai o'r rhai y gwnaeth Poseidon eu trwytho, boed gyda'u caniatâd neu trwy rym. Oherwydd bod Poseidon yn adnabyddus am ei dymer boeth, pan nad yw'n llwyddo i ddilyn ei ddiddordeb mewn cariad, mae'n eu cymryd trwy rym.
  • Gyda chariad Poseidon at bleser synhwyraidd, roedd ganddo greaduriaid amrywiol yn blant, yn amrywio o ddemigods. i bwystfilod. Nid yw ymddangosiad corfforol o bwys iddo. Yn aml, byddai'n trawsnewid ei hun yn greadur arall er mwyn cuddio a chornelu ei ddiddordeb serch.
  • Gyda Poseidon yn dduw'r môr, mae mwyafrif merched Poseidon yn perthyn yn agos i gyrff dŵr.

Er ein bod wedi mynd i'r afael â rhestr gynhwysfawr o ferched Poseidon, nid y rhai a grybwyllwyd yw'r unig rai oherwydd bod ei blant yn rhy niferus i'w hadnabod. Mae hyd yn oed haneswyr yn ei chael hi'n anodd olrhain holl blant y duwiau, yn enwedig plant godinebwyr hysbys fel Zeus a Poseidon.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.