Metamorphoses - Ovid

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

(Cerdd Epig, Lladin/Rhufeinig, 8 CE, 11,996 o linellau)

Cyflwyniadgwraig, Juno, i fod yn gludydd cwpan iddi); hanes marwolaeth cariad Apollo, Hyacinthus, a laddwyd yn ddamweiniol gan ddisgen a daflwyd gan Apollo (creodd Apollo flodyn, yr hiasinth, o'i waed a gollwyd); a hanes Myrrha, a hunodd gyda'i thad ei hun nes iddo ddarganfod ei hunaniaeth ac wedi hynny gorfodwyd hi i ffoi, yn feichiog (o drueni, trodd y duwiau hi yn goeden myrr, a'i baban, a ddisgynnodd o hollt). yn y goeden, tyfodd i fyny i fod yr Adonis hardd, y mae Venus yn syrthio mewn cariad ag ef).

Yna mae Orpheus yn adrodd hanes sut enillodd Hippomenes law yr allthlete cyflym Atalanta trwy ddefnyddio afalau aur i'w churo mewn ras, a sut yr anghofiodd ddiolch i Venus am ei chymorth yn y mater hwn, gan arwain at iddo ef ac Atalanta gael eu troi'n llewod. Rhaid felly byth wedyn i Adonis osgoi llewod a bwystfilod tebyg iddynt, ond o'r diwedd cafodd ei ladd wrth hela baedd, a throdd Venus ei gorff mewn anemone. Mae stori gyfarwydd y Brenin Midas , y gwnaeth ei gyffyrddiad droi ei ferch yn aur, yn perthyn wedyn. Mewn gwylltineb Bacchic, mae merched yn rhwygo Orpheus yn ddarnau wrth iddo ganu ei ganeuon trist, y mae Bacchus yn eu troi’n goed derw ar eu cyfer. Brenin Laomedon (gyda chymorth Apollo a Neifion), chwedl Peleus sy'n lladd ei frawd Phocus ac sydd wedi hynny yn cael ei aflonyddu gan flaidd amei lofruddiaeth, a hanes Ceyx a'i wraig, Alcyone, sy'n cael eu troi'n adar pan fydd Ceyx yn cael ei ladd mewn storm. gan ddechrau pan fydd Paris o Troy yn dwyn Helen, y fenyw harddaf yn y byd, a Menaleus, gŵr Helen, yn codi byddin o Roegiaid i'w chymryd yn ôl. Mae manylion y rhyfel yn cael eu hadrodd, gan gynnwys marwolaeth Achilles, yr anghydfod ynghylch ei arfwisg a chwymp olaf Troy. Ar ôl y rhyfel, mae ysbryd Achilles yn gorfodi Agamemnon i aberthu Polyxena, merch y Frenhines Hecuba a Brenin Priam o Troy. Yn ddiweddarach, mae Hecuba yn lladd y Brenin Polymestor o Thrace, mewn cynddaredd ynghylch marwolaeth ei mab arall, Polydorus, a phan fydd dilynwyr Polymestor yn ceisio ei chosbi, caiff ei thrawsnewid gan y duwiau yn gi.

Ar ôl y rhyfel , mae'r tywysog Trojan Aeneas yn dianc ac yn teithio trwy Fôr y Canoldir i Carthage, lle mae'r Frenhines Dido yn syrthio mewn cariad ag ef, ac yna'n lladd ei hun pan fydd yn ei gadael. Ar ôl anturiaethau pellach, mae Aeneas a'i ddynion o'r diwedd yn cyrraedd teyrnas Latinus (yr Eidal), lle mae Aeneas yn ennill priodferch newydd, Lavinia, a theyrnas newydd. Mae Venus yn argyhoeddi Jove i wneud Aeneas yn ddwyfoldeb a'i fab, Julus, yn dod yn frenin.

Genhedloedd yn ddiweddarach , mae Amulius yn cipio Latinus yn anghyfiawn, ond mae Numitor a'i ŵyr Romulus yn ei adennill a dod o hyd i ddinas Rhuf. Mae'r Rhufeiniaid yn ymladd yn erbyn y goresgyniadSabines, ac yn y pen draw yn cytuno i rannu'r ddinas, a fydd yn cael ei reoli ar y cyd gan yr arweinydd Sabine Tatius a Romulus. Ar ôl marwolaeth Tatius, mae Romulus yn cael ei wneud yn dduw, ei wraig Hersilia yn dduwies. Yr athronydd Pythagorean Numa yn dod yn frenin Rhufain, a Rhufain yn ffynnu yn nhawelwch ei reolaeth. Wedi iddo farw, mae ei wraig Egeria mor alarus nes bod Diana yn ei thrawsnewid yn ffynnon.

Hyd yn oed yn nes at heddiw Ovid , mae Cipus yn gwrthod dod yn rheolwr Rhufain ar ôl iddo egino cyrn. o'i ben, ac mae'n argyhoeddi'r Seneddwyr Rhufeinig i'w alltudio o'r ddinas rhag iddo ddod yn ormeswr. Mae Aesculapius, duw'r iachâd, yn iacháu Rhufain o bla, ac wedi hynny daw'r duw Cesar yn rheolwr Rhufain, ac yna ei fab, Augustus, ymerawdwr presennol Rhufain. Wrth derfynu ei waith, gofynna Ovid fod amser yn myned heibio yn araf hyd farwolaeth Augustus, a gogon- iant yn y ffaith y bydd ei waith ef ei hun yn sicr o oroesi cyhyd ag y byddo dinas Rhufain yn goroesi.

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

Caiff “Metamorphoses” yn aml ei alw yn ffug-epig , fel y mae wedi ei ysgrifennu yn hecsamedr dactylic (ffurf cerddi epig mawr yr hen draddodiad, megis “Yr Iliad” , “Yr Odyssey” a “Yr Aeneid” ), yn wahanol i weithiau eraill Ovid . Ond, yn hytrach na dilyn agan ganmol gweithredoedd arwr mawr fel yr epigau traddodiadol, mae gwaith Ovid yn llamu o stori i stori, yn aml heb fawr o gysylltiad neu ddim cysylltiad heblaw eu bod i gyd yn cynnwys trawsnewidiadau o ryw fath neu’i gilydd. Weithiau, defnyddir cymeriad o un stori fel cysylltiad (mwy neu lai tenau) â’r stori nesaf, ac weithiau defnyddir y cymeriadau mytholegol eu hunain fel storïwyr “straeon o fewn straeon”.

Ovid yn defnyddio ffynonellau fel Vergil “The Aeneid” , yn ogystal â gweithiau Lucretius, Homer a gweithiau Groeg cynnar eraill i casglwch ei ddefnydd, er ei fod hefyd yn ychwanegu ei dro ei hun at lawer ohonynt, ac nid yw'n ofni newid manylion lle mae'n gweddu orau i'w ddibenion. Weithiau mae'r gerdd yn ailadrodd rhai o'r digwyddiadau canolog ym myd myth Groeg a Rhufain, ond weithiau mae'n ymddangos fel pe bai'n crwydro i gyfeiriadau od ac ymddangosiadol fympwyol. 17>mae bron y cyfan o waith Ovid , yn gwaith cariad (ac yn enwedig pŵer trawsnewidiol cariad), boed yn gariad personol neu gariad wedi'i bersonoli yn ffigwr Cupid, neu fel arall yn gymharol duw bach y pantheon pwy yw'r peth agosaf sydd gan y ffug epig hwn at arwr. Yn wahanol i’r syniadau rhamantaidd am gariad a “ddyfeisiwyd” yn yr Oesoedd Canol yn bennaf, fodd bynnag, roedd Ovid yn ystyried cariad yn fwy fel grym peryglus, ansefydlog nag aun positif , ac yn dangos sut mae gan gariad bwer dros bawb, yn feidrolion a duwiau fel ei gilydd.

Yn ystod teyrnasiad Augustus , yr ymerawdwr Rhufeinig yn ystod Ovid ' s amser, gwnaed ymdrechion mawr i reoli moesoldeb trwy greu ffurfiau cyfreithlon ac anghyfreithlon o gariad , trwy annog priodas ac etifeddion cyfreithlon, a thrwy gosbi godineb gydag alltudiaeth o Rufain. Gellir ystyried cynrychioliadau Ovid o gariad a'i rym i niweidio bywydau a chymdeithasau fel cefnogaeth i ddiwygiadau Augustus, er y gellir ystyried yr awgrym cyson o oferedd rheoli ysgogiadau erotig hefyd fel beirniadaeth ar Augustus. ' ymgais i reoli cariad.

Yr oedd brad hefyd yn un o'r troseddau mwyaf llym a gafodd ei gosbi o dan Augustus, ac nid cyd-ddigwyddiad yw hi fod llawer o enghreifftiau o frad yn yr hanesion yn y gerdd. . Roedd Ovid , fel y rhan fwyaf o Rufeiniaid ei gyfnod, yn cofleidio’r syniad na all pobl ddianc rhag eu tynged, ond mae hefyd yn gyflym i nodi bod tynged yn gysyniad sy’n cefnogi ac yn tanseilio pŵer y duwiau. Felly, er y gall fod gan y duwiau olwg tymor hwy ar dynged, mae'n dal i roi grym arnyn nhw hefyd.

Gweld hefyd: Nam Trasig Antigone a Melltith ei Theulu

Mae'n nodedig bod y duwiau Rhufeinig eraill yn cael eu drysu dro ar ôl tro, eu bychanu a'u gwneud yn chwerthinllyd gan dynged a chan Cupid yn y straeon, yn enwedig Apollo, duw rheswm pur, sy'n aml yn cael ei ddrysu gan gariad afresymegol. Mae'r gwaith felmae'r cyfan yn gwrthdroi'r drefn dderbyniol i raddau helaeth, gan ddyrchafu bodau dynol a nwydau dynol wrth wneud y duwiau (a'u chwantau a'u goncwest braidd eu hunain) yn wrthrychau digrifwch isel, gan bortreadu'r duwiau yn aml fel rhai hunan-amsugnol a dialgar. Wedi dweud hynny, serch hynny, mae grym y duwiau yn parhau i fod yn thema gyson amlwg drwy gydol y gerdd.

Mae dial yn thema gyffredin hefyd , ac yn aml dyma'r thema gyffredin. cymhelliant ar gyfer pa bynnag drawsnewidiad y mae'r straeon yn ei esbonio, wrth i'r duwiau ddial eu hunain a newid meidrolion yn adar neu fwystfilod i brofi eu rhagoriaeth eu hunain. Mae trais, a threisio yn aml, yn digwydd ym mron pob stori yn y casgliad, ac yn gyffredinol mae merched yn cael eu portreadu’n negyddol, naill ai fel merched gwyryf yn rhedeg oddi wrth y duwiau sydd am eu treisio, neu fel arall fel rhai maleisus a dialgar.

Fel y mae pob un o'r prif epigau Groegaidd a Rhufeinig, "Metamorphoses" yn pwysleisio bod hubris (ymddygiad rhy falch) yn ddiffyg angheuol sydd yn anochel yn arwain at gwymp cymeriad. Mae Hubris bob amser yn denu sylw a chosb y duwiau, sy'n dirmygu pob bod dynol sy'n ceisio cymharu ei hun â diwinyddiaeth. Mae rhai, yn enwedig merched fel Arachne a Niobe, yn mynd ati i herio'r duwiau a'r duwiesau i amddiffyn eu gallu, tra bod eraill yn dangos pwyll wrth anwybyddu eu marwoldeb eu hunain. Fel cariad, mae Ovid yn gweld hubris fel rhywbeth cyffredinolcyfartalwr.

Roedd "Metamorphoses" Ovid yn llwyddiant ar unwaith yn ei ddydd , gyda'i boblogrwydd yn bygwth hyd yn oed poblogrwydd Vergil 's “Aeneid” . Gellir hyd yn oed ddychmygu ei fod yn cael ei ddefnyddio fel arf addysgu ar gyfer plant Rhufeinig, lle gallent ddysgu straeon pwysig sy'n esbonio eu byd, yn ogystal â dysgu am eu hymerawdwr gogoneddus a'i hynafiaid. Yn enwedig tua'r diwedd, gwelir bod y gerdd yn fwriadol yn pwysleisio mawredd Rhufain a'i llywodraethwyr.

Fodd bynnag, yn ystod Cristnogaeth yr hynafiaeth ddiweddar , roedd St. Augustine a St. Jerome ymhlith mae'n debyg bod eraill yn ei ystyried yn “ waith peryglus o baganaidd ”, a bu'n ffodus i oroesi i'r cyfnod canoloesol. Yn wir, cynhyrchwyd crynodeb rhyddiaith cryno, “anweddus” o'r gerdd (a oedd yn tynnu sylw at elfennau metamorffosis y storïau) ar gyfer darllenwyr Cristnogol yn yr hynafiaeth hwyr, a daeth yn boblogaidd iawn ynddo'i hun, gan fygwth bron i eclipsio'r gerdd wreiddiol.<3

Gweld hefyd: Pliny the Younger – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Mae’r llawysgrif gynharaf sy’n dal i fodoli o “Metamorphoses” wedi’i dyddio’n weddol hwyr (yn ystod y 11eg Ganrif ), ond daeth yn ddylanwadol iawn wedyn ymhlith ysgolheigion canoloesol. a beirdd, gan ddod yn waith clasurol sydd fwyaf adnabyddus i awduron canoloesol. Efallai yn fwy nag unrhyw fardd hynafol arall, roedd Ovid yn fodel ar gyfer y Dadeni Ewropeaidd a'r oes Elisabethaidd a Jacobeaidd Seisnig, aDefnyddiodd ac addasodd William Shakespeare straeon o’r “Metamorphoses” mewn nifer o’i ddramâu.

Cyfieithiad Cymraeg (Prosiect Perseus) : //www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.02.0028
 • Fersiwn Lladin gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus. tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.02.0029
 • [rating_form id=”1″]

  Oes Haearn (y "Oesoedd Dyn" ). Dilynir hyn gan ymgais gan y cewri i gipio'r nefoedd, lle mae'r digofus Jove (Jupiter, yr hyn sy'n cyfateb yn y Rhufeiniaid i Zeus) yn anfon dilyw mawr sy'n dinistrio pob peth byw ac eithrio un cwpl duwiol, Deucalion a Pyrrha. Mae'r cwpl hwn yn ailboblogi'r ddaear trwy ufuddhau i orchmynion y duwiau a thaflu creigiau ar eu hôl, sy'n cael eu trawsnewid yn frîd newydd o ddyn. Mae yn arwain at ei thrawsnewid yn goeden lawryf. Mae Io, merch i dduw’r afon Inachus, yn cael ei threisio gan Jove, sydd wedyn yn trawsnewid Io yn fuwch i’w hamddiffyn rhag y Juno genfigennus. Jove yn anfon Mercury i ladd Argus, gwarchodwr Io, a gorfodir Io i ffoi rhag digofaint Juno nes i Jove orfodi Juno i'w phardwn. , yn dod yn ffrindiau â bachgen o'r enw Phaeton, mab Apollo, ond pan nad yw Epaphus yn credu bod Phaeton yn wir yn fab i Apollo, mae'n ceisio ei brofi trwy fenthyg cerbyd yr haul ei dad, ond ni all ei reoli ac mae lladd. Mae chwiorydd Phaeton mewn cymaint o ofid , maen nhw'n cael eu trawsnewid yn goed, a'i ffrind Cycnus, a blymiodd dro ar ôl tro i'r afon mewn ymgais i adalw corff Phaeton, yn cael ei drawsnewid yn alarch yn ei alar.

  Adnoddau

  Yn ôl i Ben y Dudalen

  Jove yn sylwi ar y nymff hardd Callisto , un ollawforynion Diana, ac yn ei threisio. Pan mae Diana yn darganfod amhuredd ei morwyn, mae Callisto yn cael ei halltudio, a phan fydd hi'n rhoi genedigaeth caiff ei thrawsnewid gan Juno yn arth. Yn olaf, pan mae ei mab yn bymtheg oed, mae bron â'i lladd, ac mae Jove yn eu trawsnewid ill dau yn gytserau, er mawr boen i Juno.

  A ychydig o straeon byrrach sy'n dilyn , am sut aeth y Gigfran yn ddu. oherwydd drygioni clecs, sut mae Ocyrhoe y broffwydes yn cael ei thrawsnewid yn garreg, a sut mae Mercwri yn troi bugail yn garreg am fradychu cyfrinach. Yna mae mercwri'n syrthio mewn cariad â'r Herse hardd, sy'n golygu bod Aglauros, chwaer Herse, yn cael ei throi'n garreg i'w chenfigen.

  Jove yn syrthio mewn cariad â'r dywysoges Europa ac yn ei chario i ffwrdd. , wedi'i guddio fel tarw gwyn hardd. Mae brodyr Europa yn mynd i chwilio amdani, ond ni allant ddarganfod ble mae hi. Mae un o’r brodyr, Cadmus, yn sefydlu dinas newydd (a adwaenid yn ddiweddarach fel Thebes), ac yn wyrthiol yn creu pobl newydd drwy wnio’r ddaear â dannedd sarff neu ddraig a laddwyd ganddo.

  Flynyddoedd lawer yn ddiweddarach , mae Actaeon, ŵyr Cadmus, yn anfwriadol yn baglu Diana yn ymdrochi, ac mae hi'n ei droi'n hydd, a chaiff ei hela gan ei wŷr ei hun a'i rwygo gan ei gwn ei hun. Mae Juno gwraig Jove yn eiddigeddus fod Semele, merch Cadmus, am roi genedigaeth i blentyn Jove, ac mae hi'n twyllo Semele i orfodi Jove i adael iddi ei weld.yn ei holl ogoniant, ei olwg sydd yn difa Semele. Mae'r plentyn, Bacchus (Dionysus) , fodd bynnag, yn cael ei achub, ac yn mynd ymlaen i ddod yn dduw.

  Mae Jove a Juno yn dadlau a yw dynion neu wragedd yn cymryd mwy o bleser o gariad, ac yn galw ar Tiresias (sydd wedi bod yn ddyn ac yn wraig) i setlo'r ddadl. Pan fydd yn cytuno â Jove, gan ddweud ei fod yn credu bod merched yn cael mwy o bleser o weithredoedd o gariad, mae Juno yn ei ddallu, ond, fel ad-daliad, mae Jove yn rhoi rhodd proffwydoliaeth iddo. Mae Tiresias yn rhagfynegi y bydd y llanc Narcissus yn marw yn gynnar , sy'n digwydd pan fydd Narcissus yn syrthio mewn cariad â'i fyfyrdod ei hun ac yn gwastraffu i flodyn.

  Mae Tiresias hefyd yn darogan marwolaeth Pentheus , y mae ei wrthod i addoli Bacchus yn iawn yn cael ei gosbi am iddo gael ei rwygo'n ddarnau gan ei chwiorydd a'i fam pan fyddant yng ngwaelodion defodau Bacchic. Yna adroddir y chwedl am eraill sydd wedi marw am wrthod addoli'r duwiau, megis merched Minyas, a wrthododd dduwdod Bacchus a gwrthod cymryd rhan yn ei ddefodau (gan ddewis yn lle hynny gyfnewid straeon fel chwedl Pyramus a Thisbe, darganfyddiad godineb Venus a Mercury a chreadigaeth yr Hermaphrodite) ac fe'u trowyd yn ystlumod am eu hufudd-dod. Mae Juno, fodd bynnag, yn gandryll fod Bacchus yn cael ei addoli fel dwyfoldeb o gwbl, ac yn cosbi tŷ eicyndadau, yn gyrru rhai yn wallgof ac yn erlid eraill. Nid yw Cadmus ei hun, sylfaenydd Thebes a thaid Pentheus, ond yn cael ei achub trwy ei drawsnewidiad yn neidr, ynghyd â'i wraig.

  Mae Acrisius o Argos hefyd yn gwrthwynebu dwyfoldeb Bacchus, yn ogystal â gwadu dwyfoldeb o Perseus, ac i ddial mae Perseus yn defnyddio pen y Gorgon Medusa blew neidr i lenwi tir Acrisius â seirff a aned o ddiferion o'i gwaed. Yna mae'n troi Atlas y Titan yn garreg, ac yn achub Andromeda rhag aberth erchyll cyn ei phriodi (er gwaethaf ei dyweddïad blaenorol).

  Mae nifer o straeon byrion tenau cysylltiedig yn dilyn , gan gynnwys straeon 17>sut y creodd epil Medusa , y march asgellog Pegasus, ffynnon â stomp o’i droed, sut y ceisiodd y Brenin Pyreneus gipio’r Muses, sut y trowyd naw chwaer a heriodd yr Muses i ornest ganu at adar pan wnaethant ar goll, a sut y trawsnewidiwyd Arachne yn gorryn ar ôl curo Minerva mewn gornest o nyddu.

  Pan mae Niobe o Thebes yn datgan yn agored ei bod yn fwy ffit i gael ei haddoli fel duwies na Latona (mam Apollo a Diana) ar y sail ei bod wedi esgor ar bedwar ar ddeg o blant i ddau o Latona, caiff ei chosbi drwy ladd ei holl blant a chaiff ei throi ei hun yn garreg. Adroddir straeon wedyn am sut roedd Latona yn cosbi dynion a oedd yn anfoesgar wrthi drwy eu troi’n llyffantod, a sut roedd Apollofflangellodd satyr am feiddio herio ei oruchafiaeth fel cerddor.

  Bum mlynedd ar ôl priodi Procne , mae Tereus o Thrace yn cyfarfod â chwaer Procne, Philomela, ac yn chwantau ar ei hôl i'r fath raddau nes mae'n ei herwgipio ac yn dweud wrth Procne ei bod wedi marw. Mae Philomela yn gwrthsefyll y treisio, ond mae Tereus yn drech ac yn torri ei thafod i'w hatal rhag ei ​​gyhuddo. Fodd bynnag, mae Philomela yn dal i lwyddo i hysbysu ei chwaer ac, i ddial am y trais rhywiol, mae Procne yn lladd ei mab ei hun gyda Tereus, yn coginio ei gorff, ac yn ei fwydo i Tereus. Pan ddaw Tereus i wybod, mae'n ceisio lladd y gwragedd, ond y maent yn troi'n adar wrth iddo eu herlid. ceisio cael y Cnu Aur i'r Brenin Pelias o Iolcus, ac mae merch Aeetes Medea yn syrthio mewn cariad â Jason ac yn ei gynorthwyo yn ei orchwyl. Maen nhw’n gadael gyda’i gilydd fel gŵr a gwraig, ond pan gyrhaeddant adref i Iolcus maent yn gweld bod tad Jason, Aeson, yn farwol wael. Mae Medea yn ei wella'n hudol, dim ond i dwyllo ei ferched yn ddiweddarach i'w ladd fel y gall Jason hawlio ei orsedd. Mae Medea yn ffoi i ddianc rhag cosb ond, pan fydd yn dychwelyd at Jason, mae'n darganfod bod ganddo wraig newydd, Glauce. Er mwyn dial, mae Medea yn lladd Glauce , yn ogystal â'i dau fab ei hun gan Jason, ac yn ffoi eto gyda gŵr newydd, Aegeus o Athen, dim ond i adael mewn gwarth unwaith eto ar ôl iddi bron.yn lladd mab anhysbys Aegeus, Theseus.

  Aegeus yn anfon ei fab Cephalus i geisio cymorth pobl Aegina yn rhyfel Athen yn erbyn Creta ond, pan gyrhaeddodd Cephalus, fe yn dysgu bod yr Aegina wedi cael ei ddinistrio. Fodd bynnag, mae Jove wedi bendithio eu rheolwr, y Brenin Aeacus, â chreu hil newydd o bobl, ac mae'n addo y bydd y dynion hyn yn gwasanaethu Aegeus yn ddewr ac yn dda. Mae Cephalus, cyn dychwelyd i Athen gyda'r fyddin a addawyd, yn adrodd hanes sut yr arweiniodd ei genfigen ei hun tuag at ei wraig ef i'w rhoi ar brawf yn annheg a bron i ddinistrio ei briodas, ac yna'n egluro sut y gwnaeth camddealltwriaeth ffôl gan ei wraig ei arwain i'w lladd yn ddamweiniol. tra'n hela yn y goedwig.

  Yn y cyfamser, mae merch y Brenin Nisos (a nith Aegeus), Scylla, yn bradychu Athen i Frenin ymosodol Minos o Creta, y mae hi'n ei charu, trwy dorri i ffwrdd. clo o wallt Nisos sy'n ei amddiffyn yn hudol rhag unrhyw niwed. Mae Minos, fodd bynnag, wedi ffieiddio gyda'i gweithred ac yn ei gwrthod. Troir Nisos yn weilch y pysgod, a thrawsnewidir ei ferch yn aderyn.

  Gwraig Minos , Pasiphae , fodd bynnag, mewn cariad â tharw ac mae hi yn rhoi genedigaeth i greadur, hanner tarw hanner dyn, a elwir y Minotaur, y mae Minos yn ei guddio mewn labrinth a ddyluniwyd gan Daedalus. Mae Minos yn mynnu bod Athen yn anfon llanc Athenaidd bob naw mlynedd yn aberth i'r Minotaur, ond, pan ddewisir Theseus fel yyn drydydd y fath deyrnged, fe'i hachubir trwy gariad y dywysoges Ariadne, sy'n ei gynorthwyo trwy'r labyrinth. Mae'n lladd y Minotaur ac yn hwylio i ffwrdd gydag Ariadne, er ei fod wedyn yn cefnu arni yn Dia (Naxos) a Bacchus yn ei thrawsnewid yn gytser.

  Yn y cyfamser, mae Daedalus yn cynllwynio i ddianc rhag Creta gyda ei fab Icarus trwy hedfan ar adenydd wedi eu gwneud o blu a chwyr. Er gwaethaf rhybudd ei dad, fodd bynnag, mae Icarus yn hedfan yn rhy agos at yr haul ac yn cwympo i'w farwolaeth pan fydd y cwyr yn ei adenydd yn toddi.

  Ar ôl ei anturiaethau yn Creta, mae Theseus a rhai Groegiaid dewr eraill yn mynd i ymladd y baedd Calydonaidd a anfonwyd gan Diana i gosbi brenin Calydon am esgeuluso ei theyrnged. Er bod Meleager, mab y brenin, yn lladd y baedd, mae'n rhoi'r ysbail i'r heliwr Atalanta, yr un i dynnu'r gwaed cyntaf, gan ladd ei ewythrod pan fyddant yn gwrthwynebu hyn. Yna mae Althaea, ei fam, yn lladd Meleager ac yna ei hun, ac mae chwiorydd Meleager mewn cymaint o ofid nes bod Diana yn eu troi yn adar.

  Ar ei ffordd yn ôl i Athen, Mae Theseus yn llochesu yn ystod storm yng nghartref duw afon Achelous, lle mae'n clywed llawer o straeon, gan gynnwys y chwedl am sut y collodd Achelous un o'i gyrn, wedi'i rwygo o'i ben mewn brwydr â Hercules am law Deianeira, a gyfyngodd ei rym i newid siâp. Yna ymosododd y centaur Nessus arnynt, dim ond i gael ei laddgan Hercules, er cyn iddo farw rhoddodd Nessus ei grys i Deianeira a argyhoeddodd fod ganddi'r gallu i adfer cariad, pan gafodd ei felltithio mewn gwirionedd. Flynyddoedd yn ddiweddarach, pan mae Deianeira yn ofni bod Hercules mewn cariad â rhywun arall, mae hi'n rhoi'r crys iddo, ac mae Hercules, wedi'i fwyta gan boen, yn rhoi ei hun ar dân ac yn cael ei ddigalonni.

  Y stori yw yna adroddodd fel y mae Byblis yn cyffesu angerdd llosgachus dros ei gefeilliaid Caunus, yr hwn sydd yn ffoi ar glywed am dano. Wedi torri ei galon, mae Byblis yn ceisio dilyn, ond yn y pen draw caiff ei droi'n ffynnon yn ei galar. Gorfodir gwraig gŵr arall, o’r enw Ligdus , i guddio ei merch fel mab yn hytrach na’i rhoi i farwolaeth, gan ei alw’n Iphis “ef”. Mae Iphis, fodd bynnag, yn syrthio mewn cariad â merch, ac mae'r duwiau'n eiriol, gan newid “ef” yn fachgen go iawn.

  Pan mae Hymen , duwies priodas, yn methu bendithia briodas Eurydice ac Orpheus , Eurydice yn marw . Rhoddir cyfle i Orpheus ymweld â'r isfyd a'i hadfer yn fyw, ac er ei fod yn llwyddo i feddalu calonnau Plwton a Proserpina â'i gerddoriaeth, ni all wrthsefyll edrych yn ôl am ei anwylyd ac mae ar goll iddo am byth.

  Yna mae’r Orpheus unig yn canu rhai chwedlau trist, gan gynnwys hanes lladrad Jove o Ganymede (a oedd yn wreiddiol wedi bod yn gerflun hardd wedi’i gerflunio gan Pygmalion, wedi’i drawsnewid yn fenyw go iawn gan Jove's

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.