Mytholeg Roeg Ladon: Myth y Ddraig Hesperian Aml-Bennaeth

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mytholeg Roegaidd Ladon yn dilyn chwedl y Ddraig Hesperian a gafodd y dasg gan yr Hesperides, merched Atlas, i warchod yr afalau aur. Roedd Ladon i fyny at y dasg gan fod ei olwg arswydus yn ddigon i ddychryn y dynion dewraf rhag dwyn yr afalau. Ni allai neb sleifio i mewn arno oherwydd gallai ei gant weld o'i gwmpas ac ni allai neb ei ladd ond un dyn. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod y dyn hwn a sut y llwyddodd i ladd y bwystfil 100-pen.

Gweld hefyd: Cymeriadau Beowulf: Prif Chwaraewyr y Gerdd Epig

The Myth of Ladon

Ladon's Origin

Mae sawl fersiwn o'r myth yn sôn am wahanol bobl fel rhieni y ddraig Hesperian. Yn ôl un fersiwn, roedd yn fab i'r duwiau môr primordial Phorcys a Ceto. Mae fersiwn arall yn sôn am y cawr sarff Typhon fel ei dad a'r anghenfil Echidna fel ei fam. Mae adroddiadau eraill yn sôn am Gaia neu Hera yn rhoi genedigaeth i Ladon heb ymyrraeth gwryw.

Yn ôl y bardd Ptolemy Hephaestion, roedd Ladon yn frawd i'r bwystfil peryglus, y llew Nemeaidd.

Hera yn Penodi Ladon i Warchod ei Hafalau Lliw Aur

Roedd gan Hera, Brenhines y duwiau, ardd yn y gorllewin ar gyrion Oceanus, y afon a gylchodd y byd. Er bod gan yr ardd lawer o drysor, dim ond un goeden oedd yn cynhyrchu afalau disglair ac yn cael ei gofalu gan yr Hesperides.

Rhoddwyd yr afalau iddi fel afalau.anrheg priodas gan y dduwies môr primordial, Gaia. Yr afalau a roddwyd anfarwoldeb i bwy bynnag oedd yn eu bwyta, felly yr oedd y gystadleuaeth yn bur frwd am danynt, a'r Hesperidau, a elwid hefyd nymffau'r hwyr, yn aml yn cymryd rhai o'r afalau iddynt eu hunain.

Hera sylwi ar yr hyn yr oedd yr Hesperides yn ei wneud a phenderfynu bod angen diogelwch ychwanegol arni i gadw'r ffrwythau'n ddiogel. Felly, penododd hi Ladon, ei mab, i warchod yr afalau ac i gadw llygad ar yr Hesperides. Gwnaeth hyn yn berffaith trwy gadw unrhyw un oedd yn ceisio ennill anfarwoldeb trwy ddwyn yr afalau i ffwrdd.

Disgrifiad o Ladon

Yn wreiddiol, roedd Ladon yn cael ei ystyried yn greadur sarff a lapiodd ei gorff o amgylch y goeden afalau. Fodd bynnag, darluniodd y bardd Groegaidd Aristophanes Ladon fel bwystfil â sawl pen ac yn y pen draw, dechreuodd pobl ddarlunio Ladon fel anghenfil gyda 100 o bennau. Yn y diwedd, daeth i gael ei adnabod fel Ladon y Ddraig 100-Pennaeth nad oedd byth yn blino nac yn cysgu ar ddyletswydd.

Credwyd bod gan Ladon 100 o leisiau neu fod ganddo'r gallu i ddynwared lleisiau. Oherwydd ei 100 pen, roedd yn gallu gweld pob cyfeiriad ar yr un pryd. Yn ôl y myth, cymerodd gwahanol benaethiaid Ladon dro i gysgu tra bod y lleill yn effro. Gyda'i bennau amrywiol, poenydiodd Ladon Atlas Titan trwy ei frathu'n gyson ond ni fu farw erioed.

Ladon Vs Hydra

Mae'n hawdd drysu Ladongyda Hydra, bwystfil sarff a drigai yn nyfroedd Lerna yn ardal Argolid. Yn union fel Ladon, rhieni Hydra oedd Typhon ac Echidna, yn ôl y bardd Groegaidd Hesiod.

Fodd bynnag, lle maent yn gwahaniaethu yw eu disgrifiadau corfforol a’u rolau. Roedd gan Ladon 100 o bennau o'i gymharu â naw pen Hydra a phryd bynnag y torrwyd un o bennau Hydra i ffwrdd, tyfodd dau yn ôl yn gyflym. Dywedir yr un peth am Ladon sydd hefyd yn adfywio'n gyflym ar ôl iddo gael ei anafu.

Roedd Hydra yn sarff, tra roedd Ladon yn debycach i ddraig gyda set o adenydd a chroen tebyg i ddeunydd planhigion. Yn ogystal, roedd pwerau mytholeg Groeg Ladon yn gyfyngedig o'u cymharu â chryfderau Hydra.

Er enghraifft, roedd anadl Hydra yn wenwynig ac roedd ei gwaed mor wenwynig nes i unrhyw un a'i aroglai farw. Pan amlyncodd un wenwyn Hydra, fe ffrwydrodd y gwenwyn oherwydd i'r gwenwyn achosi i gelloedd gwaed ei ddioddefwr luosi ar gyflymder torri.

Ar y llaw arall, trodd Ladon ddioddefwyr yn blanhigion ag a cusan. Yn ôl mythau hynafol, oherwydd bod Ladon yn fwy na'r Hydra, lladdodd ac ymborthodd arno. Daethpwyd o hyd i Hydra mewn ardaloedd corsiog tra roedd Ladon yn cael ei gyflogi i warchod trysorau mawr.

Lladdwyd y ddau greadur gan Hercules fel rhan o'r deuddeg tasg a roddwyd iddo gan Eurystheus. Yn olaf, pan ddaeth i ddeallusrwydd, roedd y Ladon yn cario'r dydd oherwydd ei allu iyn siarad amryw o ieithoedd.

Ladon a Heracles

Fel y soniwyd yn y paragraff blaenorol, cafodd Hercules y dasg o ladd Ladon fel rhan o ei Ddeuddeg Llafurwr. Fel sy'n gyffredin â mythau o'r hen Roeg, mae yna fersiynau amrywiol o Heracles yn gosod ei ddwylo ar yr afalau. Dywed un fersiwn i Heracles deithio i'r gorllewin pell, trwy anialwch Libya, i chwilio am ardd anodd ei chael yn Hera. Cyfarfu â Nereus, mab Gaia a Pontus, a oedd yn newidiwr siâp ac a barhaodd i osgoi Heracles tan cafodd ei ddal.

Gweld hefyd: Beth Yw Diffyg Trasig Oedipus

Dywedodd Nereus wedyn wrth Heracles na allai ddod o hyd i'r ardd oni bai ei fod yn cyfarfod â Prometheus, dwyfoldeb tân y Titan. Dwedodd Nereus wrtho ble i ddod o hyd i Prometheus ac roedd Heracles yn parhau ar ei daith.

Roedd Prometheus ar y pryd wedi tramgwyddo'r duwiau trwy ddwyn eu tân felly dyma nhw'n ei gosbi trwy ei gadwyno wrth graig a rhoi cyfarwyddyd i i eryr fwyta ei iau. Yn y diwedd daeth Heracles o hyd i Prometheus a saethodd saeth at yr eryr gan ei lladd ar unwaith.

Prometheus, yn hapus ei fod wedi cael ei ryddhau, diolchodd i Heracles a dweud wrtho fod ei frawd (Prometheus), Atlas, yn gwybod lleoliad yr ardd. Dangosodd Atlas iddo lle'r oedd gardd yr Hesperides ac aeth Hercules i'w ffordd. Wedi cyrraedd y berllan, saethodd Hercules saeth wenwynig yn Ladon a'i lladdodd. Yna cymerodd yr afalau a rhedeg i ffwrdd, gan gwblhau'r dasg a roddwyd iddo ganEurystheus.

Ladon ac Atlas

Yn ôl fersiwn arall o'r chwedl, fe wnaeth Heracles, ar ôl dod o hyd i Atlas, ei dwyllo i gael yr afalau. Roedd Zeus wedi cosbi Atlas am gymryd rhan yn y rhyfel yn erbyn y duwiau Olympaidd trwy ofyn iddo ddal y nefoedd i fyny. Pan ddaeth Heracles o hyd i Atlas, dywedodd Atlas wrtho am helpu i ddal y nefoedd i fyny wrth fynd i nôl yr afalau i Heracles. Gan mai Atlas oedd tad yr Hesperides, roedd yn gallu cael yr afalau o'r goeden hebddynt. unrhyw ffwdan.

Fodd bynnag, pan ddaeth yn ôl gyda'r afalau gwrthododd gymryd y nefoedd oddi ar Heracles a dyna lle defnyddiodd Heracles ei ddichellwaith. Dywedodd Heracles wrth Atlas y byddai wrth ei fodd yn parhau i ddal yr awyr i fyny ond yn gyntaf byddai angen iddo addasu ei glogyn. Felly, rhoddodd y nefoedd i Atlas i'w dal a phan gymerodd Atlas y nefoedd, rhedodd Heracles i ffwrdd cyn gynted ag y gallai ei goesau ei gario â'r afalau. Yn y fersiwn hwn o'r myth, ni ddaeth Heracles ar draws Ladon ond cafodd yr afalau beth bynnag.

Ladon mewn Seryddiaeth

Yn y llyfr Astronomy gan yr awdur Lladin Gaius Hyginus , gelwir y cytser yn yr awyr ogleddol bellaf yn Draco, ar ôl Ladon. Yn ôl y myth, gosododd Zeus ef ymhlith y sêr, mae'n debyg ar ôl i Heracles ei ladd yng ngardd yr Hesperides. Cynhwysodd y seryddwr Rhufeinig, Ptolemy, Draco yn ei 48 cytser ac mae'n dal i fod yn rhan o heddiw.Echidna, neu wedi ei geni gan Gaia neu Hera heb unrhyw wryw.

 • Gorchmynnodd Hera, Brenhines y duwiau, iddo warchod ei hafalau llachar yn yr ardd am nad oedd yn ymddiried yn ei morynion, yr Hesperides, i wneud gwaith gwych.
 • Roedd gan Ladon 100 o bennau yn edrych i bob cyfeiriad, gan ei gwneud hi'n anodd i neb ddwyn yr afalau pan oedd un pen yn cysgu, a'r 99 arall yn effro.
 • Fodd bynnag, lladdwyd y bwystfil â saeth wenwynig gan Heracles fel rhan o'r Deuddeg Llafur a neilltuwyd iddo gan y Brenin Eurystheus o Mycenae.
 • Ar ôl ei farwolaeth, cafodd ei drawsnewid yn gytser yn yr awyr a elwir heddiw yn Draco .
 • Cafodd ffigwr Ladon ei ysbrydoli naill ai gan Lotan o destunau Ugaritig neu Illuyanka o fythau'r Hethiaid. Mae Ladon yn gwneud ymddangosiad mewn rhai gweithiau llenyddol modern gan gynnwys llyfr Rick Riordan, Percy Jackson and the Olympians.

  88 cytser. Gall seryddwyr weld y cytser trwy gydol y flwyddyn o lledredau gogleddol.

  Fersiynau Eraill o Ladon

  Mae llawer o ysgolheigion yn credu bod y Ladon Groeg wedi ei ysbrydoli gan Lotan, anghenfil arall o'r Traddodiad Amoraidd. Credwyd hefyd bod Temtum yn rhagflaenu Lotan, sarff a ddarluniwyd mewn morloi Syria rhwng y 18fed a'r 16eg ganrif CC. Dylanwadodd Lotan hefyd ar y Lefiathan a geir yn y Beibl Hebraeg.

  Ffigur arall y mae'n debyg i'r Groegiaid ffurfio Ladon ohono oedd Illuyanka, draig sarff a ymladdodd i ddechrau â'r duw storm, Tarhunz, ac enillodd. Fodd bynnag, lladdwyd Illuyanka yn ddiweddarach gan Tarhunz ar gyngor Inara, duwies anifeiliaid gwyllt.

  Ynganiad Ladon

  Ynganir yr enw

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.