Odyssey Muse: Eu Hunaniaethau a'u Rolau ym Mytholeg Roeg

John Campbell 27-09-2023
John Campbell

Nid yw Odyssey’s Muse yn ymwneud â ffigur sy’n ennyn ysbrydoliaeth gan ein hhawdur Groegaidd. Yn lle hynny, mae The Odyssey yn dechrau gyda galw'r Muse. Er mwyn egluro ymhellach pwy yw/ydi awen/au The Odyssey, rhaid mynd dros y ddrama gyfan a dipyn o fytholeg Roegaidd ynghyd ag esboniadau o beth yw cerdd epig.

Pwy Yw'r Awen yn yr Odyssey?

Agueddfa Lenyddiaeth

Mae Amygion yr Odyssey yn ymwneud â y naw muses ym mytholeg Roeg. Merched Zeus, pwy wedi eu geni o'i berthynas naw diwrnod gyda'r Titaness, Mnemosyne, yw duwiesau mwyaf dylanwadol y byd llenyddol.

Ganwyd hwy, y cyfeirir atynt fel y nymffau dŵr, o'r pedair ffynnon gysegredig ar Fynydd Helicon. wedi dod allan o'r ddaear a dywedir iddynt gael eu gwneud o stomps Pegasus. Eu prif nodwedd yw diddanu'r duwiau a'r duwiesau Groegaidd â'u dawn a'u crefft gynhenid.

Adwaenir yr awenau fel Nymphs ar gyfer Mnemosyne, y titan cof, a oedd wedi rhoi ei phlant i'r Nymff, Eufime, a'r duw Groegaidd Apollo. Roedd Apollo, duw bron popeth, wedi sylwi ar eu doniau wrth iddyn nhw ddechrau heneiddio a'u harwain i'w meysydd priodol.

Roedd yn ymddangos nad oedd gan blant Mnemosyne ddiddordeb mewn dim byd ond y gwyddorau a celf, felly daeth Apollo â hwy i Fynydd Elikonas, hen deml Zeus, aeu hannog i mewn i'w meysydd priodol. Yma, bu'r awenau'n cymryd rhan yn eu gweithgareddau ac yn ysbrydoli creadigrwydd yn eu creadigaethau, gan ysgogi eu hartistiaid i'w hysbrydoli.

Gweld hefyd: Phaeacians yn Yr Odyssey: Arwyr Di-glod Ithaca

Mnemosyne a Rôl y Cof

Roedd gan Mnemosyne, titan y cof, rhoddodd ei dawn gwybodaeth i'w holl blant gan fod cof yn ffactor hanfodol yn eu gwaith. Roedd eu llyfrgell helaeth o wybodaeth i gyd diolch i'w cof aruthrol a'u galluogodd i symud ymlaen ac arbenigo yn eu meysydd dewisol.

Chwaraeodd cof hefyd rôl hanfodol i'w hartistiaid wrth iddynt drosglwyddo eu gweithiau, canys nid oedd llyfrau a llenyddiaeth ysgrifenedig yn beth o'r gorffennol. Gan fod cof yn fater goddrychol sy'n amrywio o un person i'r llall, roedd cynrychiolaeth yr muses yn amrywio. Cafodd modelau'r duwiesau Groegaidd hyn eu safoni tan y Dadeni a'r mudiad Neoglasurol, gan ganiatáu i ddilynwyr feithrin celfyddyd a chasglu'r canlynol.

Muse a'r Dadeni

Y Dadeni, cyfnod o aileni artistig, diwylliannol ac athronyddol yn Ewrop, yn ymestyn o'r 14eg i'r 17eg ganrif o'r oesoedd canol. Roedd y cam hwn o duedd artistig yn safoni cynrychiolaeth yr Muses ac yn meithrin dilynwyr ar gyfer pob plentyn o Mnemosyne. Crëwyd cyltiau gan fod yr Muses yn gysylltiedig â ffynhonnau neu ffynhonnau, ennill dilynwyr a oedd yn cynnal gwyliau ac aberthau yneu hanrhydedd a'u henw.

Gan fod y Dadeni yn ddigwyddiad mor bwysig i amlhau a chyhoeddi llenyddiaeth a'r celfyddydau, rhoddwyd pwysigrwydd i'r duwiesau Groegaidd yn eu priod feysydd, a llenyddiaeth hynafol yn cynnwys epigau a cherddi sy'n annog creadigrwydd, gan roi inni'r gweithiau sydd gennym heddiw.

Invocation of the Muses

Ar ddechrau'r ddrama Homerig, mae ein hawdur Groegaidd yn dechrau gyda y galw'r Muse, nodwedd amlwg o lenyddiaeth, sy'n nodweddiadol o gerdd epig. Mae llinell gyntaf yr epig yn darllen, “Canwch i mi am y dyn, Muse, gŵr tro a thro,” sy’n erfyn dylanwad y duwiesau Groegaidd yn gofyn am eu harweiniad i adrodd chwedl The Odyssey.

Y Naw Muses

Nid yw Amgueddfa'r farddoniaeth epig yn ymwneud ag un ond i naw duwies llên a'r celfyddydau. Mae pob un ohonynt yn arbenigo mewn y meysydd priodol. Mae hunaniaeth pob un o'r naw merch Zeus, duw'r awyr, fel a ganlyn:

Calliope

>Mae Calliope, Amgueddfa barddoniaeth epig, yn arbenigo mewn canu ac fe'i hystyrir yn dduwies Groegaidd huodledd o gytgord ecstatig ei llais. Fe'i darlunnir â llechen ysgrifennu yn ei llaw neu'n cario sgrôl, papur, neu lyfr gyda choron aur yn addurno ei phen. Dysgwyd adnodau o'i chaneuon i'w meibion ​​Orpheus a Linus. Yn ôl Hesiod, yr Museo farddoniaeth epig oedd y doethaf o'r holl Muses a'r mwyaf pendant o'r criw.

Er gwaethaf ei nodweddion cain, roedd Calliope yn wraig gref, yn cosbi'r rhai oedd yn tanseilio ei campau. Yn Thessaly, gorchfygodd ferch brenin mewn gornest ganu a chosbi eu rhagdybiaeth trwy eu troi yn bisod.

Clio

Mae Clio, un o'r naw Muses, yn noddwr hanes ac fe'i darlunnir â sgrôl agored neu utgorn a chloc dŵr. Roedd hi'n ddathliad a gogoneddwr hanes, gweithredoedd mawr, a chyflawniadau a hi yw'r enw ar gyfer gwobrau o'r fath. Yn ôl ysgrifau hynafol, roedd Clio wedi ceryddu'r dduwies Aphrodite am ei charwriaeth angerddol ag Adonis.

Yna mae duwies cariad ac awydd yn cosbi Clio drwy syrthio mewn cariad â brenin Lloegr. Macedonia, Pierus. O'u priodas, ganwyd Hyacinthus, dyn ifanc sy'n adnabyddus am ei harddwch anhygoel. Yn y diwedd lladdwyd Hyacinthus gan ei gariad, Apollo ac o'i waed y tarddodd blodyn Hyacinth.

Thalia

Thalia, yr Muse a Noddwr Groegaidd comedi a barddoniaeth ddelwaidd, dywedir ei fod yn Gras, grŵp o dduwiesau ffrwythlondeb gan y bardd Groegaidd Hesiod. Gwyddys ei bod yn llawen ac yn ffynnu'n gyson wrth i'r clodydd yn ei chân ffynnu dros amser. Mae'n cael ei darlunio i gael awyr yr ŵyl gyda'i phen wedi'i addurno ag eiddew ar ffurf coron, yn gwisgo esgidiau gyda chomigmwgwd a gwialen bugail yn ei dwylo.

Ganed hi weinyddion “Mam Fawr y Duwiau,” Corybantes, ag Apollo ac roedd ganddi gysylltiadau â geometreg, gwyddor bensaernïol, ac amaethyddiaeth. Gwyddys ei bod yn amddiffynnydd Symposiums gan ei bod yn hoff iawn o'r fforymau hyn.

Euterpe

Euterpe, rhoddwr llawer o ddanteithion, yw Agueddfa cerddoriaeth ac adloniant. Roedd hi'n hysbys ei bod hi'n diddanu'r duwiau a'r duwiesau ar Olympus ac yn ddiweddarach ym Mynydd Helicon. Mae hi'n cael ei darlunio yn dal neu'n chwarae ffliwt dwbl o'r enw aulos. Yn yr Iliad, mae hi'n cael ei hadnabod fel mam Rhesus, brenin Thrace, a laddwyd yn ystod Rhyfel Caerdroea.

Erato

Erato, un o'r Muse Groegaidd , yw Muse barddoniaeth delynegol, cariad, ac ysgrifau erotig. Ers y Dadeni, darlunir hi â thorch o myrtwydd a rhosod, gyda thelyn yn addurno ei dwylo sy'n cysylltu ag Apollo. Hi oedd amddiffynnydd cariad , barddoniaeth ramantus, a phriodasau. Daw ei henw o'r gair Groeg "Eros," sy'n golygu cariad, awydd, neu hyfryd.

Melpomen

Dywedir bod y Muse Melpomene i'r gwrthwyneb i Thalia a'i bod yn amddiffynnydd trasiedi. Dyfeisiodd drasiedi, Melos, a lleferydd rhethreg a dywedir mai hi oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer canu'r delyn. Yn ogystal, roedd yn draddodiad i alw ar Melpomene am ysbrydoliaeth, oherwydd hi oedd yr Muse i greu hardd.ymadroddion telynegol a ysgogodd deimladau dwfn oddi mewn.

Yr Muse hwn oedd mam Sirens, morwynion dwyfol Persephone, a felltithiasant ei phlant pan fethasant atal cipio Hades o ferch Demeter. Hi wedi'i ddarlunio â mwgwd o drasiedi mewn un llaw a chyllell neu gleddyf mewn llaw arall. Ar ben hynny, roedd ei choesau wedi'u haddurno â esgidiau. Mae'r esgidiau bellach yn cael eu gwisgo'n draddodiadol gan actorion.

Urania

Mae'n hysbys mai'r Muse, Urania, yw Muse seryddiaeth ac amddiffynnydd gwrthrychau nefol a sêr. Yn ddiweddarach ymlaen, gwyddys ei bod yn noddwr barddoniaeth Gristnogol. Mae'r Muse Groegaidd hwn yn aml yn gysylltiedig â chariad cyffredinol a'r Ysbryd Glân. Gan ei bod yn hoff o dduwinyddiaeth a gwrthrychau nefol, caiff ei darlunio i ddwyn sêr, sffêr nefol, a chwmpawd.

Gweld hefyd: Pa Rolau A Chwaraeodd y Duwiau yn Yr Iliad?

Yn ystod y Dadeni, mae cerdd epig John Milton “Paradise Lost” yn galw Urania i mewn i'w arwain yn ei adroddiad am greadigaeth y cosmos, pwnc dadleuol gwahanol i grefyddau. O'r herwydd, mae hi wedi cyhoeddi Muse barddoniaeth Gristnogol i greu'r bydysawd y credir iddo gael ei ffurfio gan dduw yn ei amser hamdden.

Polyhymnia

The Muse of sanctaidd barddoniaeth, emynau , a huodledd yw amddiffynnydd emynau dwyfol a chelfyddyd ddynwared; dywedir iddi ddyfeisio geometreg a gramadeg. Mae hi'n berson difrifol, fel arfer mewn myfyrdod, yn dal bys at ei cheg fel clogynyn addurno ei chorff.

Terpsichore

Terpsichore, yr Amgueddfa ddawns a chorws dramatig ac amddiffynnydd dawns, dawnsiau dyfeisiedig, y delyn, ac addysg. Mae hi'n llawen wrth iddi ddawnsio ac fe'i darlunnir yn gwisgo rhwyfau ar ei phen, yn dawnsio wrth ddal telyn.

Casgliad

Nawr ein bod wedi siarad am Yr Muses, eu hunaniaethau, a'u rolau yn yr Odyssey, gadewch i ni fynd dros rai pwyntiau allweddol o'r erthygl hon:

  • Nid yw Muse of the Odyssey yn ymwneud ag un ond i naw Muses Groeg Mytholeg.
  • Mae'r Muses yn arbenigo mewn meysydd ar wahân y maent wedi'u creu ac y mae beirdd yn galw arnynt am ysbrydoliaeth ac arweiniad.
  • Calliope yw Amgueddfa barddoniaeth epig, Clio hanes, Erato of barddoniaeth serch, Euterpe o gerddoriaeth, Melpomene o drasiedi, Polyhymnia barddoniaeth sanctaidd, Terpishcore o ddawns, Thalia o Gomedi, ac Urania o Seryddiaeth.
  • Homer yn cychwyn yr Odyssey trwy alw ar yr Muse, gan ofyn iddynt ei arwain wrth bortreadu taith Odysseus.
  • Mae'r Dadeni yn cyfeirio at yr aileni diwylliannol yr aeth Ewrop drwyddo yn y 14eg i'r 17eg ganrif a dyma'r unig reswm dros safoni'r Muses.

I gloi, mae Muse of The Odyssey yn cyfeirio at y 9 Muses of Greek Mythology a ysbrydolodd Homer i greu'r Odyssey. Mae ein dramodydd epig yn galw ar eu doniau i'w arwain wrth greu a rhagfynegi ei weithiau llenyddol. Dynapopeth sydd angen i chi ei wybod am Muse of the Odyssey.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.