Ourania: Mytholeg Duwies Seryddiaeth Roegaidd

John Campbell 03-06-2024
John Campbell

Roedd Ourania yn awen â gofal am seryddiaeth ac ysgrifau seryddol yn ystod y cyfnod Clasurol. Roedd hi'n aml yn dal glôb mewn un llaw ac yn pwyntio gwialen yn y llall. Daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon gan y bydd yn astudio gwreiddiau'r dduwies Ourania, ei darluniad, a'i rôl ym mytholeg Groeg.

Pwy Oedd Ourania?

Ourania, a elwir hefyd yn Urania, oedd merch Zeus a Mnemosyne , hen dduwies cof Roegaidd a merch Wranws. Rhoddodd Zeus a Mnemosyne enedigaeth i wyth awen arall ar ôl i Zeus dreulio naw noson yn olynol gyda Mnemosyne yn ardal Pieria.

Roedd gan Urania o leiaf un mab, ond mae hunaniaeth y mab yn amrywio yn ôl fersiwn y myth. Mae un fersiwn yn dweud ei bod yn fam i Linus, yn gerddor Groeg hynafol, ac yn fab i Apollo. Mae fersiynau eraill yn dweud iddi roi genedigaeth i Hymenaeus, duw Groegaidd seremonïau priodas. Fodd bynnag, mae testunau llenyddol hynafol eraill yn enwi Linus a Hymenaeus fel plant awenau eraill.

Rôl Wrania

Fel y soniwyd eisoes, Wrania oedd awen seryddiaeth nad oedd yn syndod o ystyried yr ystyr o'i henw. Rhoddodd seryddwyr yr enw Ourania iddi oherwydd ei fod yn golygu “nef,” a oedd yn gartref i'r bodau nefol. Ysbrydolodd ddynion i astudio seryddiaeth ac i ymdrechu i gyrraedd uchelfannau yn eu gweithgareddau academaidd. Gan fod llawer o seryddwyr hynafol yn defnyddio bodau dwyfol ipennu'r dyfodol, credid fod gan Wrania alluoedd proffwydol.

Ar wahân i ysbrydoli dyn i astudio'r cyrff nefol, treuliodd Urania a'i chwiorydd eu hamser ar Mt Olympus yn diddanu'r duwiau. Buont yn chwarae cerddoriaeth, yn dawnsio, yn canu, ac yn adrodd straeon, yn enwedig straeon am fawredd ac anturiaethau eu tad, Zeus. Felly, er bod eu cartref ar Mount Helicon, treuliasant y rhan fwyaf o'u hamser ar Fynydd Olympus, cartref y duwiau Groegaidd. Roedd Urania a'i chwiorydd yn arbennig o hoff o gwmni Dionysus ac Apollo, duwiau gwin a phroffwydoliaeth, yn ôl eu trefn.

Ysbrydolodd duwies seryddiaeth hefyd astudiaeth celfyddydau cain a rhyddfrydol yng Ngwlad Groeg hynafol, gyda llawer o fyfyrwyr yn galw arni. i'w harwain yn ystod eu hastudiaethau. Yn ôl traddodiad, gweddïodd llawer o seryddwyr Groegaidd arni i'w cynorthwyo yn eu gwaith cyn iddynt ddechrau. Dywedir bod darlleniadau modern arwyddion a symbolau astrolegol wedi dechrau gyda'r dduwies.

Urania mewn Barddoniaeth Gristnogol

Yn y pen draw, daeth y Cristnogion yn ystod y Dadeni i fabwysiadu Urania fel t he. ysbrydoliaeth i'w barddoniaeth. Yn ôl John Milton yn ei gerdd epig, Paradise Lost , galwodd Urania ond ychwanegodd yn gyflym ei fod yn galw ar yr ystyr Ourania ac nid yr enw. Yn y gerdd, mae John Milton, yn galw ar yr Wrania i'w helpu yn ei adroddiad am darddiad y cosmos.

Urania yn ModernAmseroedd

Urania yw un o'r ychydig dduwiau y mae ei hetifeddiaeth yn parhau hyd heddiw, gyda'i henw yn cael ei ddefnyddio mewn gwyddoniaeth fodern. Mae'r blaned Wranws, er iddi gael ei henwi ar ôl ei thaid, yn dwyn ei henw. Mae rhai o arsyllfeydd seryddol mwyaf adnabyddus y byd wedi cael eu henwi ar ei hôl. Darganfu'r seryddwr Prydeinig, John Russel Hind, asteroid prif wregys a'i enwi'n 30 Wranws.

Fel rhan o'u sêl swyddogol, mae Arsyllfa Llynges yr Unol Daleithiau yn darlunio'r dduwies yn dal glôb â saith seren uwch ei phen. Islaw'r duwdod mae arysgrif yn Lladin sy'n dynodi rôl Wrania wrth ysbrydoli a lledaenu astudiaeth Seryddiaeth. Yn yr Iseldiroedd, mae Hr. Mae Ms. Urania yn llong hyfforddi a ddefnyddir gan Goleg Llynges Frenhinol yr Iseldiroedd a bob blwyddyn bu llong o'r un enw ers y 19eg Ganrif.

Mae Cymdeithas Seryddol Frenhinol Canada hefyd yn darlunio Wrania ar eu sêl yn eistedd gyda saith seren uwch ei phen. Mae ei arwyddair yn sôn am Urania ac mae'n darllen “Quo Ducit Urania” sy'n golygu lle mae Urania yn arwain, rydyn ni'n dilyn. Mae'r saith seren ar ben Urania yn cynrychioli'r Ursa Major sy'n enwog fel yr Arth Fawr ac mae'n cynnwys Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioc, Mizar ac Alkaid. Mae'r Arth Fawr wedi gwasanaethu fel pwyntydd mordwyo ers degawdau.

Aphrodite Ourania

Ym mytholeg Roegaidd, mabwysiadodd Aphrodite rhinweddau nefol Urania adaeth yn adnabyddus fel Aphrodite Urania. Roedd yr Aphrodite Urania hwn yn ferch i Wranws ​​ond heb fam. Ganwyd Urania pan gafodd organau cenhedlu toredig ei thad eu taflu i’r môr ewynnog. Daeth i gynrychioli cariad nefol corff ac enaid ac roedd yn wahanol i Aphrodite Pandemos — fersiwn ohoni a bersonolodd chwant synhwyraidd.

Merch Zeus a Dione, a oedd Aphrodite Pandemos, a nymff môr, duwies Phoenician, neu Titanes. Roedd addoli Urania yn fwy llym a sancteiddiol nag addoliad Pandemos, gan fod Wrania yn cynrychioli cariad pur. Roedd canolfan gwlt Urania amlwg wedi'i lleoli ar ynys Cythera yng Ngwlad Groeg, lle perfformiwyd defodau er anrhydedd i'r dduwies . Roedd canolfan gwlt arall yn Athen, lle'r oedd Wrania yn gysylltiedig â Porphyrion, aelod o'r Gigantes a aned o Wranws.

Roedd Wrania yn gysylltiedig â'r fasnach borffor lewyrchus yn y ddwy ddinas a chredir mai dyna oedd y duwdod ei oruchwylio. Yn ninas Thebes, roedd tri delw o'r enw Aphrodite Uranus, Aphrodite Pandemos, ac Aphrodite Apotrophia, i gyd wedi'u cysegru gan y dduwies anfarwol Harmonia. Yn Thebes, credid bod Wranws ​​yn diarddel chwant synhwyraidd a chwantau drwg o bennau a chalonnau dynion. O'r herwydd, ni thywalltwyd gwin yn ystod gweddïau i Wrania.

Gweld hefyd: Ourania: Mytholeg Duwies Seryddiaeth Roegaidd

Ynganiad Ourania

Ynganir yr enw fel 'oo-r-ah-nee-aa'.

Symbolau AphroditeWrania

Aphrodite Urania a ddarluniwyd yn bennaf yn marchogaeth alarch ond mae rhai lluniau yn ei dangos yn sefyll wrth ymyl neu'n cofleidio'r aderyn. Mae lliw’r alarch yn ogystal â’i harddwch yn symbol o ras a hudoliaeth y dduwies. Mae purdeb Wrania yn cael ei ddal gan lliw tebyg i eira yr aderyn a'i duedd i gadw ei blu yn lân drwy'r amser.

Darluniwyd Aphrodite Urania gan y cerflunydd Groegaidd Clasurol Phidias rhoi troed ar y crwban ac nid yw'r rheswm yn glir. Fodd bynnag, mae rhai ysgolheigion wedi dyfalu ei fod yn symbol o ferched ar gyfer aros gartref a chadw'n dawel, er bod ysgolheigion eraill yn anghytuno.

Weithiau, fe'i darlunnir yn sefyll ar glôb i gynrychioli ei rôl fel duwies y nefoedd.

Gêm Ourania

Enwyd hen gêm Roegaidd ar ôl y dduwies, ac roedd yn ymwneud â merched neu ferched ifanc yn unig. Mae'r merched yn ffurfio a cylch gydag un chwaraewr yn y canol yn dal y bêl. Yna mae hi'n taflu'r bêl yn fertigol ac yn galw enw merch arall ar yr un pryd. Rhaid i'r un sy'n cael ei henwi redeg yn gyflym i ganol y cylch i ddal y bêl cyn iddi daro'r ddaear.

Gweld hefyd: Cyfeiriadau Beiblaidd yn Beowulf: Sut Mae'r Gerdd yn Cynnwys y Beibl?

Casgliad

Er mai mân dduwies Roegaidd yw Urania, mae ei dylanwad wedi ymestyn ar draws cenedlaethau a milenia, hyd y dydd hwn. Dyma crynodeb o'r cyfan a ddarllenasom am dduwies y nefoedd: 4>

  • Merch Zeus oedd hi aMnemosyne ac wyres y Titan Wranws.
  • Roedd Urania yn rhan o'r naw muses a ysbrydolodd astudiaeth y celfyddydau, cerddoriaeth a gwyddoniaeth ac a ddiddanodd y duwiau eraill a drigai ar Fynydd Olympus.
  • Dylanwadodd hi ar astudiaeth seryddiaeth a chredir ei bod yn arwain seryddwyr i gyrraedd uchelfannau yn eu gweithgareddau.
  • Darlunnir hi'n bennaf yn dal glôb yn un llaw a gwialen yn y llall, gan bwyntio at y byd, gan nodi ei rôl fel mam Seryddiaeth.
  • Heddiw, mae arsyllfeydd arwyddocaol lle mae'r cyrff nefol yn cael eu hastudio wedi'u henwi ar ei hôl, gan gynnwys llong hyfforddi yng Ngholeg Llynges Frenhinol yr Iseldiroedd.

A enwyd gêm ar ei hôl hefyd a gafodd ei chwarae gan ferched yn unig tra cafodd asteroid prif wregys, 30 Wranws, ei enwi er anrhydedd iddi.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.