Phorcys: Duw y Môr a'r Brenin o Phrygia

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Ym mytholeg Roeg, Fforcys yw'r enw a roddir ar ddau greadur gwahanol. Mae gan y creaduriaid hyn storïau gwahanol ac fe'u crybwyllir mewn gweithiau ar wahân gan Homer a Hesiod. Mae'r ddau greadur yn bwysig i'r fytholeg yn eu ffyrdd eu hunain. Yn yr erthygl hon, rydym yn gwahaniaethu rhwng y ddwy Fforcy o chwedloniaeth Roegaidd ac yn dysgu am eu bywyd a'u marwolaeth.

Pwy Yw Phorcys?

Y fersiwn gyntaf o Phorcys a welir yn mytholeg yw Phorcys, duw'r môr. Roedd yn dduw enwog y môr a chyrff dŵr eraill. Roedd ei bwerau'n anhygoel ac roedd yn rheoli'r dŵr fel dim arall. Yr oedd yn ddiau yn dduw golygus, gyda llygaid gleision a chorff cyhyrog.

Phorcys the Sea God

Er mai ef oedd duw'r môr, yr oedd yn byw y tu allan i gyrff dŵr. Byddai'n mynd i mewn iddyn nhw dim ond pan fyddai'n ofynnol iddo wneud hynny heblaw ei fod yn byw y tu allan. Nid duw môr cyntaf yw Phorcys. O'i flaen ef, daeth llawer o dduwiau'r môr a oedd yn fwy mewn rhengoedd nag ef fel Oceanus.

Crybwyllir Phorcys yn Theogony gan Hesiod. Crybwyllir ei fywyd, ei briodas, a'i blant gan Hesiod mewn modd disgrifiadol. Byddai ei blant yn tyfu i fod hyd yn oed yn fwy enwog mewn chwedloniaeth nag ef.

Gweld hefyd: Wilusa Dinas Ddirgel Troy

Tarddiad Phorcys

Bod primordial mewn mytholeg oedd Phorcys. Ganed ef i Pontus a Gaia yn ôl Hesiod. Pontus a Gaia oedd duwiau mwyaf cyntefig mytholeg. Gaia yw'r famduwies pob duw a duwies mewn mytholeg a duwies y Ddaear. Tra mai Pontus yw prif dduw Groegaidd y môr ym mytholeg ond nid oedd ei alluoedd yn gyfyngedig i'r moroedd neu'r cyrff dŵr yn unig.

Yn ôl emynau Orffig, Mab oedd Phorcys i Cronus a Rhea , y deuawd brawd neu chwaer titan. Cronus oedd y duw Titan cyntaf a oedd â phwer eithaf dros bopeth a Rhea oedd ei chwaer a oedd hefyd yn Titan. Ganed y titaniaid hyn o Gaia ac Wranws ​​felly hwy oedd y genhedlaeth gyntaf o dduwiau ym mytholeg Roeg.

Gweld hefyd: Saith Yn Erbyn Thebes - Aeschylus - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Ymhlith y ddau gwpl a allai fod wedi geni Phorcys, mae'r cwpl Pontus a Gaia yn fwy enwog. Y rheswm y tu ôl i hyn yw bod y naratif hwn yn cael ei glywed a'i ddarllen yn helaethach yn hytrach na'r naratif sy'n datgan bod Phorcys yn fab i Cronus a Rhea. Felly mae Phorcys, duw'r môr, yn fab i Pontus a Gaia (y Ddaear).

Nodweddion Phorcys

Nid oedd Phorcys yn greadur i'w gyfrif ag ef. Roedd ganddo reolaeth eithafol dros ei ddyfroedd a gallai foddi unrhyw un mewn dim o amser. Cymharwyd ef â Nereus a Proteus, duwiau mawr y môr y Titan a chyrff dyfrol eraill oherwydd ei nodweddion a'i alluoedd.

Yn rhai o leoedd eraill yn y llenyddiaeth, roedd Phorcys yn nid yn cael ei ddarlunio fel dyn ond fel cyfuniad o ddau greadur gwahanol. Fe'i dangoswyd fel môr-leidr cynffon pysgodyn gyda blaenesau crafanc a chroen coch, pigog. Y darluniad hwnhefyd yn gweddu i'w gymeriad gan ei fod yn dduw môr.

Roedd gan Phorcy holl nodweddion duw môr. Gallai wneud unrhyw beth â dŵr , gallai ddweud unrhyw beth wrth gyrff dŵr a byddent yn gwneud yn union fel y dywedodd. Hyn oedd prydferthwch ei alluoedd duwiol. Yr oedd yn eithriadol ac yn dduw mawr y môr ym mytholeg Groeg.

Phorcys of Phrygia

Y math arall o Phorcys yw Phrygia. Nid yw'n ddim byd tebyg i'r Phorcys a oedd yn dduw môr. Mae'r darlun hwn o Phorcys yn wahanol iawn ac yn drugarog iawn. Roedd yn gynghreiriad i'r Brenin Priam yn rhyfel Caerdroea a chyfeirir at yn yr Illiad gan Homer fel y cynghreiriad a gynorthwyodd y Brenin Priam i amddiffyn ei annwyl ddinas Troy yn erbyn y Groegiaid.

Roedd yn mab Phaenops. Yn anffodus, nid oes mwy o wybodaeth am y brenin Phrygian. Nid yw'r Illiad yn esbonio dim am ei fywyd, ei deulu, ei briodas, na hyd yn oed ei blant. Yr unig beth sy'n werth ei grybwyll am Phircys o Phrygia yw iddo gynorthwyo'r Brenin Priam yn rhyfel Caerdroea a marw yn cynorthwyo ei ffrind ar faes y gad.

Origin of Phorcys

Phorcys yn cael ei adnabod fel mab Phaenops yn yr Iliad. Mae Phaenops yn enw sy'n cael ei roi i dri chymeriad gwahanol mewn mytholeg. Felly, mae'n anodd penderfynu pa un oedd tad Phorcys mewn gwirionedd. Serch hynny, roedd gan Phorcys gefndir cyfoethog ac roedd ganddo ei fyddin ei hun .

Teyrnas fechan yn y rhan ganolog yw Phrygia.o Anatolia, sydd bellach yn Dwrci Asiaidd, wedi'i ganoli ar Afon Sangarios. Wedi concwestau lawer o wahanol deyrnasoedd, daeth yn rhanbarth o ymerodraethau mawr y cyfnod.

Nodweddion Phorcys

Gan nad yw'r Illiad yn egluro rhyw lawer am gymeriad Phorcys o Phrygia , mae ei nodweddion yn eithaf syml a'r rhai mwyaf disgwyliedig. Mae'n siŵr ei fod o gefndir brenhinol cyfoethog gan fod ganddo fyddin i arwain yn y rhyfel Trojan. Roedd yn ffrindiau agos â Brenin Priam o Droi a dyna pam y gofynnodd iddo am help yn ei amser o angen.

Nodwedd bwysig arall o Phorcys yw ei fod yn ymladdwr eithriadol a ymladdodd lawer o beryglon cudd. Mae hanes ei frwydr ochr yn ochr â Priam a'i feibion ​​yn sicr yn drawiadol.

Phorcy a Rhyfel Caerdroea

Rhyfel Caerdroea oedd y rhyfel mwyaf ym mytholeg Groeg a barhaodd am tua 10 mlynedd. Lladdodd bobl ddigyfrif ac anafwyd llawer mwy. Dechreuodd y rhyfel pan gipiodd Paris, mab y Brenin Priam o Troy, Helen o Sparta a dod â hi i Troy. Sbardunodd hyn gadwyn o ddigwyddiadau a arweiniodd at gwymp Troy. Casglodd Menelaus, gŵr Helen, ei fyddinoedd a datgan rhyfel yn erbyn Troy.

Brenin Priam oedd brenin Troy ar y pryd. Yr oedd mewn trallod mawr oherwydd yr oedd nifer y Groegiaid yn ddirym a'r Trojans yn llawer llai na hwy. Byddai Troy yn cwympo mewn rhai dyddiau ac ni fyddent hyd yn oed yn cael cyflei ymladd yn erbyn y Groegiaid.

Am hynny, trodd y Brenin Priam at ei gynghreiriaid. Ymbilodd ar lawer o frenhinoedd a byddinoedd i ymuno â'i achos ac i achub ei fab a'i ddinas, Troy. Roedd yn ymddangos bod llawer o betruso gan y cynghreiriaid oherwydd byddai mynd yn erbyn y Groegiaid yn achosi llawer iddynt. o ddioddef yn economaidd ac yn eu perthynas gyfeillgar â nhw. Fodd bynnag, penderfynodd llawer o fyddinoedd helpu'r Trojans ac un o'r cyfryw fyddinoedd oedd y Phorcys.

Cytunai Phorcys i helpu a cynorthwyo'r Trojans yn rhyfel Caerdroea. Paratôdd ei fyddin a ffarweliodd pawb â'u Phrygia. Gadawsant am Troy gyda phopeth y gallent ei angen ar gyfer y rhyfel. Gwyddent eu bod yn barod i ymladd ond gwyddent hefyd efallai mai dyma eu hymladd olaf.

Bu rhyfel Trojan yn fusnes cas i'r cynghreiriaid ar y ddwy ochr. Cymysgwyd cynghreiriaid y Groegiaid a'r Trojans i rywbeth nad oedd yn eu poeni o gwbl. Collodd y ddwy ochr gymaint mwy na dynion yn unig. Collasant eu hystadau, eu dognau, eu gwareiddiad, ac yn bennaf oll oherwydd i'r rhyfel barhau am tua 10 mlynedd nad yw'n amser bychan.

Serch hynny, dyna mae cynghreiriaid yn ei wneud, maen nhw'n dangos yn wyneb rhyfel a pheidiwch â gadael eu ffrindiau . Dyma'r diwylliant sydd wedi bod yn rhedeg o ddechrau amser ac a fyddai'n rhedeg ei gwrs hyd ei ddiwedd.

Marwolaeth Phorcys

Roedd Phorcys yn iawn pan ragfynegoddmai hon fyddai ei frwydr olaf oherwydd iddo gael ei ladd yn rhyfel Caerdroea. Tra yn ymladd, lladdwyd Phorcys gan Ajax, a oedd yn arwr rhyfel Groegaidd addurnedig ac enwog ac yn fab i'r Brenin Telamon a Periboea. Bu marwolaeth Phorcys yn drasig .

Anfonwyd ei gorff yn ôl i Phrygia ar gyfer angladd a chladdedigaeth iawn. Ymddangosodd llawer o'i Phrygians yn ei orymdaith angladdol fel arwydd o dristwch. Wedi ei farwolaeth, ymladdodd gweddill y Phrygiaid yn rhyfel Caerdroea gyda mwy o nerth. Roedden nhw eisiau gwneud eu brenin yn falch a bod yn falch ohonyn nhw ac yn sicr fe wnaethon nhw .

Cwestiynau Cyffredin

A oedd Unrhyw Dduwiau Môr Groegaidd Cyn Oceanus?

<0 Na, nid oedd duw môr Groegaidd cyn Oceanus.Mab ydoedd i Wranws ​​a Gaia ac ef oedd duw môr cyntaf y Titan.

Pa Phorcys Oedd Cryfach Na'r Arall?

Yr oedd duw'r môr Fforcy yn gryfach na Phorcys o Phrygia. Y mae hyn yn amlwg oherwydd ar un ochr y mae duw cyntefig y môr, a chanddo alluoedd a galluoedd annhraethol, ac ar y llaw arall, mae yna ddyn a ymladdodd ochr yn ochr â'r Brenin Priam fel cynghreiriad yn rhyfel Caerdroea.

Casgliad

Mae Phorcys yn enw a ddefnyddir ar gyfer dau gymeriad gwahanol ym mytholeg Roeg . Mae'r Illiad gan Homer a Theogony gan Hesiod yn sôn am y ddau gymeriad ar adegau gwahanol. Mae un cymeriad yn gyntefig iawn a'r cymeriad arall yn bodoli adeg y rhyfel Trojan. Dymay prif bwyntiau o'r erthygl sy'n egluro'r gwahaniaethau rhwng y ddwy Phorcys:

  • Y ddwy Phorcy yw Phorcys y duw môr a Phorcys o Phrygia. Mae duw'r môr yn gymeriad cryfach, mwy adnabyddus yn y fytholeg gyda chymaint o rym a chrybwyll. Tra bod cyflawniad mwyaf Phorcys o Phrygia yn ymwneud â'i gyfranogiad yn rhyfel Trojan. Mae'r ddau ohonyn nhw o natur dda ac mae ganddyn nhw bersonoliaethau trawiadol.
  • Dywedir bod Phorcys, duw'r môr titan, yn fab i naill ai Cronus a Rhea neu Pontus a Gaia. Yr enwocaf ymhlith y ddau gwpl yw rhieni Phorcys yw'r un gyda Pontus a Rhea.
  • Duw môr eithriadol oedd Phorcys. Cymharwyd ef â Nereus a Proteus oherwydd ei gryfderau a'i ddewrder.
  • Mab Phaenops oedd Ffocys o Phrygia. Phrygia oedd ei ddinas ac ef oedd yn rheoli'r byddinoedd. Gofynnodd y Brenin Priam iddo am gymorth yn rhyfel Caerdroea.
  • Ymladdodd Fforcys ochr yn ochr â'r Trojans yn rhyfel Caerdroea. Ymladdodd hyd ei anadl olaf. Cafodd ei ladd gan yr arwr rhyfel Groegaidd addurnedig, Ajax ar faes y gad. Aethpwyd â Phorcys yn ôl i'w ddinas lle claddwyd gydag urddas ar ôl ei angladd.

Dyma ni yn dod i ddiwedd yr erthygl ar Phorcys. Hyderwn ei fod yn bleserus. darllenwch i chi.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.