Pwerau Hades: Ffeithiau Rhaid gwybod am Dduw yr Isfyd

John Campbell 23-10-2023
John Campbell
commons.wikimedia.org

Mae Hades yn ffigwr unigryw ym mytholeg Roeg, gan mai yw'r unig un o'r endidau allweddol ym mytholeg Roeg nad yw'n rhan o'r Deuddeg Olympiad . Felly nid yw'n byw ym Mynydd Olympus, yn wahanol i dduwiau a duwiesau adnabyddus eraill fel Zeus, Athena Apollo neu Aphrodite. Mae Hades yn byw lle mae'n teyrnasu: yr isfyd, ac mae llawer o'i bŵer yn deillio o'r isfyd dywededig. Weithiau cyfeirir at yr isfyd, teyrnas Hades, wrth ei enw ei hun, Hades. Roedd Hades yn cael ei adnabod gan y Rhufeiniaid wrth yr enw Plwton .

Fel brenin yr isfyd, mae gan Hades reolaeth lwyr dros ei diriogaeth a'r eneidiau sy'n byw ynddo . Mae Hades yn adnabyddus am beidio â gadael i un enaid ddianc o'r isfyd a chosbi'r rhai sy'n ceisio gwneud hynny. Byddai unrhyw un sy'n ceisio achub enaid rhywun o'r isfyd yn cael ei gosbi hefyd. Mae Hades yn defnyddio grym eithafol yn yr isfyd a'i holl ddaearyddiaeth, y gallwch ddarllen mwy amdano isod.

Heblaw hynny, mae Hades, fel holl dduwiau a duwiesau mawr Groeg, yn fod anfarwol . Hades hefyd yw duw cyfoeth neu gyfoeth , sy'n gwneud iddo reoli'r holl gyfoeth a geir ar y ddaear. Gwyddys mai Hades yw'r cyfoethocaf o'r holl dduwiau. Mae ganddo hefyd helmed sy'n ei wneud yn anweledig, a Cerberus, y ci tri phen sy'n gwarchod y fynedfa i'r isfyd .

Hades originstori

Mae Hades yn un o blant y Titan Cronos gyda'i wraig, Rhea. Ar ôl derbyn proffwydoliaeth y byddai un o'i blant yn cymryd ei le o rym, dechreuodd Cronos lyncu ei blant eiliadau ar ôl iddynt gael eu geni. Hades oedd y cyntaf o'i blant i gael eu llyncu , ochr yn ochr â'i frawd Poseidon a'i chwiorydd Hestia, Demeter a Hera. Roedd ei frawd Zeus hefyd i fod i gael ei lyncu gan eu tad, ond mae Rhea yn twyllo'r Titan i fwyta craig yn lle eu mab. Yna mae Zeus yn tyfu i fyny i drechu Cronos a'r Titans, gan achub ei frodyr a chwiorydd yn y broses . Alltudiwyd y Titaniaid i fyw yn Tartarus, sydd wedi ei leoli yn nyfnder yr isfyd.

Ar ôl i Cronos gael ei orchfygu, tynnodd y tri brawd (Zeus, Poseidon a Hades) goelbren i weld pa ran o'r byd y gwnaethant fyddai'n rheoli. Tynnodd Poseidon y moroedd, tynnodd Zeus yr awyr, a thynnodd Hades yr isfyd. Oherwydd hynny, nid yw Hades yn byw gyda gweddill yr Olympiaid ar Fynydd Olympus gan fod yn rhaid iddo warchod yr isfyd a'i drigolion.

Gweld hefyd: Epithets yn Beowulf: Beth Yw'r Prif Epithetau yn y Gerdd Epig?

Yr isfyd

Y isfyd yw parth Hades, weithiau hyd yn oed yn cael ei gyfeirio ato wrth ei enw. Dyma'r man lle mae eneidiau'n mynd ar ôl marwolaeth. Yn debyg iawn i uffern Jwdea-Gristnogol , mae pobl dda a drwg i gyd yn byw mewn ardal wahanol ohoni. Rhan ganolog o'r isfyd yw ei chwe afon, pob un wedi'i henwiar ôl emosiwn gwahanol sy'n gysylltiedig â neu'n gysylltiedig â marwolaeth neu'r weithred o farw. Mae'n bosibl mai'r Styx yw'r enwocaf o'r afonydd hyn , a elwir yn afon casineb . Fe'i cysylltir â'r dduwies o'r un enw.

Yr afonydd eraill yw Acheron, afon poen ; Phlegethon, afon tân ; Cocytus, afon y wylofain ; a Lethe, afon yr anghofrwydd yn gysylltiedig â Lethe, duwies anghofrwydd ac ebargofiant . Oceanus yw'r afon sy'n amgylchynu'r byd.

Charon, un o ffigyrau amlycaf yr isfyd, yw'r fferi sy'n cario eneidiau'r rhai sydd wedi marw'n ddiweddar ar draws yr afon Styx (neu weithiau Acheron) . Roedd yn chwedl bod Charon wedi gofyn am ddarn arian fel pris ei wasanaeth fferi , a dyna pam roedd gan y Groegiaid yr arferiad o gladdu eu meirw gyda darn arian yn eu cegau, fel rhyw fath o ddefod grefyddol.

Gweld hefyd: Pindar – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Rhennir yr isfyd yn adrannau. Ar flaen ei mynediad yn byw mae ymgorfforiadau llawer o'r pethau ofnadwy a wynebwn fel meidrolion bob dydd, megis Galar (Penthos), Ofn (Phobos), Newyn (Limos) a Marwolaeth ( Thanatos) . Ceir hefyd Ryfel (Polemos) a Anghydffurfiaeth (Eris) , ochr yn ochr â'r Furies (Erynies) , a elwir yn dduwiau dial. Ceir hefyd llawer o fwystfilod yn byw yn agos i'r fynedfa , fel Centaurs, Gorgons, yr Hydraa'r Chimera.

Tair prif faes yr isfyd yw Tartarus, Dolydd Asphodel ac Elysium . Mae Tartarus mor bell i ffwrdd ac yn ddwfn o dan bopeth fel nad yw weithiau'n cael ei ystyried yn rhan o'r isfyd ei hun. Tartarus yw lle mae'r Titaniaid yn byw.

Mae'r Asphodel Meadows yn fath o burdan, y lle i bobl na chyflawnodd unrhyw droseddau difrifol ond na chyflawnodd unrhyw fawredd yn ystod eu hoes. Yn olaf, Elysium yw yn debyg i baradwys , lle mae gan eneidiau fywyd ar ôl marwolaeth hawdd, heb gosbau na llafur. Demigod neu arwyr yw'r rhan fwyaf a dderbynnir i Elysium, ond derbynnir hefyd y rhai oedd yn bur eu calon ac yn byw bywyd cyfiawn a chyfiawn.

helmed anweledigrwydd Hades

Un o bwerau cryfaf Hades yw y gallu i wneud ei hun yn anweledig . Nid yw'r pwerau anweledig hyn yn gynhenid ​​​​i'w fodolaeth ond yn hytrach wedi'u pweru gan gap (cyfeirir ato weithiau fel helmed neu helm) . Dywedir i'r Cyclops, ar ôl rhoi bollt mellt i Zeus, duw'r taranau , a thrident i Poseidon, duw'r moroedd , wedi hynny roi Hades helmed anweledig . Mae gan y Cyclops yr eitemau hyn i'w cynorthwyo yn eu brwydr yn erbyn y Titaniaid.

Mae helmed anweledigrwydd yn gwneud y gwisgwr yn anweledig i fodau cyffredin ac endidau a duwiau goruwchnaturiol. O fewn mytholeg Groeg, mae llawermae ffigurau enwog wedi gwisgo'r un helmed mewn sefyllfaoedd ymladd. Gwisgodd Athena, duwies doethineb a strategaeth, ef yn ystod Rhyfel Caerdroea. I’r gwrthwyneb, gwisgodd negesydd y duwiau, Hermes, y cap anweledig yn ei frwydr yn erbyn y cawr Hippolytus.

Efallai nad yw’r stori enwocaf am helmed anweledigrwydd Hades a’i defnydd yn un sy’n cynnwys duw, ond yn hytrach yn arwr: Perseus, mab Zeus gyda'r marwol Danäe (gan ei wneud yn ddemigod ac yn nai Hades) . Gweithred arwrol enwocaf Perseus yw lladd Medusa, Gorgon, trwy ddienyddio. Fe achubodd hefyd Andromeda rhag yr anghenfil môr Cretus , a anfonodd Poseidon. Wedi hynny, fe'i phriododd Perseus a'i gwneud yn frenhines iddo.

Derbyniodd Perseus helmed anweledig gan Athena, duwies doethineb. Hefyd, o Athena, derbyniodd sandalau asgellog Hermes. Mae hi'n rhoi'r ddau arf hudolus hyn i Perseus i'w gynorthwyo i ymladd yn erbyn y Medusa ofnadwy. Ni ddefnyddiwyd capan anweledigrwydd i ddianc o olwg angheuol Medusa, ond yn hytrach fel modd i ddianc wedi i Perseus eisoes ddienyddio'r Gorgon.

Hades a Cerberus

commons.wikimedia.org

Symbol arall sy'n gysylltiedig â Hades yw'r ci tri phen Cerberus, sydd â'r dasg o warchod mynedfa'r isfyd ac atal unrhyw enaid rhag mynd allan neu unrhyw fywoliaeth rhag dod. mynd i mewn. Roedd yr arwr Orpheusgallu mynd i mewn i'r isfyd trwy swyno'r bwystfil gyda cherddoriaeth. Disgrifir Cerberus fel arfer fel un sydd â thri phen, sarff yn lle ei chynffon a nadroedd yn dod allan o wahanol rannau o'i gorff. Gelwir Cerberus hefyd yn gi Hades . Honnodd yr hen fardd Hesiod fod gan Cerberus hanner cant o bennau yn lle dim ond tri.

Y myth enwocaf am Cerberus yw deuddeg llafur Heracles, lle'r oedd yr olaf oll o'r llafur i gipio Cerberus, y gwarchodlu o'r isfyd. Cafodd ei gynorthwyo gan Hermes ac Athena . Wrth fynd i mewn i'r isfyd a gofyn i Hades am ei ganiatâd i ddod â'r bwystfil i'r wyneb, rhoddodd Hades ei air y byddem yn caniatáu hynny cyn belled nad oedd Heracles yn defnyddio unrhyw arfau i wneud hynny. Yna dyma'r arwr yn dewr yn trechu Cerberus â'i ddwylo noeth ac yn ei gario i'r wyneb ar ei gefn.

Eurystheus, cefnder Heracles, oedd yr un roddodd y deuddeg llafur i Heracles ar ôl yr Heracles. , mewn gwallgofrwydd a yrrwyd gan Hera, wedi llofruddio ei deulu ei hun. Roedd y deuddeg llafur, felly, i wasanaethu fel penyd Heracles . Wrth weld Cerberus ar gefn Heracles, erfyniodd Eurystheus arno i ddychwelyd y bwystfil i'r isfyd, gan gynnig rhyddhau Heracles o unrhyw lafur pellach.

Arf Hades

Y arf a gysylltir amlaf â Hades, ochr yn ochr â'r cap anweledigrwydd a grybwyllwyd eisoes,yw ei gynigydd, a byddem fel arfer yn ei weld fel picfforch . Roedd gan Poseidon, duw'r moroedd a daeargrynfeydd a brawd Hades drident, tra bod gan Zeus, duw'r awyr a'r taranau a brawd arall i Hades, bollt mellt. Gellir gweld y bollt mellt, yn arwynebol, fel un sydd ag un prong neu fel rhyw fath o “unident”. Mae hyn yn golygu bod gan bob brawd ei declyn unigryw ei hun gyda nifer wahanol o brongs; un i Zeus, dau i Hades, a thri i Poseidon .

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.