Sappho 31 - Dehongliad o'i Darn Mwyaf Enwog

John Campbell 31-01-2024
John Campbell

Cerdd delynegol Roegaidd hynafol yw Sappho 31 a ysgrifennwyd gan fardd benywaidd Groeg , Sappho o Lesbos. Nid yn unig y mae'n un o'r darnau mwyaf arwyddocaol o'i gwaith i oroesi, ond mae hefyd yn un o'i rhai enwocaf.

Mae'r rhan fwyaf o gyfieithwyr ac ysgolheigion llenyddol yn gweld y gerdd fel awdl i bryder atyniad a chyffes o gariad oddi wrth fenyw i fenyw arall . Yn ogystal â hynny, mae Darn 31 yn nodedig o ran sut y mae wedi dylanwadu ar gysyniadau barddoniaeth delynegol, fodern.

Y gerdd: Darn 31

Ysgrifennwyd y gerdd yn y dafodiaith Aeolig, tafodiaith a siaredir yn ynys enedigol Sappho, Lesbos .

“Ymddengys i mi fod y gŵr hwnnw yn gydradd â’r duwiau

Pwy sy'n eistedd gyferbyn â chi

Gweld hefyd: Sut bu farw Achilles? Tranc Arwr nerthol y Groegiaid

Ac sy'n eich clywed gerllaw

Yn siarad yn felys

A chwerthin yn hyfryd, sydd yn wir yn peri i'm calon flino yn fy mron;

Oherwydd pan edrychwyf arnat am ychydig amser,

Nid yw bellach yn bosibl i mi siarad

Ond y mae fel pe bai fy nhafod wedi torri

<0 Ac ar unwaith mae tân cynnil wedi rhedeg dros fy nghroen,

Ni allaf weld dim â'm llygaid,

A'm clustiau yn suo

Mae chwys oer yn dod drosof, yn crynu

Yn fy atafaelu ym mhobman, yr wyf yn welw

<0 Na glaswelltyn, ac yr wyf yn ymddangos bron

wedi marw.

Ond rhaid meiddio/dyoddef pob peth, gan(dyn tlawd hyd yn oed)…”

Bu cryn drafod ar y gerdd gan ysgolheigion, gyda’r rhan fwyaf yn canoli teimlad merch i fenyw arall (fe welwn lawer mwy yn y darn o’r gerdd isod) .

Awgrymodd rhai ysgolheigion mai cân briodas yw’r gerdd, a nodir gan sôn am ddyn a gwraig yn sefyll neu’n agos at ei gilydd. Fodd bynnag, wfftiodd rhai yr argraff ei bod yn gân briodas gan nad oes unrhyw arwydd arwyddocaol bod Sappho yn ysgrifennu am briodas.

Awgrymodd eraill fod perthynas dynion a merched fel perthynas brawd a chwaer rhwng brawd a chwaer. . O'r arsylwad, mae gan y ddau nod statws cymdeithasol tebyg.

Defragment of Sappho's Fragment 31

Llinell 1 – 4:

Yn y pennill cyntaf (llinell 1 – 4) y gerdd, mae Sappho yn ein cyflwyno i’w thri chymeriad: dyn, gwraig, a’r siaradwr. Y siaradwr yw argraff amlwg ar y dyn ; gallwn weld yn yr adnod gyntaf lle mae'r siaradwr yn cyhoeddi'r dyn “…i fod yn gyfartal â'r duwiau…”.

Fodd bynnag, rhaid nodi mai unwaith yn unig y crybwyllir y dyn gan y siaradwr. Mae hyn yn arwydd nad yw'r dyn, er ei fod yn drawiadol, o unrhyw ddiddordeb i'r siaradwr mewn gwirionedd.

Yn syml, mae'r disgrifiad duwiol a briodolir i'r dyn gan y siaradwr yn arf a ddefnyddir gan y siaradwr i dwysáu eu hedmygedd gwirioneddol o wir wrthrych y gerdd; yrperson yn eistedd gyferbyn ag ef ac yn siarad ag ef. Cyfeirir at y person hwn fel “chi” gan y siaradwr drwy gydol y gerdd.

Gweld hefyd: Beth yw Enghraifft o Gyffelybiaeth Epig: Diffiniad a Phedair Enghraifft

Pwy yw'r ail berson gyferbyn â'r dyn? Gallwn gasglu wrth weddill y gerdd a disgrifiad y siaradwr o'r cymeriad hwn mai gwraig yw y person y mae'r dyn yn eistedd ar ei draws ac yn siarad ag ef.

>O fewn y pennill cyntaf, Mae Sappho hefyd yn gosod y gosodiad rhwng pob un o'r cymeriadau; y dyn, y wraig a'r siaradwr. Er na sonnir yn benodol am y lleoliad, gall darllenwyr ddychmygu'r gofod y mae'r cymeriadau ynddo a sut y mae gweithred y gerdd yn digwydd.

Trwy ddisgrifiad y siaradwr o'r dyn a'r fenyw o bell, Mae Sappho yn nodi bod y siaradwr yn gwylio'r fenyw o bell . Y pellter hwn yw'r tensiwn canolog hwnnw o fewn y gerdd.

Mae'r siaradwr yn nodi bod y dyn yn gwrando'n astud ar y fenyw, sy'n dweud wrth y darllenydd mai agosatrwydd corfforol a rhamantus yw'r agosrwydd hwn rhwng y ddau gymeriad hynny , yn drosiadol.

Daw hyn â’r darllenwyr at yr ail bennill (llinell 5 – 8), sy’n dangos emosiwn dwys y siaradwr tuag at y fenyw a’r ing emosiynol o gael y pellter rhyngddynt .

Llinell 5 – 8:

Yn y pennill hwn, mae “chi” (y fenyw) yn cael ei ddisgrifio ymhellach, ac yn y pen draw y berthynas rhwng y ddaucymeriadau, y siaradwr a'r wraig, yn cael ei datgelu.

Yn gyntaf, mae Sappho yn defnyddio delweddaeth sonig, er enghraifft, “siarad melys” a “chwerthin hyfryd.” Y rhain mae disgrifiadau o'r fenyw yn nodi'r sain y dylai'r darllenwyr ei chlywed drwy'r gerdd wrth ei darllen ond fe'u defnyddir hefyd i ddatgelu teimladau hoffus y siaradwr am y fenyw .

O fewn y pennill hwn, gallwn gweld hefyd y siaradwr yn agor i fyny am eu hunain a'u teimladau tuag at y merched. Dyma lle mae’r darllenwyr yn gallu adnabod rhyw’r siaradwr trwy’r adnod “…yn gwneud i’m calon hyrddio yn fy mron…” . Mae’r pennill hwn yn gweithredu fel moment hinsoddol lle mae’r darllenydd yn dod yn ymwybodol yn sydyn o deimladau’r siaradwr. Mae'r foment hon yn ganlyniad i'r tensiwn a godwyd oherwydd pellter y siaradwr oddi wrth y fenyw a'r edmygedd parhaus yn yr adnodau blaenorol.

Trwy'r pennill hwn, mae'r ffocws wedi symud i ffwrdd o realiti gwrthrychol y fenyw yn siarad i'r dyn ac yn lle hynny tuag at brofiad goddrychol y siaradwr o gariad. Mae hi’n deall ei theimladau tuag at y wraig, ac mae’r ymadrodd “…hyd yn oed am gyfnod byr…” yn dynodi i’r darllenydd nad dyma’r tro cyntaf iddi weld y wraig. Mae'n ymddangos bod y darllenydd wedi profi'r math hwn o ddiffyg lleferydd , a achoswyd yn syml gan olwg ei hanwylyd, o'r blaen.

Llinell 9 – 12:

Yn y llinellau hyn, y ffocwscanolbwyntio mwy ar profiad y siaradwr o gariad . Yma mae Sappho yn pwysleisio profiad cynyddol ddwys y siaradwr wrth iddynt wylio eu hanwylyd. Mae'r disgrifiadau o angerdd y siaradwr yn dwysau wrth i'r gerdd nesáu at ei therfyn.

Cawn weld sut mae angerdd y siaradwr yn dwysau drwy'r ymadroddion hyn:

<12
 • “…tafod wedi torri…”
 • “…mae tân cynnil wedi rhedeg dros fy nghroen…”
 • “…yn methu gweld dim byd gyda fy llygaid…”
 • “…mae clustiau yn suo…”
 • Mae Sappho yn defnyddio’r synhwyrau i ddisgrifio sut mae’r siaradwr yn cael ei llethu fwyfwy gan ei theimladau o gariad, cymaint nes bod ei chorff yn methu yn systematig , gan ddechrau o'i synnwyr cyffwrdd i'r golwg ac, yn olaf, i'w chlyw.

  Y pennill hwn yn rhestru cyfres o brofiadau corfforol y siaradwr, ac mae wedi ei ysgrifennu mewn modd digyswllt, lle gall darllenwyr weld sut mae pob rhan o gorff y siaradwr yn chwalu. Y pennill hwn yw’r rhan fwyaf dramatig o’r gerdd a dyma’r ehangiad eithaf ar ôl i angerdd heb ei gyflawni ymgasglu o’r ddau bennill cynharach.

  Yr ymadrodd “…fy nhafod wedi torri…” Defnyddir i ddisgrifio dechrau dirywiad corfforol y siaradwr . Mae Sappho yn defnyddio'r tafod fel testun i ddod â'r darllenwyr at weddill y pennill. Mae'r dirywiad yn symud o'r tafod i'r croen, y llygaid, ac yn olaf y clustiau. Feldywedodd y siaradwr, mae pob rhan yn methu â gweithredu .

  Mae teimladau corfforol dwys o golli synhwyrau'r siaradwr yn y pennill hwn yn gweithredu fel ffordd i ni weld arwahanrwydd y siaradwr oddi wrth y byd. Mae hi wedi'i gwahanu'n llwyr o realiti'r hyn sy'n digwydd o'i chwmpas yn y byd tu allan. Mae hi yn profi math o ddatgysylltiad neu ymwahaniad oddiwrth ei chorff a'i hunain fel pe buasai yn marw.

  Mae hyn er mwyn dangos i ni, y ddarllenwyr, unigrwydd ac arwahanrwydd y siaradwr. mae profiwedi deillio o'i chariad anfynegedig. Ar ben hynny, mae'n dod â ni yn ôl at y pellter a brofodd y siaradwr o fewn y pennill cyntaf. Mae'r pellter hwn bellach yn cael ei adlewyrchu yn ei pherthynas â phopeth yn y byd, gan gynnwys hi ei hun.

  Llinell 13 – 17:

  Yn y llinellau olaf hyn, ni yn cael eu dwyn yn ôl at y siaradwr wrth iddi ddychwelyd at ei chorff ar ôl profi moment ddwys o ddatgysylltiad â’i hanwylyd (y wraig), y byd, yn ogystal â hi ei hun.

  Chwysu o straen ac ysgwyd, mae’r siaradwr yn disgrifio’i hun yn drosiadol fel bod “golych na glaswellt” a “ bron wedi marw.” Profodd y fath emosiynau eithafol a dwys fel ei bod bellach yn teimlo bron yn farw .

  Tybir mai llinell olaf y pennill hwn, yn ôl ysgolheigion, yw dechrau pennill newydd a therfynol, a fu yn anffodus.colli . Mae hynny'n golygu nad oedd Sappho yn bwriadu i'r gerdd stopio ar y llinell hon. Yn hytrach, bwriadai ysgrifennu pennill lle bydd y siaradwr yn cysoni ei hun â'r sefyllfa dan sylw.

  Yn anffodus, mae tair llinell olaf y gerdd ar goll i amser. Er bod y gerdd yn cael ei gadael ar glogwyn , nododd ysgolheigion ei bod yn ymddangos bod y siaradwr yn troi cefn ar ei hanobaith ecstatig ac yn hytrach yn gallu troi i fynegi ei hun yn allanol ac ymrwymo i fentro cychwyn ar y byd .

  Themâu

  Mae tair prif thema yn y gerdd hon, sef cenfigen, ecstasi, a daduniad.
  • Cenfigen – y cyfeirir ati’n aml fel Cerdd cenfigen Sappho gan ysgolheigion, mae Rhan 31 yn dechrau gyda thriongl serch nodweddiadol rhwng y dyn, y wraig, a’r siaradwr . Wrth i'r siaradwr wylio ei hanwylyd o bell, mae'n dechrau disgrifio'r dyn sy'n eistedd gyferbyn â'i hanwylyd. Yma gallai’r gerdd fod wedi canolbwyntio ar eiddigedd y siaradwr tuag at y dyn y mae ei hanwylyd yn siarad ag ef. Fodd bynnag, drwy gydol y gerdd, nid oedd yn ymddangos bod gan y siaradwr unrhyw ddiddordeb yn y dyn . Yn lle hynny, mae'r siaradwr yn gwylio ei hanwylyd yn agos ac yn troi ei sylw at ei phrofiad ei hun o hunan-destun.
  • Ecstasi – Mae thema ecstasi yn cael ei mynegi'n glir trwy'r ymadrodd “…yn gwneud fy nghalon yn llifo yn fy mron…” lle defnyddiodd Sappho drosiad i ddisgrifio'rteimlad corfforol calon wedi'i tharo gan gariad.
  • Datgysylltiad – Dyma'r teimlad o gael eich tynnu o synhwyrau corff , hynny yw, hanfod, enaid, a/neu feddwl. Dyma'n union a brofodd y siaradwr wrth soniodd am dorri i lawr rhannau o'i chorff sy'n dechrau gyda'r tafod ac yn parhau gyda'i chroen, ei llygaid a'i chlustiau. Mae’n arwain at y profiad datgysylltu sydd, o ystyried cyd-destun y gerdd fel cerdd serch, yn awgrymu mai cysylltiad erotig â’r hunan yw trosgynnol mewn gwirionedd.

  Casgliadau

  Fel un o'i cherddi a addaswyd ac a gyfieithwyd amlaf ac yn hoff destun sylwebaeth ysgolheigaidd, cytunir yn gyffredin mai Darn 31 yw un o weithiau enwocaf Sappho .

  Mae'r gerdd wedi cael dylanwad mawr ar feirdd eraill, a thrwy hynny eu haddasu i'w gweithiau eu hunain. Er enghraifft, addasodd Catullus, bardd Rhufeinig, yn ei 51fed gerdd , lle ymgorfforodd ei awen Lesbia yn rôl annwyl Sappho.

  Addasiadau eraill y gellir eu canfod fyddai yn gweithiau un o'r hen awduron o'r enw Theocritus, ac ynddo ymgorfforodd ef yn ei ail Idyll . Mae'r un peth yn wir am Apollonius o Rhodes, lle addasodd y gerdd yn ei ddisgrifiad o'r cyfarfod cyntaf rhwng Jason a Medea yn yr Argonautica.

  Fel y disgrifir gan Sappho, ymateb corfforol awydd, sef yyn ganolbwynt sylw yn y gerdd, yn arbennig gan ysgolheigion a dilynwyr ei gweithiau. Mae’r gerdd wedi’i dyfynnu mewn gweithiau eraill, megis yn nhraethawd Longinus On The Sublime , lle cafodd ei dyfynnu oherwydd dwyster ei emosiwn. Soniodd Plato, yr athronydd Groegaidd, hefyd am symptomau corfforol awydd a bortreadir yn y gerdd yn areithiau Socrates ar gariad.

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.