Sut mae'r Siwtoriaid yn Cael eu Disgrifio yn Yr Odyssey: Popeth Mae Angen i Chi Ei Wybod

John Campbell 16-08-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

commons.wikimedia.org

Mae'r Odyssey yn gerdd Roegaidd epig sy'n adrodd hanes taith Odysseus yn ôl i ynys Ithaca . Mae’n disgrifio’r heriau y bu’n rhaid i Odysseus eu hwynebu wrth iddo geisio dychwelyd adref. Mae rhai o’r heriau’n cynnwys angenfilod amrywiol, ymweliad â bywyd ar ôl marwolaeth, canibaliaid, cyffuriau, merched hudolus, a gelyniaeth Poseidon, un o’r duwiau Groegaidd, ei hun.

Ar ôl wynebu llawer o waeau ar ei daith adref, yn anffodus, Darganfu Odysseus nad oedd ei dreialon ar ben ar ôl cyrraedd Ithaca. Yno canfu fod 108 o ddynion ifanc, y gwrthwynebwyr, wedi goresgyn ei dŷ . Eu pwrpas oedd rhoi pwysau ar wraig Odysseus, Penelope, i briodi un ohonyn nhw. Disgrifir y gwrthwynebwyr yn negyddol fel bod yn anfoesgar, yn ddi-flewyn ar dafod, yn amharchus ac yn anniolchgar .

Datryswyd mater y cyfreithwyr trwy gynnal gornest fwa, a arweiniodd at ladd y cyfeillion gan Odysseus a ei fab, Telemachus . Gydag ymyrraeth Athena, duwies doethineb, buddugoliaeth, a rhyfel, adferwyd heddwch ar Ithaca.

Mae stori Odysseus yn amlygu grym cariad at gartref a theulu ; oherwydd ei gariad dwys at ei deulu a'i awydd i ddychwelyd adref, gorchfygodd Odysseus ofn a chasineb ac yn y pen draw gorchfygodd y cyfeillion a fygythiai ddwyn popeth oedd yn eiddo iddo.

Y Siwtoriaid <6

Odysseus yw brenin Ithaca, ynys Groeggyda thir garw sy'n adnabyddus am ei arwahanrwydd . I ymladd dros y Groegiaid yn Rhyfel Caerdroea, ymadawodd Odysseus o Ithaca, gan adael ar ei ôl ei blentyn newydd-anedig, Telemachus a'i wraig, Penelope. Roedd 10 mlynedd wedi mynd heibio, ac Odysseus dal heb ddychwelyd.

Yn ystod yr absenoldeb hir hwn o Odysseus, roedd 108 o ddynion ifanc di-briod yn amau ​​bod Odysseus wedi marw yn y rhyfel neu hyd yn oed ar ei daith yn ôl adref. Ymsefydlodd y gwŷr ieuainc hyn, a elwir yn wŷr yn y gerdd, yng nghartref Odysseus ac a ymladdasant â llaw Penelope mewn priodas. Yr oedd 52 o'r cyfreithwyr o Dulichium, 24 o Same, 20 o Zacynthus, a'r 12 arall o Ithaca.

Ai Penelope, yn anfodlon ar eu presenoldeb, a ddyfeisiodd gynllun i ohirio carwriaeth y cyfreithwyr. Yn ôl ei chynllun, datganodd mai dim ond ar ôl gwehyddu amdo angladd y byddai'n dewis ei chyfreithiwr i'w gyflwyno i dad Odysseus, Laertes.

Bu Penelope yn gweithio ar yr amdo am dair blynedd, i gyd mewn ychydig yn aros am ei gŵr yn dychwelyd i Ithaca. Fodd bynnag, datgelodd un o forwynion Penelope o'r enw Melantho gynllun gohirio Penelope i Eurymachus, a ddywedodd wrth y cwestwyr yn ddiweddarach .

Ar ôl dysgu am ei thacteg, mynnodd y cyfeillion i Penelope ddewis ei gŵr yn eu plith.

4>

Dangosodd y ceiswyr ymddygiad gwael yng nghartref Odysseus. Yfasant win a bwyta ei fwyd . Roedd Telemachus, mab Odysseus, a oedd wedi tyfu i fyny yn ddyn ifancyn rhwystredig iawn gydag ymddygiad drwg y cyfreithwyr.

Mynegodd Telemachus ei lid ynghylch ymddygiad y cyfreithwyr i un o gyfeillion gwadd Odysseus, Mentes, sydd mewn gwirionedd yn dduwies Athena dan gudd . Wrth wrando ar Telemachus, anogodd Athena Telemachus i sefyll ar ei draed ac yna chwilio am ei dad.

Unwaith dychwelodd Odysseus adref wedi ei guddio fel cardotyn gan Athena (fel y gall gynllwynio ei dad). dial), ynghyd a Telemachus a dau o gyfeillion Telemachus, Ewmaeus a Philoetius, aethant ati i ladd y cyfeiliornwyr a'r morynion oedd yn annheyrngar iddo.

Rhestr o Ddioddefwyr

Allan o 108 o ddynion, ystyrir bod tri ohonynt yn bwysig wrth adrodd y bardd epig m. Y rhain yw:

 • Antinous

Antinous yw mab Eupheithes a dyma’r cyntaf o’r cyfeillion i farw yng nghanol dychweliad Odysseus. i Ithaca . Ef yw'r mwyaf amharchus ymhlith y cwestwyr, ac yn ôl y gerdd epig, ef yw'r un a fwriadodd ladd Telemachus ar ôl iddo ddychwelyd i Ithaca. Fodd bynnag, gwrthodwyd ei gynllun gan Amphinomus . Mae Antinous yn ymddwyn yn drahaus yng nghartref Odysseus pan fydd Odysseus yn cael ei guddio fel cardotyn; nid yn unig yr oedd yn amharchu Odysseus trwy beidio â dangos unrhyw letygarwch, ond hefyd yn taflu stôl ato.

 • Eurymachus

Mab Polybus , Eurymachus yw'r ail ymhlith y cwestwyr i ymddangos yn yr epigcerdd . Gweithredodd fel yr arweinydd yn eu plith oherwydd ei garisma. Mae'n rhagori ar y cyfreithwyr eraill wrth roi rhoddion, a oedd yn ei wneud yn ymgeisydd tebygol i ennill llaw Penelope mewn priodas. Cefnogwyd yr undeb rhwng Eurymachus a Penelope hefyd gan dad a brodyr Penelope . Er gwaethaf ei ddelwedd garismatig, mae Eurymachus mewn gwirionedd yn dwyllodrus iawn. Darganfuodd gynllun Penelope i ohirio ei hailbriodi gan un o’i morynion, Melantho, yr oedd yn cael perthynas ag ef. Ar ddatguddiad Odysseus i'r cwestwyr, rhoddodd Eurymachus y bai i gyd ar Antinous i ddianc rhag llid Odysseus . Fodd bynnag, yn y pen draw caiff ei ladd gan saeth a saethwyd gan Odysseus.

 • Amphinomus

Mae'n fab i'r Brenin Nisos ac yn yn cael ei gydnabod fel y mwyaf cydymdeimladol ymhlith y gwrthwynebwyr oherwydd ei fod wedi ceisio darbwyllo'r gwrthwynebwyr rhag lladd Telemachus. Roedd Odysseus yn gwybod am hyn ac roedd eisiau arbed ei fywyd. Felly, rhybuddiodd Amphinomus i adael ei dŷ cyn i'r frwydr olaf ddigwydd. Fodd bynnag, penderfynodd Amphinomus aros ac yn y diwedd fe'i lladdwyd gan Telemachus, ynghyd â'r gwrthwynebwyr eraill.

Gweld hefyd: Carmen Saeculare – Horace – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Enw arall y gwrthwynebwyr a grybwyllir gan Homer yn y gerdd epig honcynnwys:

commons.wikimedia.org
 • Agelaus
 • Amphimedon
 • Ctesippus
 • Demoptolemus
 • Elatus<13
 • Euryades
 • Eurydamas
 • Eurynomus
 • Leiocritus
 • Leodes
 • Peisander
 • Polybus

Themâu

Lletygarwch yw prif thema’r gerdd epig hon . Mae’n arwyddocaol gan ei fod yn ffurf ar gyfansoddiad moesol a moesegol ymhlith cymeriadau’r gerdd. Mae gan Ithaca draddodiad hirsefydlog o letygarwch, ac mae'n agwedd hollbwysig ar fyd Homer.

Roedd lletygarwch i fod i ddangos ei ansawdd fel bod dynol a gobeithio y byddai eraill, yn gyfnewid am hynny, yn eu trin y yr un peth, yn enwedig wrth deithio. Mae mater diffyg lletygarwch ymhlith y ceiswyr yn cael ei gymryd yn ddifrifol iawn . Yn ystod absenoldeb 10 mlynedd Odysseus, mae grŵp o ddynion ifanc di-briod wedi goresgyn ei gartref. Mae'n amlwg bod y ceiswyr hyn yn manteisio'n amharchus ar draddodiad hirsefydlog lletygarwch Ithaca.

Mae teyrngarwch neu ddyfalbarhad yn thema fawr arall yn y gerdd epig hon . Mae Penelope yn dda yn cynrychioli'r thema hon oherwydd arhosodd yn ffyddlon i'w gŵr ddychwelyd i Ithaca. Amlygodd Telemachus, mab Odysseus, ei deyrngarwch trwy fod wrth ochr ei dad yn erbyn y cyfeillion.

Gwobrwyd gweision teyrngarol Odysseus, a deliwyd yn llym â’r rhai nad oeddent yn ffyddlon. Er enghraifft, y geifr Melanthius, pwywedi dod yn gyfeillgar â'r cyfaill ac wedi sarhau Odysseus yn ddiarwybod tra oedd y brenin wedi ei guddio fel cardotyn, yn cael ei arteithio a'i ladd fel cosb am anffyddlondeb.

Mae dial yn thema weladwy arall o fewn y gerdd epig. Odysseus yw un o'r cymeriadau mwyaf amlwg sy'n cynrychioli'r thema. Mae hyn i'w weld yn glir yn ei agwedd tuag at geiswyr a'i weision annheyrngar. Mae'n dial ar y cyfeillion am eu diffyg parch tuag at ei deulu . Mae hyn i'w weld pan laddodd y gwas Antinous gyda saeth yn union trwy'r gwddf. Yna, aeth am Eurymachus gyda saeth yn union trwy ei iau. Fe'u lladdodd i gael dial neu ddialedd am y modd yr oedd y ceiswyr wedi manteisio arno.

Ymddangosiad yn erbyn realiti yw thema a bortreadir yn bennaf trwy Athena ac Odysseus. Yn y gerdd, cuddiodd Athena ei hun fel un o gyfeillion gwadd Odysseus, o’r enw Mentes. Caniataodd y guddwisg iddi annog Telemachus i sefyll yn erbyn y gwrthwynebwyr ac i ddechrau chwilio am ei dad. Ar y llaw arall, roedd Odysseus, gyda chymorth Athena, yn cuddio ei hun fel cardotyn. Trwy'r cuddwisg hwn, gall Odysseus weld gwir liwiau'r siwtwyr a'i weision. Yn ôl ysgolheigion, edmygir dwyll, rhith, celwydd, a dichellwaith yn Yr Odyssey .

Mae twf ysbrydol yn thema ganolog gan ei fod yn perthyn yn agos i'r cymeriad.twf Telemachus. Gallwn weld pa mor siomedig yw Telemachus gydag ymddygiad drwg y cyfreithwyr. Nid yn unig hynny, mae ei safle fel y tywysog hefyd mewn perygl. Gorfododd hyn Telemachus i dyfu i fyny'n gyflym, ac yn union fel unrhyw berson ifanc mewn stori epig , mae'n wynebu heriau ond yn y pen draw mae'n drech. Yn y gerdd hon, mae'n llwyddo i oresgyn rhwystrau o dan arweiniad y dduwies Athena ac yn ddiweddarach mae'n goroesi prawf y frwydr gyda'r herwyr ac yn ennill ymddiriedaeth ei dad.

Meddyliau Terfynol

Y Mae Odyssey yn awgrymu nad oes unrhyw berthynas, dim hyd yn oed y berthynas rhwng gŵr a gwraig , yn llawer pwysicach na chwlwm rhwng tad a mab. Mewn byd patriarchaidd y mae lleoliad yr Odyssey yn y byd.

Golygodd hyn mai'r peth gorau y gallai dyn ei wneud yw trosglwyddo ei enwogrwydd a'r cyfoeth y mae wedi'i ennill fel rhyfelwr ar ei linach wrywaidd . Mae hyn i’w weld orau oherwydd er mwyn ennill enwogrwydd a chyfoeth, bu’n rhaid i Odysseus adael Penelope a’i blentyn tra’n dilyn y cod rhyfelwr patriarchaidd i ymuno â brwydr Troy.

Gweld hefyd: Tiresias: Pencampwr Antigon

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.