Uchafbwynt Antigone: Dechreuad Diweddglo

John Campbell 21-08-2023
John Campbell

Uchafbwynt Antigone yn sleifio i fyny ar y gwylwyr, mae cyffro cynyddol y ddrama yn ddigon cynnil i basio, a chyn i chi ei wybod, mae'r uchafbwynt wedi ymddangos. Mae trasiedi Sophoclean wedi'i ysgrifennu'n fanwl gywir sy'n trawsnewid yn llyfn o un olygfa i'r llall. Ond i nodi ac amgyffred yr uchafbwynt, rhaid bod yn gyfarwydd â'r ddrama ei hun ac ar y nodyn hwnnw, gadewch inni fynd dros y digwyddiadau'r drasiedi.

Gweld hefyd: Cipolwg ar y Llawer o Archeteipiau Gwahanol yn yr Odyssey

Antigone

Mae Antigone, y dilyniant i Oedipus Rex, yn dechrau wrth i Antigone ddychwelyd i Thebes ar ôl marwolaeth ei thad; hysbysir hi am yr anghyfiawnder y mae ei brawd yn ei wynebu. Mae'r brenin newydd, Creon, wedi galw Polyneices ac yn gwrthod ei gladdu fel cosb, gan adael ei gorff i bydru ar dir.

Dechreua'r ddrama wrth i Ismene ac Antigone gladdu dros y gyfraith sydd newydd ei phasio. sy'n atal eu brawd rhag cael ei gladdu. Mae Antigone wedi gwylltio ac yn rhwystredig ynghylch y digwyddiadau ac yn annog ei chwaer i newid ei chredoau yn radical ac ymuno â hi yn ei chais yn erbyn Creon. Mae Antigone yn bwriadu claddu eu brawd er gwaethaf y bygythiad o farwolaeth sydd ar fin digwydd ac mae eisiau i Ismene, chwaer Antigone, wneud yr un peth. Mae Ismene yn gyndyn ac yn ceisio rhesymoli ag Antigone, gan ofni'r dienyddiad y byddent yn ei wynebu gyda gweithredoedd o'r fath. Mae Antigone, yn flin am ei gwrthodiad, yn penderfynu claddu eu brawd heb Ismene, gan annog yr olaf i ailfeddwl ei meddyliau.

Mae Antione yn camu tuag at ytir y palas ac ar unwaith yn dod o hyd i gorff ei brawd. Mae hi'n cloddio bedd wrth ei ymyl ac yn claddu corff Polyneices yn llwyddiannus yn y broses. Caiff ei dal gan ddau warchodwr palas a deuir â hi ar unwaith i Creon. Mae Ismene yn rhuthro i ochr ei chwaer wrth iddi glywed y newyddion am ei chipio a thystio i archddyfarniad Creon. Mae hi'n erfyn ar ymuno â'i chwaer yn ei chosb, y mae Antigone yn dadlau'n gryf iddi. Yn y pen draw, mae Antigone yn destun i gael ei gladdu mewn ogof. Slap fawr i wyneb y rhai sy'n credu yn y bodau Dwyfol.

Wrth i'n harwres gael ei charcharu yn y beddrod, mae hi'n meddwl am y digwyddiadau sydd wedi ei gadael ar y llwybr y mae'n cerdded arno heddiw. Gallai hyn gael ei weld fel trobwynt Antigone wrth iddi benderfynu ildio i felltith ei theulu, y dynged y mae hi wedi ymdrechu mor galed i’w hymladd. Mae hi'n cymryd ei bywyd ei hun wrth iddi wrthod gwrando ar archddyfarniad Creon. Roedd Creon wedi ei charcharu, gwraig o waed brenhinol, yn lle ei dienyddio fel y cyhoeddodd. Roedd yn bwriadu ei charcharu am amser hir, gan roi'r bwyd angenrheidiol iddi ar gyfer goroesi yn y gobaith y byddai'n marw yn y beddrod. Ac yn y modd hwnnw, nid oes ganddo waed ar ei ddwylo ac ni ellir ei ddal yn gyfrifol am marwolaeth brenhinol.

Mae Haemon, cariad Antigone, yn ceisio darbwyllo ei dad, Creon, i ollwng ei anwylyd ond caiff ei wrthod yn y broses. Mae'n llunio cynllun i'w rhyddhau ac yn rhedeg tuag at y bedd. Ar yr union foment,Mae Tyresias, y proffwyd dall, yn rhybuddio Creon am ei wrhydri, gan ei annog i ryddhau Antigone oherwydd bod ei weithredoedd yn erbyn y duwiau. Mae Creon yn sylweddoli goblygiadau ei weithredoedd ac yn rhuthro'n gyflym i ryddhau Antigone.

Wrth i Creon gyrraedd y bedd, mae'n darganfod cyrff ei fab Haemon ac Antigon yn oer ac yn farw. Mae'n difaru ei weithredoedd wrth iddo ddod â'i fab i'r castell. Mae Eurydice, gwraig Creon, yn dod i wybod am hunanladdiad ei mab sy’n weddill ac yn melltithio Creon yn y palas. Eisoes ar drothwy gwallgofrwydd, mae'r frenhines yn torri ymhellach wrth i weddill ei mab fynd heibio oherwydd camgymeriadau ei gŵr. Mae hi'n cymryd ei bywyd, yn hiraethu am fod gyda'i meibion ​​annwyl, gan obeithio achosi'r un boen i Creon ag yr oedd hi wedi'i deimlo.

Wrth i Creon sylweddoli mai ef yw'r unig un sydd ar ôl yn ei deulu, mae'n galaru am ei hud a'i benderfyniad . Mae'n byw gweddill ei oes mewn trallod wrth i'w weithredoedd ei ddwyn i unigrwydd.

Beth Yw Uchafbwynt Antigone?

Dywedir bod Antigon yn codi i ddigwydd wrth i Creon garcharu cariad ei fab i feddrod am dorri ei gyfreithiau. Yn ystod ei charchar, mae Tiresias yn rhybuddio Creon am ei droseddau yn erbyn y bobl a'r duwiau. Mae'n annog y brenin i roi ei wrhydri o'r neilltu a gladdu yn gywir gorff Polyneices yn unol â gorchmynion y duwiau. Mae Tiresias yn adrodd ei weledigaeth i frenin Theban, gan ei rybuddio â'i weithredoedd, ei rybuddio am yôl-effeithiau y gallai eu hachosi. Creon yn condemnio proffwydoliaeth Tiresias hyd nes y bydd Choragos yn ei helpu i sylweddoli ei feiau, ond nid yw ei newid calon yn dwyn unrhyw ffrwyth wrth iddo ymdrechu i dderbyn marwolaeth ei unig fab sydd ar ôl.

Mae yna Antigones amrywiol dadansoddiad o uchafbwynt y ddrama Sophoclean. Mae Climax yn cyfeirio at y pwynt uchaf arwyddocaol o densiwn neu'r rhan fwyaf cyffrous o'r ddrama sy'n arwain tua'r diwedd. Ac mae ei huchafbwynt yn destun cryn drafod oherwydd strwythur plotiau dwys a syml y ddrama o Antigone. Mae rhai yn gweld yr Uchafbwynt fel trobwynt Creon. Heb os, mae'r olygfa ohono'n rhuthro tuag at y beddrod i ryddhau Antigone yn un o'r golygfeydd mwyaf dwys yn y ddrama, ond mae'r hyn sy'n digwydd wedyn yn drasig wrth iddo weld gweddill ei fab. corff. Mae'r drasiedi'n dwysáu oherwydd gallai uchafbwynt y ddrama fod wedi'i atal pe bai'r cymeriadau wedi rhoi'r pennawd rhybuddion Tiresias.

Gwrthdaro yn Antigone

Mae'r gwrthdaro canolog yn Antigone yn sefydlu'r Uchafbwynt plot antigone. Mae Antigone yn wraig dduwiol sy'n credu'n ddiffuant yng ngrym a doethineb hollalluog duwiau a duwiesau Groeg. Roedd y duwiau a'r duwiesau wedi rhoi archddyfarniad bod yn rhaid i bob bod byw sydd mewn marwolaeth ac mewn marwolaeth yn unig gael ei gladdu i'w drosglwyddo i'r isfyd.

Felly pan glyw Antigone am gyfraith Creon, cynddeiriogir hi fel brenin newydd Theban yn mentro gosod ei hun yn gyfartal â'rduwiau. Mae Antigon yn ystyried archddyfarniad Creon yn gableddus ac yn gwrthod gwrando ar ei orchmynion; nid yw ei phersona gostyngedig i'w gweld yn unman wrth iddi flaenoriaethu cyfreithiau'r rhai sydd uwch eu pennau. Oherwydd hynny, y gwrthdaro canolog yn Antigone yw pwnc byth-bresennol a dadleuol “Eglwys yn erbyn Talaith.”

Penderfyniad yn Antigone

Y penderfyniad yn Antigone yn cael ei weld fel Creon yn cario gweddill ei fab i mewn i'r palas. Mae'r olygfa hon yn pwysleisio ei fod wedi sylweddoli ôl-effeithiau ei weithredoedd. Mae’n deall ei fod wedi achosi’r drasiedi a ddigwyddodd iddo gan iddo wrthod gwrando ar unrhyw gyngor a roddwyd iddo. Yna mae negesydd yn ei hysbysu o farwolaeth ei wraig, yn ei felltithio wrth iddi gymryd ei hanadl olaf, ac mae Creon wedi ei barlysu mewn tristwch. Roedd wedi gosod ei hun yn gyfartal â'r duwiau ac wedi colli ei fab a'i wraig yn y broses. Mae'r corws wedyn yn cloi'r ddrama trwy gyflwyno gwers bwysig: Mae'r duwiau'n cosbi'r balch oherwydd mae'n dod â doethineb.

Antigone Analysis

Mae Antigone, y prif gymeriad benywaidd cyntaf ym myd hynafol y ddrama, wedi cael ei dehongli fel arwrol ac ystyfnig oherwydd ei bod yn achosi marwolaeth dau berson arall wrth iddi flaenoriaethu ei theyrngarwch i'r meirw yn lle'r byw. Mae’r ddrama, un o ddarnau mwyaf dylanwadol Sophocles, wedi ennyn parch a beirniadaeth drwy gydol ei chyfnod.

Gweld hefyd: Eumaeus yn Yr Odyssey: Gwas a Chyfaill

Mae’r enghraifft glasurol o drasiedi Roegaidd yn erfyn argael eu dadansoddi wrth i’w digwyddiadau ddod i ben gyda y cyfuniad o ddwyfoldeb, moesoldeb, a chyfiawnder. Mae melltith eu teulu yn deillio o’i thaid, y Brenin Laius, a dreisio a herwgipio Chrysippus, gan felltithio ei deulu i drasiedi. Mae'r felltith yn parhau i lawr i Antigone, sy'n dod â'u tynged drasig i ben, gan adael ei chwaer, Ismene, unig oroeswr eu teulu.

Mae rhai yn dadansoddi'r ddrama i fod yn drasiedi Creon ac nid yn un Antigone, oherwydd roedd y brenin wedi colli ymhell. mwy na'n harwresau ac mae'n canolbwyntio ar ei gamgymeriadau yn unig. Ni fyddai'r ddrama wedi digwydd oni bai am ei gamddefnydd o rym a'i ddiystyrwch amlwg o gyfrifoldebau teuluol, dwyfol, a phersonol.

Gellir gweld a dehongli trasiedi Antigone a’i marwolaeth o ganlyniad i dynged, cyfiawnder, a dialedd sy’n deillio o bechodau ei theulu: Trosedd treisio Laius, genedigaeth Antigone a’i brodyr a chwiorydd o carwriaeth losgachol, a'r llofruddiaeth batriarchaidd a ddigwyddodd yn y ddrama flaenorol.

Casgliad:

Nawr ein bod wedi siarad am yr uchafbwynt, beth ydyw, a yn nodi ble mae yn dechrau ac yn gorffen yn nhrasiedi Sophoclean, gadewch inni fynd dros rai pwyntiau allweddol i'r erthygl hon:

  • Uchafbwynt Yw uchafbwynt y digwyddiadau y mae'r gynulleidfa'n cael y tensiwn mwyaf ohonynt
  • Mae Antigone, y dilyniant i Oedipus Rex, yn dechrau wrth i Antigone ddychwelyd i Thebes ar ôl marwolaeth ei thad; hysbysir hi o'ranghyfiawnder y mae ei brawd yn ei wynebu.
  • Y gwrthdaro canolog yn y cynllwyn yw pwnc di-ddiwedd, gwaradwyddus, a dadleuol yr eglwys yn erbyn y dalaith.
  • Yn yr achos hwn, Athena sy'n cynrychioli'r eglwys, ac mae Creon yn cynrychioli'r wladwriaeth, gan greu deinameg pŵer sy'n niweidio'r rhai o'u cwmpas ac yn cymryd eu bywydau i ffwrdd.
  • Yn ddiarwybod, mae Antione yn achosi dwy farwolaeth arall gyda'i hunanladdiad ymddangosiadol. Er y gall ei ffyddlondeb iddi fod yn ganmoladwy, ni welai beth oedd o'i blaen mewn gwirionedd, Ismene.
  • Antigone yn cefnu ar Ismene wrth iddi ymuno â gweddill ei theulu yn y byd ar ôl marwolaeth, gan ddymuno hapusrwydd i'r ferch ifanc. bywyd.
  • Y weithred gynyddol yn Antigone yw ei chosb hi. Mae hi'n cael ei llusgo tuag at y beddrodau lle bydd hi'n cyflawni gweddill ei hoes, yn cael ei charcharu am ei chamweddau. Fel hyn, ychydig neu ddim gwaed fyddai gan Creon ar ei ddwylo, yn aros i Antigon wanhau ac yn y diwedd basio.
  • Digwyddodd yr uchafbwynt wrth i Creon ruthro tuag at y beddrod i ryddhau'r arwres ond yn cael ei gwanhau wrth iddo weld ei corph mab. Trobwynt Creon yw ei sylweddoliad wrth iddo weld dicter y duwiau dwyfol.
  • Mae Creon yn byw mewn trallod wrth iddo sylweddoli beth mae wedi’i wneud i’w wraig a’i feibion. Bu farw ei fab cyntaf yn y rhyfel dros Thebes, a chymerodd yr ail ei fywyd oherwydd camgymeriadau brenin Theban.
  • Datrysir y ddrama wrth i'r corws drosglwyddo eu gwybodaeth i'r gwylwyr; Mae'rmae duwiau'n cosbi'r beilchion, ond gyda hi y daw doethineb.

I gloi, mae uchafbwynt Antigone yn cael ei sefydlu gan y gwrthdaro canolog o fewn y drychineb, “eglwys vs. talaith.” Nid yw'r gwrthdaro rhwng y ddau faes gwrthgyferbyniol yn deillio o syniadau cyferbyniol ond mae'n deillio o wrthdaro'r ddwy ochr. Mae Sophocles yn pwysleisio pwysigrwydd gostyngeiddrwydd wrth i’r uchafbwynt bortreadu canlyniadau hubris tra bod y diweddglo’n dangos yr angen am gosb; mae cosb yn creu doethineb wrth i rywun fyfyrio ar ei weithredoedd’.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.