Y Bacchae – Euripides – Crynodeb & Dadansoddi

John Campbell 11-08-2023
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, tua 410 BCE, 1,392 llinell)

Cyflwyniadei addolwyr y rhyddid i fod yn rhywun heblaw eu hunain ac, wrth wneud hynny, y cyfle i gyflawni ecstasi crefyddol trwy theatr ei hun. Er bod Pentheus yn dechrau fel gwyliwr a gwyliwr allanol, gan edrych ar ddefodau Bacchic gyda syllu anghymeradwy ac anghymeradwy, mae'n neidio ar y cyfle a gynigir gan Dionysus i symud o'r ymylon i ganol llwyfan y ddrama. Mae Euripides yn tynnu sylw’r gynulleidfa’n glyfar at grefft y ddrama ac at ei chonfensiynau a’i thechnegau, tra ar yr un pryd yn arddel grym deniadol yr union grefft honno, dros y cymeriadau yn y ddrama a thros y gynulleidfa. ei hun.

Gweld hefyd: Nunc est bibendum (Odes, Llyfr 1, Cerdd 37) – Horace Cyfieithiad Cymraeg (Internet Classics Archive): //classics.mit.edu/Euripides/bacchan.html
 • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus): //www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.009
 • [rating_form id= ”1″]

  yn egluro amgylchiadau dyrys ei enedigaeth. Daeth ei fam ddynol, Semele, yn feichiog gan Zeus, brenin y duwiau. Argyhoeddodd gwraig Zeus, Hera, yn ddig am frad ei gŵr, Semele i edrych ar Zeus yn ei wir ffurf, ac ymddangosodd Zeus iddi fel bollt mellt, gan ei lladd ar unwaith. Ar adeg ei marwolaeth, fodd bynnag, achubodd Zeus y Dionysus heb ei eni, gan ei guddio rhag Hera trwy wnio'r ffetws i fyny yn ei glun ei hun nes ei fod yn barod i gael ei eni.

  Teulu Semele 18>, er nad oedd ei chwaer Agave, yn enwedig, erioed wedi credu ei stori am blentyn dwyfol, yn argyhoeddedig fod Semele wedi marw o ganlyniad i’w gelwyddau cableddus ynghylch hunaniaeth tad y baban, ac felly mae’r duw ifanc Dionysus wedi cael ei ddirmygu erioed. yn ei gartref ei hun. Yn y cyfamser, mae Dionysus wedi teithio ledled Asia yn casglu cwlt o addolwyr benywaidd (y Bacchae, neu Bacchantes, o’r teitl, sef Corws y ddrama), ac wedi dychwelyd i’w fro genedigol, Thebes, i ddial ar y tŷ oedd yn rheoli’r ddrama. Cadmus am iddynt wrthod ei addoli, a chyfiawnhau ei fam, Semele.

  Asa’r ddrama yn dechrau , mae Dionysus wedi gyrru merched Thebes, gan gynnwys ei fodrybedd Agave, Autonoe ac Ino, i mewn i gwylltineb ecstatig, gan eu hanfon i ddawnsio a hela ar Fynydd Cithaeron. (Gelwir y merched meddiannol hyn gyda’i gilydd fel y Maenads, yn hytrach na’r Bacchae, sef Dionysus.dilynwyr gwirfoddol o Asia). Y mae hen wŷr y ddinas, fel Cadmus tad Semele a'r hen weledydd dall Tiresias, er nad ydynt eu hunain dan yr un swyn â merched y Theban, er hynny wedi dyfod yn selog i ddefodau'r Bacchic.

  Mae’r Brenin ifanc delfrydyddol Pentheus (mab Agave a chefnder Dionysus, sydd wedi meddiannu’r orsedd yn ddiweddar oddi wrth ei daid, Cadmus) yn eu dirmygu’n llym ac yn effeithiol yn gwahardd addoliad Dionysaidd, gan orchymyn i’w filwyr arestio unrhyw un arall a geir yn cymryd rhan yn y defodau. Mae'n gweld gwallgofrwydd dwyfol y merched yn ddim ond ysfa feddw ​​ac ymgais anghyfreithlon i ddianc rhag y rheolau a'r codau cyfreithiol sy'n rheoli cymdeithas Theban. arweinydd gwallt hir Lydian yr offeiriaid Dionysaidd (“y Dieithryn”), ac mae’n cael ei holi gan yr amheuwr Pentheus. Mae’n amlwg o’i gwestiynau, fodd bynnag, fod gan Pentheus ei hun ddiddordeb mawr yn defodau Dionysaidd hefyd, a phan fo’r dieithryn yn gwrthod datgelu’r defodau’n llawn iddo, mae’r Pentheus rhwystredig yn ei gloi (Dionysus). Ac yntau'n dduw, fodd bynnag, mae Dionysus yn gallu torri'n rhydd yn gyflym, ac yn chwalu palas Pentheus i'r llawr yn ddiymdroi mewn daeargryn a thân enfawr.

  Mae bugail yn dod ag adroddiadau syfrdanol o Fynydd Cithaeron fod y Maenadsymddwyn yn arbennig o rhyfedd a chyflawni campau a gwyrthiau anhygoel, a bod y gwarchodwyr yn methu â'u niweidio â'u harfau, tra bod y merched yn ymddangos yn gallu eu trechu â ffyn yn unig. Mae Pentheus bellach yn fwy awyddus fyth i weld y merched ecstatig, ac mae Dionysus (sy'n dymuno ei fychanu a'i gosbi) yn argyhoeddi'r brenin i wisgo fel Maenad benywaidd i osgoi cael ei chanfod a mynd at y defodau ei hun.

  Yna mae negesydd arall yn adrodd bod y duw wedi cymryd ei ddialedd gam ymhellach na darostyngiad yn unig, gan helpu Pentheus i fyny i ben coeden i gael golygfa well o'r Maenads ond wedyn tynnu sylw'r merched at y snwper yn eu canol. Wedi'u gyrru'n wyllt gan yr ymwthiad hwn, rhwygodd y merched y Pentheus oedd yn gaeth i lawr a rhwygo ei gorff yn ddarnau, fesul darn. y ecstacy Dionysaidd, yn cyraedd yn ol y palas yn cario pen ei mab, gan gredu mai pen llew mynyddig ydoedd wedi ei ladd â'i dwylaw noeth, gan rwygo ei ben i ffwrdd, ac y mae yn dangos yn falch ben ei mab wedi ei dorri fel tlws hela i'w thad arswydus, Cadmus. Ond, wrth i feddiant Dionysus ddechrau trechu, mae Agave yn sylweddoli’n arswydus beth mae hi wedi’i wneud. Mae Cadmus yn nodi bod y duw wedi cosbi'r teulu yn gywir ond yn ormodol.

  Mae Dionysus o'r diwedd yn ymddangos yn ei wir ffurf , ac yn anfon Agave a hichwiorydd i alltudiaeth, y teulu bellach bron i gyd wedi'u dinistrio. Er hynny'n anfodlon, mae Dionysus yn cosbi'r teulu unwaith eto am eu huchelder ac, mewn gweithred olaf o ddial, yn troi Cadmus a'i wraig Harmonia yn nadroedd. Erbyn diwedd , mae hyd yn oed Bacchantes y Corws yn tosturio wrth ddioddefwyr dialedd llym Dionysus, ac yn edrych ar Agave a Cadmus yn dosturiol. Yr hen broffwyd dall Tyresias yw'r unig un i beidio â dioddef, oherwydd ei ymdrechion i berswadio Pentheus i addoli Dionysus.

  Adnoddau

  Yn ôl i Ben y Dudalen

  Dadansoddiad

  >
  Yn ôl i Ben y Dudalen

  Nôl i Ben y Dudalen 32>Mae’n debyg bod “The Bacchae” wedi’i ysgrifennu tua 410 BCE , ond dim ond ar ôl ei farw y cafodd ei ddangos am y tro cyntaf fel rhan o detraleg a oedd hefyd yn cynnwys ei " Iphigenia yn Aulis” yng ngŵyl City Dionysia yn 405 BCE. Daethpwyd â’r ddrama yn ôl i Athen gan fab neu nai Euripides ‘Euripides yr Ieuaf, a oedd hefyd yn ddramodydd, ac mae’n debyg iddo gael ei gyfarwyddo ganddo. Enillodd y wobr gyntaf yn yr ornest, yn eironig wobr a oedd wedi osgoi Euripides ar hyd ei oes. Yn wir, nid yw'n ymddangos bod unrhyw ddrama wedi bod yn fwy poblogaidd yn y theatr hynafol, nac yn cael ei dyfynnu a'i hefelychu'n amlach.

  Yn ystod ei oes, gwelodd Euripides ymlediad Asiaidd ac Agos cryf. Dylanwadau dwyreiniol i arferion a chredoau cwlt, a'r duw Dionysus treiglodd ei hun (a oedd yn dal yn anghyflawn i fywyd crefyddol a chymdeithasol Groegaidd yr adeg honno) yn ystod y cyfnod hwn, gan gymryd ffurfiau newydd ac amsugno pwerau newydd. Mae cymeriad Dionysus ei hun, ym mhrolog y ddrama, yn amlygu’r canfyddiad bod crefyddau Asiaidd yn goresgyn Gwlad Groeg.

  Mae’r ddrama’n ceisio ateb y cwestiwn ai gall fod gofod ar gyfer yr afresymol o fewn gofod strwythuredig a threfnus, naill ai y tu mewn neu'r tu allan, ac mae'n darlunio brwydr i farwolaeth rhwng grymoedd rheolaeth (ataliaeth) a rhyddid (rhyddhau). Neges ymhlyg Dionysus yn y ddrama yw, nid yn unig fod gofod o fewn cymdeithas i’r afresymol, RHAID caniatáu gofod o’r fath i’r gymdeithas honno fodoli a ffynnu, neu bydd yn rhwygo ei hun yn ddarnau. Mae'n dangos yr angen am hunanreolaeth, cymedroldeb a doethineb er mwyn osgoi'r ddau begwn: gormes trefn ormodol, a gwylltineb llofruddiog angerdd torfol.

  Anarferol ar gyfer drama Roegaidd , mae y prif gymeriad , Dionysus, ei hun yn dduw , ac yn dduw sydd wrth ei natur yn wrthgyferbyniol: y mae yn dduw dwyfol ac yn Dieithryn marwol, yn estron ac yn un Groeg, y tu mewn a'r tu allan i weithred y ddrama. Y mae ar unwaith yn hynod o wrywaidd (wedi'i symboleiddio gan phallus anferth), ac eto yn hynod, yn dyner ac wedi'i roi i ddillad addurniadol; mae'n caniatáu i fenywodcwestiynu goruchafiaeth dynion, ond yna yn eu cosbi trwy eu hanfon yn wallgof; mae'n cael ei addoli yng nghefn gwlad gwyllt, ond mae'n ganolog i gwlt pwysig a threfnus yng nghanol y ddinas; Ef yw duw “rhyddhad” a'r ŵyl, ond gall ei bwerau ysgogi bodau dynol i ollwng gafael ar eu pwyll, eu barn a hyd yn oed eu dynoliaeth. Mae'n cymylu'r rhaniad rhwng comedi a thrasiedi , a hyd yn oed ar ddiwedd y ddrama, mae Dionysus yn parhau i fod yn dipyn o ddirgelwch, ffigwr cymhleth ac anodd y mae ei natur yn anodd ei nodi a'i ddisgrifio, yn anhysbys ac yn anadnabyddus.

  Mae'r ddrama wedi'i thaenu drwyddi draw â deuoliaeth (gwrthwynebwyr, dyblau a pharau), ac mae grymoedd cyferbyniol yn themâu mawr yn y ddrama : amheuaeth yn erbyn duwioldeb , rheswm yn erbyn afresymoldeb , Groeg yn erbyn tramor , gwrywaidd yn erbyn benyw/androgynaidd , gwareiddiad yn erbyn anwar/natur . Fodd bynnag, mae’r ddrama yn hynod gymhleth , ac mae’n rhan o fwriad Euripides yn y ddrama i ddangos sut mae’r deuaidd hyn yn annigonol. Er enghraifft, gorsymleiddio dybryd fyddai ceisio priodoli dwy ochr y grymoedd hyn i'r ddau brif gymeriad, Dionysus a Phentheus.

  Yn yr un modd, holl mae prif gymeriadau yn mynnu ffurf wahanol ar ddoethineb , ond mae gan bob un ei set ei hun o gyfyngiadau. Mae'r Brenin Pentheus , er enghraifft, ynyn cael ei bortreadu fel ifanc a delfrydyddol, yn warchodwr trefn ddinesig a chymdeithasol gwbl resymol. Fodd bynnag, nid y drefn gyfreithiol yn unig yw’r drefn y mae Pentheus yn ei chynrychioli, ond yr hyn y mae’n ei ystyried yn drefn briodol ar gyfer bywyd cyfan, gan gynnwys rheolaeth briodol dybiedig ar fenywod, ac mae’n gweld Dionysus (a merched yn crwydro o gwmpas yn rhydd yn y mynyddoedd) fel bygythiad uniongyrchol i'r weledigaeth hon. Dangosir hefyd ei fod yn ofer, yn ystyfnig, yn amheus, yn drahaus ac, yn y pen draw, yn rhagrithiol. Mae’r hen gynghorydd doeth, Cadmus , yn cynghori pwyll ac ymostyngiad, gan gredu efallai ei bod yn well esgus credu ac arfer “anwiredd defnyddiol” hyd yn oed os nad yw Dionysus yn dduw go iawn.

  Mae’r ddrama yn enghreifftio senoffobia Groegaidd a chauvinism , ac mae Pentheus yn sarhau dro ar ôl tro ar y Dionysus cudd fel “rhyw estron Asiaidd”, “rhy fenywaidd i fod yn ddyn iawn”, gan ddod â’i “arferion tramor budr” i Thebes. Mae’r arferion tramor hyn yn cael eu hystyried yn arbennig o fygythiol gan eu bod nhw’n sefyll i lygru’r holl ferched ac i annog y merched i wrthryfela yn erbyn awdurdod gwrywaidd a thorri’r rhwymau sy’n eu clymu i’w sffêr domestig cul o fewn cymdeithas batriarchaidd. Roedd gan Euripides ddiddordeb parhaus mewn merched a’u safle cymdeithasol, a nododd yn y ddrama hon (ac mewn sawl un arall) pa mor ddealledig a gwreiddiog oedd gorthrwm merched mewn Groeg.gwareiddiad.

  Awgrymwyd fod Euripides yn dymuno, yn ei henaint, gymodi ei hun â'i gydwladwyr, a digio am ei ymosodiadau blaenorol ar eu credoau crefyddol. Pa fodd bynag, y mae yn debyg mai ar ol ei ymadawiad olaf o Athen, y mae y ddrama wedi ei hysgrifenu, ac y mae yn amheus beth bynag a oedd jibesau crefyddol ei weithiau blaenorol wedi peri llawer o dramgwydd i'r mwyafrif o'i gydwladwyr. Ymddengys hefyd yn annhebygol y byddai wedi dymuno i’w ddarluniad o frwdfrydedd tanbaid y Bacchantes gael ei ystyried fel ei eiriau olaf ei hun ar y pwnc, a hyd yn oed yn y ddrama hon nid yw’n crebachu rhag amlygu amherffeithrwydd y chwedl a chyfeirio at y eiddilwch a drygioni duwiau chwedlonol.

  Yn ogystal â'i rolau eraill, Dionysus hefyd yw duw'r theatr , a'r cystadlaethau dramatig lle mae Euripides ' roedd dramâu yn cael eu perfformio (Dinysia City of Athens) yn wyliau theatrig er anrhydedd iddo. I raddau, cymeriad Dionysus ei hun sy’n cyfarwyddo’r ddrama i bob pwrpas, ac yn efelychu awdur, dylunydd gwisgoedd, coreograffydd a chyfarwyddwr artistig y ddrama. Mae masgiau a chuddwisgoedd, gyda'u holl symbolaeth, yn elfennau hanfodol yn y ddrama.

  Gweld hefyd: Philoctetes – Sophocles – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

  Mae “Y Bacchae” yn ymdrin â'r gwahanol berthnasau rhwng y theatr a gwahanol agweddau o gymdeithas , gan gynnwys ei pherthynas â chelf ei hun. Mae Dionysus yn cynnig

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.