Y Cod Arwrol: Sut Roedd Beowulf yn Cynrychioli'r Arwr Epig?

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd y cod arwrol yn set o werthoedd a ffyrdd o weithredu mewn cymdeithas ryfelgar. Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi clywed am y cod arwrol o'r blaen, gallwch yn sicr ei ddychmygu: balchder, sifalri, buddugoliaeth a mwy. Cerdd epig enwog a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg yw Beowulf sy'n enghreifftio'r cod arwrol yn berffaith.

Darllenwch ymlaen i darganfod yn union sut .

Beth yw'r Cod Arwrol yn Beowulf ?

Dangosir cod arwrol Beowulf, neu'r cod Germanaidd neu'r côd arwrol Eingl-Sacsonaidd, trwy y ffocws ar deyrngarwch, dewrder, buddugoliaeth mewn brwydr, llinach, balchder, a mwy . Mae côd ymddygiad i'r holl gymeriadau o fewn y gerdd.

Lle mae'n rhaid i ryfelwyr fod yn ddewr a rhoi o'u hunain i achos i'w ddosbarthu'n fonheddig. Ar y llaw arall, mae'n rhaid i ferched fod yn draddodiadol a dilyn patrymau seremonïol fel y'u dysgir.

Roedd marwolaeth trwy ymladd dros achos y credid ynddo, yn cael ei ystyried yn beth da . Fel enghraifft i'r olaf, roedd teyrngarwch i deulu o ran llinach a dewrder hefyd yn rhan o'r cod arwrol. Wrth i chi ddarllen y gerdd, gallwch weld yn glir sut mae Beowulf yn cyd-fynd yn berffaith â'r cod arwrol. Gwnaed ei holl benderfyniadau, yn ogystal â phenderfyniadau eraill, i gyd-fynd yn union â'r cod.

J.R.R. Cwblhaodd Tolkien, ysgolhaig llenyddiaeth o'r cyfnod hwn, a oedd hefyd yn adnabyddus am fod yn awdur The Lord of the Rings, ei gyfieithiad ei hun o Beowulf .Ysgrifennodd hyd yn oed am y gerdd a’r cod arwrol, gan nodi bod agweddau’r cod arwrol yn y gerdd hon yn cynnwys:

 • Cryfder corfforol a dewrder/dewrder
 • Casau bychanu a gwrthod i gael eu cowed
 • Balchder
 • Unigoliaeth
 • Dyletswydd a llawenydd cael dial un

Tra heddiw mewn straeon am arwyr, mae ganddynt gryfderau a gwendidau, a sawl gwaith, fel yn The Avengers, mae llawer yn gorfod cydweithio. Yn groes i hyn, Beowulf oedd yr arwr perffaith, yn gallu gwneud popeth, heb fod angen neb i'w helpu i gyflawni ei nodau .

Cryfder Corfforol, Dewrder a Balchder yn Beowulf, Gosod yr Arwrol Côd

I ddechrau, rhaid i ryfelwr sy'n dilyn y côd anrhydedd Eingl-Sacsonaidd fod yn flaengar, yn gryf, ac yn ddewr . Er gwaethaf hynny mae'r rhyfelwyr gwrywaidd heddiw yn mwynhau profi eu cryfder trwy frwydr mewn rhyw ffurf neu'i gilydd.

Profi a dangos eu cryfder i eraill, portreadu eu bod yn ffitio i mewn, a hefyd dilysu eu cryfder i eu hunain . Roedd yn rhaid i’r rhyfelwyr yng nghyfnod Beowulf gyd-fynd â chod arwrol y cyfnod a’r mandadau penodol.

Gweld hefyd: Brwydr Olaf Beowulf: Pam Yw'r Pwysicaf?

Mae llawer o enghreifftiau o gryfder corfforol Beowulf drwy gydol y gerdd. Wrth edrych ar yr enghraifft, sut y nofiodd ar draws y môr eang gan gario deg ar hugain o setiau o arfwisgoedd gydag ef.

Mae’r gerdd yn amlygu agweddau disgrifiadol a dychmygus, fel y byddai’r dasgymddangos yn amhosibl, ond dim ond rhyfelwr pwerus fel Beowulf a fyddai'n sicr yn gallu ei wneud. Serch hynny, mae ef ei hun hyd yn oed yn trafod ei gryfder a'i allu ei hun wrth iddo adrodd sut y bu yn brwydro yn erbyn Grendel, yr anghenfil gwaedlyd .

dywed Beowulf, “Yn aml, yn ddi-ofn dewrder, mae tynged yn arbed y dyn nad yw eisoes wedi'i nodi. Sut bynnag y digwyddodd, roedd fy nghleddyf wedi lladd Naw o fwystfilod y môr.” Mae nid yn unig yn sôn am ei ddewrder, ond hefyd am y sgil oedd ganddo â llafn . Mae hyd yn oed yn gwawdio dyn arall am ei ddiffyg gallu a dewrder pan ddywed, “Nid wyf yn ymffrostio pan ddywedaf Na chawsoch chi na Breca erioed fawr o fri am gleddyddiaeth nac am wynebu perygl ar faes y gad.”<12

Beowulf a'r Côd Arwrol: Gwrthod Cael Eu Cywilyddio

Hyd yn oed os oes rhai darllenwyr i mewn ac allan o'r gerdd, nad ydynt yn gweld Beowulf yn berffaith, fodd bynnag , mae'n nodyn pwysig bod B eowulf wedi gwrthod cael ei fychanu . Er enghraifft, pan fydd Beowulf yn cyrraedd y Daniaid a'r Brenin Hrothgar i gynnig ei wasanaeth, mae dyn ifanc cenfigennus o'r enw Unferth yn ei sarhau â'r gorffennol.

Gweld hefyd: Duwies Oeno: Dwyfoldeb Hynafol Gwin

Yn honni bod Beowulf wedi ceisio gornest nofio yn erbyn dyn arall o'r enw Breca dim ond oherwydd ei wagedd. Mae Unferth yn credu nad oes unrhyw ffordd y bydd Beowulf yn gallu trechu Grendel gan nad oedd neb arall yn ddigon awyddus .

Beowulf, gan ei fod yn ddewr.hunan, yn gyflym i ymateb i Unferth. Fel y dywed, “Wel, gyfaill Unferth, yr ydych wedi dweud eich dweud Am Breca a minnau. Ond cwrw yn bennaf Oedd yn gwneud y siarad. Y gwir yw hyn: Pan oedd y cynnydd yn drwm yn y tonnau uchel hynny, fi oedd y nofiwr cryfaf oll.” Mae'n mynd ymlaen i egluro mewn llawer mwy o linellau pa mor dda y bydd yn cyflawni'r dasg o ladd yr anghenfil , ac wrth gwrs, ni chaiff ei fychanu gan unrhyw ffŵl.

Y Côd Arwrol yn Beowulf ac Elfennau Gwrthdderbyniol Cristnogaeth

Yn dibynnu ar y cyfieithiad, ac yr oedd llawer, roedd cymysgedd o elfennau Cristnogol a phaganaidd yn Beowulf. Daeth Cristnogaeth yn boblogaidd yn yr ardal yn yr 11eg ganrif, tua chyfnod diweddarach dyddiad tarddiad y gerdd. Roedd yn gyfnod pontio rhwng y cyfnod paganaidd a thwf newydd Cristnogaeth, a ddaeth yn ddiweddarach yn brif grefydd Ewrop. Gellid ystyried Beowulf fel gwaith llenyddol a gymysgai'r ddwy elfen grefyddol hynny.

Mewn rhai achosion, gellid dehongli'r elfennau paganaidd a welir yn Beowulf sy'n gysylltiedig â'r cod arwrol fel elfennau Cristnogol . Mae'r syniadau mewn Cristnogaeth yn bresennol hefyd pan ddaw i ymladd am yr hyn sy'n iawn, teyrngarwch a mynd ar drywydd nodau bonheddig. Serch hynny, gellir ystyried y cod arwrol, yn gyffredinol, yn baganaidd penderfynol. Yn gyffredinol, mae'n ymwneud ag ymladd am eich gogoniant eich hun, gan ennill trysor fel gwobryn ogystal ag anrhydedd.

Mae ffocws Cristnogaeth ar wneud y peth iawn yn y bywyd hwn fel y cewch anrhydedd yn y deyrnas a ddaw. Mae yna daflu goleuni ar drais yn y stori, a chael hyd yn oed gyda'ch gelynion. Wedi’r cyfan, mae Cristnogaeth yn dysgu bod yn rhaid inni faddau a ‘ troi’r boch arall .’ Yn union fel y mae awdur y gerdd hon yn ceisio cymysgu’r ddwy ochr, gan obeithio cael cydbwysedd rhyngddynt.

Beth yw Beowulf: Cefndir yr Arwr Rhyfelwr Epig Enwog

Mae Beowulf yn gerdd a ysgrifennwyd yn ddienw rhwng 975 a 1025 . Fe'i hysgrifennwyd yn Hen Saesneg, ond mae'n digwydd yn Sgandinafia. Roedd yn cynrychioli’r math o ysgrifennu a’r math o gymeriadau a oedd yn boblogaidd ar y pryd. Mae wedi'i ysgrifennu mewn ffordd unigryw heb ganolbwyntio ar odl, gan ddewis cyflythrennu yn lle hynny i fod yn ffocws iddo.

Y prif arwr yw Beowulf, rhyfelwr sy'n dod ar draws y môr i helpu'r Daniaid i frwydro yn erbyn bwystfil creulon o'r enw Grendel . Mae'n trechu'r anghenfil gwaedlyd, yn gorfod wynebu mam yr anghenfil, ac mae'n ei threchu hi hefyd. Mae'n cael ei alw'n arwr ac yn dod yn frenin yn ei wlad ei hun. Yn ddiweddarach yn ei fywyd, mae'n ymladd yn erbyn draig, yn ei drechu, ond mae Beowulf yn dod yn ferthyr ar y diwedd.

Mae Beowulf yn enghraifft berffaith o arwr epig, ac mae hefyd yn cynrychioli'r cod arwrol yn berffaith. Yn y gerdd hon, mae'n portreadu nodweddion arferol rhyfelwr yn dilyn y rhyfelwrcod yn Beowulf.

Casgliad

Edrychwch ar y prif bwyntiau am y cod arwrol yn Beowulf a restrir isod.

<7
 • Cerdd a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 yw Beowulf, a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg, Sgandinafia o'r 6ed ganrif.
 • Mae'n debyg mai chwedl a adroddwyd ar lafar oedd y gerdd yn wreiddiol ond fe'i hysgrifennwyd yn ddiweddarach a'i chyfieithu droeon.
 • Gan gredu yn ei gryfder, a cheisio gogoniant, mae'n lladd yr anghenfil a mam yr anghenfil, ac mae'n dod yn arwr, yn unol â'r cod arwrol Germanaidd.
 • Set o werthoedd a phriodoleddau oedd hi. yn canolbwyntio ar ac yn angenrheidiol ar gyfer arwyr rhyfelgar yn y cyfnod amser.
 • Mae'r côd arwrol yn cynnwys agweddau fel dewrder, cryfder, dewrder, dewrder, balchder, gwrthod bychanu, dial, teyrngarwch…
 • Yn Beowulf , gellid ystyried yr elfennau a oedd ynghlwm wrth y côd arwrol fel rhai paganaidd a Christnogol, gan fod yr awdur am gynnwys agweddau o'r ddwy grefydd ynddo.
 • Mae'r elfennau Cristnogol yn ymladd dros yr hyn sy'n iawn ac yn ffyddlon i eraill
 • Mae'r elfennau paganaidd yn mynd yn groes i Gristnogaeth: ceisio dial, defnyddio trais a cheisio anrhydedd a gwobr yn y bywyd hwn
 • Beowulf yw un o weithiau pwysicaf llenyddiaeth yr Hen Saesneg oherwydd ei fod yn amlygu'n berffaith esiampl arwr a'r cod arwrol y pryd hynny. Roedd y cod arwrol yn ffordd o fyw i'r gymdeithas ryfelgar , ac mae'n rhoi cipolwg i ni o'r hyn oedd y gorffennol i'w weld.fel mewn rhai cymdeithasau. Ond hyd yn oed nawr mae pobl yn dal i geisio gogoniant, yn dal i gasáu cywilydd, ac rydyn ni'n hoffi ymfalchïo yn yr hyn rydyn ni'n ei wneud, felly a yw pethau wedi newid mewn gwirionedd?

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.