Yr Adar – Aristophanes

John Campbell 02-08-2023
John Campbell
OF ADAR

> Mae’r ddrama yn dechrau gyda dau ddyn canol oed , Pisthetaerus ac Euelpides (wedi'u cyfieithu'n fras fel Trustyfriend and Goodhope), yn baglu ar draws anialwch llechwedd i chwilio am Tereus, y brenin chwedlonol Thracian a gafodd ei drawsnewid yn aderyn hwpo ar un adeg. Wedi'u dadrithio gan fywyd yn Athen a'i llysoedd barn, gwleidyddiaeth, oraclau ffug a gwrth filwrol, maent yn gobeithio cael dechrau newydd mewn bywyd yn rhywle arall ac yn credu y gall yr Hoopoe/Tereus eu cynghori.

A mawr a bygythiol -Aderyn yr olwg, sy'n troi allan i fod yn was i'r Hoopoe, yn mynnu gwybod beth maen nhw'n ei wneud ac yn eu cyhuddo o fod yn ddalwyr adar. Fe'i perswadir i nôl ei feistr ac mae'r Hoopoe ei hun yn ymddangos (aderyn nad yw'n argyhoeddiadol iawn sy'n priodoli ei brinder plu i achos difrifol o doddi).

Mae'r Hoopoe yn sôn am ei fywyd gyda'r adar, a'u bodolaeth hawdd bwyta a charu. Yn sydyn, mae gan Pisthetaerus y syniad gwych y dylai'r adar roi'r gorau i hedfan o gwmpas fel plant syml ac yn lle hynny adeiladu dinas wych yn yr awyr. Byddai hyn nid yn unig yn caniatáu iddynt ei arglwyddiaethu ar ddynion, byddai hefyd yn eu galluogi i rwystro'r duwiau Olympaidd, gan eu newynu i ymostyngiad yn yr un modd ag yr oedd yr Atheniaid wedi newynu ynys Melos i'w hildio yn ddiweddar.

Mae'r Hoopoe yn hoffi'r syniad ac mae'n cytuno i'w helpu i'w roi ar waith,ar yr amod y gall y ddau Atheniad argyhoeddi'r holl adar eraill. Mae ef a’i wraig, yr Eos, yn dechrau cydosod adar y byd sy’n ffurfio Corws wrth iddynt gyrraedd. Mae'r adar sydd newydd gyrraedd wedi eu cythruddo gan bresenoldeb dynion, oherwydd mae dynolryw wedi bod yn elyn iddynt ers amser maith, ond mae'r Hoopoe yn eu perswadio i roi gwrandawiad teg i'w westeion dynol. Mae Pisthetaerus yn esbonio sut mai'r adar oedd y duwiau gwreiddiol ac yn eu cynghori i adennill eu pwerau a'u breintiau coll gan yr Olympiaid cyntaf. Enillir y gynulleidfa o adar ac anogant yr Atheniaid i'w harwain yn erbyn y duwiau trawsfeddiannol.

Tra bod y Corws yn traddodi hanes byr o achau'r adar, gan sefydlu eu hawl i dduwdod o flaen yr Olympiaid, ac yn dyfynnu rhai o fanteision bod yn aderyn, mae Pisthetaerus ac Euelpides yn mynd i gnoi ar wreiddyn hudolus y Hoopoe a fydd yn eu trawsnewid yn adar. Pan fyddant yn dychwelyd, gan chwarae tebygrwydd anargyhoeddiadol braidd i aderyn, maent yn dechrau trefnu'r gwaith o adeiladu eu dinas yn yr awyr, y maent yn ei galw'n “Gwlad y Gog Cwmwl”.

Mae Pisthetaerus yn arwain gwasanaeth crefyddol er anrhydedd i adar fel y duwiau newydd, pan fydd yn cael ei boeni gan amrywiaeth o ymwelwyr dynol digroeso sy'n chwilio am waith yn y ddinas newydd, gan gynnwys bardd ifanc sy'n edrych i ddod yn fardd swyddogol y ddinas, oracl-werthwr gyda phroffwydoliaethau ar werth, geometr enwog yn cynnig seto gynlluniau trefol, arolygydd ymerodrol o Athens gyda llygaid am elw cyflym a gwerthwr statud. Wrth i'r cydryngwyr llechwraidd hyn geisio gosod ffyrdd Athenaidd ar ei deyrnas adar, mae Pisthetaerus yn eu hanfon yn ddigywilydd.

Gweld hefyd: Awdl Olympaidd 1 – Pindar – Gwlad Groeg yr Henfyd – Llenyddiaeth Glasurol

Mae Corws yr adar yn camu ymlaen i gyhoeddi amrywiol ddeddfau sy'n gwahardd troseddau yn erbyn eu math (megis dal, cawellu, stwffio neu fwyta nhw) a chynghori beirniaid yr ŵyl i roi’r lle cyntaf i’r ddrama neu fentro cael ei llorio.

Mae negesydd yn adrodd bod muriau newydd y ddinas eisoes wedi’u gorffen diolch i ymdrechion cydweithredol sawl math o adar, ond yna mae ail negesydd yn cyrraedd gyda'r newyddion bod un o'r duwiau Olympaidd wedi sleifio drwy'r amddiffynfeydd. Mae'r dduwies Iris yn cael ei dal a'i dwyn i lawr dan warchodaeth i wynebu holi a sarhad Pisthetaerus, cyn cael hedfan i ffwrdd at ei thad Zeus i gwyno am ei thriniaeth.

Yna mae trydydd negesydd yn cyrraedd i adrodd bod torfeydd o mae ymwelwyr digroeso yn cyrraedd erbyn hyn, gan gynnwys llanc gwrthryfelgar sy'n credu ei fod yma o'r diwedd wedi cael caniatâd i guro ei dad, y bardd enwog Cinesias yn clebran barddoniaeth ddigyswllt, a sycophant Athenaidd yn ysbïo wrth feddwl am allu erlyn dioddefwyr ar y adain, ond anfonir hwy i gyd gan Pisthetaerus.

Prometheus yn cyrraedd nesaf, gan guddio rhag ei ​​elyn Zeus, i hysbysu Pisthetaerus hynny.mae'r Olympiaid bellach yn newynu oherwydd nad yw offrymau dynion bellach yn eu cyrraedd. Mae'n cynghori Pisthetaerus, fodd bynnag, i beidio â thrafod gyda'r duwiau nes i Zeus ildio ei deyrnwialen a'i ferch, Basileia (Sofraniaeth), y gwir rym ar aelwyd Zeus.

Yn olaf, mae dirprwyaeth o Zeus ei hun yn cyrraedd, yn cynnwys brawd Zeus, Poseidon, y gwerddon Heracles a duw mwy o fôr-bysgod y Tribaliaid barbaraidd. Mae Psithetaerus yn trechu Heracles yn hawdd, sydd yn ei dro yn bwlio’r duw barbaraidd i ymostyngiad, ac felly mae Poseidon yn cael ei bleidleiso a thermau Pisthetaerus yn cael eu derbyn. Cyhoeddir Pisthetaerus yn frenin y duwiau ac fe'i cyflwynir â'r Sofraniaeth hyfryd fel ei gymar. Mae cynulliad yr ŵyl yn gadael yng nghanol straen gorymdaith briodas.

>

Dadansoddiad

Yn ôl i Ben y Dudalen

>Y dramâu hiraf o Aristophanes' sydd wedi goroesi, “Y Mae Birds”yn enghraifft weddol gonfensiynol o Hen Gomedi, ac wedi’i chanmol gan rai beirniaid modern fel ffantasi sydd wedi’i gwireddu’n berffaith, hynod am ei dynwarediad o adar ac am hoywder ei chaneuon. Erbyn cyfnod y cynhyrchiad hwn, yn 414 BCE, roedd Aristophaneswedi’i gydnabod fel un o brif ddramodwyr comig Athen.

Yn wahanol i ddramâu cynnar eraill yr awdur, nid yw’n cynnwys unrhyw gyfeiriad uniongyrchol at y Rhyfel Peloponnesaidd, a chymharol ychydig o gyfeiriadau syddi wleidyddiaeth Athenaidd, er iddi gael ei chynnal yn fuan ar ôl cychwyn yr Alldaith Sicilian, ymgyrch filwrol uchelgeisiol a oedd wedi cynyddu ymrwymiad Athenaidd i ymdrech y rhyfel yn fawr. Bryd hynny, roedd yr Atheniaid yn gyffredinol yn dal yn obeithiol am ddyfodol yr Alldaith Sisili, er bod llawer o ddadlau parhaus drosti hi a’i harweinydd, Alcibiades.

Mae’r ddrama wedi’i dadansoddi’n helaeth dros y blynyddoedd, ac y mae lluaws o wahanol ddeongliadau alegoryddol wedi eu cynnyg, yn cynnwys uniaethu y bobl Athenaidd â'r adar a'u gelynion â'r duwiau Olympaidd ; Cloud Cuckoo Land fel trosiad ar gyfer yr Alldaith Sicilian or-uchelgeisiol, neu fel arall fel cynrychiolaeth gomig o polis delfrydol; Pisthetaerus fel cynrychioliad o Alcibiades; ayyb.

Mae yna farn arall, fodd bynnag, nad yw’r ddrama yn ddim byd mwy nag adloniant dihangol, thema osgeiddig, mympwyol a ddewiswyd yn benodol er mwyn y cyfleoedd a gâi ar gyfer deialog ddisglair, doniol, anterliwtiau telynegol dymunol. , ac arddangosfeydd swynol o effeithiau llwyfan gwych a ffrogiau tlws, heb unrhyw fotiff gwleidyddol difrifol yn sail i'r bwrlesg arwyneb a'r bwffoonery. Yn sicr, mae mewn gwythïen ysgafnach nag sy’n arferol ar gyfer Aristophanes , ac nid yw’n gysylltiedig i raddau helaeth (er nad yn gyfan gwbl) â realiti cyfoes, sy’n awgrymuefallai mai ymgais ar ran y dramodydd i leddfu meddyliau gormesol ei gyd-ddinasyddion oedd hi. ' ) mae nifer enfawr o gyfeiriadau amserol yn cael eu hymgorffori yn y ddrama, gan gynnwys gwleidyddion Athenaidd, cadfridogion a phersonoliaethau, beirdd a deallusion, tramorwyr a ffigurau hanesyddol a chwedlonol.

Portreadir y cyfeillgarwch rhwng Pisthetaerus ac Euelpides yn eithaf realistig er gwaethaf afrealedd eu hantur, ac yn cael ei nodi gan eu hiwmor da yn pryfocio ffaeleddau ei gilydd a’r rhwyddineb y maent yn cydweithio mewn sefyllfaoedd anodd (er bod hyn yn bennaf oherwydd parodrwydd Euelpides i ildio’r fenter ac arweiniad i Pisthetaerus). Yn y ddrama hon ac eraill, mae Aristophanes yn dangos ei allu i ddarlunio dynoliaeth yn argyhoeddiadol yn y gosodiadau mwyaf anargyhoeddiadol.

Cyfieithiad Cymraeg (Rhyngrwyd) Archif y Clasuron)://classics.mit.edu/Aristophanes/birds.html
 • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus):: //www.perseus.tufts.edu/hopper/text .jsp?doc=Perseus:testun:1999.01.0025
 • (Comedi, Groeg, 414 BCE, 1,765 llinell)

  Cyflwyniad

  Adnoddau

  Yn ôl i Ben y Dudalen

  Gweld hefyd: Minotaur vs Centaur: Darganfyddwch y Gwahaniaeth Rhwng y Ddau Greadur

  John Campbell

  Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.