Zeus vs Cronus: Y Meibion ​​a Lladdodd Eu Tadau ym Mytholeg Roeg

John Campbell 12-10-2023
John Campbell
Mae

Zeus vs Cronus yn ddadl hynod ddiddorol ers y ddau gymeriad a laddodd eu tadau. Mae Cronus a Rhea yn rhieni i Zeus tra roedd Cronus yn fab i Wranws ​​a Gaea ym mytholeg Roeg. Gwnaeth Zeus a Cronus fytholeg Roeg yr hyn ydyw heddiw gyda'i holl droeon a chwedlau, cymeriadau anhygoel, a llinellau stori oherwydd mai oddi wrthynt hwy y dechreuodd y fytholeg.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn gwella'r holl wybodaeth am ddau gymeriad mytholeg Roegaidd er eich dealltwriaeth a'ch cymhariaeth.

Tabl Cymharu Zeus vs Cronus

<10 Tarddiad <10 Math o Greadur 10> Cymheiriaid Rhufeinig
Nodweddion Zeus Cronus
Groeg Groeg
Rhieni Cronus a Rhea Wranws ​​a Gaea
Brodyr a Chwiorydd Hera, Poseidon, Hades, Hestia Ourea a Pontus
Pwerau Duw’r Awyr a Tharanau Duw’r Awyr
Duw Olympaidd Titan Duw
Poblogrwydd Ymhlith Olympiaid a Daearlings Ymhlith y Titaniaid
Iau Sadwrn<11
Ymddangosiad Hen ddyn cyhyrog gyda band pen Aur Hen ddyn barfog
Chwedl Mawr Titanomachy a Phlant Amrywiol Lladd Wranws
Marwolaeth Yn gwneudnot Die Lladdwyd gan Zeus

Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng Zeus vs Cronus?

Y prif wahaniaeth rhwng Zeus a Cronus yw mai Olympiad oedd Zeus tra roedd Cronus yn Titan, yn byw ar Fynydd Olympus ym mytholeg Roeg. Mae gan y ddau lawer yn gyffredin hefyd gan fod Zeus yn fab i Cronus a lladdodd y ddau eu tadau priodol.

Am beth y mae Zeus yn fwyaf adnabyddus?

Mae Zeus yn fwyaf adnabyddus am ei rôl. a chwaraeir ym mytholeg Roeg, y duwdod goruchaf a oedd â'r gallu eithaf i reoli popeth a phawb. Yma rydym yn ateb yr holl gwestiynau pwysig am Zeus a'i fywyd er eich gwybodaeth ac fel cymorth i gymharu Zeus a Cronus:

Zeus ym Mytholeg Roeg

Roedd yn hysbys mai Zeus oedd duw'r awyr, taranau, mellt, cyfiawnder, cyfraith, a threfn ym mytholeg Roeg. Ef oedd y prif dduw y daeth pob duw a duwies arall oddi tano. Zeus hefyd oedd y duw Olympaidd cyntaf ar Fynydd Olympus. Cafodd fuddugoliaethau lu i'w enw a hyd yn oed mwy o blant a chymariaid ond ei wir wraig gyntaf oedd ei chwaer, Hera.

Roedd Zeus yn fab i Titan, duw a brenin, Cronus a ei chwaer-wraig a y frenhines, Rhea. Yr oedd ganddo lawer o frodyr a chwiorydd enwog, sef Hera, Hades, Poseidon, a Hestia. Priododd Zeus â Hera a bu gan y cwpl dri o blant sef Ares, Hebe, ac Eileithyia. Heblaw am ei blant gyda Hera, roedd ganddo fwy na 100 yn anghyfreithlonplant ag amrywiol greaduriaid marwol ac anfarwol.

Rhai o blant anghyfreithlon enwocaf Zeus yw Aphrodite, Apollo, Artemis, Persephone, Perseus, Helen o Troy, Hermes, Athena, Dionysus, Heracles, Melinoe, a'r chwiorydd Morai. Roedd y rhan fwyaf o'r plant enwog hyn o Zeus yn demigods ar y Ddaear. Roedd Zeus yn agored anffyddlon i Hera ac roedd hi'n gwybod hynny felly cymerodd ei dicter i gyd allan ar y merched yr oedd Zeus yn eu cyd-dynnu â nhw neu eu plant, ac oherwydd hynny. y byddai Zeus weithiau'n cuddio ei blant ar y Ddaear.

Zeus Bod yn Enwog

Roedd yn adnabyddus am ei bwerau, ei berthynas â'i frodyr a chwiorydd, y rhyfel esgyniad a gychwynnodd, a'r canoedd o blant oedd ganddo gyda merched marwol ac anfarwol. Mae Hesiod a Homer yn sôn am Zeus yn eu llyfrau lawer gwaith. Roedd yn sicr yn un o gymeriadau pwysicaf erioed.

Mae rhan helaethaf chwedloniaeth Roegaidd yn crwydro o gwmpas Zeus a'i fywyd. O ddechreuadau anhrefnus iawn i ganol oes hyd yn oed mwy anhrefnus, roedd Zeus yn byw bywyd anturus. Mae ei berthynas â'i dad Cronus o'r pwys mwyaf wrth iddo ail-lunio chwedloniaeth.

Roedd Zeus yn Gudd Pan Ganwyd Ef

Cuddiwyd Zeus pan gafodd ei eni i Cronus a Rhea oherwydd yr hyn a wnaeth Cronus i'w dad. Roedd Cronus yn fab i Wranws ​​a Gaea, y duwiau Groegaidd cyntaf erioed. Lladdodd Cronus Wranws ​​ ar orchymyn ei fam, Gaea, oherwydd bod Wranws ​​yn casáu eiplant a chuddiai hwynt rhag Gaea. Er mwyn dial, gorchmynnodd Gaea i Cronus ysbaddu Wranws ​​ac felly y gwnaeth.

Gan mai Cronus oedd brenin newydd y duwiau, duwiesau, a phob creadur arall, dysgodd am broffwydoliaeth. Roedd y broffwydoliaeth yn datgan bod mab Cronus yn mynd i fod hyd yn oed yn gryfach nag ef ac y byddai'n lladd Cronus yn union fel y lladdodd Cronus Wranws. Oherwydd yr ofn hwn, byddai Cronus yn bwyta unrhyw blentyn a anwyd iddo. Byddai hyn yn cynhyrfu Rhea gymaint.

Felly pan aned Zeus, yr ieuengaf o'i frodyr a chwiorydd, cuddiodd Rhea ef a phan ddaeth Cronus i fwyta Zeus, rhoddodd Rhea graig iddo yn ei lle a'i dwyllo. Cronus. Mae Zeus wedi cuddio ymhell i ffwrdd ar ynys lle cafodd ei fagu a dysgodd sut i ymladd.

Rhesymau Pam roedd gan Zeus Gymaint o Blant

Roedd gan Zeus chwant a oedd heb ei gyflawni a dyna pam roedd ganddo lawer plant. Bu iddo dri o blant gyda Hera, ei chwaer-wraig, a plant dirifedi gyda llawer o wragedd marwol ac anfarwol a chreaduriaid eraill. Roedd ganddo hefyd berthynas â'i ferched. Roedd Zeus yn endid afresymol pan ddaeth at ei chwant a'i angerdd am gyfathrach rywiol.

Dyma rai o'i blant: Ares, Hebe, Eileithyia, Aphrodite, Apollo, Artemis, Persephone, Perseus , Helen of Troy, Ersa, Hermes, Athena, Dionysus, Enyo, Heracles, Melinoe, Pollux, the Graces, a'r chwiorydd Morai. Yn eu plith, fe welwch rai o'r cymeriadau mwyaf enwog a phwysigcymeriadau mytholeg Roegaidd a gynhyrchodd Zeus.

Sut y Bu farw Zeus

Nid yw Zeus yn marw ym mytholeg Roeg. Gall hyn ddod yn syndod; fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o dduwiau a duwiesau ym mytholeg Roeg yn wir anfarwolion sy'n golygu na all hyd yn oed duw eu lladd. Roedd Zeus yn un o'r gwir anfarwolion ac ni fu farw o leiaf ym mytholeg Roeg. Gall duwiau a duwiesau o'r fath gael eu halltudio i'r Isfyd neu ryw le anghysbell arall ond ni ellir eu lladd.

Dangosir bod Zeus, fodd bynnag, wedi'i lladd neu ei lofruddio mewn addasiadau cyfryngol amrywiol. Dim ond er mwyn dangos buddugoliaeth daioni dros ddrygioni neu i roi diweddglo perffaith i'r stori y gwneir hyn ond yn ôl y llenyddiaeth, nid yw Zeus byth yn marw.

Am beth y mae Cronus yn Adnabyddus orau?

Mae Cronus yn mwyaf adnabyddus am lofruddio ei dad, Uranus ar urdd ei fam, Gaea. Roedd y llofruddiaeth hon yn bwynt pwysig ym mytholeg Groeg gan mai dyna gychwyn y duedd i'r mab ladd y tad. Ym mytholeg Groeg, Cronus oedd yr ail genhedlaeth o dduwiau a duwiesau. Roedd ganddo le pwysig iawn ym mytholeg a dechreuodd ei weithredoedd raeadr o laddiadau ym mytholeg.

Gweld hefyd: Ino yn The Odyssey: Y Frenhines, y Dduwies, a'r Achubwr

Yn dilyn mae rhai o'r cwestiynau mwyaf pwysig a chysylltiedig am Cronus a'i fywyd. Bydd y cwestiynau hyn yn gymorth i ddeall Cronus a'i gymhariaeth â Zeus.

Gweld hefyd: Catullus 11 Cyfieithiad

Cronus ym Mytholeg Roeg

Cronus oedd brenin Titan a duw ym mytholeg Roeg. Yr oedd yn fab iGaea, mam dduwies y ddaear, ac Wranws, duw'r awyr. Roedd yn dod o'r ail genhedlaeth o dduwiau ac yn dal lle pwysig iawn ym mytholeg. Mae'n enwog am ladd ei dad ar orchymyn Gaea.

Cronus, Chronos vs Kronos, yw enw'r un duw Groegaidd. Ef oedd yr ieuengaf o blith y Titaniaid a'r mwyaf hoffus gan Gaea. Roedd Cronus hefyd yn enwog iawn am fwyta ei blant. Yr oedd yn briod â'i chwaer, Rhea, a bwytaodd bedwar o'u plant, siamplau, Hestia, Poseidon, a Hera.

Lladdodd Cronus Wranws

Lladdodd Cronus Wranws ​​oherwydd bod Gaea, ei fam wedi gorchymyn iddo wneud hynny. Yr oedd gan Gaea ac Wranws ​​ lawer o blant gyda'i gilydd sef y Titaniaid, y Cyclopes, y Cewri, yr Hecatoncheires, a'r Erinyes. Nid oedd Wranws ​​yn hoffi y plant afluniaidd fel y Cewri, y Cyclopes, a'r Hecatonchires. Felly cuddiodd hwy rhag y byd a Gaia, lle na fyddent byth yn gweld golau dydd.

Pan ddaeth Gaea i ddysgu amdano yr oedd am gael ei llofruddio am fod yn ŵr dirmygus a tad. Gofynnodd i bob un o'i phlant ond dim ond Cronus a gytunodd i ladd Wranws. Yn y nos pan ddaeth Wranws ​​i orwedd yn y gwely gyda Gaea, ysbaddwyd Wranws ​​gan Cronus a'i adael i waedu.

Rhesymau Pam Bwytaodd Cronus Ei Blant

Bwytaodd Cronus ei holl blant gyda'i wraig Rhea oherwydd o y broffwydoliaeth a ddywedodd y byddai ei fab yn gryfach nag ef ac y byddailladd ef fel lladdodd ei dad, Wranws. Oherwydd y broffwydoliaeth hon, byddai Cronus yn bwyta unrhyw blentyn a aned i Rhea. Bwytaodd Hades, Hestia, Poseidon, a Hera. Roedd hyn yn peri gofid mawr i Rhea ond ni allai wneud dim yn ei gylch.

Zeus oedd yr ieuengaf ymhlith ei frodyr a chwiorydd. Pan gafodd ei eni, meddyliodd Rhea am wneud rhywbeth nad oedd hi wedi'i wneud o'r blaen. Cuddiodd Zeus ac yn lle ei roi i Cronus, rhoddodd graig iddo i'w bwyta. Bwytaodd Cronus, nad oedd yn talu unrhyw sylw i'r hyn oedd wedi digwydd, y graig ac anghofiodd y mater.

Marwolaeth Cronus

Bu farw Cronus pan dorrodd Zeus ei stumog, gan geisio cael ei frodyr a'i chwiorydd allan. Gan y gwyddom fod Gaea wedi dweud wrth Cronus mewn proffwydoliaeth y byddai ei fab yn ei farwolaeth ef, felly byddai'n bwyta ei holl blant.

Fodd bynnag, Rhea, ei wraig, a chuddiodd ei chwaer eu mab ieuengaf, Zeus ar ynys anghysbell lle y magwyd ef a dysgodd fod yn ymladdwr. Tyfodd Zeus i fyny a dysgodd ffawd ei frodyr a chwiorydd a barodd iddo ryddhau ei frodyr a chwiorydd oddi wrth eu tad bradwrus, Cronus.

Syrthiodd Zeus i Fynydd Olympus a phan oedd Cronus yn ei safle mwyaf bregus, Torrodd Zeus ei stumog a rhyddhau ei holl frodyr a chwiorydd ei hun. Dechreuodd hyn ryfel rhwng duwiau Titan a'r genhedlaeth newydd o dduwiau, a elwir y duwiau Olympaidd. o esgyniad gorseddaurhwng Zeus a Cronus. Cyfranogwyr y rhyfel oedd y Titans, Cronus, a'i gynghreiriaid, a'r Olympiaid, Zeus, a'i gynghreiriaid. Ar ôl i Zeus dyfu i fyny a darganfod am ei frodyr a chwiorydd yn cael eu bwyta gan Cronus, aeth i ddial. Aeth yn ddirgel i mewn i siambr Cronus a thorrodd ei berfedd, gan ryddhau ei frodyr a chwiorydd oddi arno.

Dechreuodd hyn y rhyfel enwocaf rhwng y ddau. Ymunodd llawer o gynghreiriaid Cronus â Zeus oherwydd eu bod yn gwybod mai Zeus oedd brenin newydd Mynydd Olympus. Roedd y rhyfel yn waedlyd iawn ond hefyd yn derfynol. Enillodd Zeus a'i gynghreiriaid a choronwyd Zeus yn Frenin newydd y duwiau tra daeth y broffwydoliaeth yn wir a chafodd Cronus ei ddiarddel gan ei fab.

Lladdwyd llawer o titans a cymerwyd y rhan fwyaf ohonynt yn garcharorion . Felly Titanomachy yw cwymp y duwiau Titan a thwf y duwiau Olympaidd ym mytholeg Groeg.

Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Titanomachy a Gigantomachy?

Y prif wahaniaeth rhwng Titanomachy a Gigantomachy yw mai Titanomachy oedd rhyfel yr esgyniad i'r orsedd rhwng duwiau'r Titan a'r duwiau Olympaidd tra mai Gigantomachy oedd y rhyfel rhwng y duwiau Olympaidd a'r cewri. Ymosododd y cewri ar y duwiau wrth fynd ar drywydd Mynydd Olympus. Gwnaeth y duwiau wybod na allent ennill oni bai bod meidrolion yn eu helpu, a gwnaeth y meidrolion hynny.

A ddigwyddodd Titanomachy ym Mytholeg Rufeinig?

Do, Titanomachy hefyddigwydd ym mytholeg Rufeinig. Fe wnaeth mytholeg Rufeinig amsugno llawer o linellau stori mytholeg Roegaidd, cymeriadau, ac mae’n plotio felly pa bynnag ffenomenau mawr a ganfyddwn ym mytholeg Rufeinig sydd eisoes yn bodoli ym mytholeg Roegaidd. Cadwodd Rhufeiniaid y rhan fwyaf o nodweddion y digwyddiadau a'u cymeriadau yn gyfan wrth newid yr enwau a'r personas. Dyma pam y gallwch ddod o hyd i gymheiriaid pob cymeriad mytholeg Roegaidd ym mytholeg Rufeinig.

Casgliad

Mae Zeus vs Cronus yn sicr yn gymhariaeth hynod ddiddorol gan fod y ddwy dduwdod Groegaidd hynafol wedi lladd eu tadau i cyflawni eu tynged. Roedd Cronus yn fab i Wranws ​​a Gaea tra roedd Zeus yn fab i Cronus a Rhea. Lladdodd Cronus Wranws ​​ar urdd Gaea a lladdodd Zeus Cronus ar ei gytundeb ond hefyd o'r ddysgeidiaeth o'i fam, Rhea. Daeth proffwydoliaeth Gaea yn wir a lladdwyd y tadau gan eu meibion ​​a ddaeth hyd yn oed yn fwy pwerus ac enwog  na nhw.

Mae’n siŵr mai Zeus oedd y duw enwocaf yn hanes chwedloniaeth Roeg. Mae'r rhan fwyaf o'r fytholeg yn cylchdroi o amgylch Zeus a Cronus, sy'n dyst i'w pwysigrwydd. Yma deuwn at ddiwedd y gymhariaeth. Mae'r holl wybodaeth bosibl sydd ei hangen ar gyfer cymhariaeth drylwyr wedi'i darparu uchod.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.