Merched Ares: Marwol ac Anfarwol

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Saith o ferched oedd merched Ares, roedden nhw'n ferched marwol ac anfarwol, roedd eu tad yn un o'r 12 duw Olympaidd ym mytholeg Roeg. Crybwyllwyd ef a’i merched droeon gan Homer a Hesiod yn eu gweithiau wrth iddynt ymwneud â rhai digwyddiadau diddorol iawn yn y chwedloniaeth.

Trwy'r erthygl hon, rydyn ni'n dod â'r holl wybodaeth i chi a gwell cipolwg ar ferched y duw Groegaidd hwn o ryfel a chwant gwaed.

Gweld hefyd: Iphigenia yn Tauris - Euripides - Gwlad Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

Pwy Oedd Merched Ares?

Mae mytholeg Groeg yn llawn straeon am dduwiau, duwiesau, a'u plant marwol ac anfarwol. Roedd gan Ares ferched anfarwol a marwol. Ei ferch anfarwol oedd Harmonia a Nike, a'i mam oedd Aphrodite. Tra mai ei ferched anfarwol oedd Alkippe, Antiope, Hippolyte, Penthesilea, a Thrassa, am fod eu mamau yn hanu o fodau dynol.

Merch Anfarwol Ares

Roedd gan Ares ddwy ferch anfarwol . Roedd y merched hyn hefyd yn Olympiaid a yn byw ar Fynydd Olympus. Isod mae rhagor o wybodaeth am Harmonia a Nike:

Harmonia

Harmonia oedd y ferch hynaf o Ares ac Aphrodite. Hi oedd y dduwies Groegaidd o harmoni, cytgord, a chytundeb. Ei chymar Groegaidd oedd Eris, duwies anghytgord ac anhrefn, a Concordia yw ei chyfwerth Rhufeinig. Priododd Harmonia â Cadmus, sylfaenydd Phoenician Boeotian Thebes.

Mae Harmonia yn fwyaf adnabyddus amdani mwclis melltigedig a gafodd ar noson ei phriodas. Mae yna lawer o straeon sy'n anelu at esbonio ffynhonnell y gadwyn adnabod ond does neb yn gwybod yn sicr. Byddai'r gadwyn adnabod yn dod â lwc ddrwg i unrhyw un oedd yn berchen arno, ar ben hynny, cafodd y gadwyn adnabod hon ei phasio i lawr ers cenedlaethau ac roedd y perchnogion i gyd yn wynebu'r dynged waethaf oll.

Nike

Duwies Groegaidd oedd Nike pwy oedd y personiad o fuddugoliaeth ym mhob maes boed yn gelfyddyd, cerddoriaeth, athletau, neu hyd yn oed ryfel. Hi oedd ail ferch Ares ac Aphrodite hefyd chwaer Harmonia. Sandalau ac adenydd aur oedd ei symbolau.

Bu Nike yn helpu'r Olympiaid yn y Titanomachy, Gigantomachy, a'r holl ryfeloedd mawr oherwydd ei sgiliau athletaidd a'i natur fuddugol. Roedd hi felly'n dduwdod pwysig. ym mytholeg Roegaidd ac y soniwyd am ei hanes gan Homer yn yr Iliad.

Merched Marwol Ares

Yr oedd gan Ares hefyd nifer o ferched marwol, fodd bynnag gludwyd y merched hyn â nifer o ferched ar Ddaear. Yr oedd Aphrodite yn ymwybodol o'i anffyddlondeb ond yn union fel na rwystrodd Hera Zeus, ac nid Aphrodite ychwaith.

Alkippe

Merch i Ares ac Aglaulus, tywysoges Athenaidd oedd Alcippe. Daear. Roedd Ares yn caru Alkippe yn fawr iawn ac eisiau ei chadw'n ddiogel rhag pob niwed. Ceisiodd mab Poseidon, Halirrhotius, dreisio Alkippe ond roedd Ares yn bresennol a daliodd ef. Lladdodd ef reit yn y fan a'r llele a hyn i gyd er mwyn achub ei ferch.

Am ladd mab Poseidon, rhoddwyd Ares ar brawf yn Acropolis. Y treial hwn hefyd yw y cyntaf o’i fath yn holl hanes y chwedloniaeth Roegaidd. O ganlyniad i'r achos, cafwyd Ares yn ddieuog gan yr holl dduwiau yn y llys.

Antiope

Roedd Antiope yn ferch i Ares ond nid yw ei mam yn hysbys, fodd bynnag, mae hi'n adnabyddus am gan ei bod yn dywysoges Amasonaidd. Yr oedd yn chwaer i Hippolyte ac o bosibl Penthesiliea. Gelwid hi yn wraig Theseus, sefydlydd Athen a bu iddynt ill dau fab o'r enw Hippolytus o Athen.

Bu ei phriodas â Theseus yn bur ddadleuol ac y mae llawer agwedd ar yr ymryson hwn. Dywed rhai fod Theseus wedi cipio Antiope ac yna wedi treisio a'i phriodi. Mewn fersiynau eraill, roedd Theseus mewn cariad â Hippolyte ond fe briododd Antiope ar gam.

Gweld hefyd: Gwaith a Dyddiau - Hesiod

Hippolyte

Roedd Hippolyte yn dywysoges Amazonaidd enwog ac yn ferch i Ares. Nid yw hunaniaeth ei mam yn hysbys ond roedd hi'n chwaer i Antiope, sy'n golygu yn fras y gellir dweud mai ei mam fyddai'r dywysoges Amazonaidd ar y Ddaear. Fodd bynnag, mae'n allweddol nodi, yn ôl rhai ffynonellau, mai hi oedd diddordeb cariad Theseus, fodd bynnag, y drasiedi yw i sylfaenydd Athen ond iddo briodi ei chwaer, Antiope, ar gam.

Penthesilea<8

Roedd hi'n ferch i Ares ac o bosibOtrera a oedd y frenhines gyntaf a sylfaenydd Amazons. Roedd hi'n chwaer i Hippolyte ac Antiope. Hi oedd y ferch a helpodd Troy yn y rhyfel Trojan. Fodd bynnag, mae'n drasig sut y lladdwyd Penthesilea yn ystod y rhyfel gan Achilles.

Thrassa

Roedd Thrassa yn ferch i Ares a Tereine. Hi oedd brenhines llwyth Triballoi o Thrake (i'r gogledd o Wlad Groeg). Nid oes unrhyw wybodaeth arall am ei bywyd na'i brodyr a chwiorydd yn hysbys. Mae rhai ohonyn nhw'n farwol ac mae'r lleill yn anfarwol tra bod rhai yn gyfreithlon a rhai ddim, yn union fel Thrassa. Heblaw y merched a grybwyllwyd, diau y bydd eraill hefyd, ond y Theogony a'r Iliad yn unig a grybwyllwyd ganddynt.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Oedd y Duw Groegaidd Ares?

Ares yn fab i Zeus a Hera ym mytholeg. Gwyddid ei fod yn dduw rhyfel, gwaedlyd, a dewrder. Nid oedd yn dduw hawddgar ar Fynydd Olympus ac arferai ymladd. Roedd y duwiau a'r duwiesau eraill yn gyson ar y blaen ynghylch cosbi Ares oherwydd ei weithredoedd a'i arferion. Ni fydd yn anghywir dweud nad oedd Ares yn cael ei hoffi'n fawr ym mytholeg Groeg a'i fod yn cael ei fychanu'n aml.

Yn aml roedd Ares yn cael ei ddarlunio fel dyn ifanc cyhyrog yn gwisgo helmed rhyfel, gyda gwaywffon a tharian yn ei law . Mae cerbyd pedwar ceffyl bob amser yn cael ei bortreadu rhywle yn agos ato a hefyd ei gwn a'i fwlturiaid symbolaidd. Roedd pobl yn addoli Ares am wahanol resymau arhai hyd yn oed yn aberthu drosto. Ceir peth tystiolaeth o bobl yn cyflawni aberthau dynol dros eu hanwyl dduw Ares.

Cafodd cymar Rhufeinig Ares, Mars, lawer o gydnabyddiaeth, gwerthfawrogiad, a pharch yn y diwylliant a'r grefydd. Cafodd ei enwi yn amddiffynwr yr ymerodraeth Rufeinig ac etifeddiaeth. Daeth y ddwy bersonoliaeth yn anwahanadwy ar ôl ailddehongli'r ddwy fytholeg, Groeg a Rhufeinig. Fodd bynnag, mae eu gwahaniaethau yn eithaf gweladwy.

A oedd gan Ares Faterion Cariad?

Ie, ymhlith ei holl gariadon, ef oedd y mwyaf hoffus o Aphrodite, cyd-dduwies Olympaidd. Fodd bynnag, ar wahân i Aphrodite, mae yna restr gyfan o wahanol fenywod a oedd yn geni llawer o blant i Ares. Rhoddwyd eu henw priodol a pherthynas i rai o'r plant hyn ond ni chafodd rhai ohonynt. Ganwyd Aphrodite yn feichiog gydag efeilliaid oherwydd Ares. Roedd ganddynt rai plant gyda'i gilydd. Yn ôl rhai ffynonellau, roedd Aphrodite yn briod ag Ares ac roedd pob un o'u plant yn wirioneddol gyfreithlon.

Er nad oes tystiolaeth gadarn bod gan Ares berthynas rywiol â'i ferched ei hun, roedd ganddo ef yn unig. llawer o gymariaid gwahanol.

Ym mytholeg Roeg, mae gan bob duw lu o feibion ​​a merched. Nid yw pob un o'r plant hyn oddi wrth eu gwragedd. Roedd y duwiau Olympaidd yn fawr iawn o ran cael eu ffordd eu hunain a dyna pam y byddai ganddyn nhw faterion allbriodasol yn agored gyda merched ar Fynydd Olympus a'r Ddaear. Ymhlithy duwiau, Zeus oedd â'r nifer mwyaf o blant anghyfreithlon o wragedd marwol ac anfarwol angyfrifol, a rhai ohonynt yn ferched iddo ei hun.

Meibion ​​Ares oedd Deimos a Phobos. Roedden nhw'n cael eu gweld gyda'i gilydd bob amser wrth iddyn nhw helpu cariad a pharch mawr at ei gilydd.

Casgliadau

Ares oedd duw rhyfel, gwaedoliaeth, a gwroldeb Groegaidd. Roedd ganddo nifer o ferched ar Fynydd Olympus ac ar y Ddaear. Roedd Ares yn dduw pwysig i'r pantheon Groegaidd felly roedd ei ferched hefyd yn eithaf enwog ac adnabyddus. Yn dilyn mae'r pwyntiau a fydd yn crynhoi'r erthygl:

  • Roedd Ares yn un o'r 12 duw Olympaidd ym mytholeg Groeg. Yr oedd ganddo lawer o feibion, merched, a hyd yn oed anghenfil ar Fynydd Olympus ac ar y Ddaear gyda llawer o ferched gwahanol.
  • Ymhlith ei holl gariadon, ef oedd hoff Aphrodite, cyd-dduwies Olympaidd. Ganwyd Aphrodite yn feichiog gydag efeilliaid oherwydd Ares. Bu iddynt rai plant gyda'i gilydd.
  • Bu gan Ares ddwy ferch anfarwol ag Aphrodite. Harmonia a Nike oedden nhw. Harmonia oedd y dduwies Groegaidd cytgord, cytgord, a chytundeb tra oedd Nike yn dduwies buddugoliaeth.
  • Roedd gan Ares lawer o ferched marwol a elwid yn enwog yr Amazoniaid. Yr Amazoniaid oedd Antiope, Hippolyte, a Phenthesilea. Heblaw am yr Amasoniaid merch farwol enwog arall i Ares oedd Thrassa.
  • Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am achau mytholeg Roegaidd oTheogony Hesiod.

Roedd gan bob duw Olympaidd lawer o blant ac mae'n amhosib enwi a briffio pob un ohonyn nhw. Bwriad y rhestr uchod yw lledaenu yr enwocaf o ferched Ares. Yma down i ddiwedd yr erthygl am ferched Ares. Gobeithio i chi ddod o hyd i bopeth roeddech chi'n edrych amdano a chael darlleniad dymunol.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.