Nodweddion Cymeriad Clodwiw Oedipus: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Oedipus yw prif gymeriad Oedipus y Brenin sydd wedi’i dyngedu’n drasig gan y dramodydd Groegaidd Sophocles. Wedi'i adael yn faban gan ei rieni, y Brenin Laius a'r Frenhines Jocasta o Thebes, mae Oedipus yn dyngedfennol i ladd ei dad a phriodi ei fam.

Er gwaethaf ei dynged ofnadwy, mae Oedipus yn aml yn gymeriad canmoladwy. Mae ei gymeriad yn gymhleth ac wedi’i ffurfio’n dda, sy’n ein galluogi i gydymdeimlo a theimlo trueni drosto. Rhai o nodweddion mwyaf clodwiw Oedipus yw ei benderfyniad, ei ymrwymiad i wirionedd a chyfiawnder, a'i awydd i fod yn frenin da i bobl Thebes. ?

Un o nodweddion mwyaf clodwiw Oedipus yw ei benderfyniad. Pan glyw fod y pla dinistriol Thebes yn ganlyniad i lofruddiaeth Laius yn ddi-gosb, nid yw Oedipus yn stopio dim i ddarganfod y gwir am lofruddiaeth Laius.

Mae ymrwymiad Oedipus i wirionedd a chyfiawnder hefyd yn gymeradwy. Mae'n gymeriad moesol sy'n ceisio gorfodi cyfiawnder am lofruddiaeth Laius. Er gwaethaf cael ei rybuddio gan y proffwyd dall Tiresias y bydd Oedipus yn cael ei gynhyrfu gan wir hunaniaeth llofrudd Laius, mae Oedipus yn parhau i fod yn ymroddedig i chwilio am y gwir. Mae hyn yn dangos nodweddion cymeriad clodwiw Oedipus o ymrwymiad di-ofn i wirionedd a chyfiawnder.

Gweld hefyd: Plant Zeus: Cipolwg ar Feibion ​​a Merched Mwyaf Poblogaidd Zeus

Hyd yn oed pan fydd Oedipus yn darganfod y gwir arswydus mai ef, mewn gwirionedd, yw cyflawnwr y drosedd, nid yw’n gwadu hynny nac yn ceisioi guddio'r gwir. Er y gallai dyn gwannach fod wedi ceisio achub ei hun rhag cosb, yn lle hynny, mae'n derbyn y gosb am lofruddiaeth Laius. Felly, mae Oedipus yn dallu ei hun, wedi alltudio ei hun o Thebes ac yn byw am weddill ei oes fel cardotyn dall.

Yn y pen draw, nodweddion mwyaf clodwiw Oedipus yw ei benderfyniad a’i ymrwymiad i wybodaeth, gwirionedd a chyfiawnder. Mae hyn yn dangos bod Oedipus yn gymeriad cyfiawn a theg sy'n cyfaddef ac yn derbyn cosb am ei gamgymeriadau.

A oedd Oedipus yn Frenin Da?: Dadansoddiad Cymeriad Oedipus

A yw Oedipus yn Frenin Da? da a chyfiawn yn ei safle fel Brenin Thebes. Mae brenin da bob amser yn gweithredu er lles gorau ei bobl. Mae Oedipus wedi ymrwymo i roi diwedd ar y pla, gan ddinistrio pobl Thebes. Er mwyn eu hachub, mae'n dechrau ar ei chwiliad penderfynol am lofrudd Laius. Mae'n gwneud hyn er gwaethaf cael ei rybuddio y bydd ei chwiliad am y gwir yn ei niweidio.

Pan mae'n darganfod mai ef yw llofrudd Laius, mae'n aros yn driw i'w ymrwymiad i bobl Thebes. Rhaid iddo dderbyn y gosb am lofruddiaeth Laius i achub ei bobl rhag y pla. Felly, mae'n dallu ac yn alltudio ei hun o Thebes.

Gweld hefyd: Idomeneus: Y Cadfridog Groegaidd a Aberthodd Ei Fab yn Offrwm

Yn y pen draw mae chwiliad penderfynol Oedipus am y gwirionedd ar ran ei bobl yn arwain at ei gwymp a'i ddiwedd trasig. Nid yw Oedipus yn ceisio achub ei hun trwy guddio'r gwir. Yn hytrach, mae'n gweithredu fel brenin mawr a ffyddlon i bobl Thebes oherwydd ei fodyn aberthu ei hun er lles ei bobl.

A yw Oedipus yn Arwr Trasig?

Mae Oedipus yn enghraifft berffaith o gymeriad yr arwr trasig. Nododd Aristotle yr arwr trasig yn ei weithiau am drasiedi Groeg. Fel prif gymeriad trasiedi, rhaid i arwr trasig gyflawni tri maen prawf yn ôl Aristotlys: yn gyntaf, rhaid i'r gynulleidfa deimlo'n gysylltiedig â'r arwr trasig. Yn ail, rhaid i'r gynulleidfa ofni pa fath o anffawd all ddigwydd i'r arwr trasig, ac yn drydydd, rhaid i'r gynulleidfa deimlo trueni dros ddioddefaint yr arwr trasig.

Er mwyn i ddamcaniaeth Aristotle weithio, rhaid i'r arwr trasig fod yn gymhleth. cymeriad fel Oedipus. Mae llawer o feirniaid wedi dadlau mai Oedipus yw'r enghraifft ddelfrydol o arwr trasig. Mae’n sicr yn cyflawni pob un o dri maen prawf Aristotlys ar gyfer arwr trasig.

Cymeriad moesol a chydymdeimladol yw Oedipus yn gyntaf. Mae Oedipus yn gymeriad uchel ei barch am lawer o resymau. Mae'n fonheddig ac yn ddewr. Mae'n ennill parch yn Thebes am ddatrys pos y Sffincs a rhyddhau'r ddinas. Oherwydd ei ddewrder a'i ffraethineb, mae pobl Thebes yn ei wobrwyo â swydd brenin eu dinas. Fel Brenin Thebes, mae'n ceisio amddiffyn ei bobl a gwneud yr hyn sydd orau iddyn nhw. Amlygir hyn yn ei benderfyniad i atal y pla ar Thebes trwy chwilio'n ddi-baid am lofrudd Laius.

Mae Oedipus hefyd yn derbyn cydymdeimlad gan y gynulleidfa oherwydd ei fod yn gwneud hynny.ddim yn gwybod ei wir hunaniaeth. Mae'r gynulleidfa'n gwybod mai ef, mewn gwirionedd, yw llofrudd Laius a'i fod wedi priodi ei fam, tra bod Oedipus ei hun yn parhau i fod yn ddi-glem. Wrth iddo chwilio am lofrudd Laius, mae’r gynulleidfa’n ofni Oedipus. Ofnwn yr euogrwydd a'r ffieidd-dod erchyll y bydd yn ei deimlo ar ôl iddo ddarganfod y gwir ofnadwy am yr hyn y mae wedi'i wneud.

Pan mae Oedipus yn darganfod y gwir am ei hunaniaeth, mae'r gynulleidfa'n drueni Oedipus. Mae'n gougio ei lygaid allan, gan arwain at ddioddefaint ofnadwy. Yn lle lladd ei hun, mae'n dewis parhau i fyw mewn tywyllwch fel cardotyn alltud. Mae'r gynulleidfa'n gwybod y bydd ei ddioddefaint yn parhau cyhyd ag y bydd byw.

Oes gan Oedipus Flaw Angheuol?

Yn y pen draw, mae cymeriad Oedipus yn sylfaenol dda, yn foesol ac yn ddewr person sy'n dioddef tynged ofnadwy. Fodd bynnag, nid yw heb ei ddiffygion. Mae Aristotle yn dadlau na all arwr trasig fod yn berffaith. Yn lle hynny, fe ddylen nhw fod â nam angheuol, neu “hamartia,” sy’n arwain at eu cwymp trasig.

Beth yw hamartia neu nam angheuol Oedipus?

Yn y pen draw, ef oedd achos ei gwymp ei hun oherwydd ei fod yn mynnu darganfod gwir hunaniaeth llofrudd Laius. Fodd bynnag, gwnaed ei benderfyniad i gyflawni cyfiawnder am lofruddiaeth Laius gyda bwriadau da o achub pobl Thebes. Mae ei benderfyniad a'i ymrwymiad i wirionedd yn rhinweddau da a chymeradwynid yw'n debygol o fod yn ddiffyg angheuol yn ei gymeriad.

Mae rhai yn ystyried bod hubris yn ddiffyg cymeriad angheuol Oedipus. Mae Hubris yn golygu bod â balchder gormodol. Mae Oedipus yn falch o fod wedi achub Thebes rhag y Sffincs; fodd bynnag, mae hyn yn ymddangos yn falchder cyfiawn. Efallai bod gweithred eithaf Oedipus o hwb yn meddwl y gallai osgoi ei dynged. Yn wir, yn eironig ddigon, ei ymgais i osgoi ei dynged mewn gwirionedd a ganiataodd iddo gyflawni ei dynged o ladd ei dad a phriodi ei fam.

Casgliad

Yn y pen draw Mae Oedipus yn gymeriad clodwiw yn ei benderfyniad, ei ymrwymiad i wirionedd a chyfiawnder, a'i awydd i fod yn frenin da i bobl Thebes.

Tra ei fod yn cael ei dyngedu i ddioddef tynged drasig, mae'n arddangos cryfder mawr mewn sawl ffordd; mae'n gryf ac yn benderfynol yn ei chwiliad am y gwir ar unrhyw gost, mae'n wynebu'n ddewr ac yn derbyn ei euogrwydd, ac yn caniatáu iddo'i hun ddioddef dioddefaint ofnadwy am ei gamgymeriadau.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.