Artemis a Callisto: O Arweinydd i Lladdwr Damweiniol

John Campbell 26-02-2024
John Campbell

Mae Artemis a Callisto yn rhannu perthynas arweinydd-dilynwr. Roedd Callisto yn ddilynwr selog i Artemis, ac roedd y dduwies yn ei thro yn ei ffafrio fel un o'i hoff gymdeithion hela.

Cafodd y berthynas dda hon rhwng y ddau ei thorri gan weithred hunanol gan Zeus. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy!

Beth Yw Stori Artemis a Callisto?

Y stori yw bod Callisto yn nymff ffyddlon Artemis, ac wedi tyngu ei fod yn bur , chaste, a pheidiwch byth â phriodi, fel hi. Fodd bynnag, cafodd ei thrwytho gan Zeus, a thrawsnewidiodd Hera genfigennus hi yn arth. Camgymerodd Artemis hi am arth reolaidd a'i lladd yn ystod helfa.

Perthynas Artemis a Callisto

Dechreuodd perthynas Artemis a Callisto fel arweinydd a dilynwr, a oedd, mewn tro annisgwyl, digwyddiadau, wedi'u troi'n berthynas llofrudd-dioddefwr. Ym mytholeg Roeg, rydym yn dod o hyd i fersiynau amrywiol o bwy yw Callisto; roedd hi naill ai'n nymff neu'n ferch i frenin; roedd hi naill ai'n nymff neu'n ferch i frenin. Afraid dweud nad yw Artemis a Callisto yn perthyn i waed, gan fod Artemis yn dduwies, tra bod Callisto yn ferch i'r Brenin Lycaon, brenin Arcadaidd a drodd Zeus yn flaidd.

Gweld hefyd: Pwy laddodd Ajax? Trasiedi'r Iliad

Stori Callisto a Zeus

Fel un o gymdeithion a dilynwyr Artemis, addawodd Callisto na fyddai byth yn priodi. Yn wir i'w henw, sy'n golygu "mwyaf prydferth," daliodd harddwch Callisto ysylw'r duw goruchaf, Zeus. Syrthiodd mewn cariad â hi, ac er ei fod yn gwybod bod Callisto wedi tyngu llw i Artemis i aros yn wyryf, dyfeisiodd gynllun i'w chael hi.

I allu mynd yn agos at Callisto heb godi amheuon, trawsnewidiodd Zeus ei hun i mewn i Artemis. Wedi'i guddio fel Artemis, daeth Zeus at Callisto a dechreuodd ei chusanu. Gall gweithiau celf sydd wedi goroesi sy'n darlunio'r union olygfa hon edrych fel stori garu Artemis a Callisto, ond nid felly y bu. Gan gredu mai ei meistres ydoedd, croesawodd Callisto y cusanau angerddol. Fodd bynnag, datgelodd Zeus ei hun ac aeth ymlaen i dreisio Callisto, ac yna, diflannodd mewn amrantiad.

Panic Callisto o Artemis

Cafodd Callisto ei gadael mewn trallod gan ei bod yn gwybod er nad hi oedd hi yn gyfan gwbl. pe bai hi'n cael ei threisio a'i threisio, byddai Artemis yn ei halltudio nawr nad oedd bellach yn wyryf. Ni fydd yn cael ymuno ag Artemis ac o bosibl yn cael ei chosbi gan Hera, y gwyddys ei bod yn wraig ddialgar. o Zeus.

Roedd Callisto hyd yn oed yn fwy arswydus pan ddarganfu ei bod yn feichiog ac yn poeni y byddai Artemis yn sylwi ar ei bol yn tyfu yn fuan. Gwnaeth Callisto bopeth o fewn ei allu i guddio ei beichiogrwydd rhag Artemis gyhyd ag y gallai, ond sylwodd y dduwies lygadog fod rhywbeth i ffwrdd gyda Callisto. Roedd Artemis wedi gwylltio, ac yn fuan, clywodd Hera hefyd am gyflwr diweddaraf ei gŵranffyddlondeb.

Callisto fel Arth Hi

Mae sawl casgliad ynglŷn â phwy ymhlith Zeus, Hera, ac Artemis a drawsnewidiodd Callisto yn arth hi. Mae gan y tri ohonynt eu cymhellion eu hunain: byddai Zeus yn ei wneud i amddiffyn Callisto rhag Hera, byddai Hera yn ei wneud i gosbi Callisto am gysgu gyda Zeus, a byddai Artemis yn ei gosbi am dorri ei hadduned o diweirdeb. Y naill ffordd neu'r llall, trawsnewidiwyd Callisto yn fam arth a dechreuodd fyw yn y goedwig fel un.

Yn anffodus, ar un o alldeithiau hela Artemis, daeth ar draws Callisto, sydd bellach yn arth, ond gwnaeth y dduwies hynny. ddim yn ei hadnabod. Mewn tro trasig o ddigwyddiadau, laddodd Artemis Callisto, gan feddwl mai arth arferol arall oedd hi.

Ar ôl clywed bod Callisto wedi'i ladd, ymyrrodd Zeus ac achubodd eu plentyn heb ei eni, a enwyd Arcas. Yna cymerodd Zeus gorff Callisto a'i wneud yn gytser fel yr “Arth Fawr” neu Ursa Major, a phan fu farw eu mab, Arcas, daeth yn Ursa Minor, neu'r “Arth Bach.”<4

Callisto a'i Phlentyn

Mae fersiwn arall o sut y bu farw Callisto yn arth yn ymwneud â'i mab. Wedi i Callisto gael ei droi yn arth, achubodd Zeus eu mab a'i roi i Maia, un o'r Pleiades, i'w godi. Tyfodd Arcas i fyny'n ddiogel i fod yn ddyn ifanc gwych nes i'r Brenin Lycaon (ei nain ar ochr ei fam) ei losgi ar allor yn aberth, gan watwar Zeus idangos ei alluoedd ac achub ei fab.

Trodd Zeus y Brenin Lycaon yn flaidd ac adferodd fywyd ei fab. Daeth Arcas yn frenin y wlad yn fuan, a chafodd ei enwi ar ei ôl, Arcadian. Yr oedd hefyd yn heliwr mawr, ac un tro, tra yn hela, daeth ar draws ei fam. Daeth Callisto, nad oedd wedi gweld ei mab ers amser maith, at Arcas a cheisio ei gofleidio.

Gweld hefyd: Catharsis yn Antigone: Sut mae Emosiynau'n Mowldio Llenyddiaeth

Fodd bynnag, camgymerodd Arcas am ymosodiad a pharododd i'w saethu â saeth. Fodd bynnag, cyn y gallai Arcas ladd ei fam, ataliodd Zeus ef. Yn lle hynny, trodd Arcas yn arth hefyd. Gyda'i gilydd, gosododd Zeus hwy yn yr awyr fel y cytserau a adwaenir gennym bellach fel Ursa Major ac Ursa Minor.

Casgliad

Rhannodd Artemis a Callisto berthynas arweinydd-dilynwr, gyda Callisto fel dilynwr selog. Gad inni grynhoi'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu amdanyn nhw.

  • Roedd Callisto yn un o ddilynwyr selog Artemis. Fel Artemis, tyngodd llw i aros yn wyryf ac aros yn bur. Fodd bynnag, torrwyd hyn pan gafodd ei threisio a beichiogi gan Zeus. Ceisiodd guddio ei beichiogrwydd, ond daeth Artemis i wybod yn fuan. Roedd y dduwies, ynghyd â Hera, yn gandryll gyda hi.
  • Cafodd Callisto ei thrawsnewid yn arth hi gan naill ai Zeus i'w hamddiffyn a'i chuddio rhag Hera, gan Artemis i'w chosbi am dorri ei hadduned, neu gan Hera i'w chosbi am gysgu gyda Zeus. Cafodd mab Callisto ei achub gan Zeus ac roedda roddwyd i Maia i'w gyfodi.
  • Mae dau fersiwn o sut y bu Callisto farw yn arth. Un fersiwn oedd iddi gael ei lladd gan Artemis pan gamgymerodd yr olaf hi am arth reolaidd. Cymerodd Zeus ei chorff a'i osod yn yr awyr fel y cytser o'r enw “Arth Fawr.”
  • Fersiwn arall yw pan fu bron i'w mab, Arcas, ei lladd. Gan ei fod yn heliwr gwych ei hun, roedd Arcas ar daith hela pan ddaeth ar draws ei fam, a oedd yn arth. Heb wybod pwy oedd hi, paratodd Arcas i'w saethu â saeth, ond ataliodd Zeus ef.
  • Yn y ddau fersiwn o'r stori, cymerodd Zeus Callisto a'i gosod yn yr awyr gyda'i mab. Daethant i gael eu hadnabod fel y cytserau Arth Fawr ac Arth Fach.

Mae diymadferthedd meidrolion, yn enwedig merched, yn erbyn y duwiau yn thema gyffredin ymhlith straeon chwedloniaeth Roegaidd. Hyd yn oed os mai nhw oedd y rhai oedd yn cael eu amharch a'u hamddifadu, merched marwol oedd y rhai oedd yn dal i gael eu cosbi. Yn achos Artemis, Callisto, a Zeus, roedd gosod Callisto a'i mab yn yr awyr fel cytserau yn ymgais gan Zeus i wneud iawn am ei bechod.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.