Gwrthdaro yn The Odyssey: A Character’s Struggle

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Ar daith Odysseus adref, mae’n wynebu gwrthdaro sylweddol yn The Odyssey . Mae’r heriau amrywiol y mae Odysseus yn eu hwynebu yn eu hanfod yn ganolbwynt i glasur Homer, ond beth yw’r antagonismau hyn y mae’n dod ar eu traws? I ddeall hyn, awn ni dros y ddrama.

Taith Odysseus: Dechrau’r Cyfan

Mae cyflwr Odysseus yn dechrau gyda’i daith yn ôl i Ithaca . Unwaith y bydd yn cyrraedd Ismaros, mae ef a'i ddynion, yn uchel ar ysbail rhyfel, yn ymosod ar bentrefi ac yn caethiwo eu dynion. Mae eu gweithredoedd ffôl yn gwylltio Zeus, duw'r awyr, sy'n penderfynu anfon storm atynt, gan eu gorfodi i ddocio ar Djerba ac yna Sisili.

Yn Sisili, ynys y cyclops, mae'n dod ar draws mab Poseidon, Polyphemus. Mae'n dallu Polyffemus yn ei ddihangfa o'r ynys ac yn casglu gwarth duw Groegaidd y môr, sy'n nodi'r cyntaf o'r ddau brif wrthdaro yn yr epig.

Dau Brif Wrthdaro yn Yr Odyssey

Mae Odysseus, arwr rhyfel, yn rhagweld y bydd yn dychwelyd i'w famwlad ar ôl cymryd rhan yn rhyfel Caerdroea . Ychydig a wyddai y byddai ei daith adref yn llawn heriau y mae'n rhaid iddo eu hwynebu. Un, â gelyn dwyfol, ac un arall â gelynion marwol.

Mae Odysseus yn gwylltio duwiau lluosog ar ei daith adref. Mewn dial i Odysseus a gweithredoedd ei ddynion, mae’r duwiau’n eu cosbi’n drwyadl drwy herio’r duwiau.

Mae mwyafrif y gwrthdaro yn Yr Odyssey yn deillio o’r duwiau.ires ; gwyddys eu bod yn dduwiau diamynedd ac anfaddeugar sy'n ymyrryd â materion marwol. Nid yw'r duwiau hyn yn arbed neb, na hyd yn oed Odysseus ei hun.

Y Gwrthdaro Mawr Cyntaf: Sisili

Mae Odysseus a'i wŷr yn cyrraedd Sisili , ynys y cyclops, a baglu ar ogof yn llawn o fwyd a gwin. Mae Odysseus a 12 o'i ddynion yn mentro i'r ogof ac yn dechrau gwledda ar y dognau.

Gweld hefyd: Tiresias yr Odyssey: Edrych ar Fywyd Gweledydd Dall

Mae perchennog yr ogof, Polyphemus, yn cyrraedd, ac mae Odysseus, yn ffyddiog fod ganddo ffafr y duwiau, yn mynnu bod Polyphemus yn eu cynnig taith dda a offrymwch iddynt ymborth ac aur yn ol arfer. Yn lle hynny, mae Polyphemus yn bwyta dau o'i ddynion ac yn cau agoriad yr ogof.

Gweld hefyd: Helenus: Y Ffawd a Ragwelodd Ryfel Caerdroea

Blinding Polyphemus

Ar ôl sawl diwrnod o gael ei ddal y tu mewn i ogof Polyphemus, mae Odysseus yn dyfeisio cynllun i ddianc. ; mae'n cymryd rhan o babell Polyffemus ac yn ei hogi'n waywffon.

Yna mae Odysseus yn cynnig ychydig o win i'r cawr ac yn ei feddwi. Ar ôl i Polyphemus gael ei eni, mae Odysseus yn ei drywanu yn y llygad ac yn mynd yn ôl i guddio yn gyflym. Y diwrnod wedyn, mae Polyphemus yn agor ei ogof i gerdded ei ddefaid, gan gyffwrdd â nhw fesul un i sicrhau nad oedd neb o ddynion Odysseus yn dianc.

Ni sylweddolodd fod Odysseus a'i ddynion yn clymu eu hunain wrth flychau'r fro. defaid, felly, yn dianc heb yn wybod i'r cawr.

Unwaith ar y llong, mae Odysseus yn gweiddi ei enw ac yn dweud wrth Polyphemus sut y dalloddy cyclops . Mae Polyphemus yn gweddïo ar ei dad, Poseidon, i ddial am ei anaf, gan ysgogi digofaint y duw Groegaidd. Dyma sut mae Odysseus yn ei gael ei hun gydag antagonist dwyfol.

Yr Gwrthwynebydd Dwyfol

Mae Poseidon, duw'r môr, yn gweithredu fel antagonydd dwyfol yng nghlasur Homer. Mae’n cymhlethu taith y prif gymeriad tuag at Ithaca drwy wneud y tonnau’n afreolus yn eu hymadawiad.

Fodd bynnag, mae noddwr morwrol Phaeaciaid yn eironig ac yn ddiarwybod yn helpu Odysseus i ddychwelyd adref i Ithaca. Mae'r Phaeaciaid y mae Poseidon yn eu hamddiffyn mor annwyl yn hebrwng ein harwr ifanc adref, gan ei weld i ddiogelwch.

Yr Ail Wrthdaro Mawr: Ithaca

Mae'r ail wrthdaro mawr yn digwydd ar ôl Odysseus yn cyrraedd Ithaca . Er ei fod wedi bod trwy nifer o frwydrau trwy ddigio'r duwiau ar ei daith adref, mae dychwelyd i'w famwlad yn cael ei ystyried fel yr ail wrthdaro mawr yn y clasur Groegaidd oherwydd y drasiedi a'r goblygiadau a ddaeth yn ei sgil.

Mynd yn ôl Adref i Ithaca

Ar ôl bod yn gaeth yn Ynys Calypso am saith mlynedd, mae Hermes, duw masnach, yn argyhoeddi'r nymff i ryddhau Odysseus o'i hynys a chaniatáu iddo fynd yn ôl adref. Mae Odysseus yn adeiladu cwch bach ac yn gadael yr ynys, gan ragweld ei ddyfodiad i Ithaca .

Mae Poseidon, ei wrthwynebydd dwyfol, yn dal gwynt ar daith Odysseus ac yn cynddeiriogi storm. Mae'r storm bron â boddi Odysseus, agolchwyd ef ar hyd glan y Phaeaciaid. Mae'n adrodd hanes ei daith at eu brenin, gan ddechrau o ddigwyddiadau Rhyfel Caerdroea hyd at ei garcharu ar ynys Calypso.

Mae'r brenin yn addo anfon Odysseus adref yn ddiogel, gan roi llong iddo a rhai dynion i tywys ef ar ei daith.

Ymhen rhai dyddiau y cyrhaedda Ithaca, ac yno cyfarfydda â'r dduwies Roegaidd Athena mewn cuddwisg. Mae duwies rhyfel yn adrodd hanes cwnstabliaid Penelope, gan annog Odysseus i guddio'i hunaniaeth a chymryd rhan yn y gystadleuaeth am law'r Frenhines.

Dechrau'r Ail Wrthdaro

Unwaith y bydd Odysseus yn cyrraedd yn y palas, mae'n cael sylw ei wraig, Penelope ar unwaith. Mae’r Frenhines, y gwyddys bod ganddi wreichionen gref, yn cyhoeddi’n gyflym yr her y mae’n rhaid i bob cystadleuydd ei hwynebu i ennill ei llaw mewn priodas.

Yn gyntaf, rhaid i bob cystadleuydd wisgo bwa ei gŵr blaenorol a saethu saeth ar draws 12 modrwy. Yna, fesul un, mae’r cystadleuwyr yn camu i fyny i’r podiwm ac yn ceisio chwifio bwa Odysseus, pob un ohonynt yn methu. Yn olaf, mae Odysseus, sy'n dal i gael ei guddio fel cardotyn, yn cwblhau'r dasg dan sylw yn effeithlon ac yn cyfeirio ei arfau at elynion Penelope, ei wrthwynebwyr marwol.

Mae'n lladd pob un ohonynt ac yna'n ffoi i'r cyrion. o Ithaca, lle y mae teuluoedd y gwŷr yn ei ymosod . Maent yn ceisio dial am farwolaeth eu meibion ​​gwerthfawr ac yn mynnu pen Odysseus.Mae Athena yn teithio ar unwaith i ochr ein prif gymeriad ac yn dod â heddwch i'r wlad, gan ganiatáu i Odysseus reoli'n gywir ac yn heddychlon fel brenin yn Ithaca.

Antagonist Marwol Odysseus

Gelynion Penelope yn gweithredu fel gwrthwynebwyr marwol ein harwr . Maent yn fygythiad i wraig, teulu a chartref Odysseus. Mae'r ceiswyr yn bygwth ei gartref trwy eu bwyta'n llythrennol allan o'u tŷ gyda'u chwaeth afradlon a'u harchwaeth anniwall, gan arddangos trachwant ac egomania.

Pe bai rhywun yn llywodraethu ar Ithaca, byddai'r wlad yn frith o dlodi a newyn fel portreadir pob un o wŷr Penelope er mwyn diddanwch a phleser yn unig.

Mae'r cyfreithwyr yn bygwth teulu Odysseus drwy nid yn unig fod eisiau priodi ei wraig ond hefyd drwy gynllunio i lofruddio ei fab, Telemachus. Mae'r tywysog ifanc yn mynd allan o Ithaca i ymchwilio i leoliad ei dad.

Mae'r cwestwyr yn bwriadu ymosod ar y llanc wedi iddo gyrraedd, ond er mawr siom iddynt, lladder yn lle . Mae hyn i gyd diolch i Athena a Penelope. Mae Penelope yn ei rybuddio am y cudd-ymosod, ac mae Athena yn dweud wrtho sut i osgoi'r trap, gan ganiatáu iddo ddychwelyd adref yn ddiogel a helpu ei dad i gyflafanu gweddill y milwyr.

Casgliad

Y gwrthdaro yn Ysgrifennwyd yr Odyssey yn gywrain i ffurfio gwahanol natur symbolaidd.

Gadewch inni grynhoi prif bwyntiau'r erthygl:

  • Mae dau brifgwrthdaro yn yr Odyssey.
  • Mae'r gwrthdaro arwyddocaol cyntaf yn digwydd wrth i'n harwr gyrraedd ynys y cyclops, Sisili.
  • Mae ei wrhydri yn peryglu bywydau ei ddynion, gan fynnu aur a thaith ddiogel oddi wrth y cyclops.
  • Mae Odysseus yn dallu'r seiclopau ac yn dianc o'i ynys, gan ddiarwybod i dduw Groegaidd y môr, Poseidon.
  • Ystyrir y gwrthdaro cyntaf oherwydd y llinyn o anffawd Odysseus a'i mae dynion yn wynebu trwy wylltio Poseidon a'i wneud yn wrthwynebydd dwyfol iddo.
  • Mae'r ail wrthdaro mawr yn yr Odyssey yn digwydd yn ystod y gystadleuaeth am law Penelope mewn priodas.
  • Mae ein harwr yn cwblhau ei dasg ac yn pwyntio ei fwa wrth weddill y cystadleuwyr, gan eu lladd fesul un.
  • Ystyrir mai hwn yw'r ail wrthdaro mawr oherwydd yr hyn yr oedd y gwrthwynebwyr yn ei symboleiddio a'u bygythiad iddo ef, ei deulu a'i gartref.
  • Mae ei wraig yn wrthwynebwyr marwol dros y cynllun ac yn chwennych yr hyn oedd yn gwbl gyfiawn iddo.
  • Mae Athena yn dod â heddwch yn ôl i Ithaca, gan ganiatáu i Odysseus fyw ei fywyd a rheoli ei wlad yn ddiogel, gan roi diwedd ar ei anffawd.<15

Mae gwrthdaro yn rhan hanfodol o stori oherwydd eu bod yn helpu i yrru'r plot. Heb wrthdaro, byddai The Odyssey wedi dod i ben fel adroddiad diflas o daith Odysseus adref.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.