Artemis ac Orion: Chwedl Dorcalonnus Marwol a Duwies

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae Artemis ac Orion ym mytholeg Groeg yn gariadon a wynebodd ddiweddglo trasig yn eu stori garu. Cafodd y berthynas rhwng Orion, marwolyn yn unig, ac Artemis, duwies hela, ei difrodi gan neb llai na'i hefaill, Apollo, a gythruddwyd gan ei genfigen.

Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth am y cymeriadau hyn.

Pwy Yw Artemis ac Orion?

Artemis yw duwies Groegaidd hela, llystyfiant, anifeiliaid gwyllt, anialwch, genedigaeth, a diweirdeb ym mytholeg a chrefydd yr hen Roeg. Yr oedd Orion yn ddawnus o gorffolaeth cain, a gwedd dda, yn meddu ar allu mawr fel heliwr er nad oedd ond marwol- aeth. Roeddent yn gariadon a oedd yn hela gyda'i gilydd.

Stori Garu Artemis ac Orion

Roedd stori Artemis ac Orion ac Apollo yn fersiwn arall a arweiniodd at dranc trasig Orion. Roedd stori ar led am farwolaeth Actaeon yn nwylo Artemis, ond mor ddewr ag yntau, anwybyddodd Orion y stori arswydus hon a pharhaodd ar ei daith i'r goedwig lle mae'r dduwies yn hela oherwydd dywedir ei fod yn angerddol. mewn cariad â Merope, un o nymffau Artemis.

Dyma fe'n parhau i ddilyn Merope ble bynnag yr â hi gan gadw ei bellter oddi wrth y dduwies. Un diwrnod, gan ei fod yn hela gyda'i gŵn, Canis Major a Canis Minor, gwelodd rywbeth gwyn yn y llwyni. Datblygodd yn llechwraidd, gan feddwl mai haid o adar ydoedd.Sylweddolodd ar unwaith mai'r saith nymff oedd wedi'u gwisgo mewn tiwnigau gwyn pan oedd yn agos.

Rhedodd y nymffau i ffwrdd cyn gyflymed â'r gwynt, ond aeth Orion ar eu hôl mor gyflym oherwydd yr oedd yn fawr a cryf. Yn union wrth iddo estyn allan i amgyffred Merope, gwaeddodd y nymff am help a gweithredodd Artemis ar unwaith fel pe bai'n eu clywed. Trodd y dduwies y nymffau yn heidiau o golomennod gwynion a hedfanasant i ffwrdd.

Wrth iddynt esgyn yn uwch, gofynnodd Artemis i Zeus eu helpu. Yn sydyn, trowyd y nymffau yn glwstwr o saith seren a byw gyda'i gilydd yn yr awyr. Wedi hynny, galwodd pobl hwynt “Pleiades” neu’r “Saith Chwaer.” Daeth y dduwies, yn nes ymlaen, at Orion, ond wedi ei syfrdanu gan olwg, cryfder a dewrder yr heliwr.

Artemis a Cyfeillgarwch Orion

Cyn bo hir, daeth Artemis ac Orion yn ffrindiau cyflym. Treuliasant amser yn crwydro'r goedwig ac yn hela gyda'i gilydd, gan herio'i gilydd i gystadlaethau cyfnewid a saethyddiaeth. Gyda'r nos, buont yn diddanu ei gilydd trwy adrodd straeon wrth eistedd wrth dân, a llanwyd y coedwigoedd â'u chwerthin.

Anhysbys iddynt, daeth Apollo yn genfigennus o'u cyfeillgarwch. Roedd yn meddwl tybed sut y gall ei efaill garu marwol yn unig. Dywedodd Artemis wrtho fod Orion yn arwrol, a bod hynny'n gwneud Apollo yn gandryll. Cynllwyniodd gynllun yn erbyn Orion ar unwaith.

Artemis and Orion Lovers

Syrthiodd Artemis ac Orion yn wallgof mewn cariad âeich gilydd; daethant yn gariadon, ffrindiau, a chymdeithion ei gilydd wrth hela anifeiliaid gwyllt neu archwilio’r coedwigoedd. Roedd Artemis yn hoff iawn o Orion, yr unig berson y bu'n gofalu amdano erioed.

Efallai y byddwch yn ei chael hi braidd yn rhyfedd fod gan Artemis stori garu oherwydd treuliodd ei bywyd yn hela gan amlaf ac nid yw'n rhyngweithio llawer â hi. dilynwyr. Wel, efallai ei fod yn arwydd clir bod ei chariad at Orion yn real. Ond ysywaeth, nid eu stori garu yw'r un delfrydol a chanddi ddiweddglo hyfryd.

Datgelodd straeon eraill fod yna fân dduwiau hefyd a geisiodd erlid Artemis, ond daeth pob un i ben mewn gwrthodiad. Arweiniodd y ffaith iddi wrthod y duw afon Alpheus ef i'w herwgipio. Daeth i wybod bod Alpheus yn dod i'w chael fel ei briodferch newydd felly gorchuddiodd ei hwyneb â llaid. Nid oedd y duwdod yn ei hadnabod a dim ond cerdded heibio iddi. Yn y diwedd rhedodd y dduwies i ffwrdd yn ddianaf.

Y Sgorpion

Tra oedd Orion yn cysgu, breuddwydiodd am sgorpion anferth yn ymddangos yn y goedwig i'w herio. Estynnodd ar unwaith am ei gleddyf a tharo'r sgorpion, ond ni allai dyllu ei arfwisg. Buont yn ymladd drwy'r nos. Bu bron i'r sgorpion dyllu ei galon pan ddeffrôdd, ond yna sylweddolodd mai hunllef yn unig oedd hi.

Cododd ar ei draed a cherdded y tu allan dan chwys a dychryn o weld bod y sgorpion o'i freuddwyd o'i flaen. ohono. Apolloanfonodd y sgorpion i ladd Orion. Ymladdodd ar unwaith â'r sgorpion ac yn debyg i'w freuddwyd, ni allai dyllu arfwisg y sgorpion. Symudodd y creadur yn nes ac yn nes ato sy'n gwneud iddo benderfynu nofio oddi ar y lan.

Tra oedd Orion yn dianc o'r creadur, daeth Apollo at ei chwaer a dweud wrthi fod Candaeon, dyn drwg a ymosododd ar offeiriad y goedwig , a oedd yna yn ceisio ffoi trwy nofio ar draws y môr. Cynhyrfodd Artemis y syniad o rywun a ymosododd ar ei phobl ei hun. Aeth hi at y môr ar unwaith, a thynnodd Apollo sylw yn gyflym at y dyn oedd yn nofio ymhell yn y môr nad oedd yn meddwl ei fod yn Orion.

Saeth Artemis

Rhyddhaodd Artemis ei saeth yn sydyn, a tarodd yn gywir y fan a'r lle - ei Orion. Wedi’i drysu gan ryddhad ei brawd, mae hi’n sylweddoli ar unwaith mai dyna’r dyn roedd hi’n ei garu. Twyllodd Apollo hi. Nofiodd yn enbyd i'r môr, gan obeithio y gallai barhau i adfywio Orion. Fodd bynnag, roedd hi'n rhy hwyr, gan fod ysbryd yr heliwr eisoes wedi gadael ei gorff.

Gweld hefyd: Themâu Oedipus Rex: Cysyniadau Amserol i Gynulleidfaoedd Ddoe a Heddiw

Yn y fersiwn enwog o'u stori garu, lladdodd Artemis Orion ar ddamwain oherwydd twyll Apollo. Wrth nofio i ffwrdd i ddianc rhag sgorpion gwrthun a anfonwyd gan Apollo, taflodd y dduwies ei saeth yn gywir heb gydnabod pwy oedd y person mewn gwirionedd gan mai dim ond yn y pellter y gall weld ei ben. Goramddiffynnol Apollo tuag at eichwaer a chenfigen ei chariad at Orion yn arwain at farwolaeth yr heliwr. Mae'n trin ei chwaer yn fedrus i wneud y weithred i osgoi gwrthdaro yn y dyfodol.

Yn llawn gofid a gofid, cymerodd y dduwies gorff Orion gan ddefnyddio ei cherbyd lleuad arian a gosod ei chariad yn yr awyr fel teyrnged i'w ffrind sy'n dwyn yr un enw, cytser Orion.

Ymledodd hanes y drasiedi rhyngddynt ar draws Creta. Apeliodd Artemis ar Asclepius, y duw meddygaeth a oedd yn arbenigo mewn iachau, i ddod ag Orion yn ôl yn fyw ond gwrthododd Zeus y syniad o ddod â'r meirw yn ôl yn fyw gan fod llinell denau rhwng duwiau a meidrolion yn unig. Yna y mae Orion yn ennill anfarwoldeb trwy fyw ymysg y ser yn yr awyr.

Hanes Orion

Y mae amryw hanesion hynafol am hanes Orion. Mae'r rhan fwyaf o'r mythau yn anghyson ac yn amrywiol. Dywed un o'r cyfeiriadau iddo gael ei eni yn Boeotia gyda'r gallu i gerdded ar ddŵr a roddwyd gan ei dad Poseidon. Bu unwaith yn heliwr i’r Brenin Oinopion o Chios ond cafodd ei ddallu a’i alltudio o’r ynys ar ôl treisio Merope, merch y brenin.

Mordwyodd Orion dros y môr i Lemnos i geisio cymorth i adennill ei olwg. Apeliodd at y duw Hephaistos a'i hanfonodd i fan codi'r haul lle daeth Helios â'i weledigaeth yn ôl. Wrth iddo ddychwelyd i Wlad Groeg, edrychodd am Oinopion gyda'r dymuniad icael ei ddialedd, ond cuddiodd y brenin mewn siambr danddaearol o efydd.

Gweld hefyd: Heorot yn Beowulf: Lle'r Goleuni Yng nghanol y Tywyllwch

Gwahanol Fersiynau o Fywyd Orion

Un o'r hanesion enwocaf o'r amrywiol hanesion am farwolaeth Orion yw pan ymffrostiai yn hynny. byddai yn hela ac yn lladd holl fwystfilod y ddaear. Roedd ei frolio wedi gwylltio'r Fam Ddaear, Gaia, a gymerodd ei hymffrost fel bygythiad. Felly, penderfynodd anfon sgorpion i roi diwedd ar fywyd Orion. Yna gosodwyd y sgorpion ac Orion ymhlith y sêr fel cytserau a oedd yn gwrthwynebu ei gilydd lle mae un yn codi fel y setiau eraill - cytser Scorpio ac Orion.

Fodd bynnag, mewn fersiwn wahanol, lladdodd Artemis Orion am yn treisio ei llawforwyn o'r enw Oupis. Roedd yna gyfeiriad hefyd bod Artemis wedi lladd Orion am geisio ei threisio. Mae'r straeon sy'n gysylltiedig ag Orion yn debyg i'r rhai am helwyr chwedlonol eraill yn ardal Boeotia.

Un enghraifft oedd yr heliwr Cephalus, y dywedir iddo gael ei hudo gan y dduwies Eos. Un arall oedd y cawr Boeotian o'r enw Tityos a laddwyd gan Apollo ac Artemis gan ddefnyddio eu bwâu a'u saethau i geisio sathru ar y dduwies Leto y ffordd yr ymosododd Orion ar Oupis.

Hefyd, ceir hanes Actaeon a laddwyd gan Artemis tra'n hela yn y goedwig. Yn seiliedig ar rai chwedlau, cerddodd y llanc Actaeon heibio Artemis tra roedd hi yn ymdrochi yn y pwll cysegredig. Cafodd Actaeon ei swynogan brydferthwch y dduwies, felly safodd yn llonydd. Pan welodd Artemis y llanc, taflodd lond llaw o ddŵr a throi Actaeon yn hydd wrth i'r diferion gyffwrdd â'i groen.

Cwestiynau Cyffredin

Pam Oedd Artemis yn Enwog?

Roedd Artemis yn enwog oherwydd ei bod yn ferch i dduwies cerddoriaeth, Leto, a brenin nerthol y duwiau, Zeus. Ystyrid hi fel duwies lleuad amlycaf, ynghyd â duwiesau eraill y Lleuad, Selene a Hecate. Ei chyfwerth Rhufeinig yw'r dduwies Diana.

Efeilliaid yw Apollo, y mae ganddi berthynas eithaf cryf ag ef. Ganwyd y ddau er mawredd. Roedd Apollo yn dduw Groegaidd mawr a oedd yn gysylltiedig â cherddoriaeth, bwa a dewiniaeth. Yn y cyfamser, Artemis oedd y hoff dduwies ymhlith eu poblogaeth wledig. Ystyrir y ddau ohonynt yn dduwiau cowrotroffig neu'n amddiffynwyr plant ifanc, yn enwedig merched ifanc.

Roedd Artemis, fel plentyn, yn dymuno bod fforiwr a heliwr gwych. Bu'n byw yng nghoedwigoedd mynyddig Arcadia ynghyd â'r saith nymff a roddwyd gan ei thad Zeus i'w hamddiffyn. Derbyniodd fwa a saeth o arian pur gan y Cyclops a chŵn hel a roddwyd gan Pan i'w helpu i hela. . Daeth ei sgiliau saethyddiaeth yn eithriadol ac yn cystadlu â hyd yn oed rhai Apollo. Treuliodd ddyddiau a nosweithiau yn hela'r goedwig dawel yr oedd meidrolion yn aros yn glir ohoni er mwyn osgoi cynhyrfu'r dduwies.

Casgliad

Cariad Artemis ac Orionarweiniodd carwriaeth at foment dorcalonnus mor gyflym ag yr arweiniodd eu cyfeillgarwch at rywbeth hardd. Fodd bynnag, nid yw'n syndod mewn gwirionedd oherwydd mae straeon cariad trasig yn gyffredin ym mytholeg Groeg.

  • Artemis yw duwies hela Groeg.
  • Cariad Artemis ac Orion at ei gilydd wedi ei wahardd oherwydd ei fod yn feidrol a hithau'n dduwies.
  • Mae gan y ddau gariad at hela, a dyna pam y daethant yn ffrindiau ac yna syrthiodd mewn cariad.
  • Arweiniodd cenfigen Apollo at Orion's marwolaeth, wrth iddo gael ei saethu gan saeth gan Artemis am nad oedd hi'n gwybod nad oedd e, roedd hi'n meddwl ei fod yn anifail i'w hela.
  • Daeth bywyd Orion i ben trwy ddod yn gytser oherwydd ei bod eisiau iddo byw am byth.

Dyma stori arall eto sy'n rhoi glöynnod byw yn eich stumog i chi ond sydd wedyn yn troi'n drasiedi yn gyflym. Fodd bynnag, mae'r stori hon o leiaf yn gwneud i ni edrych i fyny at y sêr bob nos a sylweddoli bod harddwch yn dal i fod yn gudd hyd yn oed yn yr eiliadau mwyaf trasig.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.