Protesilaus: Myth yr Arwr Groegaidd Cyntaf i Gamu yn Troy

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd Protesilaus yn rhyfelwr Groegaidd a hanai o ddinas-wladwriaeth Phylace ac a arweiniodd ei wŷr yn ddewr i ryfel yn erbyn y Trojans. Yr oedd hefyd yn siwtor i Helen, a thrwy hynny y rhyfel oedd ei ffordd o brofi ei gariad tuag ati.

Er iddo ymladd yn ddewr, bu farw Protesilaus yn nyddiau cynnar y rhyfel. Darllenwch ymlaen i ddarganfod yr amgylchiadau ynghylch ei farwolaeth a sut y daeth i gael ei barchu mewn rhai o ddinasoedd Groeg.

Stori Protesilaus

Ganwyd i Iphiclus a Diomedia, Daeth Protesilaus yn frenin Phylace trwy ei daid Phylacos, sylfaenydd Phylace. Yn ddiddorol, Iolaus oedd ei enw gwreiddiol, fodd bynnag, oherwydd ef oedd y cyntaf i droedio Troy, newidiwyd ei enw i Protesilaus (sy'n golygu y cyntaf i neidio i'r lan).

Pan glywodd am herwgipio Helen o Sparta ger Paris, casglodd Protesilaus ryfelwyr o bentrefi Pyrasus, Pteleus, Antron, a Phylace i 40 o longau duon a hwylio am Troy.

Yn ôl y myth, roedd y duwiau wedi proffwydo mai'r cyntaf i lanio ar y byddai glannau Troy yn marw. Trawodd hyn ofn yng nghalonnau holl ryfelwyr Groegaidd, felly, pan laniasant ar lannau dinas Troy nid oedd neb eisiau glanio. Gan wybod na fyddai Troy yn cael ei drechu pe bai pawb yn aros yn eu llong ac yn ymwybodol o'r broffwydoliaeth, aberthodd Protesilaus ei fywyd dros Wlad Groeg .

Odysseus oedd y cyntaf idod oddi ar ei long ond gan wybod y broffwydoliaeth, taflodd ei darian i'r llawr a glanio arni. Dilynwyd ef gan Protesilaus a laniodd ar ei draed i wynebu byddin Caerdroea oedd yn disgwyl amdanynt ar y lan.

Gyda dewrder a medrusrwydd, llwyddodd Protesilaus i ladd pedwar o ryfelwyr Trojan o'i flaen. daeth wyneb yn wyneb â’r arwr Trojan, Hector. Parodd y ddau bencampwr o ochrau eraill y rhyfel nes i Hector ladd Protesilaus, a thrwy hynny gyflawni'r broffwydoliaeth.

Protesilaus a Laodamia

Yna disodlwyd Protesilaus gan ei frawd, Pordaces, a ddaeth yn arweinydd newydd. o'r milwyr Phylacaidd. Wrth glywed am farwolaeth Protesilaus, galarodd ei wraig, Laodamia, ef am ddyddiau ac erfyn ar y duwiau eu bod yn caniatáu iddi weld ei gŵr am un tro olaf. Ni allai'r duwiau sefyll ei dagrau cyson mwyach ac felly penderfynodd ddod ag ef yn ôl oddi wrth y meirw am dair awr . Llanwyd Laodamia â llawenydd wrth iddi dreulio'r amser yng nghwmni ei gŵr.

Laodamia yn Gwneud Cerflun o Protesilaus

Wedi i'r oriau fynd heibio, cymerodd y duwiau Protesilaus yn ôl i yr isfyd yn gadael Laodamia yn ddrylliedig ac yn ddifrodus. Ni allai ddioddef colled cariad ei bywyd felly dyfeisiodd ffordd i gadw ei gof yn fyw.

Gwnaeth gwraig Protesilaus gerflun efydd ohono a gofalu amdano dan yr esgus o gyflawni defodau cysegredig. . Ei hobsesiwn gydayr oedd y ddelw efydd yn poeni ei thad, Acastus, a benderfynodd ddifetha'r ddelw er mwyn achub santeiddrwydd ei merch.

Un diwrnod, daeth gwas â rhyw ddanteithfwyd i Laodamia, a sbecian drwy'r drws gwelodd hi yn cusanu ac yn gofalu am y ddelw efydd . Rhedodd i ffwrdd yn gyflym i roi gwybod i Acastus fod ei ferch wedi dod o hyd i gariad newydd. Pan ddaeth Acastus i ystafell Laodamia sylweddolodd mai'r ddelw efydd o Protesilaus ydoedd.

Gweld hefyd: Y Ceffyl Caerdroea, Iliad Superweapon

Marwolaeth Laodamia

Casglodd Acastus stociau o bren a'u gwneud yn goelcerth. Unwaith roedd y tân yn barod, cafodd y cerflun efydd ei daflu i mewn iddo. Neidiodd Laodamia, na allai sefyll golwg y ffiguryn toddi, i'r tân gyda'r ddelw i farw gyda'i ‘ gŵr ‘. Collodd Acastus ei ferch i'r tân tanllyd yr oedd wedi ei osod i ddinistrio'r ddelw.

Y Llwyfen ar Fedd Protesilaus

Claddodd y Phylacias Protesilaus yn y Chersoneg Thracian, penrhyn rhwng yr Aegean môr a chulfor y Dardanelles. Ar ôl ei gladdu, penderfynodd y Nymphs anfarwoli ei gof trwy blannu llwyfen ar ei fedd . Tyfodd y coed hyn mor uchel fel y gellid gweld eu topiau o filltiroedd i ffwrdd ac fe'u hadwaenid fel y rhai talaf yn y rhanbarth. Fodd bynnag, pan gyrhaeddodd brigau'r coed olygfeydd Troy, fe wywasant.

Yn ôl y chwedl, gwywodd pennau'r llwyfenau oherwydd bod Protesilaus mor chwerw tuag at Troy . Roedd Troy wedi lladrataef o'r hyn oll a ddaliai'n annwyl. Yn gyntaf, Helen a gafodd ei chipio gan Paris, yna collodd ei fywyd wrth iddo frwydro i'w hachub o'i chaethion.

Collodd hefyd ei annwyl wraig i'r tân tanllyd fel canlyniad ei anturiaethau ar faes y gad. Felly, pan gododd y coed a gladdwyd ar ei fedd i'r uchelfannau pan allent 'weld' dinas Troy, gwywodd y topiau fel arwydd o alar Protesilaus.

Y Poem Protesilaus gan Antiphilus o Byzantium

Daliodd bardd o'r enw Antiphilus o Byzantium, a wyddai am y llwyfen ar fedd Protesilaus yr holl ffenomen yn ei gerdd a geir yn y Flodeugerdd Palantin.

[: Thessalian Protesilaos, hir oes a ganant dy fawl

Am y meirw tyngedfennol yn Troi yn gyntaf;

Eich beddrod â llwyfenau deiliog trwchus gorchuddion nhw,

Y nymffau ar draws y dyfroedd rhag Ilion cas (Troy).

Coed llawn dicter; a pha bryd bynnag y gwelant y mur hwnnw,

O Troy, mae'r dail yn eu coron uchaf yn gwywo ac yn cwympo. y chwerwder gan hynny, rhai ohonynt o hyd

Cofio, gelyniaethus, yn y canghennau uchaf di-enaid.]

Gweld hefyd: Isfyd yn Yr Odyssey: Ymwelodd Odysseus â Pharth Hades

Cysegrfa Protesilaus yn Phylace

Ar ôl ei farwolaeth, cafodd Protesilaos barchedig yn ei ddinas ei hun, Phylace yn y fan lle treuliodd Laodamia ddyddiau yn ei alaru. Yn ôl y bardd Groegaidd Pindar, y Phylaciansgemau trefniadol er anrhydedd iddo.

Roedd y gysegrfa yn cynnwys cerflun o Protesilaus yn sefyll ar lwyfan wedi ei siapio fel blaen llong yn gwisgo helmed, arfwisg, a chiton byr.

Cysegrfa Protesilaus yn Scione a'i Myth

Roedd cysegrfa arall o Protesilaus wedi'i lleoli yn Scione ym Mhenrhyn Kassandra er bod ganddo naratif gwahanol o'r hyn a ddigwyddodd i Protesilaus yn Troy. Yn ôl y mythograffydd Groegaidd, Conon, ni fu farw Protesilaus yn Troy ond cipiodd Aethilla , chwaer y brenin Caerdroea, Priam.

Dilynodd ei ryfelwyr yr un peth gan ddal merched Trojan eraill. Tra'n dychwelyd i Phylace gyda'u caethion, gorchmynnodd Aethilla i'r merched Trojan losgi'r llongau pan oeddent yn gorffwys yn Pallene.

Lle ar hyd y glannau rhwng trefi Scione a Mende oedd Pallene. Gorfododd gweithgareddau Aethilla a'r merched Trojan i Protesilaus ffoi i Scione lle daeth o hyd i'r ddinas a'i sefydlu. Felly, parchodd cwlt Protesilaus yn Scione ef fel sylfaenydd eu dinas .

Dogfennau Hanesyddol yn Sôn am Gysegrfa Protesilaus

Testunau sydd wedi goroesi o'r 5ed Ganrif BCE crybwyll Bedd Protesilaus fel man lle claddodd y Groegiaid drysorau addunedol yn ystod y Rhyfel Greco-Persia. Darganfuwyd y trysorau addunedol hyn yn ddiweddarach gan Artayctes, cadfridog Persiaidd, a'u hysbeiliodd gyda chaniatâd Xerxes Fawr.

Pryddarganfu y Groegiaid fod Artayctes wedi dwyn eu trysorau addunedol, ymlidiasant ar ei ol, ei ladd, a dychwelyd y trysorau. Soniwyd unwaith eto am feddrod Protesilaus yn anturiaethau Alecsander Fawr .

Yn ôl y chwedl, stopiodd Alecsander wrth feddrod Protesilaus ar ei ffordd i ymladd yn erbyn y Persiaid a chynnig aberth. Yn ôl y chwedl, cynigiodd Alecsander yr aberth i osgoi'r hyn a ddigwyddodd i Protesilaus yn Troy . Unwaith iddo gyrraedd Asia, Alecsander oedd y cyntaf i gamu ar bridd Persia yn union fel Protesilaus. Fodd bynnag, yn wahanol i Protesilaus, goroesodd Alecsander a goresgyn llawer o Asia.

Ar wahân i'r dogfennau hanesyddol sydd wedi goroesi y soniwyd amdanynt uchod, mae darn arian mawr o'r enw tetradrachm o 480 BCE Scione yn cynnwys Protesilaus. Gellir dod o hyd i'r darn arian yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain .

Darluniau o Protesilaus

Mae'r awdur a'r hanesydd Rhufeinig, Pliny the Elder, yn sôn am gerflun o Protesilaus yn ei gwaith, Hanes Natur. Mae dau gopi nodedig arall o gerfluniau Protesilaus o tua’r 5ed Ganrif; mae un yn yr Amgueddfa Brydeinig a'r llall yn Amgueddfa Gelf Fetropolitan Efrog Newydd.

Mae'r cerflun yn yr Amgueddfa Gelf Metropolitan yn dangos Protesilaus yn sefyll yn y noethlymun yn gwisgo helmed ac yn pwyso ychydig i'r chwith. Codir ei fraich dde mewn ystum sy'n awgrymu ei fodyn barod i daro ergyd gyda darn o frethyn yn gorchuddio ochr chwith ei gorff.

Cymharu Protesilaus a Zephyrus

Mae rhai pobl yn cyferbynnu cymeriad Protesilaus â Zephyrus i ddarlunio tebygrwydd a gwahaniaethau . Ym mytholeg Groeg, Zephyr oedd duw'r gwynt tyneraf y cyfeirir ato hefyd fel màs aer trofannol cyfandirol. Roedd y Groegiaid yn credu ei fod yn byw mewn ogof yn Thrace a bod ganddo lawer o wragedd yn ôl sawl chwedl. Mewn un chwedl, herwgipiodd Zephyrus, a elwir hefyd yn Zephyr, y nymff Chloris a'i rhoi yng ngofal blodau a thyfiant newydd.

Yna rhoddodd Zephyrus a Chloris enedigaeth i Karpos y mae ei enw yn golygu “ ffrwyth “. Felly, defnyddir y stori i egluro sut mae planhigion yn ffrwytho yn y gwanwyn – mae Zephyr gwynt y gorllewin a Chloris yn dod at ei gilydd i gynhyrchu ffrwythau.

Er mai dim ond ei bleserau y meddyliwyd am Zephyr, roedd Protesilaus yn cael ei ystyried yn ddyn anhunanol dewr . Yn yr un modd, roedd y ddau ohonyn nhw'n uchelgeisiol ond roedd eu huchelgais wedi'i ysgogi gan gymhellion gwahanol; Roedd Protesilaus eisiau bod yn arwr tra bod Zephyr newydd garu ei hun.

Er nad yw'r ddau gymeriad yn cyfarfod yn yr Iliad nac mewn unrhyw fytholeg Roegaidd , mae'r ddau yn cael eu parchu yn eu rolau priodol. Mae Protesilaus yn aberthu ei hun er lles Groeg a Zephyr trwy ei briodasau niferus yn darparu bwyd, blodau, a gwyntoedd tyner i'r Groegiaid. Fodd bynnag, mae Zephyrus yn fwy hunanol o'i gymharu âProtesilaus oherwydd natur genfigennus y cyntaf a'i amharodrwydd i aberthu ei bleserau.

Gwersi o Fyth Protesilaus

Aberth er Lles Cymdeithas

O hanes Protesilaus, dysgwn y grefft o aberthu er lles cymdeithas . Er bod Protesilaus yn gwybod am y broffwydoliaeth, aeth ymlaen i gymryd y cam cyntaf fel y gall Gwlad Groeg orchfygu Troy. Gadawodd ar ei ôl ei deulu a'i wraig oedd yn ei garu yn annwyl i gychwyn ar y daith heb ddychwelyd. Roedd yn rhyfelwr nodweddiadol o Roeg a oedd yn ffafrio marwolaeth ar faes y gad yn hytrach na'r cywilydd a ddaeth gyda llwfrdra.

Perygl Obsesiwn

Trwy stori Laodamia, dysgwn y perygl o fod yn obsesiynol. Tyfodd cariad Ladamia at ei gŵr yn obsesiwn afiach a arweiniodd at ei marwolaeth yn y pen draw. Mae cariad yn emosiwn gwych na ddylid caniatáu iddo dyfu heb ei wirio. Hefyd, bydd dysgu rheoli ein nwydau ni waeth pa mor ymfoddhau ac amlyncu y maent, o gymorth mawr.

Cryfder A Dewrder yn Wyneb Ofn

Dangosodd yr arwr nerth a dewrder wrth wynebu gyda marwolaeth ar fin digwydd. Mae’n hawdd dychmygu beth aeth drwy ei feddwl wrth iddo frwydro â’r penderfyniad i gamu ar bridd Trojan. Gallai fod wedi caniatáu i ofn ei lechu yn union fel y gwnaeth yr arwyr Groegaidd eraill. Wedi iddo lanio ar lannau Troy, ni chododd braw ond ymladdodd yn ddewr a lladd pedwar.milwyr hyd nes iddo farw o'r diwedd yn nwylo'r rhyfelwr Trojan mwyaf, Hector.

Casgliad

Hyd yn hyn, rydym wedi darganfod chwedl Protesilaus Troy a sut y cafodd ei gorffori ynddo. Mytholeg Roegaidd fel un y bu ei haberth yn gymorth i orchfygu Troy.

Dyma crynodeb o'r hyn a ddarllenasom hyd yn hyn:

  • Mab oedd Protesilaus i Brenin Ioclus a'r Frenhines Diomedia o Phylace.
  • Yn ddiweddarach daeth yn Frenin Phylace ac arweiniodd alldaith o 40 o longau i helpu Menelaus i achub Helen o Troy.
  • Er i oracl broffwydo mai'r person cyntaf i Byddai camu ei droed ar bridd Caerdroea yn marw, aeth Protesilaus yn ei flaen i aberthu ei hun dros Wlad Groeg.
  • Lladdwyd ef gan Achilles a sefydlodd ei gysegrfannau yn Scione a Phylace.
  • O'r stori, dysgwn wobrau aberth a pherygl obsesiynau afiach.

Mae myth Protesilaus yn ddarluniad da o athroniaeth rhyfelwyr yr hen Roeg a osododd anrhydedd a gogoniant o flaen personoliaeth. ennill. Roeddent yn credu, trwy aberthu eu hunain ar faes y gad, y byddai eu hatgofion yn cael eu hanfarwoli yn union fel yr arwr Protesilaus.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.