Telemachus yn Yr Odyssey: Mab y Brenin Coll

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Chwaraeodd Telemachus yn The Odyssey ran fach ond hollbwysig yn Clasur Homer. Mae’r clasur Homeric yn chwarae mab ein harwr coll, Odysseus, ac yn credu’n gryf ym mharhad ei dad. Mae ei benderfyniad a'i ffyddlondeb i'w dad yn rhedeg yn ddigon dwfn i deithio ymhell ac agos i ddod o hyd i'w leoliad.

Gweld hefyd: Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Rufeinig & Barddoniaeth

Pwy Yw Telemachus yn yr Odyssey?

Y digwyddiadau a arweiniodd at digwyddodd ymadawiad Brenin Ithaca pan nad oedd Telemachus ond ychydig fisoedd oed, ac felly mae ei deyrngarwch i'w dad yn deillio o'i ymroddiad dwfn i'w fam a'i hanesion am yr arwr. Er mwyn ymchwilio ymhellach i fanylion Telemachus ac Odysseus, eu perthynas, a'u taith yn The Odyssey, rhaid mynd yn fyr dros glasur Groegaidd Homer.

Yr Odyssey

Mae'r Odyssey yn codi'n syth wedyn. Yr Iliad. Y mae y rhyfel drosodd, ac Odysseus a'i wŷr yn hwylio tua'u cartref, Ithaca. Ein harwr yn hel ei wŷr i fyny, gan eu rhanu yn longau, a hwylio tua'u taith hir ddisgwyliedig adref. Cyfyd eu problemau ar ol cyrhaedd ynys y Cicones, lle y cyrchant y dref, gan orfodi ei phobl i guddio.

Amlygir natur ystyfnig ei wŷr yn yr olygfa hon; yn lle dilyn gorchymyn eu brenin i adael, dyma nhw'n penderfynu torheulo i'r wlad noson arall. Mae'r Ciconiaid yn dychwelyd gydag atgyfnerthion ac yn adennill eu tref; maent yn lladd ychydig o Odysseus.dynion a'u gorfodi i'r moroedd.

Mae eu gweithredoedd tuag at y Cicones wedi fflagio'r duwiau a eu gwneud yn ymwybodol o weithredoedd ein harwr. Mae'r parti Ithacan yn cyrraedd Djerba nesaf, lle mae'r ffrwyth lotus yn temtio Odysseus a'i ddynion. Maen nhw’n dianc yn ddianaf ac yn mynd i ynys y Cyclops lle mae Odysseus yn casglu gwarth Poseidon. Mae cynddaredd duw’r môr yn cael ei amlygu pan aiff allan o’i ffordd i ymestyn a rhwystro taith Odysseus adref. Maent yn mynd i wlad Aeolus nesaf lle mae Odysseus yn cael bag o wynt yn anrheg. Bu bron i'r arwr Groegaidd gyrraedd Ithaca pan agorodd un o'i ddynion y bag a roddodd Aeolus i Odysseus, gan ei gamgymryd am aur. Mae'r gwyntoedd yn dod â nhw'n ôl i Aeolus, sy'n eu hanfon i ffwrdd.

Cyrhaeddant wlad y Laistrygoniaid nesaf, lle mae 11 o longau Odysseus yn cael eu dinistrio. Cawsant eu hela fel anifeiliaid a'u lladd. Yr ynys nesaf y maent yn ei fforio yw Circe, y dduwies sy'n troi gwŷr Odysseus yn foch. Mae brenin Ithacan yn achub ei ddynion gyda chymorth Hermes ac yn y pen draw yn dod yn gariad i Circe. Mae'r dynion yn byw mewn moethusrwydd am flwyddyn cyn iddynt hwylio eto.

Odysseus, wedi'i gynghori gan Circe, yn teithio i'r isfyd i deithio adref yn ddiogel. Daw ar draws eneidiau niferus ond y mae'n ceisio Tyresias, sy'n ei gynghori i deithio i ynys Helios. Gwaherddir iddynt gyffwrdd â'r gwartheg aur.

Y mae Odysseus a'i wŷr yn teithio i'rynys duw haul. Mae'r dynion yn llwgu a lladd gwartheg Helios tra bod eu brenin yn chwilio am deml. Mewn dicter, mae Helios yn mynnu bod Zeus yn cosbi'r meidrolion a gyffyrddodd â'i anifeiliaid gwerthfawr. Mae Zeus yn anfon taranfollt i'w llong cyn gynted ag y maent yn hwylio, gan foddi'r Groegiaid. Mae Odysseus, yr unig oroeswr, yn nofio i wlad Calypso, lle caiff ei garcharu am flynyddoedd. O'r diwedd mae Odysseus yn dychwelyd adref gyda chymorth Phaeciaid ac Athena.

Dychwelyd Odysseus

Tra bod hyn oll yn digwydd i Odysseus, mae ei wraig a'i fab yn wynebu brwydr eu hunain; cyfarchion Penelope. Mae Penelope a Telemachus yn dal eu gafael yn y gobaith y bydd eu hanwyliaid yn dychwelyd, ond yn araf bach maen nhw'n colli gobaith gyda phob blwyddyn sy'n mynd heibio. Gan fod gorsedd Ithaca wedi ei gadael yn wag ers peth amser, mae Penelope yn penderfynu ddiddanu amryw geiswyr yn y gobaith o oedi cyn dychwelyd i'w mamwlad, lle mae ei thad yn bwriadu ei phriodi. unwaith eto.

Y mae'r ceiswyr yn bwyta eu bwyd ac yn yfed eu gwin, heb ystyried na pharch tuag at dŷ Odysseus. Mae perthynas Telemachus a’r cyfreithwyr yn sur, gyda mab Odysseus yn casáu eu presenoldeb yn ei gartref. Gwelir eu perthynas annifyr ymhellach fel cynllun y cwnstabliaid i guddio a lladd y tywysog Ithacan.

Unwaith y bydd Telemachus ac Odysseus yn cyfarfod, maent yn llunio cynllun i ladd yr holl gerwyr sy’n cystadlu am law Penelope.mewn priodas. Maent yn cuddio eu hunain fel y brenin ac yn ymweld â'r palas. Mae tad Telemachus yn cwrdd â Penelope fel cardotyn ac yn gogleisio chwilfrydedd y Frenhines. Mae hi'n cyhoeddi cystadleuaeth bwa, gan briodi'r enillydd yn syth bin.

Yn dal wedi gwisgo fel cardotyn, Odysseus yn ennill y gystadleuaeth ac yn pwyntio ei fwa tuag at y siwtwyr ar unwaith. Yna mae Odysseus a Telemachus yn mynd ymlaen i lofruddio'r rhai sy'n ymbil a chuddio eu cyflafan fel priodas. Yn y pen draw, mae teuluoedd y cystadleuwyr yn dod i wybod am farwolaethau eu hanwyliaid ac yn ceisio dial. Mae Athena fel gwarcheidwad teulu Odysseus yn atal hyn, a gall Odysseus adennill ei deulu a'i orsedd, gan ddod â'r clasur Groegaidd i ben.

Telemachus yn Yr Odyssey

Dangosir mai Telemachus yn Yr Odyssey yw dewr a chryf ei ewyllys. Portreadir ef i fod â chalon dda, yn gofalu am ei fam a'i wlad. Felly pan fydd cyfeillion ei fam yn dechrau amharchu Penelope a’u tir, mae’n wynebu rhwystr mawr. Y mae'r gwŷr yn yfed ac yn eu bwyta allan o'r palas, yn gwastraffu adnoddau gwerthfawr i bobl Ithaca. Er gwaethaf dewrder a dawn gynhenid ​​Telemachus, nid oes ganddo'r hyder na'r gallu i'w gwrthwynebu'n llwyr.

Mae hunan-amheuaeth Telemachus, ansicrwydd, a diffyg profiad yn cael eu pwysleisio wrth i elynion arwyddocaol ei fam ei ddiystyru. Yr oedd wedi defnyddio ei allu i gynnal cyfarfod o'r blaenoriaid Ithacan, gan greu argraff arnyntei weithredoedd, ond wrth iddo wynebu ei wrthwynebiad, ni chymerwyd y tywysog ifanc o ddifrif. Mae'r math hwn o ddigwyddiad yn paratoi'r ffordd ar gyfer aeddfedu yn ei daith i ddod o hyd i'w dad, Odysseus.

Rôl Telemachus yn Yr Odyssey

Mae mab Odysseus yn portreadu eich stori glasurol “dod i oed”. Ar fin dyndod, mae tywysog ifanc Ithaca yn mynd trwy wahanol rwystrau sy'n gwneud iddo gwestiynu pwy y mae, ei allu, a'i ansicrwydd mewn bywyd. Mae perygl ei berthynas â siwtwyr ei fam yn fygythiad sylweddol i'w les gan fod yn well gan y ceiswyr ei fod yn farw nag yn fyw.

Gwelir ei ymroddiad i'w fam wrth iddo honni ei nerth trwy alw cynnulliad o arweinwyr Ithaca. Y mae yn llefaru yn benderfynol a pharchus, gan greu argraff ar rai o'r henuriaid Ithacan. Eto i gyd, er mawr siom iddynt, nid yw diffyg parch y ceiswyr at Telemachus a'i fam yn eu harwain i unman. Mae Athena yn synhwyro perygl yr hyn y mae wedi ei wneud ac yn cuddio ei hun fel mentor, gan dywys y tywysog ifanc i ffwrdd o Ithaca ar daith i ddod o hyd i Odysseus.

Athena yn arwain Telemachus at ffrindiau Odysseus, Nestor a Menelaus; wrth wneud hynny, mae’r dduwies wedi ehangu gorwelion y llanc, gan roi’r cyfle iddo archwilio y byd tu allan a chysylltu ei hun â ffigurau gwleidyddol pwysig yn y ddrama. Oherwydd hyn, mae Telemachus yn tyfu i fod yn ddyn coeth, gan ddysgu sut i ymddwynymhlith yr elites Groegaidd. Mae Nestor yn dysgu Telemachus sut i ennill parch, teyrngarwch, a defosiwn ymhlith ei bobl, tra mae Menelaus yn atgyfnerthu ei gredoau am leoliad ei dad.

Ond nid yn y fan honno y daw swyddogaeth y tywysog ifanc i ben. Mae ei fodolaeth yn symbol o ffydd. O'r cychwyn cyntaf, gwelwn gred gref Telemachus yn ei dad. Cred yng nghynhaliaeth y duwiau i'w arwain ar ei daith at ei dad, achubwch a chadwch ef yn fyw wrth i'r gwrthwynebwyr gynllwynio ei dranc, ac yn olaf, ffydd fod ei dad yn dal yn fyw.

Wrth i Telemachus ac Odysseus gyfarfod, gwelwn y cynllwyn: cwymp y cwnstabliaid. Ei rôl yma yn ddim ond angenrheidiol; y mae y tad y mae efe ond wedi ei adnabod mewn chwedlau wedi dyfod o'i flaen o'r diwedd, a'r peth cyntaf y maent yn meddwl am ? Cynllwynio cyflafan yn erbyn llond llaw o bobl ydyw. Mae e yn sefyll gyda'i dad yn erbyn y llu o ddynion ac, law yn llaw yn lladd nhw i gyd.

Casgliad:

Nawr ein bod ni wedi siarad am The Odyssey, Telemachus , ei rôl, a'r hyn yr oedd yn ei symboleiddio yn clasur Groeg Homer, gadewch inni fynd dros bwyntiau hollbwysig yr erthygl hon.

  • Telemachus yw mab Odysseus
  • Gadawodd Odysseus i ymuno â rhyfel Caerdroea pan nad oedd Telemachus ond ychydig wythnosau oed.
  • Yn absenoldeb Odysseus, mae Penelope yn casglu nifer o gyfeillion nad ydynt yn ei pharchu hi, na'i thŷ na'i mab.
  • >Defnyddia Telemachus ei allu i alw yr hollhenuriaid Ithaca i drafod mater gwŷr eu Brenhines.
  • Yn amharchus ym mhob talaith, nid yw'r cyfreithwyr yn gwrando ar Telemachus, ac nid yw eu hymddiddan yn dwyn ffrwyth.
  • Athena, yn synhwyro perygl yn bragu, arwain Telemachus ar daith i leoli Odysseus.
  • Mae Telemachus, ar ei daith, yn trawsnewid yn ddyn wrth iddo ddysgu sut i weithredu ymhlith ffigurau gwleidyddol Gwlad Groeg.
  • Mae Telemachus yn cynrychioli ffydd fel ei gred yn y duwiau, a'i dad yn ei arwain ymhell.
  • Telemachus yw un o'r hanesion cyntaf erioed i ddod i oed mewn llenyddiaeth ganonaidd.
  • Defosiwn Telemachus i'w fam, ei dad, a'i wlad yw yn addas i Frenin, ac yn hynny o beth, mae Athena yn hogi ei botensial cynhenid, gan ddwyn allan y brenin yr oedd i fod i fod a'i baratoi ar gyfer y dyfodol.

I gloi, mae Telemachus yn The Odyssey yn cynrychioli cwlwm teuluol a chyfrifoldebau brenhinol; mae'n mynd ymhell a thu hwnt i'w dad, ei fam, a'i wlad. Mae'n teithio'r moroedd i leoli Odysseus er gwaethaf y diffyg tystiolaeth o'i oroesiad ond nid yw'n cael ei siomi gan newyddion negyddol. Mae hefyd yn cynrychioli ffydd mewn crefydd a theulu.

Gweld hefyd: Pliny the Younger – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Cred yn gryf yn y duwiau, Athena yn bennaf, i i amddiffyn ar ei daith a'i arwain i'r llwybr iawn. Oherwydd hyn, tyfodd i'w gymeriad, gan gadarnhau ei alluoedd presennol fel y dysgodd gan Menelaus a Nestor.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.