Pam Mae Medea yn Lladd Ei Meibion ​​Cyn Ffoi i Athen i Briodi Aegeus?

John Campbell 17-07-2023
John Campbell

Medea yn penderfynu lladd ei meibion ​​ ar ôl i Jason, ei chyn-ŵr, ei gadael i briodi tywysoges Corinth. Fodd bynnag, nid dyna'r unig reswm pam y llofruddiodd y ddewines ei meibion ​​biolegol.

Felly, pam mae Medea yn lladd ei meibion?

Darllenwch ymlaen i darganfod y gwirionedd dinistriol y tu ôl i weithredoedd erchyll a llofruddiog Medea.

Pam Mae Medea yn Lladd Ei Meibion?

Medea wedi lladd ei meibion ​​am nifer o resymau sy'n cael eu harchwilio yn y paragraffau isod:

I Cosbi Ei Chyn-ŵr Jason

Medea yn llofruddio ei meibion ​​pan ddysgu amdani brad gwr wedi iddo briodi Glauce, tywysoges Corinth. Mae'r rhan fwyaf o selogion llenyddiaeth yn ei dosbarthu fel mam lofruddiedig am yr hyn a wnaeth i'w meibion ​​ond mewn gwirionedd, nid oedd ganddi fawr o ddewis. y gorau ohoni. Fodd bynnag, bu'n rhaid i Medea gael trafferth gyda'r syniad o ladd ei meibion ​​am amser hir cyn penderfynu mai dyna oedd orau iddi hi a'r plant.

Gweld hefyd: Ar bwy mae Zeus yn Ofni? Stori Zeus a Nyx

Rheswm arall y mae hi'n lladd ei meibion ​​yw i wneud Jason yn ddi-blant ac heb etifedd i'w eiddo. Yn niwylliant Groeg, y mae plant gwrywaidd yn feddiant ac yn eiddo gwerthfawr i'r tad.

Felly, trwy ladd ei blant, y mae Medea yn ysbeilio Jason o'i falchder a'i eiddo a'i adael heb neb i cario ar ei enw. Mae hi'n cosbi Jason trwy dynnu rhywbeth pwysig iawn iddotrysor a ddaw â llawenydd iddo yn ei henaint.

Doedd hi ddim yn ymddiried yn Llys-rieni ac yn Ofni Dial

Mae'n bosibl bod Medea hefyd wedi bod yn wyliadwrus o'r ffordd y bydd eu plant yn cael eu trin gan eu plant. llysfam. Yn niwylliant yr hen Roeg, yn enwedig yn ystod cyfnod Medea, roedd diffyg ymddiriedaeth cyffredinol am lysfamau .

Ar wahân i drin plant o briodasau eraill â dirmyg, bydd llysfamau am sicrhau etifeddiaeth eu plant biolegol. Gwnaethpwyd hyn trwy sicrhau bod ei holl lysblant yn cael eu lladd fel y byddai ei phlant biolegol yn etifeddu eiddo ei gŵr.

Felly, efallai na fydd Medea yn ymddiried yn Glauce i ofalu'n dda am ei meibion, felly hi yn eu lladd i wneud yn siwr nad ydyn nhw'n dioddef gan ddynes arall. Yn ogystal, efallai y byddai Medea hefyd wedi teimlo, os bydd yn ailbriodi, na fydd lles ei phlant yn well eu byd gan fod gan lysdadau yr un enw â llysfamau yn ei chyfnod.

Rheswm arall hefyd yw bod Medea newydd ladd y Brenin o Gorinth a'i merch, ac yr oedd yn ofni dialedd oddi wrth y Corinthiaid . Felly, nid yw am i'w phlant ddioddef marwolaethau barbaraidd gan bobl Corinth pan ddônt yn ôl am eu pwys o gnawd.

I Wneud Ei Meibion ​​yn Anfarwol

Yn ôl fersiwn y bardd Eumelus, nid yw Medea yn bwriadu lladd ei meibion ​​​​ond yn gwneud hynny ar ddamwain. Yn llawn galar, Medeayn penderfynu gwneud ei meibion ​​yn anfarwol trwy eu claddu yn ddwfn yn nheml Hera.

Dysga bardd arall, Creophylus, fod Medea yn ddieuog o farwolaeth ei meibion, yn hytrach y Corinthiaid a laddodd ei phlant.

Cwestiynau Cyffredin

Sut Mae Medea yn Lladd Ei Meibion ​​yn y Ddrama?

Yn y ddrama, mae'n amlwg bod Medea wedi llofruddio ei phlant gyda chyllell ar ôl iddi ruthro oddi ar y llwyfan gyda hi . Mae’r Corws yn erlid ar ei hôl, yn benderfynol o atal mam rhag llofruddio ei hepil ei hun ond fe stopion nhw yn eu traciau pan glywsant sgrechiadau’r plant. Daw Jason i wynebu Medea am ladd Creon a Creusa dim ond i gyfarfod â marwolaeth ei blant a gyflawnwyd gan eu mam.

Pwy a Addawodd loches i Medea?

Aegeus, Brenin Athen , wedi addo lloches i Medea ar ôl iddi ei helpu i adfer ei ffrwythlondeb trwy roi rhai perlysiau hudol iddo. Tyngodd Aegeus lw gerbron y duwiau yn arwydd o'i addewid.

Medea yn Lladd Ei Meibion ​​Dyfyniad?

Byddaf yn lladd y plant a anwyd gennyf “, meddai Medea ar ôl iddi feichiogi'r syniad o lofruddio ei phlant i ddial brad ei gŵr.

Sut y cyfarfu Medea a Jason a Syrthiodd mewn Cariad?

Cyfarfu Medea â Jason pan gyfarfu ef a'i Argonauts (grŵp o filwyr yn deyrngar iddo) wedi cyrraedd y ddinas Colchis i gael y cnu aur . Yr oedd y cnu ym meddiant y brenino Colchis, Aeetes, yr hwn a osododd dair gorchwyl i Jason eu cyflawni cyn rhyddhau y cnu.

Y gorchwyl cyntaf oedd ieuo ac aredig cae gyda'r ychen anadl tân y cyfeirir ato hefyd fel y Teirw Colchis. Yn yr ail orchwyl, bu'n rhaid i Jason hau dannedd draig yn y cae yr oedd newydd ei aredig gyda'r teirw.

Yna bu'n rhaid iddo ymladd yn erbyn y rhyfelwyr, a elwid hefyd yn Spartoi, a oedd yn egino o ddannedd y ddraig a blannodd. yn y cae aredig. Wedi hynny bu'n rhaid i Jason frwydro yn erbyn y ddraig ddi-gwsg cyn adennill y cnu aur.

Roedd y tasgau hyn yn amhosib a syrthiodd Jason i gyflwr o iselder gan wybod yn iawn fod y tebygrwydd iddo farw o'r blaen. roedd cwblhau'r tasgau yn uchel. Cafodd Medea, a oedd yn ferch i'r Brenin Aetees, ei argyhoeddi gan y duw Eros i helpu'r anhapus Jason .

Sut Cytunodd Jason i Briodi Medea?

Medea 2>cytuno i helpu Jason i gwblhau pob un o’r tair tasg os mai dim ond Jason fyddai’n ei phriodi. Cytunodd Jason a helpodd Medea ef i orchfygu teirw Colchis trwy roi eli iddo a oedd yn insiwleiddio Jason rhag tân y teirw.

Unwaith i'r teirw orffen aredig y cae, hauodd Jason ddannedd draig yn y maes a allan daeth rhyfelwyr y bu'n rhaid iddo eu trechu. Cynghorodd Medea ef i daflu craig i ganol y milwyr a fyddai'n drysu iddynt.

Taflodd Jason y graig a tharo rhai milwyr; heb wybod pwy dafloddy maen a beio eu gilydd, dechreuodd y rhyfelwyr ymladd yn eu plith eu hunain. Yn y diwedd, lladdasant ei gilydd heb i Jason orfod codi bys.

I gwblhau ei dasg olaf, rhoddodd Medea diod gysgu i Jason a'i chwistrellodd ar y ddraig di-gwsg a'i rhoi i gysgu. Felly, cwblhaodd Jason bob un o'r tair tasg, a chafodd afael ar y cnu aur.

Yna ffodd Jason a Medea â Colchis a'i erlid gan ei thad Aeetes. Er mwyn atal ymlid ei thad, lladdodd Medea ei brawd Aspsyrtu a chladdu rhannau o'i gorff mewn mannau gwahanol. Gorfododd hyn Aeetes i aros a chwilio am gorff gwasgaredig ei fab i’w gladdu gan roi digon o amser i Jason a Medea ddianc. Yna gwnaeth y ddau gariad eu ffordd i Ioclus yn Thessaly, cartref Jason.

Sut Daeth Stori Medea i Ben?

Mae sawl diweddglo i stori Medea. Mewn un fersiwn, cyflawnodd Medea filladdiad ar ddamwain a chladdu'r plant yn nheml Hera i'w gwneud yn anfarwol. Yn y fersiwn boblogaidd gan Euripides, llofruddiodd Medea Glauce trwy roi coronet aur gwenwynig a ffrog iddi. Daeth y rhodd hon â bywyd Glauce a'i thad Creon i ben, ac wedi hynny lladdodd ei phlant a ffoi mewn cerbyd aur i Athen .

Dychwelodd yn ddiweddarach i Colchis a darganfod fod ei hewythr, Perses, wedi dymchwelyd ei thad y Brenin Aeetes. Yna helpodd Medea ei thad i adennill yr orsedd trwy ladd ytrawsfeddiannwr. Yn ôl fersiwn yr hanesydd Herodotus, dihangodd Medea a'i mab, Medus, Colchis i wlad yr Aryans . Yno ailenwyd Medes gan yr Ariiaid.

A yw Medea yn Ei Lladd Ei Hun?

Er bod Medea yn llwyddo i lofruddio ei meibion, nid yw hi yn lladd ei hun . Mae hi'n ffoi i Athen lle mae'n priodi ag Aegeus, Brenin Athen. Mae eu hundeb yn cynhyrchu mab o'r enw Medus, gan gymryd lle'r meibion ​​​​a gollodd. Fodd bynnag, byrhoedlog fu ei llawenydd pan ymddengys ei llysfab ac etifedd cyfiawn yr orsedd, Theseus.

Gweld hefyd: Nodweddion Cymeriad Clodwiw Oedipus: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Ceisia Medea sicrhau'r orsedd i'w mab Medus trwy wenwyno Theseus fel y gwnaeth i eraill. Y tro hwn bu'n aflwyddiannus wrth i Aegeus guro'r ddiod wenwynig o ddwylo Theseus a'i gofleidio.

Pwy Mae Medea yn Lladd?

Medea wedi llofruddio ei brawd, Creon, Creusa, ei meibion, a Pers .

Pam Mae Medea yn Lladd Ei Meibion?

I cosbi Jason am fradychu ei chariad trwy briodi Creusa merch Creon, brenin Corinthaidd.

Sut Mae Medea yn Cosbi Jason?

Trwy ladd ei blant a'i ladrata o barhad ei waed.

Casgliad

<0Mae stori Medea yn un ddiddorol iawn sy'n darlunio poen cariad a mam gwatwarus.

Dyma crynodeb o'r hyn rydyn ni wedi'i ddarganfod hyd yn hyn:

  • Er i Medea droseddu yn filleiddiad i gosbi Jason am ei gefnu, hi a wnaeth hefyd.i amddiffyn ei phlant rhag cael eu cam-drin gan eu llys-rieni.
  • Gwnaeth hi hefyd i'w gwneud yn anfarwol ac i'w hamddiffyn rhag y dorf blin o'r Corinthiaid a fyddai wedi eu lladd yn greulon.
  • Dechreuodd y cyfan pan addawodd Jason briodi Medea pe bai hi'n ei helpu i adalw'r cnu aur y cytunodd Medea iddo.
  • Fodd bynnag, ar ôl rhai blynyddoedd, cefnodd Jason ar Medea a phriodi Creusa merch Creon a gynhyrfu Medea.
  • Ceisiodd Medea, felly, ddialedd trwy lofruddio Creon a Creusa a laddodd y diweddarach ei phlant i’w gwneud yn anfarwol.

Er i Medea lofruddio llawer o bobl yn ystod y ddrama, mae’n ymddangos ni laddwyd hi ond dianc i wlad yr Aryans lle y gallasai farw yn henaint.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.