Lycomedes: Brenin Scyros a Guddiodd Achilles Ymhlith Ei Blant

John Campbell 24-10-2023
John Campbell

Lycomedes oedd rheolwr y Dolopiaid ar ynys Scyros yn ystod Rhyfel Caerdroea 10 mlynedd. Ei gyfraniad mwyaf arwyddocaol i achos y Groegiaid oedd cadw Achilles yn ddiogel trwy ei guddio ymhlith ei ferched.

Fodd bynnag, daeth y cyfan yn ôl pan ddarganfu fod un o'i ferched yn feichiog i Achilles a'i fod wedi cael ei dwyllo. ar hyd. Bydd yr erthygl hon yn trafod pam gadwodd Lycomedes Achilles yn ddiogel , beth ddigwyddodd i'w ferch feichiog a chymeriadau Groegaidd eraill yn dwyn yr un enw.

Myth Lycomedes yn yr Iliad

Pan broffwydodd Calchas y gweledydd y byddai Achilles yn marw yn Rhyfel Caerdroea , aeth ei fam Thetis ag ef i ynys Scyros a'i guddio yno. Gwnaeth hynny trwy ddarbwyllo brenin Scyros, Lycomedes, i guddio Achilles fel un o'i ferched.

Gorfododd Lycomedes a gwisgo Achilles mewn dillad merched wrth ei ddysgu sut i fabwysiadu ystumiau benywaidd. . Yna rhoddwyd yr enw Pyrrha ar Achilles, sef yr un gwallt coch.

Wrth i amser fynd heibio, daeth Achilles yn agos at un o ferched Lycomedes, Deidamia , a daeth y ddwy bron yn anwahanadwy. Yn y diwedd, syrthiodd Achilles mewn cariad â Deidamia a'i thrwytho a esgor ar fab o'r enw Pyrrhus o'r enw “ Neoptolemus .”

Fodd bynnag, mae fersiynau eraill o'r stori yn dweud bod Deidamia wedi rhoi genedigaeth i ddau. bechgyn Neoptolemus ac Oneiros . Aroedd proffwydoliaeth yn honni mai dim ond pan oedd Achilles yn eu rhengoedd y gallai'r Groegiaid ennill y rhyfel, felly dechreuon nhw chwilio amdano.

Gweld hefyd: Caerus: Personoli Cyfleoedd

Dechreuodd Word wneud rowndiau bod Achilles yn cuddio ar Ynys Scyros yn llys Lycomedes. Aeth Odysseus a Diomedes i Scyros i chwilio am Achilles ond dywedwyd wrthynt nad oedd ar yr ynys. Fodd bynnag, roedd Odysseus yn gwybod am gyfrinach y Lycomedes felly dyfeisiodd gynllun i dynnu Achilles allan o'i guddwisg a gweithiodd.

Triciau Odysseus Lycomedes ac Achilles

Odysseus rhoddodd anrhegion i'r merched Lycomedes a oedd yn cynnwys offerynnau cerdd, gemwaith ac arfau. Yn dilyn yr olaf, ffarweliodd â Lycomedes a'i ferched ac esgus gadael ei balas. Unwaith yr oeddent y tu allan i'r palas, roedd milwyr Odysseus yn gwneud sŵn fel pe bai palas Lycomedes dan ymosodiad. Er mwyn gwneud yr ymosodiad ffug yn fwy credadwy, chwythwyd yr utgorn Odysseus.

Unwaith y clywodd Achilles am ymosodiad ffug y gelyn, cipiodd rai o'r arfau a ddaeth ag Odysseus a'u rhoi ar waith a thrwy hynny gan ddatgelu ei hunaniaeth . Aeth Odysseus gydag ef i ymladd yn erbyn y Trojans tra oedd Lycomedes a'i ferched yn edrych ymlaen.

Pawb heblaw Deidemia, cariad Achilles, a dorrodd i lawr mewn dagrau gan ei bod hithau hefyd yn gwybod na fyddai cariad ei bywyd yn dychwelyd i hi. Pan fu farw Achilles yn y rhyfel, dewiswyd Neoptolemus, ŵyr Lycomedes i fynd i gymryd lle ei dad .

Fersiwn Rufeinig o Chwedlau Lycomedes

Yn ôl y Rhufeiniaid, hysbysodd Thetis Achilles o'i chynllun i'w guddio yng nghartref Lycomedes. Fodd bynnag, roedd yn anghyfforddus â'r syniad a pharhaodd yn gyndyn nes iddo weld prydferthwch merch Lycomedes, Deidamia. cytuno ar gynlluniau ei mam i'w guddio ymhlith merched y Brenin Lycomedes. Yna gwisgodd Thetis ef i fyny fel morwyn ac argyhoeddodd Lycomedes mai Achilles oedd ei merch mewn gwirionedd a gafodd ei magu fel Amazonian.

Felly, ni wyddai Lycomedes fod Achilles yn wryw a'i fod yn cuddio. o'r Groegiaid. Hysbysodd Thetis Lycomedes i hyfforddi Achilles i ymddwyn, siarad a cherdded fel gwraig ac i baratoi ' ei ' ar gyfer priodas.

Syrthiodd merched Lycomedes hefyd am y celwydd hwn a derbyn Achilles i'w phriodas. cwmni. Tyfodd Achilles a Deidamia yn agos a threulio mwy o amser gyda'i gilydd. Cyn bo hir, datblygodd Achilles ddiddordeb rhywiol yn Deidamia a yn ei chael hi'n anodd rheoli ei chwantau .

Yn olaf, mewn gwledd o Dionysus yn unig ar gyfer merched, roedd Achilles, yn dal i gael ei guddio fel dynes, treisio Deidamia a datgelu ei gyfrinach . Deallodd Deidamia Achilles ac addawodd iddo fod ei gyfrinach yn ddiogel gyda hi.

Tyngodd Deidamia hefyd i gadw'r beichiogrwydd terfynol yn gyfrinach. Felly, pan Odysseustwyllodd Achilles i ddatgelu ei hun, sylweddolodd Lycomedes ei fod wedi cael ei dwyllo .

Lycomedes a Theseus

Er bod y ddau ddyn yn agos, mae rhai pobl yn meddwl tybed pam y gwnaeth Lycomedes lladd Theseus?

Wel, yn ôl yr hanesydd Groegaidd Plutarch, roedd Lycomedes yn ofni y byddai Theseus yn dod yn fwy pwerus ac yn y pen draw yn ei ddymchwel . Roedd Theseus wedi mynd i geisio lloches ym mhalas Scyros ar ôl i Menestheus feddiannu ei orsedd yn Athen. Fodd bynnag, o ystyried y ffordd yr oedd pobl Scyros yn croesawu ac yn trin Menestheus, roedd Lycomedes yn meddwl y byddai Theseus yn meddiannu ei orsedd felly fe'i taflodd dros glogwyn i'w farwolaeth.

Cymeriadau Eraill a Enwir Lycomedes ym Mytholeg Roeg

Lycomedes Thebes ac Eraill

Lycomedes Thebes oedd fab Creon, Brenin Thebes , a naill ai ei wraig Eurydice neu Henioche. Yn ôl yr Iliad, ymunodd Lycomedes â lluoedd Argos i ymladd yn erbyn y Trojans yn Rhyfel Caerdroea. Soniwyd amdano fel cadlywydd gwarchod gyda'r nos ar waelod y mur Groegaidd yn Llyfr IX yr Iliad. Galwyd Lycomedes i frwydro pan bwysodd Hector, arwr Caerdroea, yn erbyn y wal Roegaidd gyda'i fyddin.

Brwydrodd yn ddewr i atal Hector a'i filwyr Trojan rhag cyrchoedd i diriogaeth Groeg ond yn aflwyddiannus . Yn ystod yr ymosodiad, lladdwyd ei ffrind, Liocritus, a oedd yn ei gythruddo. Yna dialodd farwolaeth eiGanrif.

Casgliad

Hyd yma, rydym wedi astudio myth Lycomedes yn y fersiynau Groeg a Rhufeinig a nodau eraill sy'n dwyn yr un enw.

Dyma crynodeb o bopeth rydyn ni wedi'i ddarganfod:

  • Roedd Lycomedes yn frenin ar Ynys Scyros a chanddo ferched hardd.
  • Thetis a ddysgodd y byddai ei mab, Achilles, yn marw yn Rhyfel Caerdroea, penderfynodd ei guddio ym mhalas Lycomedes.
  • Syrthiodd Achilles mewn cariad ag un o ferched Lycomedes, Deidamia, a'i thrwytho.
  • Yn ddiweddarach, darganfu Odysseus Achilles yn cuddio yn llys Lycomedes a'i dwyllo i ddatgelu ei wir hunaniaeth.
  • Yna gadawodd Achilles lys Lycomedes gydag Odysseus i ymladd yn rhyfel Caerdroea a dorrodd galon Deidamia.<15

Er bod fersiynau amrywiol o'r stori, mae'r plot a gwmpesir yn yr erthygl hon yn gweithredu fel y asgwrn cefn sy'n rhedeg trwyddynt i gyd gan gynnwys addasiad 2011 o'r myth Groeg.

ffrind drwy yrru ei waywffon i ymysgaroedd y rhyfelwr Trojan, Apisaon.

Yn ddiweddarach yn ystod yr ymladd, cafodd Lycomedes anafiadau i'r arddwrn a'r ffêr yn nwylo'r Trojan, Agenor. Roedd Lycomedes o Thebes yn rhan o'r entourage a roddodd anrhegion i Achilles oddi wrth Agamemnon i helpu i ddileu'r anghydfod rhyngddynt.

Y Brenin Lycomedes Nodweddion Cymeriad yng Nghân Achilles

Cân Achilles, cyhoeddwyd yn 2011, yw addasiad modern o'r fersiwn Rufeinig o'r myth . Cafodd cân Lycomedes o Achilles ei thwyllo i gadw'r Achilles cudd fel ei ferch nes iddo gael ei ddarganfod gan Odysseus a'i gymryd i ymladd Rhyfel Caerdroea. Roedd Lycomedes yn hen frenin a oedd yn aml yn sâl ac felly'n aneffeithiol wrth redeg y deyrnas. Gan hynny, gadawyd Deidamia i redeg Teyrnas Scyros gan ei gwneud yn ddiamddiffyn.

Gweld hefyd: Electra – Chwarae Euripides: Crynodeb & Dadansoddi

Oherwydd ei wendid a'i oedran, Lycomedes oedd wrth fympwy Thetis. Fodd bynnag, roedd yn ddyn caredig a gymerodd lawer o ferched ifanc i'w ddalfa i'w hamddiffyn.

Sut i Ynganu Lycomedes

Mae ynganiad Lycomedes fel a ganlyn:

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.