Catharsis yn Antigone: Sut mae Emosiynau'n Mowldio Llenyddiaeth

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae’n ymddangos bod Catharsis yn Antigone yn absennol i’r llygad heb ei hyfforddi, ond fel y dywed Aristotle, “Catharsis yw ffurf esthetig trasiedi,” ac nid oes dim yn fwy trasig nag un Antigone. taith. Mae'r marwolaethau amrywiol rydyn ni wedi'u gweld yn ei rhagflaenydd a'r troeon trwstan wedi ein gadael ni i gyd yn chwilfrydig am y trydydd rhandaliad o'r clasur Sophoclean.

Catharsis in Greek Trasiedi

<0 Mae>Catharsis, a elwir hefyd yn puro neu garthu emosiwn,yn ansoddair a ddefnyddir gan Aristotle i ddisgrifio sut mae trasiedïau yn ennyn emosiwn dwys o fewn y gwylwyr. Wedi’i sefydlu gan y Groegiaid, gwneir trasiedïau i gyffroi teimladau, gan ennyn braw neu dosturi, gan adael y gynulleidfa â dim byd ond rhyddhadunwaith y bydd dwyster gwaith y dramodydd wedi’i orffen.

Ei ddiben? I lanhau eich enaid er mwyn gwneud lle i hunan-wireddu. Ond sut mae hyn yn effeithio ar chwedl Sophocles? Yn ei glasur, Antigone, mae stori ein harwres yn frith o drasiedi, ond rhaid mynd dros y ddrama i ddeall a deall hyn ymhellach.

Mae dramâu Groeg hynafol eraill gyda catharsis yn cynnwys Oedipus Rex, y rhaglith i Antigone, a chlasur Shakespeare, Romeo and Juliet.

Antigone

O ddechrau'r ddrama, mae stori Sophocles yn frith o farwolaeth. Cychwynna'r stori gyda marwolaeth brodyr iau Antigone, a oedd wedi ymladd dros yr orsedd ac wedi achosi rhyfel adod i ben yn anochel gyda thranc y dynion ifanc. Gwrthododd y Brenin Creon, a feddiannodd yr orsedd, gladdedigaeth un o frodyr Antigone, Polyneices.

Cafodd ei alw'n fradwr am ryfela yn y cartref y gyrrwyd ef mor chwerw i ffwrdd ohono. . Mae Antigone, crediniwr selog yn y gyfraith Ddwyfol, yn anghytuno â hyn. Mae’n dod â’i rhwystredigaeth allan i’w chwaer, Ismene, sy’n gwrthod helpu cyswllt Antigone rhag ofn marw. Mae Antigone yn penderfynu claddu eu brawd heb gymorth Ismene ac yn cael ei ddal gan y gwarchodwyr palas sy'n mynd â hi i Creon.

Ar ôl cael ei chipio, mae Creon yn dedfrydu Antigone i fedd i ddisgwyl am ei marwolaeth. Wedi clywed hyn, mae Ismene yn erfyn ar Creon i adael i'r chwiorydd rannu'r un dynged. Mae Antigone yn gwrthbrofi hyn ac yn erfyn ar Ismene i fyw.

Mae Haemon, cariad Antigone, yn gorymdeithio at ei dad, Creon, i fynnu rhyddid Antigone ond yn cael ei wrthod cyn y gallai hyd yn oed amddiffyn ei hanrhydedd. Mae’n penderfynu rhuthro i’r ogof a’i rhyddhau ei hun ond roedd yn rhy hwyr pan ddaeth o hyd i gorff Antigone yn hongian o’r nenfwd. Mewn trallod ac mewn galar, mae'n penderfynu ei dilyn i'r ail fywyd. Gan dyngu teyrngarwch i neb ond hi, mae'n cymryd ei fywyd i ymuno ag Antigone. Mae ei farwolaeth yn sbarduno ei fam sydd eisoes mewn galar, yn ei gyrru ymhellach i wallgofrwydd, ac yn ei lladd ei hun hefyd - mae eu marwolaeth i bob golwg yn fath o gosb i Creon a'i wreiddyn.

Enghreifftiau oCatharsis yn Antigone

Mae gwrthdaro canolog Antigone yn troi o amgylch Dwyfol yn erbyn Cyfraith Farwol, na all hi a Creon gytuno â hi. Mae hi eisiau claddu ei brawd, nid oherwydd dyletswyddau teuluol ond oherwydd defosiwn dwyfol. Ar y llaw arall, mae Creon yn atal claddu Polyneices am yr unig reswm ei fod yn frenin, ac mae'r digwyddiadau sy'n dilyn yn ganlyniadau i weithredoedd Creon ac Antigone. Mae eu gweithredoedd, eu penderfyniadau, a'u nodweddion yn eu harwain at eu cwympiadau a thrychinebau; un mewn marwolaeth ac un mewn unigrwydd.

Gweld hefyd: Llong Odysseus - Yr Enw Mwyaf

Antigone's Catharsis

Y catharsis cyntaf a welwn yw claddu corff Polyneices. Y gynulleidfa yw ar ymyl ein seddau, yn aros ac yn rhagweld y digwyddiadau i ddilyn. Mae meddwl am Antigone yn cael ei ddal yn codi ein pryderon gan ein bod wedi cael gwybod am gosb gweithredoedd Antigone. Rydym yn cydymdeimlo ag emosiynau Antigone; y mae ei gofidiau, ei phenderfyniad, a'i hofnau yn ein dwyn yn agos i'n hymyl.

Pan ddedfrydir hi i ddolur tra y gwelwn ei chwymp, daw dirfawredd dirfawr ei gweithredoedd i'r golwg, a ninnau deall o'r diwedd ei phenderfyniad i gladdu ei brawd. Roedd am gladdu Polyneices i ymuno ag ef a gweddill ei theulu yn y byd ar ôl marwolaeth. Roedd hi'n credu y bydden nhw i gyd gyda'i gilydd mewn marwolaeth, yn aros am eu chwaer arall, Ismene.

Nid yw persona peniog Antigone yn gadaelllawer o le i feddwl. Mae hi'n gadarn yn ei chredoau, a ei hunig edifeirwch yw gadael ei chwaer, Ismene, ar ôl. Er gwaethaf ei dicter tuag at ei chwaer am wrthod helpu, mae hi'n meddalu wrth weld wyneb rhwygedig Ismene, yn cardota i farw gyda hi. Ni allai ganiatáu i'w chwaer annwyl farw oherwydd ei gweithredoedd. Mae ei catharsis yn wahanol i un y cymeriadau eraill. Daeth ei catharsis ag edifeirwch, a mae ei hunan-sylweddiad yn ofid. Nid yw'n difaru ei gweithredoedd i ymladd dros gyfiawnder ond mae'n difaru gadael Ismene ar ôl.

Catharsis Ismene

Ni dwyn tystiolaeth i ymrafaelion Ismene, o'i natur anmhendant i'w hofn o farwolaeth, y mae y rhai hyn oll yn gwbl naturiol i wraig yn ei hamser. Mae hi wedi’i hysgrifennu fel llwfrgi ymostyngol sy’n ceisio siarad Antigone allan o’i gweithredoedd arwrol, ond yr hyn nad ydym yn methu â sylwi arno yw enaid tyner Ismene. O ragflaenydd Antigone, gwyddom fod Ismene yn rhyw fath o negesydd, yn dod â newyddion am eu teulu at ei thad a'i chwaer. Roedd Ismene wedi byw bywyd cymharol sefydlog, dim ond yn dadwreiddio ei hun pan ddaeth gwybodaeth berthnasol i’r amlwg.

Nid yw ymroddiad Ismene i’w theulu mor fawr ag un Antigone, ond mae’n dal i effeithio’n aruthrol ar ei theulu, yn enwedig i Antigone. Roedd hi yn bendant ynglŷn â helpu Antigone oherwydd ofn marwolaeth, ond nid ei marwolaeth oedd ei hofn ond ei chwaer. Gwelir hyn pan Antigonwedi cael ei ddal. Yn union ar ôl i Creon orchymyn cosb Antigone, mae Ismene yn rhuthro'n gyflym i rannu'r bai ond mae ei chwaer yn ei gwrthod. Yr oedd Ismene wedi colli ei mam i hunanladdiad, tad i fellten, brodyr i ryfel, ac yn awr yr oedd yn colli ei hunig aelod byw o'r teulu. Deilliai ei catharsis o'i diffyg dewrder, ac yn awr yr oedd wedi ei gadael ar ei hôl hi, yn pylu i'r cefndir.

Catharsis Creon

Nid plant Oedipus oedd yr unig gymeriadau a brofodd drasiedi, a rydym yn dyst i catharsis Creon yn Antigone hefyd. Wedi hynny gwelir marwolaeth ei fab a'i wraig, Eurydice, Creon yn pregethu ei wireddiadau. Mae'n adnabod ei gamgymeriadau ac yn syrthio o dan felancholy wrth iddo fwmian, “Mae beth bynnag rwy'n ei gyffwrdd yn mynd o'i le...” Er gwaethaf ei ymdrechion gorau i drwsio'r hyn y mae wedi'i dorri, roedd yn dal i syrthio dan gosbau Duw.

Creon a gredai ar gam mewn erlidigaeth i ffurfio trefn, gan orfodi darostyngiad ei ddinasyddion. Gwrthododd gladdu corff, gan fyned yn erbyn y duwiau, gan obeithio y buasai yn atal bradwriaethau dyfodol. Teimlwn yn sydyn y gwacter y mae wedi syrthio oddi tano ac yn dyst iddo syrthio o ras i freichiau angel marwolaeth. Gwelwn y newid yn Creon, o ormes newynog yn gorfodi ufudd-dod i dad a gŵr difrifol a gollodd ei deulu. Mae catharsis ei drasiedi yn caniatáu i'w enaid gael ei lanhau a gwneud gwireddiadau sy'n achosi einewid.

Casgliad

Nawr ein bod wedi sôn am Catharsis yn nhrasiedi Groeg, beth ydyw, a'i rôl yn Antigone, gadewch inni fynd dros y prif bwyntiau o'r erthygl hon:

  • Ansoddair a ddefnyddir gan Aristotle i ddisgrifio sut mae trasiedïau'n ysgogi emosiwn dwys o fewn y cymeriad a'r dramodydd yw Catharsis, a elwir hefyd yn buro neu garthu emosiwn. cynulleidfa; mae'n ildio i hunan-wiredd a glanhau enaid.
  • Mae Antigon Sophocles yn ei gyfanrwydd yn drasiedi yn llawn catharsis; o'r cychwyn cyntaf, mae cyfeiriadau wedi'u gwneud at y rhaglithiau, ac mae eu natur cathartig yn amlwg.
  • Maw marwolaeth brawd Antigone at dynged ei thad, mae'r digwyddiadau hyn yn cyfeirio at eu trasiedïau yn lleoliad presennol Antigone.
  • Mae cymeriadau amrywiol yn Antigone yn mynd trwy ddigwyddiadau cathartig sy'n eu harwain at sylweddoliadau lluosog.
  • Mae catharsis a sylweddoliad Antigone yn ofid, ei gofid am gefnu ar ei chwaer annwyl a rhedeg yn eiddgar tuag at weddill ei theulu yn y ddinas. isfyd.
  • Sylweddoliad Ismene yw bod ei llwfrdra, ei henaid tyner, a'i diffyg dewrder wedi gadael llonydd iddi yn y byd, yn delio â marwolaethau ei theulu, ac yn hynny o beth, mae'n cael ei hanghofio, gan y gynulleidfa a gan ei theulu, yn pylu i'r cefndir.
  • Catharsis Creon yw colli ei fab a'i wraig arall. Mae'n sylweddoli ei gamgymeriad o'r diwedd ar ôl yy mae cospedigaeth y duwiau wedi ei rhoddi iddo. Mae ei wreidd-dra wedi byddaru ei glustiau i wfftio ei bobl a rhybuddion Tiresias, ac felly bu trasiedi iddo.
  • Galluogodd newid Creon i’r gynulleidfa gydymdeimlo â’i gymeriad, gan ei ddyneiddio ef a’i gamgymeriadau a deall bod unrhyw un yn gallu gwneud camgymeriadau.
  • Mae catharsis Haemon yn colli ei gariad. Mae ei ddigwyddiad cathartig yn ei arwain i'w dilyn yn ddall i'r isfyd, gan dyngu teyrngarwch iddi hi a hi yn unig.

I gloi, mae angen catharsis i greu argraff ddofn yn nhrychinebau Groeg. Maent yn ysgogi emosiynau o fewn y gynulleidfa sydd weithiau'n rhy llethol i'w goddef, sy'n ei gwneud yn llofnod yr hen lenyddiaeth Roegaidd. Mae'r teimladau sy'n deillio o'r trasiedïau hyn yn caniatáu argraffiadau hirhoedlog sy'n cyfrannu at natur empathetig y clasuron hyn.

Maen nhw'n tramwyo trwy amser, yn cadw emosiynau ac yn procio ar faterion oherwydd eu bod yn dod â'r teimladau dwysaf a gladdwyd allan. oddi mewn i ni, yn rhoi llinyn di-dor i'r gynulleidfa wedi'i glymu i'n calonnau. A dyna chi! Catharsis yn Antigone a'r Emosiynau a ysgogwyd oherwydd trasiedi.

Gweld hefyd: Gwaith a Dyddiau - Hesiod

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.