Symbolaeth mewn Antigone: Defnyddio Delweddaeth a Motiffau yn y Ddrama

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Defnyddiodd Sophocles symbolaeth yn Antigone i gyflawni negeseuon dyfnach nad oedd yn amlwg i'r gynulleidfa. Rhoddodd y symbolau hyn bwysau i’r ddrama gan ychwanegu elfennau mwy dramatig i’r stori trwy fynegi syniadau cymhleth mewn delweddau, trosiadau a motiffau syml. Bydd yr erthygl hon yn archwilio'r gwahanol fathau o symbolaeth yn Antigone a sut maent yn helpu i yrru plot y stori.

Byddwn hefyd yn edrych ar achosion penodol o Symbolaeth yn y ddrama drasig. 4>

Symboledd mewn Antigone: Arweinlyfr Astudio

Mae sawl enghraifft yn y ddrama lle mae symbolau yn cael eu defnyddio yn artistig i gynrychioli syniadau ac emosiynau . Bydd y canllaw astudio hwn yn eich helpu i nodi rhai enghreifftiau o symbolaeth, sut maen nhw'n cael eu defnyddio a beth maen nhw'n ei gynrychioli. Nid yw hwn yn gyflawn o bell ffordd ond bydd yn cynnwys y prif symbolau a'u hystyron.

Symboledd Beddrod y Cerrig yn Antigone

Mae'r beddrod carreg yn symbol sy'n cynrychioli ymgais Creon i adfer y gyfraith a gorchymyn trwy roi cosb sy'n cyd-fynd â'r drosedd. Adeiladodd Creon y beddrod carreg i gosbi Antigone trwy ei chladdu'n fyw am anufuddhau i'w orchmynion.

Roedd Antigone wedi herio gorchmynion y Brenin i beidio â chladdu ei brawd Polyneices a phrofodd ei gweithredoedd ei bod yn fwy teyrngarol. i'r meirw na'r byw. Mae hyn, wrth gwrs, yn gwylltio'r Brenin Creon sy'n meddwl bod y byw yn haeddu mwy o anrhydedd na'r meirw.

Ers i Antigone fynd yn erbyn eiarchddyfarniadau i anrhydeddu'r meirw, mae Creon yn teimlo bod ei chladdu'n fyw yn y bedd carreg yn gweddu i'w throsedd . Wedi'r cyfan, mae Antigone wedi dewis ochri â'r meirw felly nid yw ond yn addas caniatáu iddi barhau ar y llwybr hwnnw.

Yng ngeiriau Creon ei hun, “Caiff ei hamddifadu o'i harhosiad yn y goleuni “, sy'n golygu y byddai gweithredoedd gwrthryfelgar Antigone yn derbyn marwolaeth fel cosb . Fodd bynnag, mae’r penderfyniad i gladdu Antigone yn fyw yn mynd yn ôl pan ddaw Creon i fod yn gyfrifol yn anuniongyrchol am farwolaeth ei wraig a’i fab.

Yn ogystal, mae’r beddrod carreg yn dynodi gwrthryfel Creon yn erbyn y duwiau . Roedd Zeus wedi dyfarnu y dylid rhoi claddedigaeth addas i'r meirw fel y gallant fynd ymlaen i orffwys. Bydd gwrthod claddu'r meirw yn eu gwneud yn eneidiau crwydro ac roedd yn drosedd yn erbyn Zeus. Fodd bynnag, mae calon carreg Creon yn ei arwain i anufuddhau i'r duwiau ac mae hyn yn costio'n ddrud iddo ar ddiwedd y ddrama.

Symbolaeth Adar yn Antigone

Delweddaeth fawr arall yn Antigone yw'r defnydd o adar.

Disgrifir Polyneices fel eryr dieflig anferth sy'n achosi braw a thrychineb yng ngwlad Thebes.

Mae'r ddelweddaeth hon yn cynrychioli natur wrthryfelgar a drygionus Polyneices pan fydd yn ymladd yn erbyn ei frawd ac yn dryllio hafoc ar ddinas Thebes. Yn eironig ddigon, mae adar yn bwydo ar Polyneices (yr eryr dieflig) pan fu farw a gadawyd ei gorff heb ei gladdu dan orchymyn Creon.

Gweld hefyd: Lamia: Anghenfil Marwol Babanod Mytholeg yr Hen Roeg

Serch hynny,Mae ymdrech gyson Antigone i weld corff Polyneices yn arwain y gwarchodwr i'w disgrifio fel aderyn mam yn hofran dros gorff Polyneices . Yn y symbolaeth hon, mae gofal diflino Antigone dros ei brawd yn cael ei gymharu â gofal mamol aderyn mam a fydd yn gwneud unrhyw beth i amddiffyn ei phlant gan gynnwys rhoi'r gorau i'w bywyd.

Fodd bynnag, mae'r defnydd mwyaf amlwg o symbolaeth adar yn daw'r stori gan y gweledydd dall Teiresias. Cafodd Teiresias y ddawn o dweud y dyfodol trwy arsylwi ymddygiad adar . Pan mae Creon yn gwrthod claddu Polyneices, mae'r gweledydd yn dweud wrtho fod yr adar yn ymladd yn erbyn ei gilydd sy'n symbol o'r anhrefn y mae penderfyniad Creon wedi'i achosi.

Yn ogystal, mae Tiresias yn hysbysu Creon bod yr adar wedi gwrthod rhagweld y dyfodol am eu bod yn meddwi ar waed Polyneices. Mae hyn yn symbol o sut mae gorchmynion Creon wedi tawelu’r duwiau. Yna mae'r gweledydd yn dweud wrth Creon fod yr adar wedi anrheithio allorau Thebes trwy faw drostynt i gyd yn symbol o wrthryfel Creon yn erbyn y duwiau trwy wrthod rhoi claddedigaeth addas i Polyneices.

Symbole Creon yn Antigone<80><> Mae Creon yn cynrychioli brenin teyrn sy'n poeni fawr ddim am anrhydeddu'r duwiau a chadw dynoliaeth. Mae'n arweinydd unbenaethol sy'n dduw iddo'i hun ac yn gwneud beth bynnag y mae'n ei ddymuno ac yn ei ystyried yn addas ar gyfer cymdeithas. Mae gan Creon ei weledigaeth o gymdeithas ac mae'n gwneud popeth o fewn ei allu igwna i Thebes ddilyn ei weledigaeth heb fawr o barch i'r duwiau.

Fel teyrn, mae Creon yn gwrthod gwrando ar ymbil cyson Antigone ac nid yw'n ystyried teimladau ei fab Haemon. Mae Creon yn llawn uchelgais a balchder sydd yn y pen draw yn arwain at ei gwymp ar ddiwedd y ddrama.

Symbolaeth Creon yn Addasiad Anouilh

Fodd bynnag, yn ei addasiad o Antigone, mae Jean Anouilh, dramodydd o Ffrainc, yn cyflwyno Creon mewn ffordd sy'n gwneud i'r gynulleidfa gydymdeimlo ag ef . Er bod Anouilh's Creon yn unben sy'n chwennych grym llwyr, fe'i cyflwynir fel gŵr bonheddig sy'n siarad yn dyner.

Er enghraifft, pan ddaeth Antigone i mewn ar ôl iddi geisio claddu ei brawd, mae Creon yn siarad â hi mewn tôn addfwyn a chynghorol . Mae Creon yn addasiad Anouilh yn cynrychioli’r Brenin addfwyn a doeth sy’n rheoli ei Deyrnas â doethineb yn hytrach na grym creulon.

Yn addasiad Anouilh, mae Creon yn rhoi ei reswm dros beidio â chladdu Polynices trwy roi stori oedd yn groes i’r hyn a ddigwyddodd yn Chwarae Sophocles. Yn ôl ef, roedd y ddau frawd yn lleidr bach a fu farw yn farwolaeth enbyd a adawodd eu cyrff yn anadnabyddadwy.

Felly, ni wyddai pwy i'w anrhydeddu a phwy i'w gladdu felly rhoddodd un claddedigaeth addas a gadael y llall i bydru. Unodd y penderfyniad hwn gan Creon Thebes oherwydd pe bai'r dinasyddion yn gwybod byddai'r gwir ddigwyddiadau yno wedi bod yn gwrthdaro.yn y wlad .

Symbolau Eraill yn Antigone a'u Hystyron

Un o'r motiffau yn Antigone yw baw sy'n symbol o wrthryfel Antigone yn erbyn rheolaeth y Brenin a'i theyrngarwch i'w theulu. Mae hefyd yn cynrychioli ei dewrder hyd yn oed pan fydd hi'n wynebu marwolaeth ar fin digwydd. Y cyfan a wnaeth oedd tynnu llond llaw o lwch ar gorff Polyneices ac roedd yn ddigon i achosi ei marwolaeth. Mae'r llwch hefyd yn symbol o ben draw taith dyn oherwydd ni waeth pa mor hir y bu hi neu Creon neu unrhyw un yn byw byddant yn troi'n llwch yn y pen draw.

I Creon, mae arian yn symbol o lygredd gan ei fod yn credu mai'r gwylwyr oedd yn gwarchod Polyneices ' cymerodd cyrff lwgrwobrwyon i gyflawni'r gladdedigaeth eu hunain. Fodd bynnag, yn groes i gyhuddiadau Creon, claddwyd corff Polyneices gan yr Antigon addfwyn yr oedd ei chariad at ei theulu wedi disodli ei hofn o Creon.

Ni allai Creon ddirnad sut y gallai rhywun osgoi ei wylwyr a thorri'r gyfraith felly credai naill ai eu bod yn cymryd llwgrwobrwyon i gladdu'r corff neu'n troi llygad dall. Dywedwyd yr un peth am Teiresias yn ddiweddarach yn y ddrama pan gyhuddodd Creon y gweledydd dall o gael ei ysgogi gan arian .

Y trosiadau a arferai Antigone gynrychioli arian oedd pres ac aur . Pan mae Creon yn cyhuddo Teiresias o gael ei ysgogi gan arian ( aur ). Mae'r gweledydd dall hefyd yn cyhuddo Creon o werthfawrogi pres, gan symboleiddio delfrydau diwerth o'u cymharu ag aur a oedd yn symbol o fawredd.safonau.

Golyga datganiad Teiresias fod Creon wedi aberthu gwell egwyddorion oherwydd ei falchder ofer a’i gyfreithiau gwag . Dewisodd anufuddhau i'r duwiau ac anrheithio'r Thebes i gyd oherwydd ei ddeddfau a oedd yn gwasanaethu ei ego yn unig.

FAQ

Beth Mae Marwolaeth Eurydice yn ei Symboleiddio yn Antigone?

Her mae marwolaeth yn symbol o'r gwellt olaf sy'n torri cefn Creon wrth iddo ddod ar ei ben ei hun. Marwolaeth Eurydice yw’r wers olaf i Creon wrth iddo sylweddoli sut mae ei benderfyniadau wedi achosi marwolaethau diangen. Felly un o'r mân themâu yn Antigone yw marwolaeth Eurydice. Mae Eurydice, gwraig Creon a mam Haemon, yn lladd ei hun ar ôl iddi glywed am farwolaeth ei mab Haemon.

Beth Yw Symbolaeth Gosodiad Antigon?

Gosodiad Antigone yw palas Thebes sy'n yn cynrychioli'r drasiedi a'r tywyllwch y bu dinas Thebes yn dyst iddynt ers Oedipus Rex. Dyna lle lladdodd Jocasta ei hun ac Oedipus yn cuddio ei lygaid.

Ymladdodd Eteocles a Polyneices hefyd dros yr orsedd tra bod Eurydice hefyd yn cyflawni hunanladdiad yn y palas. Roedd y palas yn olygfa o felltithion, amheuon, dadleuon ac ymryson . Felly, mae’r palas yn Antigone yn symbol o’r drasiedi a ddigwyddodd i deulu Oedipus — o’r Brenin Laius i Antigone.

Casgliad

Hyd yn hyn, rydym wedi bod yn darllen yr ystyr o symbolau a motiffau yn Antigone. Dyma atolwg o hynny i gydrydym wedi darganfod:

  • Y prif symbol yw'r beddrod carreg sy'n cynrychioli teyrngarwch Antigone i'w theulu a'i duwiau a diystyrwch Creon o'r duwiau ac yn mynnu dilyn drwodd â'i gyfreithiau.
  • Mae gan yr adar yn y ddrama sawl ystyr gan gynnwys symbol o gariad Antigone at ei brawd, cyflwr dadfeiliedig Thebes a natur ddieflig Polyneices.
  • Mae Creon yn cynrychioli brenin teyrn y mae ei air yn gyfraith ac na fydd yn gwneud hynny. caniatáu i unrhyw un ei ddarbwyllo hyd yn oed os yw'r gyfraith yn tramgwyddo'r duwiau.
  • Mae symbolau eraill yn y ddrama yn cynnwys arian y mae Creon yn ei weld fel grym llygredd, pres sy'n symbol o ddelfrydau diwerth Creon ac aur sy'n cynrychioli safonau ansawdd a osodwyd gan y duwiau.
  • Mae'r palas yn Antigone yn symbol o'r drasiedi a ddigwyddodd i deulu Oedipus rhwng ei dad a'i blant gan gynnwys ei frawd Creon.

Symbolau yn Antigone ychwaneger dyfnder i'r stori drasig ac yn ei gwneud yn ddrama ddiddorol i'w darllen neu ei gwylio.

Gweld hefyd: Emyn i Aphrodite - Sappho - Groeg Hynafol - Llenyddiaeth Glasurol

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.