Teyrngarwch yn Beowulf: Sut Mae'r Arwr Rhyfelwr Epig yn Dangos Teyrngarwch?

John Campbell 21-05-2024
John Campbell

Mae teyrngarwch yn Beowulf yn thema bwysig, mae’n debyg yn un o’r prif themâu allweddol oherwydd ei phwysigrwydd i’r diwylliant yn ystod y cyfnod hwnnw. Trwy gydol y gerdd, dangosodd Beowulf deyrngarwch, a dyna a'i hysgogodd i fod yn arwr.

Gweld hefyd: Tynged vs Tynged mewn Llenyddiaeth Hynafol a Mytholegau

Ynghyd â hyn, roedd cymeriadau eraill hefyd yn dangos eu teyrngarwch i Beowulf. Darllenwch hwn i ddarganfod sut roedd Beowulf a'r cymeriadau eraill yn dangos teyrngarwch.

Sut Mae Beowulf yn Dangos Teyrngarwch?

Mae Beowulf yn dangos ei deyrngarwch trwy frysio i helpu brenin y Daniaid yn eu amser o angen, y Brenin Hrothgar . Cyrhaeddodd lan Denmarc, ac anfonodd air at y brenin ei fod yn barod i'w helpu i ymladd yn erbyn yr anghenfil.

Mae'r brenin yn ei gofio, gan grybwyll fod Beowulf “ Yma i ddilyn i fyny hen gyfeillgarwch ,” fel y dyfynnwyd o gyfieithiad Seamus Heaney o'r gerdd. Yr oedd gan Beowulf beth dyled i'w had-dalu i'r brenin, oherwydd ei deyrngarwch, fe deithiodd ar draws y môr, gan beryglu ei fywyd i'w helpu .

Yn y diwylliant a'r cyfnod amser hwn, sifalri a'r cod arwrol yn holl bwysig. Roedd angen i ddynion fod yn gryf, yn ddewr, yn ffyddlon, yn canolbwyntio ar anrhydedd, ac yn ymladd dros yr hyn sy'n iawn. Teyrngarwch oedd un o agweddau pwysicaf y cod hwn , a hyd yn oed os nad oedd un yn gysylltiedig â gwaed i rywun, dylent fod wedi bod yn ffyddlon o hyd. Yn yr achos hwn, daeth Beowulf i helpu'r Daniaid i ddangos teyrngarwch i'w brenin Brenin Hrothgar, fodd bynnag, hyd yn oedwedi cyflawni ei ddyledswydd, gorchfygodd fam Grendel hefyd.

Ynghyd â bod yn deyrngar i'r Daniaid, cadwodd Beowulf ei deyrngarwch i'r achos, sef dileu drygioni o'r byd. Mynnodd helpu'r brenin fel y byddan nhw, unwaith eto, yn rhydd oddi wrth anghenfil. Fodd bynnag, daeth cyflawni'r teyrngarwch hwn ag ef yn union yr hyn yr oedd ei eisiau: anrhydedd a chydnabyddiaeth am ei gyflawniadau .

Beowulf Enghreifftiau o Ffyddlondeb: Mae Cymeriadau Eraill Yn Ffyddlon hefyd

Beowulf nid oedd yr unig gymeriad yn y gerdd a brofodd ei deyrngarwch ; Mae'r Brenin Hrothgar yn deyrngar yn ogystal â mam Grendel, ac yna milwr a pherthynas Beowulf, Wiglaf.

Mae Brenin Hrothgar o'r Daniaid yn ffyddlon oherwydd roedd yn driw i'w air am wobrwyo Beowulf os Beowulf yn llwyddiannus. Ar ôl i Beowulf ddod ato gyda thystiolaeth o farwolaeth Grendel, rhoddodd y brenin drysorau iddo ddychwelyd at ei frenin ei hun. Ymhen ychydig, rhoddodd y brenin hwn hefyd rannau o'r trysor hwnnw i Beowulf eu cadw.

Enghraifft arall o gymeriad teyrngarol yw mam Grendel. Er ei bod yn wrthwynebydd, yn darlunio ei hochr wyllt a pheryglus, dangosodd deyrngarwch i'w mab trwy ddial ei farwolaeth . Yn fersiwn Seamus Heaney o’r gerdd, mae’n dweud, “Ond yn awr roedd ei fam wedi sarhau ar daith wyllt, Yn llawn galar ac yn gignoeth, yn ysu am ddial.” Daeth i ladd i ddial ar ei mab, ond er hyny, ceisiwyd hi ganBeowulf a laddwyd.

Yn olaf, un o gymeriadau teyrngarol y gerdd gyfan yw Wiglaf , un o berthnasau Beowulf wedi iddo ddod yn frenin ar ei tir berchen. Yn niwedd ei oes, daeth Beowulf i fyny yn erbyn draig beryglus, a dywedodd wrth ei wŷr am beidio â chynnorthwyo.

Fodd bynnag, wrth weld ei wŷr fod angen eu cymorth, ffoesant mewn braw, ond Wiglaf oedd yr unig un a arosodd. Helpodd Beowulf i drechu'r ddraig, gwyliodd ei arglwydd yn marw, a chafodd goron yn wobr .

Dyfyniadau Teyrngarwch yn Beowulf: Enghreifftiau a Ddyfynnwyd o Ffyddlondeb a Sifalri yn Beowulf

Roedd teyrngarwch yn rhan o'r cod sifalrig neu arwrol yn y cyfnod hwn o amser. Roedd mor bwysig ei fod yn un o brif themâu Beowulf ac yn dod i fyny dro ar ôl tro.

Cymerwch olwg ar y dyfyniadau teyrngarwch canlynol yn Beowulf o fersiwn Seamus Heaney sy'n dangos ei bwysigrwydd i'r stori:

 • Fy un cais yw na wrthodwch fi, a ddaeth mor bell, Y fraint o buro Heorot ”: yma, Beowulf yn erfyn ar y Brenin Hrothgar i adael iddo aros i gyflawni ei deyrngarwch i'r Daniaid yn ymladd yn erbyn Grendel
 • A chyflawni'r pwrpas hwnnw, profaf fy hun â gweithred falch Neu cwrdd â'm marwolaeth yma yn y medd -hall ”: Mae Beowulf yn dweud wrth frenhines y Daniaid ei fod yno i brofi ei deyrngarwch, a bydd yn marw os bydd angen
 • Ond nawr roedd ei fam wedi salio.allan ar daith anwar, Yn gruddfanllyd ac yn gignoeth, yn daer am ddial ”: wedi marw ei mab, mam Grendel yn deyrngar iddo, ac aeth i ddial ar y Daniaid am ei farwolaeth
 • Rwy’n cofio’r amser hwnnw pan oedd y medd yn llifo, Sut yr addawon ni deyrngarwch i’n harglwydd yn y neuadd ”: wedi i Beowulf ddod yn frenin a thuedd i ymladd â’r ddraig, mae ei geraint Wiglaf yn dirmygu’r dynion eraill am ddim eisiau helpu eu brenin

Y Milwr Ifanc Wiglaf: Y Cymeriad Mwyaf Teyrngar yn Beowulf

Tra bod teyrngarwch yn cael ei ddangos drwy'r gerdd enwog, Wiglaf mae'n debyg yw'r mwyaf teyrngarol. cymeriad . Ar ddiwedd oes Beowulf, mae'n rhaid iddo ymladd draig. Gan ddal ei falchder yn uchel, roedd Beowulf eisiau ymladd ar ei ben ei hun, a dyna pam na sylweddolodd ei fod yn hŷn mewn oedran nawr ac na allai ymladd mor ffyrnig ag yr arferai. Rhuthrodd ei filwyr eraill i ffwrdd mewn ofn wrth weld Beowulf yn brwydro, ond Wiglaf oedd yr unig un a arhosodd gydag ef.

Gwnaeth Wiglaf hyd yn oed warth ar y milwyr eraill oedd yn crynu mewn ofn, gan eu hatgoffa o'r hyn y mae eu brenin wedi gwneud iddynt. Yng nghyfieithiad Heaney, dywed Wiglaf,

“Rwy’n gwybod yn iawn

fod y pethau y mae wedi eu gwneud i ni yn haeddu gwell.

A ddylai ef yn unig gael ei adael yn agored

I syrthio mewn brwydr?

Gweld hefyd: Teucer: Mytholegau Groegaidd Cymeriadau Sy'n Ysgwyddo'r Enw

Rhaid i ni fondio gyda’n gilydd.”

Wrth i Wiglaf fynd i chwilio am Beowulf, dywedodd wrth ei frenin,

“Eichy mae gweithredoedd yn enwog,

Felly arhoswch yn gadarn, f'arglwydd, amddiffyn dy einioes yn awr

Gyda'ch holl nerth.

Safaf wrthoch chi.”

Gan wynebu ei ofn, dangosodd Wiglaf deyrngarwch i'w frenin trwy ei helpu i frwydro yn erbyn y ddraig .

Gyda'i gilydd, daethant â'r ddraig i lawr, ond bu farw Beowulf . Gyda'i anadl marw, mae'n awgrymu mai Wiglaf fydd y brenin nesaf.

Beth Yw Beowulf? Gwybodaeth Gefndir ar Arwr y Gerdd Epig

Arwr epig yw Beowulf, sy’n dangos teyrngarwch mewn diwylliant rhyfelgar. Yn digwydd yn Sgandinafia y 6ed ganrif, mae Beowulf yn gerdd epig a ysgrifennwyd gan awdur dienw . Rhwng y blynyddoedd 975 i 1025, yn iaith yr Hen Saesneg, cafodd y stori ei hadrodd ar lafar yn gyntaf a'i throsglwyddo i genedlaethau, nes i rywun ei hysgrifennu. Mae'r plot yn sôn am amseroedd arwr rhyfel epig o'r enw Beowulf, sy'n teithio i helpu'r Daniaid yn cael gwared ar anghenfil.

Mae'r Daniaid ar drugaredd anghenfil gwaedlyd, ac ni all neb ymddangos yn ei drechu. Ond mae Beowulf yn rhyfelwr unigryw, yn llawn cryfder a dewrder. Mae yn ymladd yn erbyn Grendel, yn ei drechu, ac yn cael ei weld fel arwr . Mae hefyd yn ymladd yn erbyn mam Grendel, ac yn ddiweddarach yn ei fywyd, mae'n ymladd yn erbyn draig, gan farw yn y broses ar ôl iddo ladd y ddraig.

Beowulf yw un o weithiau llenyddiaeth pwysicaf y byd Gorllewinol. Mae'n rhoi cipolwg i ni ar y gorffennol, yn enwedigam themâu diwylliannol. Mae hefyd yn dangos trosglwyddiad Sgandinafia o baganiaeth i Gristnogaeth . Ac mae'n gyfnewidiadwy oherwydd ei thema gyffredinol o dda yn erbyn drwg.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am deyrngarwch yn Beowulf a gwmpesir yn y erthygl uchod.

 • Mae Beowulf yn dangos teyrngarwch dro ar ôl tro: mae'n helpu brenin y Daniaid ac yna'n parhau i frwydro yn erbyn yr ail anghenfil i'w helpu.
 • Mae'n gyson deyrngar i'r achos ymladd dros yr hyn sy’n iawn yn ogystal â thynnu drygioni o’r byd
 • Ond mae yna hefyd gymeriadau eraill sy’n dangos teyrngarwch yn y gerdd
 • Teyrngarwch yw un o brif rinweddau’r arwrol neu cod sifalrig, ffordd bwysig iawn o fyw ar gyfer y diwylliant a'r cyfnod amser
 • Yn Beowulf, y cymeriadau eraill sy'n dangos teyrngarwch yw Wiglaf, ei berthynas, mam Grendel, a'r Brenin Hrothgar
 • King Hrothgar yn deyrngar i'w air, ac unwaith y bydd Beowulf yn lladd Grendel, mae'n cael y gwobrau sy'n ddyledus iddo
 • Mae mam Grendel yn deyrngar i'w mab, ac felly mae hi'n dod allan o'r dyfnderoedd tywyll i ddial am farwolaeth ei mab
 • Wiglaf, perthynas ddiweddarach Beowulf, yn mynd i frwydr yn erbyn Beowulf i frwydro yn erbyn y ddraig. Ef yw'r unig filwr sy'n dewis ymladd ag ef tra bo'r lleill yn rhedeg mewn ofn
 • Cerdd epig a ysgrifennwyd yn Hen Saesneg rhwng 975 a 1025 yw Beowulf, yn digwydd yn Sgandinafia, ac mae'n dilynanturiaethau ac amserau Beowulf, rhyfelwr
 • Mae'r Daniaid yn cael trafferth gydag anghenfil o'r enw Grendel, ac mae Beowulf yn cynnig ei wasanaeth, oherwydd hen ddyled sydd angen ei thalu, daw Beowulf i helpu'r Brenin Hrothgar
 • Helpodd Hrothgar ewythr a thad Beowulf yn y gorffennol, ac mae Beowulf eisiau dangos anrhydedd iddo trwy ei helpu

Mae Beowulf yn arwr epig perffaith oherwydd ei fod yn arddangos prif nodweddion y cod: anrhydedd, dewrder, cryfder, a theyrngarwch . Mae'n dangos teyrngarwch trwy deithio i helpu'r Daniaid a pheryglu ei fywyd yn erbyn anghenfil i dalu hen ddyled yn ôl. Ond er mai Beowulf yw'r prif gymeriad a theyrngar iawn, mae'n debyg mai ei gâr isel yw'r mwyaf teyrngarol oll.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.