Seiren vs Mermaid: Creaduriaid Hanner Dynol a Hanner Anifeiliaid o Fytholeg Roegaidd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Mae Siren vs Mermaid yn gymhariaeth hynod ddiddorol rhwng dau greadur sydd â'r un nodwedd gorfforol, mae ganddyn nhw ben bodau dynol a chorff creadur arall. Mae seirenau yn hanner dynol a hanner aderyn tra bod môr-forynion yn hanner pysgod hanner dynol. Mae cryn dipyn o wahaniaethau yn ogystal â thebygrwydd rhwng y ddau greadur o fytholeg Roegaidd.

Daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon wrth i ni gymharu Seiren â Môr-forynion wrth ateb yr holl gwestiynau sy'n ymwneud â hanes Seirenau a Môr-forynion.

Tabl Cymharu Seiren a Môr-forwyn

<12 10>Rhyngweithio Achlysurol gyda'rCreadur <12
Nodweddion Siren Môr-forwyn
Tarddiad Groeg Llên Gwerin Groeg ac Arall
Cynefin Tir, mynyddoedd yn bennaf, a Awyr Cyrff dŵr a Choedwigoedd
Rhieni Afon Duw Achelous Nymffau Poseidon a Dŵr
Pwerau Sain Hardd Wyneb a Chorff Hardd
Math o Greadur Aderyn gyda Phen Dynol Pysgod gyda Phen Dynol
Natur Drwg a Marwol Weithiau Drwg neu Neis
Rhyw Dim ond Benywaidd Benyw a Gwryw
Adnabyddus am Teithwyr Medrus ac yna eu Lladd<11 Dynion hudolus a'u gwneud yn bypedau
Gellir eu Lladd Na Ie
Na Ie
Cysylltiadau Teuluol a Chyfeillgar Na Ie
Rhesymol Na Weithiau
Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng Siren a Mermaid?

Y prif wahaniaeth rhwng Seiren a Môr-forynion yw bod gan seirenau wyneb dynol ar gorff aderyn tra bod gan Forforwyn wyneb dynol ar gorff pysgodyn. Dim ond mewn Groeg y ceir seirenau mytholeg tra bod môr-forynion i'w cael ym mytholeg Roeg a llawer o llên gwerin a mythau eraill.

Am beth mae Siren yn fwyaf adnabyddus?

Mae seiren yn fwyaf adnabyddus am ei llais swynol y maen nhw'n ei ddefnyddio i ddenu teithwyr a theithwyr . Mae'r creaduriaid hyn yn un o'r creaduriaid mwyaf diddorol ym mytholeg Groeg ac yn haeddiannol felly oherwydd bod ganddyn nhw gorff anifail a meddwl ac wyneb dynol. Mae'n sicr ei fod yn gyfuniad marwol ac roedd y creaduriaid hyn yn ei ddefnyddio i'w mantais. Maen nhw'n gallu meddwl fel dyn ac mae ganddyn nhw'r gallu i hedfan fel aderyn.

Mae mytholeg Groeg yn seiliedig ar nifer o gymeriadau a llinellau stori diddorol sy'n ffurfio dechrau amser. Mae Homer yn ei lyfr, yr Odyssey yn esbonio cymeriad Siren. Oddi yno daeth y byd fel y gwyddom iddo ddod i wybod am yr aderyn/creadur dynol.

Egluro seirenau yn yr Odyssey

Esbonnir seirenau yn yr Odyssey fel creaduriaid y wlad a aer sydd â llais swynol iawn. Yr Odyssey yw'r unig lyfrgan Homer neu unrhyw fardd Groegaidd arall sy'n sôn am y creadur Seiren.

Eglura Homer fod seiren yn greadur hynod o natur. Mae'n od a phrydferth iawn ar yr un pryd oherwydd ei gwedd. Gwyddys fod y creaduriaid hyn yn ddirmygus a drygionus iawn heblaw bod yn hynod.

Eglura Homer hefyd, ar ôl iddynt ddenu'r teithwyr â'u lleisiau canu prydferth, y byddent yn eu hysgaru ac yn gadael dim olion y tu ôl. Roedd y creaduriaid hyn felly yn llechwraidd iawn yn eu symud ac ni adawodd unrhyw olion ar eu hôl.

Sirens Nodweddion Corfforol

Mae seirenau yn edrych fel cyfuniad o ddau greadur. Mae un o'r creaduriaid yn ddyn a'r llall yn aderyn. Mae ganddyn nhw ben dynol a chorff aderyn. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw ymennydd bodau dynol ac maen nhw'n gallu hedfan oherwydd bod ganddyn nhw adenydd yn union fel y mae adar.

Nodwedd bwysig iawn arall o Seiren yw mai dim ond Seiren benywaidd sydd. Nid oes unrhyw gysyniad o Seiren gwrywaidd ym mytholeg Roeg ac fel y gwyddom, dim ond ym mytholeg Roegaidd y mae seirenau yn bodoli felly dim ond seirenau benywaidd sy'n bodoli yn y byd mytholegol.

Y Rheswm Pam Mae Seiren yn Canu<16

Mae seirenau yn canu i un pwrpas yn unig, i ddenu teithwyr a phobl eraill i'w trap. Mae gan y creaduriaid hyn y llais mwyaf lleddfol a deniadol. Pan maen nhw'n dechrau canu, mae pobl yn mynd heibio a theithwyr yn cael eu denu at y llais ond maen nhw'n gwneud hynnyddim yn gwybod y trap y maent yn syrthio iddo. Pan ddaw'r teithiwr i chwilio am y llais hardd, mae seirenau'n eu hysgaru ac yn gadael dim olion o'u camwedd.

Y mae'r teithiwr wedi mynd am byth, ac nid oes dim a all neb wneud amdano. Nid oes gan lawer o greaduriaid gwylltion sy'n bwyta cnawd lais angel. Mae'r creaduriaid hyn yn sicr yn wahanol iawn i'r rhai a geir mewn mannau eraill.

Ymddygiad seiren

Ymddygiad roedd y creaduriaid hyn yn ddrwg a phendant, roedden nhw'n slei iawn ac ni fyddent yn gadael olion ar ôl yr hyn a wnaethant. Yn fyr, roedd y creaduriaid hyn yn gyfrwys ac yn awyddus ar eu geiriau a'u gweithredoedd. Ni all rhywun feddwl pa mor angheuol yw'r creadur.

Mae Homer yn ei lyfr, Odyssey, yn esbonio sut mae Seirenau'n lladd er mwyn pleser, ac mae unrhyw un sy'n syrthio i'w trap wedi mynd am byth ac nid oes. ei achub.

Rhesymau Marwolaeth sy'n Gysylltiedig â Seirenau

Mae marwolaeth yn gysylltiedig â Seirenau oherwydd iddynt ladd y bobl yr oeddent yn eu hudo. Dywedwyd na fyddai unrhyw un oedd yn gwrando ar ganeuon Seiren ac yn mynd i'w maglau byth yn gweld golau dydd.

Gweld hefyd: Protogenoi: Y duwiau Groegaidd a Fodolaeth Cyn Dechreu'r Greadigaeth

Mae hyn yn golygu bod marwolaeth wedi'i hysgrifennu'n fwyaf sicr i'r rhai a welodd Seirenau ac ni ddeuid o hyd i ddim perthynol iddynt byth. Myth arall yn ymwneud â Seiren oedd y byddai unrhyw un a welodd Seiren hyd yn oed os nad oedd mewn trap Seiren, yn marw cyn iddi nosi.

Dyma'r rheswm pam fod cymaint o berthynas rhwng marwolaeth. iSeirenau ym mytholeg Groeg. Mytholeg Groeg yw'r unig fytholeg sydd â Seirenau. Efallai bod gan rai mytholegau eraill greaduriaid â chyrff anffurfiedig ond nid oes gan yr un ohonynt ben dynol a chorff aderyn.

Rhai Enwau Seiren Pwysig ym Mytholeg Roeg

Mae yna rai seirenau pwysig iawn a grybwyllir gan Homer wrth eu henw: Molpe, Thelxiepeia/Thelxiope/Thelxinoe, Aglaophonos/Aglaope/Aglaopheme, Himerope, Ligeia, Leucosia, Pisinoe/Peisinoë/Peisithoe, Parthenope, Raidne , a Teles. Nid yw hanesion pob un o'r seirenau unigol hyn yn cael eu hegluro yn unman.

Am ba beth y mae Môr-forwyn yn fwyaf adnabyddus?

Mae môr-forynion yn fwyaf adnabyddus am eu harddwch a'u hatyniad. Y creaduriaid hyn i'w cael yn y rhan fwyaf o fytholegau mewn rhyw ffurf neu'i gilydd. Unig ddiben y creaduriaid hyn yw denu dynion i'w maglau, rheoli eu meddyliau a'u cyrff, ac yn olaf, peri iddynt wneud beth bynnag a fynnant. Yn y diwedd, mae'n debyg y byddai'r fôr-forwyn yn lladd y dyn neu'n eu gwneud fel hi ei hun.

Mae'r creaduriaid hyn yn wir grym natur. Mae llawer o ddiwylliannau'n ffantasïo am fôr-forynion a'u nodweddion hardd. Mae gan forforynion ben bodau dynol a chorff pysgodyn â llawer o glorian. Fodd bynnag, mae ganddyn nhw fraich fel elin fenyw ddynol normal.

Dim ond y tu mewn i ddŵr y mae môr-forynion hefyd yn byw. Gallant ddod i'r wyneb ond ni allant sefyll nac aros ar dir. Mae angen iddyn nhw fod mewn cysylltiad â dŵr rywsut bob amser a dyna pam maen nhw bob amser yn cadw rhan eu pysgodyn o'r corff o dan y dŵr. Mae rhai pobl yn honni mai'r ffordd orau i ladd môr-forwyn yw ei thynnu allan o'r dŵr a'i gadael i farw a fyddai'n cymryd rhai munudau yn unig.

Gweld hefyd: Catullus 3 Cyfieithiad

Natur Môr-forwyn

Mae môr-forynion yn hysbys i fod yn ddrwg iawn a marwol ond weithiau gallant fod yn neis iawn ac yn ofalgar. Maent yn enwog am ddenu dynion i'w trapiau trwy arddangos eu harddwch, eu gwallt hir, a'u llais hudolus. Maen nhw'n eu dal yn gaeth ac yn gwneud iddyn nhw wneud unrhyw beth maen nhw ei eisiau. Dyma rinwedd sy'n gynhenid ​​iddynt ym mron pob llên gwerin a mytholeg y mae'r môr-forynion yn bodoli ynddynt.

Gall dynion yn hawdd gael eu denu at harddwch a gall yr un sy'n eu denu gael effaith farwol arnynt. At y diben hwn, mae nifer o bobl yn defnyddio swyn i gadw atyniad môr-forynion i ffwrdd. Maent yn gwisgo cerrig a gleiniau penodol, mae rhai perlysiau naturiol hefyd yn effeithiol yn erbyn y môr-forynion, ac yn olaf, gall gwisgo un raddfa bysgod a gymerwyd o gorff môr-forwyn hefyd helpu i amddiffyn rhag môr-forynion a'u harddwch. 4>

Yn aml mae môr-forynion yn rhan o gynllun mwy. Maent yn ochri gyda'r gwrthwynebwyr ac yn cynllunio cynlluniau cywrain i lofruddio neu ysbeilio teithwyr neu ddynion pwysig. Dyma natur morforynion y byddant yn cael eu denu at y bod mwyaf uwchraddol a dyna llemae eu teyrngarwch pennaf yn gorwedd.

Nodweddion Corfforol Môr-forwyn

Mae gan fôr-forynion lawer o wahanol nodweddion ffisegol o gymharu â merched neu bysgod gyda'i gilydd. Mae gan y creaduriaid hyn bennau dynol a chyrff pysgod ym mron pob mytholeg y maent yn bodoli. Mae ganddyn nhw nodweddion benywaidd hardd: gwallt hir, llygaid miniog, gwefusau llawnach, a bochau. Mae eu cyrff uchaf hefyd yn fenywaidd gyda gwasgau tenau, eliniau, a bronnau.

Mae gan eu cyrff pysgod lawer o nodweddion diddorol. Mae'r graddfeydd pysgod yn lliwgar iawn gyda lliwiau symudliw felly nid oes unrhyw ddwy fôr-forwyn o'r un lliw. Mae ganddyn nhw hefyd esgyll a chynffon fel unrhyw bysgodyn arferol. Maen nhw'n eu helpu i nofio yn y cyrff dŵr ac mae eu pen dynol a'u blaenau yn eu helpu i eistedd y tu allan i'r dŵr.

Ni all môr-forynion oroesi y tu allan i ddŵr sy'n golygu na allant aros ar y tir. Ar unrhyw adeg benodol dylai rhan o'u corff fod yn cyffwrdd â dŵr neu gael ei foddi mewn dŵr. Dyna pam maen nhw'n denu eu hysglyfaeth y tu mewn i'r dŵr oherwydd bod ganddyn nhw'r rheolaeth fwyaf tu mewn i ddŵr.

Mytholegau Eraill sydd â Môr-forynion

Mae môr-forynion yn enwog iawn mewn mytholegau eraill Ewropeaidd, Asiaidd , a natur Affricanaidd. Mae'r mytholegau hyn yn portreadu môr-forynion yn yr un modd ag y mae mytholeg Roegaidd yn marw. Mae môr-forynion yn greaduriaid hardd gyda phen dynol a chorff pysgodyn gyda chynffon ac esgyll. Mae ganddynt glorian pysgod ar eucorff cyfan sydd o liwiau gwahanol.

Lên gwerin Rhufeinig, Hindŵaidd, Groeg, Tsieineaidd, Japaneaidd, Syriaidd, Prydeinig, Llychlynaidd, Corëeg, Bysantaidd ac Otomanaidd yw rhai o'r llên gwerin enwocaf i gael môr-forynion fel cymeriad . Weithiau mae'r môr-forynion yn ofalgar a diniwed eu natur ac weithiau nhw yw'r antagonists.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Oedd y Cewri ym mytholeg Roeg? Roedd cewri yn un o lawer o blant mam dduwies y ddaear, Gaea, a duw'r awyr, Wranws. Roedden nhw'n greaduriaid anferth ac anferth oedd yn byw ar y Ddaear yn ogystal ag ar Fynydd Olympus ond i ffwrdd o lygaid y duwiau. Hwy oedd y creaduriaid oedd wedi eu hesgeuluso ym mytholeg.

Ym mytholeg Roegaidd, ceisiodd Y Cewri unwaith oresgyn Mynydd Olympus a buont yn brwydro yn erbyn yr Olympiaid drosto. Mae'r rhyfel hwn yn rhyfel pwysig ym mytholeg Groeg ac mae'n a enwyd y Gigantomachy, y rhyfel rhwng Olympiaid Mynydd Olympus a'r Cewri.

A oes gan Fytholeg Roeg Cyclopes?

Oes, mae gan fytholeg Roegaidd Seiclopau. Roedd yn un o lawer o blant y fam dduwies Ddaear, Gaea, a duw'r awyr, Wranws. Mae cymeriad Cyclopes yn bodoli mewn llawer o wahanol fytholegau er enghraifft mytholeg Rufeinig, Mesopotamaidd, Eifftaidd a Hindŵaidd. Mae seiclopes yn unrhyw gymeriad sydd ag un llygad felly maen nhw'n bodoli ym mytholeg Roegaidd.

Ydy Sirens Go Iawn?

Na, nid yw'r creaduriaid hyn yn real. Cwestiwn yw hwn hynnygofynnir yn aml, ond trwy edrych neu feddwl am greadur â phen dynol ac adenydd aderyn, mae'n hawdd dweud nad oedd y creaduriaid hyn yn bodoli yn ein byd mewn gwirionedd.

Casgliad

Mae seirenau yn greaduriaid sydd â chorff aderyn a phen dynol, tra bod gan fôr-forwyn y rhan uchaf o fenyw a chorff isaf pysgodyn. Mae'r ddau gymeriad hyn yn enwog iawn ym mytholeg Roegaidd ond yn eu plith, dim ond môr-forynion sy'n bodoli mewn llawer o fytholegau eraill. Mae'r creadur, Siren, yn frodorol i fytholeg Roegaidd yn unig ac fe'i disgrifir yn helaeth yn yr Odyssey gan Homer. Mae'r ddau gymeriad hyn yn farwol oherwydd eu bod yn denu eu hysglyfaeth i leoedd anghysbell ac yna'n eu difa.

Gellir defnyddio swyn a chwyr yn y clustiau i gadw eu hudoliaeth a'u hatyniad i ffwrdd. Mae'n rhaid bod yn ofalus iawn wrth groesi eu llwybrau oherwydd ar ôl i chi gael eich denu, rydych chi wedi eich tynghedu. Dyma ni'n cyrraedd diwedd yr erthygl am y gymhariaeth o Seirenau a Morforynion. Nawr rydyn ni'n gwybod bod y ddau yma'n gymeriadau gwahanol gyda llawer o bethau diddorol i'w cynnig.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.