Oedipus y Brenin – Sophocles – Dadansoddiad Oedipus Rex, Crynodeb, Stori

John Campbell 22-03-2024
John Campbell

(Trasiedi, Groeg, tua 429 BCE, 1,530 llinell)

Cyflwyniad ar ôl geni Oedipus , dysgodd ei dad, Brenin Laius o Thebes, o oracl ei fod ef, Laius, wedi ei dynghedu i ddinistrio gan > llaw ei fab ei hun , ac felly gorchmynnodd i'w wraig Jocasta ladd y baban.

Fodd bynnag, ni allai hi na'i gwas ddwyn eu hunain i'w ladd a gadawyd ef i elfenau . Yno y daethpwyd o hyd iddo a'i fagu gan fugail, cyn cael ei gymryd i mewn a'i fagu yn llys y brenin di-blant Polybus o Corinth fel pe bai'n fab iddo ei hun.

Wedi'i syfrdanu gan si nad efe oedd y biolegol fab y brenin, ymgynghorodd Oedipus ag oracl a ragfynegodd y byddai'n priodi ei fam ei hun ac yn lladd ei dad ei hun. Yn daer i osgoi y dynged ragfynegedig hon, a chan gredu mai Polybus a Merope oedd ei wir rieni, gadawodd Oedipus Corinth . Ar y ffordd i Thebes, cyfarfu â Laius, ei dad go iawn, ac, heb wybod beth oedd gwir hunaniaeth ei gilydd, bu iddynt ffraeo ac arweiniodd balchder Oedipus ef i lofruddio Laius, gan gyflawni rhan o broffwydoliaeth yr oracl. Yn ddiweddarach, datrysodd y rhigol y Sffincs a'i wobr am ryddhau teyrnas Thebes o felltith y Sffincs oedd llaw'r Frenhines Jocasta (ei fam fiolegol mewn gwirionedd) a choron dinas Thebes. Cyflawnwyd y broffwydoliaeth felly , er nad oedd yr un o'r prif gymeriadau yn ymwybodol ohoni ar hyn o bryd.

Wrth i'r ddrama agor , aoffeiriad a Chorws henuriaid Theban yn galw ar y Brenin Oedipus i'w cynorthwyo gyda'r pla sydd wedi ei anfon gan Apollo i ysbeilio'r ddinas. Mae Oedipus eisoes wedi anfon Creon, ei frawd-yng-nghyfraith, i ymgynghori â’r oracl yn Delphi ar y mater, a phan ddaw Creon yn ôl ar yr union foment honno, mae’n adrodd na fydd y pla ond yn dod i ben pan fydd llofrudd eu cyn frenin, Laius, yn cael ei ddal a'i ddwyn o flaen ei well. Mae Oedipus yn addo dod o hyd i'r llofrudd ac yn ei felltithio am y pla y mae wedi'i achosi.

>

Mae Oedipus hefyd yn galw ar y proffwyd dall Tiresias , sy'n honni ei fod yn gwybod yr atebion i gwestiynau Oedipus, ond yn gwrthod siarad, gan alaru ar ei allu i weld y gwir pan fydd y gwirionedd yn dod â dim byd ond poen. Mae’n cynghori Oedipus i roi’r gorau i’w chwiliad ond, pan mae’r Oedipus cynddeiriog yn cyhuddo Tiresias o fod yn rhan o’r llofruddiaeth, mae Tiresias yn cael ei bryfocio i ddweud y gwir wrth y brenin, mai ef ei hun yw’r llofrudd. Mae Oedipus yn wfftio hyn fel nonsens, gan gyhuddo’r proffwyd o gael ei lygru gan y Creon uchelgeisiol mewn ymgais i’w danseilio, ac mae Tiresias yn gadael, gan gyflwyno un rhidyll olaf: y bydd llofrudd Laius yn troi allan yn dad ac yn frawd iddo’i hun. plant, a mab ei wraig ei hun.

Gweld hefyd: Horace – Rhufain Hynafol – Llenyddiaeth Glasurol

Mae Oedipus yn mynnu bod Creon yn cael ei ddienyddio, yn argyhoeddedig ei fod yn cynllwynio yn ei erbyn, a dim ond ymyrraeth y Corws sy'n ei berswadio i adael i Creon fyw .Mae gwraig Oedipus, Jocasta, yn dweud wrtho na ddylai gymryd unrhyw sylw o broffwydi ac oraclau oherwydd, flynyddoedd lawer yn ôl, derbyniodd hi a Laius oracl na ddaeth yn wir. Dywedodd y broffwydoliaeth hon y byddai Laius yn cael ei ladd gan ei fab ei hun ond, fel y gŵyr pawb, lladdwyd Laius mewn gwirionedd gan ladron ar groesffordd ar y ffordd i Delphi. Mae'r sôn am groesffordd yn achosi i Oedipus roi saib ac mae'n poeni'n sydyn y gallai cyhuddiadau Tiresias fod yn wir.

Gweld hefyd: Catullus 13 Cyfieithiad

Pan fydd negesydd o Gorinth yn cyrraedd gyda newyddion am farwolaeth y Brenin Polybus, mae Oedipus yn syfrdanu pawb gyda'i hapusrwydd ymddangosiadol ar y newyddion, gan ei fod yn gweld hyn fel prawf na all byth ladd ei dad, er ei fod yn dal i ofni y gallai rywsut gyflawni llosgach gyda'i fam. Mae'r negesydd, sy'n awyddus i leddfu meddwl Oedipus, yn dweud wrtho i beidio â phoeni oherwydd nid oedd y Frenhines Merope o Gorinth mewn gwirionedd yn fam iddo beth bynnag. a oedd wedi gofalu am blentyn wedi'i adael, a gymerodd yn ddiweddarach i Corinth a'i ildio i'r Brenin Polybus i'w fabwysiadu. Ef hefyd yw'r un bugail a welodd lofruddiaeth Laius. Erbyn hyn, mae Jocasta yn dechrau sylweddoli’r gwir, ac yn erfyn yn daer ar Oedipus i roi’r gorau i ofyn cwestiynau. Ond mae Oedipus yn pwyso ar y bugail, gan ei fygwth ag artaith neu ddienyddiad, nes yn dod i’r amlwg o’r diwedd mai Laius oedd y plentyn a roddodd i ffwrdd.mab ei hun , a bod Jocasta wedi rhoddi y baban i'r bugail i'w ddinoethi yn ddirgel ar ochr y mynydd, rhag ofn y broffwydoliaeth a ddywedodd Jocasta na ddaeth erioed yn wir: y byddai i'r plentyn ladd ei dad.

<2 Gyda phopeth yn cael ei ddatguddio o'r diwedd yn awr, mae Oedipus yn melltithio ei hun a'i dynged drasig ac yn baglu, wrth i'r Cytgan alaru am y modd y gall dyn mawr hyd yn oed gael ei dorri gan dynged. Mae gwas yn mynd i mewn ac yn esbonio bod Jocasta, pan oedd hi wedi dechrau amau ​​​​y gwir, wedi rhedeg i ystafell wely'r palas a chrogi ei hun yno. Mae Oedipus yn dod i mewn, gan alw’n swynol am gleddyf er mwyn iddo allu lladd ei hun a chynddeiriogi trwy’r tŷ nes iddo ddod ar gorff Jocasta. Mewn anobaith terfynol, mae Oedipus yn cymryd dau bin aur hir o'i ffrog, ac yn eu plymio i'w lygaid ei hun.

Yn awr yn ddall, mae Oedipus yn erfyn ar gael ei alltudio cyn gynted â phosibl , ac yn gofyn i Creon i ofalu am ei ddwy ferch, Antigone ac Ismene, gan alaru eu bod wedi cael eu geni i deulu mor felltigedig. Mae Creon yn cynghori y dylid cadw Oedipus yn y palas nes y gellir ymgynghori ag oraclau ynglŷn â'r hyn sydd orau i'w wneud, a daw'r ddrama i ben wrth i'r Cytgan wylo : 'Cyfrif neb yn hapus tan mae'n marw, yn rhydd o boen o'r diwedd' .

>

Oedipus The King Analysis

Yn ôl i Ben y Dudalen

Mae drama yn dilyn un bennod (y mwyaf dramatig un) mewn bywyd Oedipus, Brenin Thebes , a fu fyw tua cenhedlaeth cyn digwyddiadau Rhyfel Caerdroea, sef ei sylweddoliad graddol ei fod wedi lladd ei dad ei hun, Laius, ac wedi cyflawni llosgach gyda'i fam ei hun, Jocasta. Mae'n rhagdybio rhywfaint o wybodaeth gefndirol o'i stori, y byddai cynulleidfaoedd Groegaidd wedi'i hadnabod yn dda, er bod llawer o'r cefndir hefyd yn cael ei esbonio wrth i'r weithred fynd rhagddi.

Sail y myth Adroddir i raddau yn Homer 's "The Odyssey" , a byddai adroddiadau manylach wedi ymddangos yng nghronicl Thebes a adwaenir fel y Cylchred Theban, er bod y rhain wedi'u colli i ni ers hynny.

Mae “Oedipus y Brenin” wedi'i strwythuro fel prolog a pum pennod , pob wedi'i chyflwyno gan awdl gorawl . Mae pob un o’r digwyddiadau yn y ddrama yn rhan o gadwyn achos-ac-effaith dynn, wedi’i rhoi at ei gilydd fel ymchwiliad i’r gorffennol, ac mae’r ddrama’n cael ei hystyried yn rhyfeddod o strwythur y plot. Mae rhan o'r ymdeimlad aruthrol o anochel a thynged yn y ddrama yn deillio o'r ffaith fod yr holl bethau afresymol wedi digwydd yn barod ac felly'n ddigyfnewid.

Prif themâu'r ddrama yw: tynged ac ewyllys rydd (anorfod rhagfynegiadau llafar yn thema sy'n digwydd yn aml mewn trasiedïau Groeg); y gwrthdaro rhwng yr unigolyn a'rdatgan (yn debyg i’r hyn a geir yn Sophocles "Antigone" ); parodrwydd pobl i anwybyddu gwirioneddau poenus (mae Oedipus a Jocasta yn cydio ar fanylion annhebygol er mwyn osgoi wynebu’r gwirionedd sy’n dod yn fwyfwy amlwg); a golwg a dallineb (yr eironi y gall y gweledydd dall Tiresius ei “weld” mewn gwirionedd yn gliriach na’r Oedipus â llygad clir, sydd mewn gwirionedd yn ddall i’r gwirionedd am ei darddiad a’i droseddau anfwriadol).

Mae Sophocles yn gwneud defnydd da o eironi dramatig yn “Oedipus y Brenin” . Er enghraifft: daw pobl Thebes i Oedipus ar ddechrau'r ddrama, gan ofyn iddo gael gwared ar y ddinas o'r pla, pan mewn gwirionedd, ef yw'r achos; Mae Oedipus yn melltithio llofrudd Laius allan o ddicter dwfn na all ddod o hyd iddo, gan felltithio ei hun yn y broses; y mae'n sarhau dallineb Tiresius pan mai ef yw'r un sydd heb weledigaeth, ac a fydd yn ddall yn fuan; ac y mae yn llawenhau yn y newyddion am farwolaeth y Brenin Polybus o Corinth, pan mai y wybodaeth newydd hon sydd mewn gwirionedd yn dwyn y broffwydoliaeth drasig i'r golwg.

Adnoddau

Nôl i Ben y Dudalen

Cyfieithiad Cymraeg gan F. Storr (Archif Clasuron Rhyngrwyd): //classics.mit.edu/Sophocles/oedipus.html
  • Fersiwn Groeg gyda chyfieithiad gair-wrth-air (Prosiect Perseus)://www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0191
  • [rating_form id=”1″]

    John Campbell

    Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.