Anrhydedd yn yr Iliad: Nod olaf ond un Pob Rhyfelwr yn y Gerdd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Roedd anrhydedd yn yr Iliad yn fwy gwerthfawr na bywyd, felly ymdrechodd pawb i'w gyflawni. Gwnaeth cymeriadau fel Achilles, Agamemnon, Odysseus, Patroclus a hyd yn oed yr hen Nestor yr hyn a wnaethant am yr anrhydedd y byddent yn ei dderbyn.

I’r Hen Roegiaid, roedd sut roedd cymdeithas yn eich gweld chi yn bwysicach na’r ffordd roeddech chi’n gweld eich hun.

Byddai’r erthygl hon yn trafod thema anrhydedd yn yr Iliad ac yn edrych ar rhai enghreifftiau a ddangosai anrhydedd yn eglur fel y'i canfyddid yn yr hen Roeg.

Beth Yw Anrhydedd yn yr Iliad?

Mae Anrhydedd yn yr Iliad yn cyfeirio at gwerth cymeriad yn y gerdd epig. Mae'r Iliad yn gerdd sy'n adlewyrchu gwerthoedd y gymdeithas Groeg hynafol ac anrhydedd oedd ar frig y rhestr. Yr oedd gweithredoedd y prif gymeriadau yn cael eu hysgogi gan yr ymchwil am anrhydedd.

Anrhydedd a Gogoniant yn yr Iliad

Yr oedd yr hen Roegiaid yn gymdeithas ryfelgar ac felly, yr oedd anrhydedd yn hollbwysig iddynt hwy fel y mae. yn foddion i gynnal y gymdeithas. Gwnaed dynion i gredu bod gorchestion arwrol ar faes y gad yn sicrhau y byddai eu henwau'n cael eu cofio am byth.

Roedd gan ddynion o'r fath gofebau a chysegrfeydd wedi'u hadeiladu i'w hanrhydeddu tra roedd beirdd yn canu am eu gweithredoedd dewr. Buont yn ysbrydoliaeth i'r genhedlaeth nesaf a llwyddodd rhai hyd yn oed i ennill statws duwiau.

Yn yr Iliad, canfyddwn lawer o enghreifftiau o'r rhain fel cadlywyddion ar ddwy ochr ydefnyddiodd rhyfel anrhydedd i ysgogi eu milwyr. Y syniad oedd sicrhau nad oedd eu plant yn cael eu dominyddu na'u difa gan rym goresgynnol. Rhoddodd dynion eu cyfan ar faes y gad a doedd dim ots ganddyn nhw os bydden nhw'n marw oherwydd bod byw heb anrhydedd yn waeth na marwolaeth. I'r Groegiaid, anrhydedd oedd popeth fel y dangoswyd gan Achilles a oedd yn teimlo'n warthus pan gymerwyd ei gaethferch i ffwrdd. .

Y gwrthwyneb i anrhydedd oedd cywilydd a oedd, fel y crybwyllwyd yn gynharach, yn waeth na marwolaeth. Mae hyn yn esbonio pam y cymerodd Agamemnon gaethwas Achilles a pham y parhaodd Hector i frwydro yn erbyn Achilles er ei fod yn gwybod mai dyna fyddai ei olaf.

Marwolaeth Anrhydeddus yn yr Iliad

Mae thema marwolaeth yn gyfystyr i anrhydeddu gan fod y cymeriadau yn credu fod marwolaeth anrhydeddus yn deilwng o fywyd na bywyd diwerth. Mae hyn yn esbonio pam mae Achilles ac Agamemnon yn dewis marwolaeth dros fywyd.

Mae'r rhyfelwyr yn meddwl y daw marwolaeth i bawb boed gartref yng ngwres y frwydr, ond yr hyn sy'n weddill yw'r etifeddiaeth y maent yn ei gadael ar ôl. Iddynt hwy, mae'n well marw marwolaeth arwrol lle bydd eich gweithredoedd yn cael eu canmol am byth na marw yng nghysur eich cartref lle nad oes neb, heblaw eu teulu, yn eu hadnabod.

Sut Ydy Hector yn Dangos Anrhydedd yn yr Iliad?

Mae Hector yn dangos anrhydedd trwy ymladd dros ei ddinas a rhoi ei fywyd drosti. Fel y mab cyntaf-anedig ac etifedd sy'n ymddangos i orsedd Troy, mae Hector yn gwybod nad oes rhaid iddo ymladd. Ersef sydd â gofal y fyddin, y cyfan sydd raid iddo ei wneud yw rhoi'r gorchymyn a bydd ei ryfelwyr yn gweithredu. Fodd bynnag, mae Hector yn gwybod bod fwy o anrhydedd ar faes y gad na bywyd a dreuliwyd yn gosod gorchmynion.

Mae'n gwybod y bydd yn cael ei werthfawrogi dim ond os bydd yn gwneud rhywbeth arwrol i bobl Troy - hyd yn oed os yw'n golygu colli ei fywyd. Felly, mae Hector yn arwain ei fyddin i frwydr gyda'r wybodaeth lawn y bydd ei weithredoedd yn ysbrydoli'r milwyr y tu ôl iddo. Wedi'r cyfan, mae ei ryfelwyr yn ei weld fel eu harwr mwyaf a bydd ei bresenoldeb yn eu sbarduno. Nod Hector yw cadarnhau ei etifeddiaeth yn hanes Troy ac fe wnaeth hynny.

Heddiw, mae Troy a Hector yn cael eu crybwyll yn yr un anadl gydag edmygedd o'i weithredoedd arwrol. Cyferbynnwch hynny â'i frawd, Paris, sy'n rhedeg i ffwrdd o'r rhyfel i fod gyda'i wraig, Helen. Mae Paris yn gwybod fod ganddo filwyr oddi tano a fydd yn gwneud ei fidio, felly nid yw'n gweld pam y dylai ymladd.

Fodd bynnag, mae Hector yn ei wynebu ac yn ei waradwyddo am guddio yng nghysur ei ystafell tra bod ei ddynion llafurio ar faes y gad. Pan fydd Hector yn wynebu Achilles o'r diwedd, mae'n gwybod bod ei ddiwedd wedi dod ond mae'n marw'n anrhydeddus trwy sefyll ei dir ac amddiffyn anrhydedd ei ddinas Troy.

Anrhydedd Achilles yn yr Iliad

Yr arwr epig Mae Achilles yn gwerthfawrogi anrhydedd uwchlaw ei fywyd pan mae'n dewis marw ar faes y gad na dychwelyd i'w gartref. Ei famThetis, yn caniatáu iddo ddewis rhwng bywyd hir o heddwch a ffyniant neu fywyd byr o anrhydedd.

Mae Achilles yn dewis yr olaf gan ei fod am i'w enw gael ei gofio am oesoedd i ddod. Mae enghraifft Achilles yn ysbrydoli'r Groegiaid wrth iddynt frwydro yn erbyn rhyfel di-ildio 10 mlynedd ac yn y pen draw yn dod yn fuddugol.

Mae prif gymeriad Iliad Homer, Achilles, yn gwerthfawrogi ei anrhydedd gymaint fel pan ei feddiant gwerthfawr, Briseis, yn cael ei gymeryd oddi wrtho, mae yn gwrthod ymladd y rhyfel. Mae'n teimlo bod ei anrhydedd wedi'i gleisio a hyd nes y bydd y wraig yn dychwelyd, bydd yn parhau i ymatal rhag y frwydr. Fodd bynnag, mae'n newid ei feddwl ac yn ailgyfeirio ei anrhydedd pan fydd ei ffrind agos, Patroclus, yn marw. Mae Achilles yn penderfynu anrhydeddu ei ffrind drwy ddial ei farwolaeth a chynnal gemau angladd er cof amdano.

Gweld hefyd: Sappho 31 - Dehongliad o'i Darn Mwyaf Enwog

Dyfyniad Am Anrhydedd yn y Gerdd

Un o ddyfyniadau'r Iliad am anrhydedd a draddodwyd gan Agamamenon wrth iddo fynd amdani Mae caethwas Achilles yn darllen:

“Ond rydw i hyd yn oed i roi yn ôl iddi, er hynny, os mai dyna sydd orau i bawb. Yr hyn rydw i wir eisiau yw cadw fy mhobl yn ddiogel a pheidio â'u gweld yn marw. Ond nol gwobr arall i mi ac yn syth bin arall yn unig o'r Argives mynd heb fy anrhydedd .”

Gweld hefyd: Catullus 3 Cyfieithiad

Mae'r dyfyniad hwn yn dangos yr anrhydedd a oedd yn y gerdd, a siaradodd am sut bydd y ferch yn cael ei rhoi yn ôl, fodd bynnag, yr unig ffordd i hyn yw cael ei fasnachu "gwobr" arall neu fel arall, bydd yn cael ei adael heb unrhyw anrhydedd. Yr olaf, ywsut y mae'n gweld ei hun, a sut y mae digonedd o anrhydedd ynddo oherwydd bod ganddo'r ferch gaeth.

Casgliad

Hyd yn hyn, rydym wedi edrych ar y thema anrhydedd fel y'i dywedwyd. yn Iliad Homer a rhai enghreifftiau o ogoniant yn yr Iliad. Dyma grynodeb o'r cyfan y mae'r erthygl hon wedi'i ddarganfod:

  • Dim ond adlewyrchiad yw Iliad Homer o'r modd yr oedd y Groegiaid o'r hen anrhydedd yn cael ei werthfawrogi uwchlaw eu bywydau.
  • Hyn nhw credu ei bod yn well marw yng nghwrs gweithred arwrol na marw o henaint a heb gyflawni dim.
  • Felly Achilles, sy'n cael dewis rhwng bywyd hir heb anrhydedd a bywyd byr gydag anrhydedd yn dewis yr olaf a dyna pam yr ydym yn ei gofio heddiw.
  • Mae thema marwolaeth yn y gerdd yn gyfystyr ag anrhydedd oherwydd i farwolaeth arwrol ddod â gogoniant i'r cymeriad.
  • Mae Hector hefyd yn dangos anrhydedd yn er nad oes rhaid iddo frwydro yn erbyn Rhyfel Caerdroea, mae ei bresenoldeb a'i fedr yn ysbrydoli ei ddynion i fuddugoliaethau amrywiol yn ystod y rhyfel.

Hyd yn oed pan mae'n wynebu Achilles, mae'n ymladd yn ddewr gwybod yn iawn na fydd yn goroesi'r ornest. Fodd bynnag, mae'n rhagweld yr anrhydedd y bydd yn ei gael pan fydd yn marw yn nwylo'r rhyfelwr mwyaf yn y rhyfel ac mae'n mynd amdani.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.