Cerberus a Hades: Stori Gwas Teyrngarol A'i Feistr

John Campbell 05-08-2023
John Campbell

Mae Cerberus a Hades yn gymeriadau Groegaidd sy'n gyfystyr â Gwlad y Meirw. Er nad oes ond ychydig o straeon yn ymwneud â Cerberus, profodd ei fod yn was ffyddlon i Hades a chyflawnodd ei swydd hyd eithaf ei allu.

Gweld hefyd: Beth yw Coeden Deulu Antigone?

Darganfyddwch y berthynas rhwng Brenin yr Isfyd a'r ci aml-ben. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy!

Pwy yw Cerberus a Hades?

Yr oedd Cerberus a Hades yn debyg i eiddo meistr a gwas teyrngarol. Cerberus, a elwid hefyd y ci tri phen, sy'n gwasanaethu fel gwarchodwr wrth byrth uffern, yw ci Hades, sy'n gyfrifol am sicrhau bod y meirw yn aros i mewn a'r byw yn aros allan.

Beth Yw Stori Cerberus a Hades?

Stori Cerberus a Hades yw pan ddaeth Hades yn Frenin yr Isfyd, anrheg oedd Cerberus. Prif waith Cerberus yw croesawu'r meirw wrth ddod i mewn i Wlad y Meirw a sicrhau eu bod yn aros yno, ac na fydd neb o'r byw yn gallu dod i mewn i'r deyrnas.

Gwreiddiau Cerberus

Mae Cerberus a'i deulu yn rhagflaenu hyd yn oed y prif dduwiau a duwiesau Groegaidd. Ei rieni yw Typhon ac Echidna. Y mae Typhon yn adnabyddus fel tad pob bwystfil, a chanddo gant o bennau ac ymddangosiad draig yn anadl tân. Mae mam Cerberus, Echidna, yn hanner-wraig a hanner sarff y gwyddys hefyd ei bod wedi rhoi genedigaeth i'r rhan fwyaf o'r creaduriaid enwog y gwyddys amdanynt.i'r Groegiaid yn yr hen amser.

Gellir sillafu enw ci teyrngarol Hades yn wahanol, ond yr un ystyr sydd i Kerberos vs. Cerberus, yn tarddu o'r gair Groeg "Kerberos," a olygai " smotiog.”

Golwg Cerberus

Yn dod o deulu o angenfilod erchyll gyda thad a chanddo ben lluosog a mam â chorff hanner sarff, roedd ymddangosiad Cerberus gwrthun hefyd. Roedd ganddo dri phen, neidr am gynffon, a'i fwng yn cynnwys nadroedd. Daw ei ddannedd miniog a'i grafangau yn handi wrth ddifa'r rhai a geisiai fynd heibio iddo.

Buchedd Cerberus a Hades yn yr Isfyd

Ci gweithio a gwas ffyddlon oedd Cerberus i'w feistr, Hades. Nid oedd hanesion am ymladdfa Hades Cerberus. Yn wir, yr oedd hyd yn oed gerflun Hades a Cerberus hyd heddiw i ddarlunio'r berthynas dda rhwng y ddau.

Er bod Cerberus hefyd yn a elwir yn uffern, nid oedd yn wrywaidd; dim ond gwneud ei waith a'i gyfrifoldebau yr oedd. Ei orchwyl oedd warchod pyrth yr isfyd, sicrhau nad yw'r meirw yn dianc ac nad yw'r byw yn mynd i mewn i Wlad y Meirw. Er bod swydd Cerberus yn eithaf syml, mae'n cadw cydbwysedd oherwydd, fel arall, byddai anhrefn.

Fodd bynnag, er ei fod yn un o gŵn gwarchod mwyaf adnabyddus chwedloniaeth, mae mwyafrif y straeon mwyaf adnabyddus yn ei gynnwys.canolbwyntio ar y rhai oedd yn gallu osgoi, drysu, neu oresgyn ei ymdrechion fel arall.

Cerberus yng Ngwlad y Meirw

Roedd Cerberus yn warcheidwad ffyddlon ym myd y meirw, lle Hades oedd y llywodraethwr, a daliodd wahanol greaduriaid i mewn neu hyd yn oed yn gadael y deyrnas. Isod mae straeon gwahanol y ci gwarcheidiol a sut aeth rhai creaduriaid o wahanol fydoedd heibio Cerberus.

Gweld hefyd: Helen – Euripides – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Myth Orpheus

Mae Orpheus yn un o'r nifer o rai lwcus i fynd i mewn a gadael y Gwlad y Meirw yn dal yn fyw. Mae'n farwol sy'n adnabyddus am ei feistrolaeth ar ganu'r delyn neu'r kithara. Defnyddiodd ei allu cerddorol dawnus i swyno ei ffordd heibio i Cerberus. Gallai ei gerddoriaeth swyno anifeiliaid gwylltion; byddai hyd yn oed nentydd yn peidio â llifo, a choed yn siglo mewn ymateb i'w gân. Yr oedd yn ddigon i roi y gwyliadwrus Cerberus i gysgu.

12fed Llafurwr Hercules

Yr hanes am Hercules neu Hercules yw yr un mwyaf adnabyddus am Cerberus. Gwnaeth Hera Hercules yn wallgof, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, llofruddiodd ei deulu, gan gynnwys ei wraig a'i blant. Pan ddaeth i'w synwyrau, efe a aeth i wneud iawn am ei gamweddau, ac fel cosb, dywedwyd wrtho am gyflawni'r 12 Llafur. Trwy gydol y campau hyn, bu'n rhaid i Hercules ladd o leiaf dri o frodyr a chwiorydd Cerberus.

Bu'n rhaid lladd a chroenio'r Nemean Lion, yr oedd ei guddfan yn gwrthsefyll pob llafn. Ynghyd â'rHydra â phen lluosog, ac yn ddiweddarach trechodd Hercules y ci dau ben Orthrus. Nod gwaith eithaf Hercules yn y mwyafrif o'i lafur yw trechu a chipio Cerberus. Y gorchymyn oedd bod yn rhaid danfon y ci yn fyw ac yn ddianaf a'i gyflwyno i'r Brenin Eurystheus, ond ni chaniatawyd i Hercules ddefnyddio unrhyw arfau.

Aeneas

Aeneas, prif gymeriad Roedd Aeneid Virgil, eisiau mynd i Wlad y Meirw fel Hercules ac Orpheus. Pa fodd bynag, ymweled ag ysbryd y tad hwn oedd ei ddyben. Roedd yn ymwybodol na fyddai Cerberus yn caniatáu hynny, felly gofynnodd am gymorth y Cwmaea Sibyl, proffwydes.

Daeth hi gydag Aeneas, a chyda'i gilydd daethant wyneb yn wyneb â Cerberus, yn wahanol i Orpheus, a swynodd. Cerberus gyda cherddoriaeth, a Hercules, a ddefnyddiodd ei nerth i orchfygu Cerberus. Fodd bynnag, nid oeddent yn barod. Taflodd y Sybil y fisged â meddyginiaeth arni mewn pryd ar ôl clywed Cerberus yn tyfu. Wedi bwyta'r deisen fechan, buan y darfu Cerberus, gan adael iddynt barhau ar eu taith.

Casgliad

Prin oedd y gweithiau ysgrifenedig am berthynas Hades a Cerberus, heblaw y ffaith fod Cerberus yn ci gwarchod Pyrth Uffern a gwas ffyddlon i'w feistr, Hades. Gadewch i grynhoi yn gyflym yr hyn a drafodwyd gennym yn yr erthygl hyd yn hyn:

  • Mae enwau Hades a Cerberus yn gyfystyr â Gwlady Meirw. Rhoddwyd ci primordial, Cerberus, yn anrheg i Hades.
  • Y mae ymddangosiad Cerberus yn ymdebygu i olwg ei rieni, a oedd ill dau yn angenfilod adnabyddus yn yr hen gyfnod Groeg.
  • Cerberus oedd y ci tri phen gyda chynffon sarff, nadroedd am fwng, a dannedd miniog iawn a chrafangau.
  • Gwarchod pyrth yr isfyd yw gorchwyl Cerberus a gofalu fod y meirw yn aros i mewn a'r byw. arhoswch allan.

Fodd bynnag, mae'n dal yn gi sy'n gallu bod yn drech na chi, fel y profwyd gan gymeriadau fel Orpheus, Hercules, ac Aeneas, a oedd yn gallu mynd heibio i'w wyliadwrus. gwarchod.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.