Athena vs Ares: Cryfderau a Gwendidau'r Ddau Dduwdod

John Campbell 31-07-2023
John Campbell
Mae

Athena vs Ares yn ceisio cyferbynnu nodweddion Athena, duwies doethineb, ag Ares, duw rhyfel. Y syniad yw sefydlu eu gwreiddiau, cryfderau a'u gwendidau a dadansoddi eu rolau ym mytholeg Groeg hynafol. Mae'r cymariaethau hyn wedi helpu i lunio mytholeg Roegaidd dros y blynyddoedd.

Bydd yr erthygl hon yn cymharu Athena ac Ares i ganfod eu tarddiad, eu cryfderau, a’u gwendidau.

Tabl Cymharu Athena vs Ares

Nodweddion Athena Ares
Mam Metis Hera
Tactegau Rhyfel Mae'n well ganddo ddefnyddio doethineb wrth setlo gwrthdaro Mae'n well ganddo ddefnyddio grym 'n Ysgrublaidd
Symbolau Coeden olewydd Cleddyf
Mytholeg Groeg Mwy amlwg Llai amlwg
Natur Tawelu Michel

Beth Yw'r Gwahaniaethau Rhwng Athena ac Ares?

Y prif wahaniaeth rhwng Athena ac Ares sydd yn eu natur a'u hagwedd at frwydr. Roedd yn well gan Athena ymagwedd ddiplomyddol ac ewyllys i strategaethu ei rhyfeloedd. I'r gwrthwyneb, mae'n well gan Ares rym 'n Ysgrublaidd ac mae'n ddieflig ar faes y gad. Roedd Athena yn dduwies ddigynnwrf, tra bod Ares yn dduw tymer boeth.

Am beth mae Athena yn fwyaf adnabyddus?

Roedd Athena yn fwyaf adnabyddus fel dduwies rhyfel yn yr hen Roeg , mae hienwog am ei dirnadaeth, deallusrwydd, a doethineb hyd yn oed yn y grefft o ryfel. Mae hi'n cael ei hadnabod fel strategydd rhyfel mawr sy'n helpu ei hymlynwyr i gynllunio'r ffyrdd gorau o ennill rhyfel.

Genedigaeth Athena

Roedd gan stori genedigaeth Athena ddau naratif; dywed un naratif iddi gael ei geni o dalcen ei thad Zeus. Dywed y llall i Zeus lyncu ei mam, Metis, pan oedd yn feichiog gyda hi. Rhoddodd Metis Athena tra roedd hi'n dal y tu mewn i Zeus, felly tyfodd Athena i fyny tra'i chladdu yn Zeus. Yn ddiweddarach, gwnaeth hi raced tra'n ymwreiddio ym mhen Zeus, gan roi cur pen cyson iddo nes i Zeus roi genedigaeth iddi.

Athena Duwies Rhyfel

Mae Athena hefyd yn boblogaidd am helpu arwyr fel

1>Perseus, Achilles, Jason, Odysseus, a Heraclesi oresgyn eu gelynion. Y dduwies oedd noddwr crefft a gwehyddu a chafodd dinas Athen ei henwi ar ei hôl.

Er ei bod yn dduwies rhyfel, roedd yn well gan Athena setlo anghytundebau trwy gymhwyso doethineb ymarferol. Roedd Athena yn dawelach ac yn fwy gwastad wrth ddelio ag anghydfodau, roedd ganddi ffordd o ddelio â gwrthdaro a dod â nhw i benderfyniadau yn lle gwneud y rhyfel yn fwy nag ydyw. Ymdriniodd â nhw mewn ffordd ddigyffro, wrth iddi agosáu gyda chynllun diplomyddol, gan anelu at wneud heddwch a pheidio â gwneud pethau'n waeth yn eu dull.

Cymeriad Athena

Daeth Athena allan yn gwbl arfogdros ryfel a chredid ei fod yn arwain ei hymlynwyr i ryfel fel Athena Promachos. Roedd Athena hefyd yn cael ei pharchu fel duwies gwaith llaw a chrefft y noddwr o wehyddu, a elwid Athena Ergane.

Gelwid Athena yn wyryf ac roedd hyd yn oed un hen fersiwn o'r myth yn awgrymu bod Hephaestus, y duw haearn, Ceisiodd dreisio yn aflwyddiannus. Athena oedd noddwr arwriaeth a chredwyd ei bod yn cynorthwyo arwyr fel Jason, Bellerophon, a Heracles yn eu hymgais.

Mae gan Athena safbwynt arweinydd a dyna sut enillodd yr ornest oherwydd ei hamynedd a'i doethineb wrth gynllunio strategaethau perffaith i oresgyn ei gwrthwynebwyr. Mae Athena yn debygol o wrthsefyll trwy ei wisgo allan yn amyneddgar gyda'i sgiliau osgoi. Os bydd unrhyw un yn gwneud symudiad anghywir a fydd yn eu hagor ar gyfer ergyd ddinistriol gan Athena.

Athena yn Rhyfel Caerdroea

Chwaraeodd Athena ran weithredol ar ddechrau rhyfel Trojan a chefnogodd y Groegiaid i drechu'r Trojans. Fe wnaeth hi helpu Achilles i ladd yr arwr Caerdroea Hector ac amddiffyn Menelaus rhag saeth a hyrwyd gan y Trojan, Pandaros. Roedd Athena yn aml yn gysylltiedig â'r olewydden a'r dylluan a oedd yn symbol o ddoethineb ac enwyd dinas Athen er anrhydedd iddi. Cyfeiriwyd ati'n aml fel 'llygaid llachar' a 'dduwies gwallt hyfryd' am ei swyn.

Gweld hefyd: Y Trachiniae – Sophocles – Hen Roeg – Llenyddiaeth Glasurol

Addoli Athena

Mewn lleoedd fel Sparta, mae ysgolheigion wedi darganfod gwnaeth addolwyr Ares aberthau dynol (yn enwedig carcharorion rhyfel) iddo. Fodd bynnag, dim ond aberthau anifeiliaid yr oedd addolwyr Athena yn eu gwneud a chredir yn gyffredinol mai oherwydd eu natur amrywiol y mae'r gwahaniaeth mewn aberthau.

Am beth y mae Ares yn fwyaf adnabyddus?

Yr hyn y mae Ares yn fwyaf adnabyddus amdano ei greulondeb a'i syched gwaed mewn rhyfel yn ogystal â'i orchfygiad a'i gywilydd cyson. Ysbrydolodd arwriaeth er mai trwy rym pur a didostur, ar y llaw arall, roedd yn wahanol i'w chwaer a ddefnyddiodd ddoethineb a doethineb mewn brwydrau.

Genedigaeth Ares a Nodweddion Eraill y Duw

Fel y soniwyd eisoes, roedd angen uniad Zeus a Hera ar enedigaeth Ares. Roedd yn aelod o'r 12 Olympiad, ond yn wahanol i Athena, nid oedd ei frodyr a chwiorydd yn hoff ohono. Roedd Ares yn annoeth gan fod mythau amrywiol yn ei ddarlunio gyda gwahanol gymariaid a phlant. Roedd yn dduw dewrder ond roedd yn adnabyddus am ei rym a'i greulondeb pur.

Gweld hefyd: Hercules vs Achilles: Arwyr Ifanc Mytholegau Rhufeinig a Groegaidd

Roedd Ares bob amser ar yr ochr goll i frwydrau, naill ai'n ddynol neu'n ddwyfol. Gwyddid ei fod yn dduw tymer boeth a gwaedlyd. Ymhellach, mae'n allweddol nodi mai rôl gyfyngedig oedd gan Ares ym mythau Groegaidd a'i fod yn cael ei fychanu gan mwyaf tra nad oedd ganddo ychwaith addolwyr. Nid ef oedd yr un oedd yn helpu, ef oedd yr un a ddifetha pethau fel arfer.

Mae'r rheswm am yr olaf yn syml, Ares, oedd yn gyflym i droi at ryfel creulon ac i ddangosgoruchafiaeth trwy ymladd. Ni feddyliodd ymhellach ymlaen neu nid oedd yn bell-ddall, a dyna pam y bu mewn problem fwy.

Cefnogaeth Ares i'r Trojans

Cefnogodd y Trojans yn ystod y rhyfel ond cafodd ei gywilyddio yn y pen draw pan orchfygodd yr Achaeans ei ffefrynnau. Mewn un bennod wynebodd Ares ei chwaer, Athena, ond ymyrrodd Zeus a rhybuddio'r duwiau i beidio ag ymyrryd yn y rhyfel.

Fodd bynnag, mewn golygfa arall, bu Athena yn cynorthwyo Diomedes i anafu Ares trwy arwain saeth Diomede i daro Ares yn y groth. Gadawodd Ares gri uchel a rhedodd yn ôl i Fynydd Olympus i fagu ei glwyfau.

Dewisiadau Gwael

Roedd Ares yn boblogaidd ar gyfer dewisiadau moesol gwael a arweiniodd at sawl achos o anwiredd. Chwaraeodd Ares rôl gyfyngedig ym myth Groeg hynafol oherwydd ei berthynas sur â'i rieni a'i frodyr a chwiorydd.

Oherwydd ei natur ddieflig, nid oedd Zeus a Hera, gan gynnwys y duwiau Groegaidd eraill, yn hoff ohono ond roedd ei chwaer, Athena, yn hoff iawn o Zeus. Er iddi ddangos tawelwch a doethineb ymarferol, yr oedd Athena yn ddigon cryf i orchfygu rhai duwiau yr oedd hi'n eu hwynebu.

Yn ogystal, wynebodd Ares hefyd gywilydd mawr pan ddarganfu Hephaestus ei fod yn cael perthynas â'i wraig, Aphrodite. Yn gyntaf, gosododd Hephaestus fagl lle byddai'r cariadon twyllodrus yn cyfarfod fel arfer a phan syrthiasant i mewn, galwodd ar y duwiau eraill i ddod i edrych ar

Cwestiynau Cyffredin

Beth Ddigwyddodd yn Athena vs Poseidon?

Yn ôl chwedloniaeth, enillodd Athena y gystadleuaeth rhyngddi hi a Poseidon, duw y moroedd. Roedd y gystadleuaeth i benderfynu ar ba dduwdod y dylid enwi dinas Athen. Cynhyrchodd Poseidon geffyl neu ddŵr hallt o graig ond Athena sy'n cynhyrchu'r olewydden a ddaeth yn ased pwysig i'r Atheniaid felly enwyd y ddinas ar ei hôl.

A fyddai Athena wedi trechu Zeus yn Athena yn erbyn Zeus?

Rhagfynegwyd proffwydoliaeth y byddai mab i Zeus yn ei ddymchwel a dyna pam y llyncodd Zeus Metis ar ôl iddo ddarganfod ei bod yn feichiog. Fodd bynnag, tyfodd Athena i fyny y tu mewn i Zeus a daeth allan pan oedd hi i gyd wedi tyfu i fyny. Yn ôl mythau eraill, ymunodd Athena â Poseidon, Apollo a Hera i ddymchwel Zeus ond trechodd Zeus bob un ohonynt.

Beth yw'r Gwahaniaeth Rhwng Mars ac Ares?

Mars oedd y fersiwn Rhufeinig o'r duw Groeg, Ares. Yn wahanol i Ares, roedd yn cael ei addoli'n eang a chredir ei fod yn dad i'r Rhufeiniaid. Nid oedd y blaned Mawrth yn rym dinistriol ond yn debyg i Athen o ran strategaeth filwrol.

Casgliad

Roedd Athena yn dduwdod mwy hoffuso'i gymharu ag Ares a ddirmygwyd hyd yn oed gan ei rieni oherwydd ei natur. Roedd Athena, er ei bod yn dduwies rhyfel, yn fwy strategol a byddai ond yn troi at drais ar ôl i bob ymdrech ddiplomyddol fethu. Ares, ar yllaw arall, yn gyflym i ryddhau anhrefn a thrais ac yn cynrychioli agweddau creulon rhyfel.

O ran cryfder, mae Athena i'w gweld yn gryfach ers i'w hymdrechion hi glwyfo Ares yn ystod y rhyfel yn erbyn Troy, gan ei orfodi i redeg yn ôl i Mount Olympus. Hyd yn oed pan ymladdodd hi â Poseidon dros ddinas Athen, daeth yn fuddugol gan ddefnyddio ei doethineb, nid gwrol. Yn y cyfamser, wynebodd Ares sarhad a gwawd gan gynnwys cael ei fychanu gan Hephaestus ar ôl iddo ddal Ares yn twyllo gyda'i wraig. O gymharu Athena ag Ares, gallwn ddod i'r casgliad bod Athena yn fwy unionsyth yn foesol nag Ares. Hefyd, y mae Athena yn fwy parchedig ac addolgar na'i brawd milain a gwaedlyd.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.