Diwylliant EinglSacsonaidd yn Beowulf: Adlewyrchu Delfrydau Eingl-Sacsonaidd

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Mae diwylliant Eingl-Sacsonaidd Beowulf yn cael ei gynrychioli a'i bortreadu'n fanwl yn y gerdd enwog trwy ei phrif gymeriad a'i weithredoedd uchel eu parch. Beowulf, yn ei stori wefreiddiol am ryfelwr, yn portreadu'r hyn oedd yn bwysig i'r diwylliant Eingl-Sacsonaidd yn ystod y cyfnod hwnnw, sef y diwylliant rhyfelgar yn ddelfrydol.

Darllenwch hwn i ddarganfod sut roedd Beowulf yn adlewyrchu Eingl-Sacsoniaid. Diwylliant Sacsonaidd , cymdeithas, a delfrydau.

Sut Mae Beowulf yn Adlewyrchu Delfrydau'r Gymdeithas Eingl-Sacsonaidd?

Roedd yr Eingl-Sacsoniaid yn rhan o ddiwylliant rhyfelgar , ac fel rhyfelwyr roeddent yn adlewyrchu eu gwerthoedd trwy weithredoedd arwrol yn union fel traddodiadau Eingl-Sacsonaidd yn Beowulf. Yn debyg i lawer o ddiwylliannau eraill, roedd yr Eingl-Sacsonaidd yn strwythur llwythol, a dyfodd a newidiodd dros amser i raddau, ond roedd hierarchaeth bob amser. Roedd brenhinoedd ac arglwyddi yn rheoli'r bobl â statws is, ac roedd gan ryfelwyr ymdeimlad o falchder mewn ymladd a marw dros eu brenin a'u gwlad.

Ceisiodd Beowulf uchelwyr wrth annog y Daniaid i helpu. Teithiodd yno gan anelu at eu helpu gan eu bod yn brwydro yn erbyn anghenfil llofruddiol o'r enw Grendel. Cynigiodd Beowulf ladd yr anghenfil fel ffordd i ennill anrhydedd , uchelwyr a gwobr. Dangosodd hefyd ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd trwy ei ddawn, yn ymladd â'i gleddyf, yn gryf ac yn ddewr.

Mae'r gerdd hon yn dangos brwydr rhwng da a drwg , ac yn arwyddocau'r diwyllianttrwy wneud Beowulf yn arwr oherwydd ei fod yn gallu dileu drygioni. Gan ychwanegu at hyn, sut y mae ef ei hun, yn awyddus i ymladd y bwystfilod yn unig i gadw eraill rhag marwolaeth. Mae ei fedr a'i ddewrder yn dod yn chwedlonol, felly mae'n ymladd nid un, na dau, ond tri anghenfil yn ei oes, ac mae'n llwyddiannus bob tro.

Enghreifftiau o Ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd yn Beowulf

Mae'r enghreifftiau o ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd yn Beowulf yn amrywio o enghreifftiau traddodiadol i ryfelgar . Mae rhannau eraill o ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd yn cynnwys teyrngarwch, gwrthodiad i gael eich bychanu, cryfder corfforol ac ennill yr hyn yr ydych yn gweithio iddo.

Mae rhai enghreifftiau o'r diwylliant yn cynnwys: (o gyfieithiad Seamus Heaney)

 • Mae Beowulf yn dangos teyrngarwch yn y gerdd drwy anrhydeddu cynghrair oedd gan ei ewythr â Brenin Hrothgar o'r Daniaid. Mae’n mynd at y Daniaid i’w helpu i frwydro yn erbyn yr anghenfil, ac mewn un fersiwn o’r gerdd, mae’n dweud, “Yna mae newyddion am Grendel, Anodd ei anwybyddu, wedi fy nghyrraedd adref … Felly pob henuriad a chynghorydd profiadol Ymhlith fy mhobl cefnogi fy mhenderfyniad I ddod yma atat ti, y Brenin Hrothgar”
 • Mae'n dangos balchder yn ei alluoedd ynghyd â dewrder a chryfder: “Am fod pawb yn gwybod am fy nerth aruthrol. Roedden nhw wedi fy ngweld wedi fy bolltio yng ngwaed gelynion”
 • Gwrthododd gael ei fychanu, hyd yn oed gan y rhai oedd yn genfigennus o'i sgiliau. Pan fydd un dyn yn ceisio ei atgoffa o ffolineb y gorffennol, mae Beowulf yn ateb gyda “Nawr, ni allafdwyn i gof unrhyw ymladd a aethoch i mewn, Anferth, Sy'n dwyn cymhariaeth. Dydw i ddim yn ymffrostio pan ddywedaf Na chawsoch chi na Breca erioed fawr o ddathlu oherwydd cleddyfaeth Neu am wynebu perygl ar faes y gad”
 • I'n clustiau modern, efallai y bydd Beowulf yn swnio fel ymffrostwr. Ond yr oedd yn annwyl iawn am ei weithredoedd.” “Roedd ei bobl yn cyfrif ar Beowulf, Ar ddiysgogrwydd y rhyfelwr a'i air.” Mae'n rhan bendant o ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd.
 • Yn y diwedd daw Beowulf yn frenin ei wlad, ac y mae ei gâr yn dangos teyrngarwch trwy ei ddilyn i'w frwydr olaf pan na fynai neb arall. Gan ddangos anrhydedd, dywed y gwŷr ifanc, “Byddai’n well gennyf pe bai fy nghorff yn cael ei ladrata o’r un tân â chorff fy rhoddwr aur, na mynd yn ôl adref yn cario arfau”

Geiriau ac Ymadroddion Sy'n Portreadu Nodweddion Eingl-Sacsonaidd yn Beowulf

Hyd yn oed os na fyddwch yn darllen y gerdd gyfan neu efallai'n darllen penillion cyfan, gallwch weld cymdeithas Eingl-Sacsonaidd yn Beowulf yn syml yn disgleirio drosto.

Mae'r geiriau hyn drwy'r gerdd yn dangos yr hyn sy'n bwysig i'r diwylliant:

 • “cadarn”
 • “dewrder”
 • “diben sefydlog”
 • “brwydro â’r fiend”
 • <9 "swop heb ofn"
 • "galar"
 • "erchyll"
 • “ffafrio ni gyda help ac ymladd drosom”
 • “dathlu am gleddyfaeth”
 • “yn rasolcyfarchion”
 • “yn gwybod eich achau”

Mae’r holl roddion uchod yn amlygu rhyw agwedd bwysig ar y diwylliant Eingl-Sacsonaidd a’u nodweddion. Roedd ffocws cyson ar ennill anrhydedd, uchelwyr, ymladd, heb ddangos unrhyw ofn , a chydnabod llinach, cysylltiadau a theyrngarwch. Ar yr un modd, mae Beowulf yn gynrychiolaeth mor dda o'r diwylliant fel ei fod bron yn ei wneud yn wastad iawn fel cymeriad, gyda sylfaen noeth, ffocws a chryf.

Rôl Merched yn y Gymdeithas Eingl-Sacsonaidd

Mae merched, ar y llaw arall, hefyd yn chwarae rhan hollbwysig yn y gymdeithas Eingl-Sacsonaidd , traddodiad a diwylliant Beowulf. Maent i fod i fod yn dangnefeddwyr ac yn cynnal y gwŷr y maent ynghlwm wrthynt.

Dim ond hynny a wna’r merched yn y gerdd, a dengys yr ymadroddion hyn eu hunigoliaeth yn effeithiol :

 • “Roedd ei meddwl yn feddylgar a’i moesau’n sicr”
 • “Brenhines ac urddasol”
 • “Yn cynnig y goblet i pob rheng”
 • “Arsylwi ar y cwrteisi”

Beth Yw Beowulf? Cefndir y Stori Enwog a'r Eingl-Sacsoniaid

Mae Beowulf yn gerdd epig enwog iawn a ysgrifennwyd rhwng 975 a 1025 OC am ryfelwr yn ymladd ac yn lladd anghenfil o'r enw Grendel. Fe'i hysgrifennwyd yn Hen Saesneg gan awdur dienw, ac mae'n debyg ei bod yn cael ei hadrodd ar lafar a'i throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth.

Mae'n un o'r cerddi pwysicafi'r iaith Saesneg am lawer o resymau. Un ohonynt yw ei fod yn yn rhoi cipolwg i ni ar y gorffennol ac yn dangos i ni beth oedd yn bwysig i Ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd.

“Yr Eingl-Sacsoniaid” yw'r term a ddefnyddir i disgrifiwch y bobl oedd yn rhan o unrhyw lwyth Germanaidd . Hyd at y goncwest Normanaidd yn 1066, roedd yr Eingl-Sacsoniaid yn byw ac yn rheoli yn ardaloedd Cymru a Lloegr. Roedd yn grŵp cymysg o bobl o ran eu tarddiad, ac mae rhai yn credu eu bod yn disgyn o'r Angles, y Sacsoniaid a'r Jiwtiaid. Roeddent nid yn unig o'r rhai yng Nghymru a Lloegr ond hefyd o rannau o Sgandinafia.

Gweld hefyd: Yr Odyssey – Homer – cerdd epig Homer – Crynodeb

Siaradwyd llawer o dafodieithoedd a ddaeth ynghyd yn y diwedd i ffurfio Hen Saesneg . Defnyddiwyd Eingl-Sacsonaidd i wahaniaethu rhwng Saeson Prydain a'r rhai yn Ewrop. Ymhen ychydig, defnyddiwyd y term yn gyfnewidiol â’r gair ‘Saesneg.’ Er bod digwyddiadau Beowulf yn digwydd yn Sgandinafia, ysgrifennwyd y gerdd yn Hen Saesneg ac mae’n cynrychioli gwerthoedd Eingl-Sacsonaidd y cyfnod.

Eingl -Diwylliant Sacsonaidd yn Beowulf: Mân Bwyntiau y Dylech Chi eu Cofio:

 • Roedd yr Eingl-Sacsoniaid yn byw ac yn teyrnasu rhwng y 5ed ganrif hyd 1066, pan oresgynnodd y Normaniaid
 • Beowulf yn Sgandinafia , y gerdd yn sôn am ryfelwr yn dod i gynnig cymorth i frenin y Daniaid
 • Roedd y Daniaid yn brwydro yn erbyn anghenfil llofruddiol o'r enw Grendel a oedd yn ymosod arnynt
 • Mae hefyd yn cynnig allanei deyrngarwch oherwydd yn y gorffennol roedd gan ei ewythr hen gynghrair â'r Daniaid
 • Tra mae'n dangos teyrngarwch i Frenin y Daniaid, mae ei berthynas, Wiglaf, yn dangos teyrngarwch iddo yn ei frwydr olaf, ac yn cael ei wobrwyo am roedd
 • Diwylliant Eingl-Sacsonaidd yn ddiwylliant rhyfelgar, sy'n golygu bod pobl ddewr a dewr yn ymladd er mwyn cadw eu teyrngarwch a dwyn anrhydedd, gan wasanaethu eu Brenhinoedd a'u Harglwyddi.

Casgliad

Cymerwch olwg ar y prif bwyntiau am ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd yn Beowulf fel yr ymdrinnir â hwy yn yr erthygl uchod.

 • Beowulf yn gerdd epig a ysgrifennwyd gan awdur dienw yn 975 -1025, ond roedd yn stori a adroddwyd ar lafar cyn cael ei hysgrifennu
 • Mae'r gerdd yn adlewyrchiad perffaith o ddiwylliant Eingl-Sacsonaidd, yn gymysgedd o lwythau Prydain, Germanaidd , a rhyw ran o Sgandinafia, a fu’n byw rhwng y 5ed ganrif hyd 1066.
 • Roedd eu diwylliant yn ddiwylliant rhyfelgar, yn canolbwyntio ar weithredoedd arwrol, traddodiadau, uchelwyr, teyrngarwch, gwrthod cael eu bychanu, cryfder corfforol a sgil, anrhydedd a dewrder
 • Beowulf, i chwilio am anrhydedd, mae nodwedd diwylliant Eingl-Sacsonaidd yn cynnig helpu'r Daniaid rhag yr anghenfil, gan wneud hynny, mae hefyd yn lladd mam yr anghenfil
 • Dyfarnwyd iddo'r ddau anrhydedd a thrysor, felly yn dod yn frenin ac yn ddiweddarach yn ymladd yn erbyn y trydydd anghenfil a'r olaf
 • Ond nid yw ei hyder yn ei sgil yn anghywir, gan ymladd yn erbyn drygioni, dywedodd “ Oherwydd popethyn gwybod am fy nerth aruthrol. Roedden nhw wedi fy ngweld wedi fy bolltio yng ngwaed gelynion
 • Mae geiriau/ymadroddion gwahanol a nodir yn y gerdd a gymerwyd ganddynt eu hunain yn arddangos y delfrydau Eingl-Sacsonaidd drwy gydol y gerdd: yr enghraifft berffaith yw “diysgog ,” “dewrder,” “dathlu am gleddyfyddiaeth” a “swoop heb ofn”
 • Mae merched Beowulf hefyd yn arddangos nodweddion diwylliant Eingl-Sacsonaidd trwy eu gweithredoedd o wneud heddwch, cyfarch rhyfelwyr, bod yn urddasol, etc.

Mae Beowulf yn enghraifft ddelfrydol o'r gwir ddiwylliant, cymdeithas a thraddodiad Eingl-Sacsonaidd .

Mae'n holl dda, yn ymladd dros yr hyn sy'n iawn ac yn fonheddig, i chwilio am anrhydedd, ac mae am fod yn ffyddlon i frenin ac i'w bobl. Ac eto, er ein bod yn gallu uniaethu â llawer o'r agweddau hyn ar ddiwylliant, yw Beowulf y dyn i gyd mor ddiddorol â hynny ar wahân i'w sgiliau?

Gweld hefyd: Mytholeg Groeg Perse: Yr Eigionol Mwyaf Enwog

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.