Apollo ac Artemis: Stori Eu Cysylltiad Unigryw

John Campbell 01-08-2023
John Campbell

Rhannodd Apollo ac Artemis fond dwfn unigryw ers eu geni. Er eu bod yn wahanol iawn, mae ganddyn nhw'r un angerdd am saethyddiaeth, hela, ac amddiffyn y dduwies Leto. Dysgwch fwy am yr hyn sy'n unigryw am y cysylltiad rhwng Apollo ac Artemis.

Darllenwch i ddarganfod mwy.

Beth Yw Perthynas Apollo ac Artemis?

Mae Apollo ac Artemis yn perthyn i'w gilydd gan mai nhw yr efeilliaid brawdol o Leto a Zeus. Er eu bod yn rhannu llawer o debygrwydd fel bod yn helwyr gwych, roedd ganddynt wahaniaethau mor fawr â nos a dydd. Ystyrir Artemis yn dduwies lleuad tra Apollo yw duw'r haul.

Stori Geni Apollo ac Artemis

Cafodd Leto, duwies mam yr efeilliaid, ei drwytho gan Zeus. 3> Yn ôl y disgwyl ac yn debyg i'r hyn a ddigwyddodd i'r holl ferched eraill y syrthiodd Zeus mewn cariad â nhw, cafodd Leto gosb gan Hera trwy fynnu i bob gwlad gysylltiedig beidio â chysgodi'r Leto feichiog.

Daliodd y dduwies feichiog i chwilio am le i roi genedigaeth tra'n delio â phoenau esgor. Daeth o hyd i ynys arnofiol Delos yn y pen draw. Gan nad oedd yn gysylltiedig ag unrhyw dirffurf, nid yw wedi'i gynnwys yn y rhai a waherddir gan Hera. Mae rhai straeon hyd yn oed yn nodi bod Hera wedi cosbi Leto ymhellach trwy ohirio ei genedigaeth a phoenau esgor parhaus am ddyddiau cyn y gallai roi genedigaeth o'r diwedd. Daeth ynys Delos yn Apollo ac Artemispartneriaid. Mae Apollo yn mwynhau ysgrifennu barddoniaeth, tra bod yn well gan Artemis dreulio ei hamser hamdden yn hela gyda merched. Mae ganddynt hefyd ffyrdd gwahanol o basio'r amser.

FAQ

Beth Yw'r Math o Gariad Rhwng Apollo ac Artemis?

Mae stori garu Apollo ac Artemis yn canolbwyntio ar cariad brawd neu chwaer yn hytrach na chariad rhamantus. Er bod y ddau yn frwd dros amddiffyn eu mam, nid oedd unrhyw gyfeiriadau ysgrifenedig i weld a oeddent yn ystyried ei gilydd fel partner rhamantus. Er i Apollo ymyrryd pan syrthiodd Artemis mewn cariad ag Orion, ei reswm oedd amddiffyn adduned purdeb Artemis pan oedd hi'n dal yn blentyn yn hytrach na'i dwyn fel cariad.

Casgliad

Mae Apollo ac Artemis yn rhannu cwlwm dwfn ac agos mewn efeilliaid yn unig. Gan eu bod yn efeilliaid brawdol, maent yn rhannu llawer o debygrwydd ond llawer mwy o wahaniaethau. Gadewch i ni grynhoi yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu amdanyn nhw.

  • Mae Apollo ac Artemis yn efeilliaid i Titan o'r enw Leto a'r duw goruchaf, Zeus. Oherwydd melltith Hera, gorfodwyd Leto oedd yn feichiog i chwilio am fan lle gallai roi genedigaeth wrth gael ei erlid gan y sarff, Python. O'r diwedd, llwyddodd i ddod o hyd i ynys arnofiol Delos, lle y ganwyd hi.
  • Daeth Apollo yn dduw'r haul, goleuni, barddoniaeth, celfyddyd, saethyddiaeth, pla, proffwydoliaeth, y gwirionedd, ac iachâd, tra gelwid Artemis yn dduwies forwyn onatur, diweirdeb, genedigaeth, anifeiliaid gwyllt, a'r helfa.
  • Roedd yr efeilliaid yn cefnogi ac yn chwarae rhan yn y rhyfel rhwng y Trojans a'r Groegiaid. Apollo oedd hyd yn oed yr un oedd yn gyfrifol am arwain y saeth a laddodd yr arwr Groegaidd enwog, Achilles.
  • Roedd Artemis ac Apollo yn amddiffyn eu mam. Byddent yn mynd i drafferth fawr yn enw eu mam. Ymhlith yr achosion mae lladd Tityus, a geisiodd dreisio Leto, a lladd pob un o'r pedwar ar ddeg o blant Niobe pan oedd yr olaf yn gwatwar eu mam.
  • Er y gellid dirnad Artemis nad oedd ganddi ddiddordeb mewn dynion, syrthiodd mewn cariad. gyda'r cawr, Orion. Roedd sawl fersiwn o'u stori garu, ond ym mhob un ohonynt, bu farw Orion a chafodd ei aileni fel cytser yn yr awyr.

Mae stori garu Apollo ac Artemis yn dangos hyd yn oed os oedd yn llosgachus. mae perthnasoedd yn gyffredin ymhlith yr hen Roegiaid, mae'n bosibl cael cariad brawd neu chwaer cryf ac iach. Drwy gydol eu stori, cawsant eu darlunio fel rhai oedd yn parhau mewn perthynas agos.

man geni.

Artemis oedd yr efaill cyntaf i gael ei eni, a phan ddysgodd Hera am hyn, gwaharddodd ei merch, duwies geni, i helpu Leto. Achosodd hyn i enedigaeth Apollo gael ei gohirio hyd yn oed yn fwy. Artemis, dim ond newydd-anedig erbyn hynny, yn wyrthiol a gynorthwyodd ei mam i eni Apollo yn y lle y maent yn ei ystyried yn gartref i Apollo ac Artemis.

Apollo ac Artemis yn Blant

Ar enedigaeth, roedd Apollo yn wedi'u bwydo â bwyd a diod i'r duwiau: ambrosia a neithdar. Trawsnewidiodd yn syth o fod yn newydd-anedig i fod yn oedolyn ifanc.

Cyn gynted ag y llwyddodd i ymladd, dechreuodd Apollo hela'r sarff anferth, Python. Dyma’r creadur a oedd, ar orchymyn Hera, wedi erlid eu mam pan oedd hi’n dal yn feichiog. Ceisiodd Apollo gael dial ac yn y diwedd daeth i loches Python ym Mynydd Parnassus. Dilynodd brwydr fawr, a lladdwyd Python.

Yn blant, datblygodd Apollo ac Artemis gystadleuaeth ynghylch pwy oedd yn well, er gwaethaf rhannu cariad at saethyddiaeth. Yn achos Artemis, treuliodd ei blynyddoedd cynnar yn hela am yr holl eitemau yr oedd hi'n meddwl oedd eu hangen er mwyn iddi fod yr helfa orau.

Gweld hefyd: Cerberus a Hades: Stori Gwas Teyrngarol A'i Feistr

Apollo fel Duw

Tyfodd Apollo i fyny a daeth yn un o y duwiau pwysicaf yn y pantheon Groeg. Ef yn hawdd oedd yr addoliad mwyaf o'r holl dduwiau. Yr oedd yn binacl ieuenctyd a phrydferthwch, yn rhoddwr goleuni ac iach- awdwriaeth, yn noddwr i'r celfyddydau, ac mor nertholac yn pelydru fel yr haul.

Fodd bynnag, dechreuodd y duw saethyddiaeth ymarfer ei grefft ymhell o flaen duwiau cerdd, proffwydoliaeth, iachâd, ac ieuenctid. Gofynnodd Apollo am fwa a saethau pan nad oedd ond pedwar diwrnod oed, a gwnaeth Hephaestus hwy iddo.

Yn aml, darlunnir Apollo yn ddyn ifanc deniadol gyda torch o lawryf ar ei ben, sy'n symbol o'i ddoethineb. Mae hefyd yn dal bwa a crynu o saethau. Yn yr un modd mae ganddo gigfran a thelyn fach.

Fel duw ifanc deniadol, dawnus, a phwerus, roedd Apollo wedi denu nifer o gariadon. Fodd bynnag, Daphne, nymff hardd Naiad, merch y duw afon Peneus, y syrthiodd Apollo yn ddwfn mewn cariad ag ef. Fodd bynnag, yn debyg i Artemis, mae Daphne wedi addo aros yn wyryf. Gan hynny, parhaodd Daphne i wrthod Apollo.

Fodd bynnag, dywedwyd mai'r rheswm am hyn oedd bod Apollo wedi pryfocio Eros, duw cariad. Felly, saethodd Eros saeth at Apollo i wneud iddo gwympo. yn wallgof mewn cariad â Daphne, tra bod Eros hefyd yn saethu Daphne ond gyda saeth wahanol i wneud iddi gasáu Apollo.

Artemis fel Duwies

Roedd efaill Apollo hefyd yn dduwies boblogaidd hefyd. Hi oedd duwies Groeg anifeiliaid gwylltion, hela, a genedigaeth. Gwyddys ei bod yn ffyrnig, yn amddiffynnol, yn ddidrugaredd, ac mae ganddi dymer danllyd. Ni fydd yn oedi cyn dinistrio unrhyw un sy'n ceisio brifo'r rhai y mae'n ceisio eu hamddiffyn. Nid yw Artemis yn goddefamarch chwaith. Arhosodd y dduwies forwyn hon yn ddigywilydd a phur.

Mae hi wedi dod yn arbenigwr gyda bwa a saeth; roedd ganddi nod di-ffael yn gyson. Credwyd hefyd y gallai hi wella neu ddod â phoen i bobl, yn ogystal â newyn, salwch, neu hyd yn oed farwolaeth. gysefin ei blynyddoedd. Mae hi'n gwisgo dilledyn sy'n cyrraedd ei gliniau ac yn cadw ei choesau'n noeth, felly mae'n rhydd i redeg drwy'r goedwig. Disgrifia ambell un fod ganddi sawl bron, ond gan ei bod yn dduwies forwyn, ni fyddai ganddi blant ei hun.

Apollo ac Artemis fel Tîm

Rhannodd Apollo ac Artemis gloi perthynas ers geni. Mae ganddyn nhw'r un diddordebau, fel hela, ac mae'r ddau ohonyn nhw wedi dod yn wych wrth wneud hynny. Er bod ganddynt wahaniaethau, roeddynt yn aml yn cydweithio, yn enwedig os oes a wnelo hyn â diogelu eu mam.

Gweld hefyd: Menelaus yn Yr Odyssey: Brenin Sparta yn Helpu Telemachus

Mae mwyafrif y mythau ynghylch mam Apollo ac Artemis, Leto, bob amser yn ei chynnwys hi plant. Un o'r rhain oedd yr enghraifft pan oeddent yn chwilio am ddŵr yfed. Daethant ar draws ffynnon yn nhref Lycia, ond ni allasant yfed gan fod tri gwerinwr yn troi y llaid o waelod y ffynnon. Roedd Leto wedi gwylltio a throdd y gwerinwyr Lycian yn llyffantod. Roedd y mythau eraill yn dangos sut roedd ei phlant yn ei hamddiffyn ac yn ceisio dial amdanihi.

Ceisio Treisio gan Tityus

Arddangosiad perffaith o hyn oedd pan y cawr Tityus, mab Zeus ac Elara, ddilyn gorchymyn Hera a cheisio treisio Leto . Yna cafodd ei ladd gan Apollo ac Artemis gyda'i gilydd. Mewn fersiynau eraill, dywedir bod Tityus wedi'i ladd gan follt o fellt a anfonwyd gan Zeus. Cafodd Tityus ei gosbi ymhellach yn Tartarus. Estynnwyd ef a'i gadwyno wrth graig lle byddai ei iau yn cael ei ysu gan ddau fwltur bob dydd. Gan fod yr iau yn adfywio, bydd yr artaith hon yn mynd ymlaen ac ymlaen am byth.

Gwawd gan Niobe

Digwyddiad arall oedd pan ymffrostiai Niobe, merch y Brenin Tantalus, ei bod yn rhagori ar y dduwies Leto. Y rheswm am hyn oedd iddi eni pedwar ar ddeg o blant, a Leto yn unig a roddodd enedigaeth i ddau. Pan glywodd Apolo ac Artemis hyn, cynddeiriogwyd hwy gan watwar a bychanu eu mam.

I geisio dial am hyn lladdodd Artemis ac Apollo bob un o'r pedwar ar ddeg o blant Niobe. Gŵr Niobe , Amphion, lladd ei hun ar ddysgu beth ddigwyddodd i'w plant, gwneud Niobe wylo yn dragwyddol. Trowyd hi wedyn yn graig ym mynydd Sipylus, sydd hefyd yn wylo'n barhaus.

Cymorth i Ryfel Caerdroea

Roedd Apollo nid yn unig yn cefnogi'r Trojans, ond hefyd yn cymryd rhan fel milwr. Defnyddiodd ei sgiliau tanio saethau a'i allu i achosi pla. Taniodd saethau wedi'u cyfeirio at y gwersyll Groegaidd. Rhainroedd saethau arbennig yn llwythog o salwch, a barodd i nifer o ryfelwyr fynd yn sâl a gwanhau. Gwnaeth Apollo gyfraniad pwysig hefyd i'r rhyfel trwy gyfarwyddo'r ergyd a darodd Achilles ar ei unig bwynt gwan - ei sawdl. Lladdodd yr ergyd hon yr arwr Groegaidd enwog.

Tra bod Apollo yn gefnogwr hysbys i'r Trojans, roedd Artemis yn gymeriad dibwys yn y nofel epig, Yr Iliad. Roedd Artemis yn hysbys i wella arwr Trojan, Aeneas pan gafodd ei adael wedi ei glwyfo gan Diomedes.

Yn y digwyddiad hwn, ataliodd Artemis y gwyntoedd chwythu a oedd yn sownd y Groegiaid hwylio. Er bod hyn wedi helpu i arafu'r Groegiaid, y prif reswm y gwnaeth Artemis hynny oedd oherwydd ei dicter at Agamemnon, arweinydd y grŵp.

Lladdodd Agamemnon un o geirw Artemis ac ymffrostio na allai hyd yn oed Artemis wneud yr ergyd honno. Cynddeiriogodd Artemis gymaint nes iddi orchymyn i ferch hynaf Agamemnon gael ei chynnig iddi.

Cydymffurfiodd Agamemnon a twyllo ei ferch trwy ddweud wrthi y byddai'n priodi. Achilles yn lle cael ei wneud yn aberth. Gan fod Artemis hefyd yn amddiffyn merched ifanc, fe wnaeth hi ddwyn merch Agamemnon a rhoi hydd yn ei lle ar yr allor.

Artemis fel Duwies Cerydd

Byth ers pan oedd hi'n blentyn, gofynnodd ei thad, Zeus, i roddi ei gwyryfdod tragwyddol, am nad oedd ganddi ddiddordeb mewn dynion, rhamant, na phriodas. Roedd hi hefyd yn gyfartalyn amddiffyn gwyryfdod ei chanlynwyr a'i chyfeillesau.

Bu hi hefyd yn ddidrugaredd pan oeddynt yn amharchus neu yn torri eu hadduned o fod yn bur. Enghraifft o hyn oedd stori Callisto, un o hoff gymdeithion Artemis. Fodd bynnag, syrthiodd yn feichiog ar ôl i Zeus ei threisio. Pan glywodd Artemis am hyn, roedd hi'n gynddeiriog iawn, ac mae rhai straeon yn dweud mai Artemis a drodd Callisto yn arth hi.

Arall enghraifft oedd yr hyn a ddigwyddodd i heliwr a ddaeth ar draws Artemis yn ddamweiniol tra roedd hi'n ymolchi. Trodd hi yn hydd ac yn ddiweddarach gwnaeth ei gŵn hela ei hun iddo gael ei ddifa. Digwyddiad llai llym oedd gyda bachgen ifanc o’r enw Siproites, y rhoddodd Artemis ddewis iddo naill ai farwolaeth neu drawsnewid yn ferch.

Afraid dweud nad oes gan Artemis berthynas agos â gwrywod heblaw gyda'i hefaill, Apollo, a oedd hefyd yn amddiffynnol iawn o burdeb ei chwaer. Ymyrrodd hyd yn oed pan welodd yr hyn oedd yn digwydd rhwng Artemis ac Orion.

Stori Artemis ac Orion

Roedd eithriad i wrthod a chosb gyson Artemis o gwrywod. Dyma pryd y cyfarfu ag Orion, heliwr anferth y syrthiodd Artemis mewn cariad ag ef. Roedd llawer o amrywiadau ar sut yr oedd eu stori garu yn datblygu ac yn gorffen yn drasig.

Fersiwn Un

Yr amrywiad cyntaf oedd bod Orion unwaith yn byw bywyd unig ar ynys fel heliwr.Gan rannu cariad at hela, roedd Artemis wedi'i swyno gan Orion. Syrthiodd hi mewn cariad ag ef. Aethant ar sawl taith hela gyda'i gilydd a chystadlu pwy oedd yr heliwr gorau. Fodd bynnag, gwnaeth Orion y camgymeriad o frolio y gallai ladd unrhyw beth a ddaeth o'r ddaear.

Pan ddaeth Gaea yn ymwybodol o hyn, daeth yn amddiffyn ei phlant, ac mae hi'n ystyried unrhyw beth yn dod. o'r ddaear ei phlentyn. Anfonodd sgorpion dieflig anferth i ladd Orion. Ynghyd ag Artemis, ceisiasant ymladd yn erbyn y sgorpion anferth, ond yn anffodus, lladdwyd Orion yn ystod y frwydr.

Bryd hynny, gofynnodd Artemis am i gorff Orion gael ei osod yn yr awyr. Fe'i gwnaed wedyn i fod yn gytser Orion, ynghyd â'r sgorpion, a ddaeth yn gytser Scorpio.

Fersiwn Dau

Mae ail fersiwn y stori yn ymwneud ag efaill Artemis, Apollo, a dyna pam ei fod yn wahanol. Gan fod Apollo yn gwybod bod Artemis yn gwerthfawrogi ei phurdeb ers pan oedd yn blentyn, roedd Apollo yn poeni, gydag Orion o gwmpas, y byddai ei chwaer yn dibrisio hyn yn fuan.

Datganwyd hefyd mai rheswm Apollo fod oherwydd cenfigen gan fod Artemis wedi bod yn treulio hyd yn oed llai o amser gydag ef a mwy gydag Orion. Y naill ffordd neu'r llall, nid oedd Apollo yn cymeradwyo'r hyn a oedd yn digwydd gydag Artemis ac Orion. Gwnaeth gynllun a thwyllodd Artemis i ladd Orion ei hun.

Heriodd Apollo Artemis pwyoedd well saethwr rhyngddynt. Pan ofynnwyd iddo pa darged y byddant yn saethu, pwyntiodd Apollo at brycheuyn yng nghanol y llyn, Artemis yn meddwl mai craig oedd hi, taniodd ei saeth. Roedd Apollo yn llawenhau pan lwyddodd Artemis i gyrraedd y targed.

Daeth Artemis yn amheus pam roedd ei gefeill yn hapus hyd yn oed pe bai'n colli yn eu cystadleuaeth. Pan archwiliodd Artemis yn fanwl, sylweddolodd mai Orion y mae hi newydd ei ladd. Cafodd ei difrodi a gofynnodd i Orion gael ei osod yn yr awyr a'i wneud yn gytser.

Ym mhob un o'r fersiynau o'u stori garu, lladdwyd Orion a'i roi yn yr awyr fel cytser, ac Artemis yn parhau i fod yn dduwies ddirmygus.

Sut mae Apollo ac Artemis yn Wahanol?

Efeilliaid brawdol oedd Apollo ac Artemis a oedd yn aml yn cytuno ar lawer o bethau, ond roedd ganddynt hefyd rhai gwahaniaethau arwyddocaol. Mae'r ddau yn cynhyrchu golau, ond mae'r golau maent yn ei gynhyrchu yn wahanol iawn. Cynhyrchwyd un gan yr haul, a'r llall gan y lleuad.

Pan laddwyd plant Niobe, gwnaethpwyd gwahaniaeth arall. Bu farw'r saith merch yn dawel wrth i Artemis saethu saethau i'w calonnau . Ar y llaw arall, sgrechodd y saith mab i farwolaeth pan saethodd Apollo saethau i'w calonnau.

Y ffordd arall y mae'r efeilliaid yn wahanol yw nad oedd Artemis erioed wedi priodi, er y credir i Apollo wedi cael marwol ac anfarwol lu

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.