Antinous yn Yr Odyssey: Y Siwtor a Fu farw yn Gyntaf

John Campbell 05-02-2024
John Campbell

Antinous in The Odyssey oedd un o elynion Penelope a’r cyntaf oll i gael ei ladd yn nwylo Odysseus. Yn y clasur Homeraidd, erlidiodd y gwr ieuanc Penelope yn egniol, gan arwain y fyddin o wŷr yn eu cynlluniau ar gyfer gorsedd yr Ithacan. Ond pwy yw Antinous? A sut mae'n berthnasol i'r clasur Groegaidd? Er mwyn deall cymeriad Antinous yn ei gyfanrwydd a'i effaith ar The Odyssey, rhaid inni gael trosolwg byr o ddigwyddiadau'r ddrama Roegaidd.

Yr Odyssey

Ar ôl y rhyfel adawodd gwlad Troy yn frith o anhrefn, Odysseus a'i wŷr yn ymgasglu i ddychwelyd i'w cartrefi annwyl. Maent yn mentro oddi ar wlad Troy i'r moroedd ac yn y diwedd yn cyrraedd ynys y Cicones. Yma, y ​​maent yn ysbeilio ac yn rheibio'r pentrefi, gan ennill sylw y duwiau a'r duwiesau Groegaidd.

Gweld hefyd: Tiresias yr Odyssey: Edrych ar Fywyd Gweledydd Dall

Ar hyd eu taith, glaniodd Odysseus a'i wŷr ar amryw ynysoedd i geisio lloches o'r moroedd ystormus. Ond mae'r ynysoedd hyn yn dod â mwy o ddrwg nag o les iddynt. Yn ynys Djerba, lle mae'r Lotus-eaters yn byw, mae Odysseus bron â cholli ei ddynion i demtasiwn y planhigyn Lotus. Yn Sisili, gwlad y Cyclops, mae Odysseus yn casglu gwarth Poseidon wrth iddo ddallu'r cawr sydd wedi eu dal yn gaeth yn eu tiroedd. Mae casineb duw'r môr yn fygythiad i'w goroesiad un wrth i'r duw anfon storm ar ôl storm ar eu ffordd,yn eu gwyro oddiar eu cwrs ac i diroedd peryglus.

O'r diwedd, ar ol cael cyngor gan Tiresias yn yr isfyd, daeth Odysseus a'i wŷr o hyd i ffordd i fynd adref yn ddiogel. Yr oeddynt i hwylio tuag at ond osgoi ynys Helios, oherwydd yr oedd ei wartheg aur yn preswylio yn y wlad. Mae Poseidon yn gweld hyn fel cyfle i wneud mwy o niwed i Odysseus ac mae yn anfon dyfroedd garw i'w long, gan orfodi'r dynion Ithacan i lanio ar ynys duw'r haul. Yn newynog ac yn flinedig, mae Odysseus yn mentro i ffwrdd i weddïo ar y duwiau, gan adael ei ddynion ar y lan. Tra i ffwrdd, mae gwŷr Odysseus yn lladd y da byw annwyl, gan gynnig yr un iachaf i'r duwiau.

Roedd gwŷr Odysseus yn cyflawni pechodau yn erbyn Helios yn ddigon difrifol i'r titan ifanc ruthro i fyny ato. Mae Zeus yn mynnu cyfiawnder, gan fygwth tynnu'r haul i lawr a thywynnu ei oleuni i'r isfyd pe baent yn mynd yn ddi-gosb. Yna mae Zeus yn anfon taranfollt eu ffordd, gan ladd holl wŷr Odysseus a'i arbed i'w garcharu ar ynys Calypso yn unig.

Tra bod hyn i gyd yn digwydd, mae teulu Odysseus yn wynebu math gwahanol o bygythiad. Mae Penelope, gwraig Odysseus, yn wynebu cyfyng-gyngor; mae hi eisiau aros am ei Gŵr ond mae’n rhaid iddi ddiddanu’r cyfeillion er mwyn osgoi cael ei phriodi gan ei thad. Mae Antinous mab Eupeithes, yn arwain y criw o selogion ar eu ffordd i galon y frenhines Ithacan. Mae Telemachus, mab Odysseus, yn penderfynu cynnull cyfarfodynglŷn â thynged gwŷr ei fam. Y mae'n galw ar yr henuriaid Ithacan ac yn gwneud argraff arnynt â'i huodledd. Fodd bynnag, wedi iddo ddwyn ei bryderon at Antinous, chwarddodd y gŵr a diystyrodd ei rybuddion.

Gan synhwyro perygl yn bragu at Telemachus, mae Athena yn cuddio ei hun fel Mentor ac yn annog y tywysog ifanc i fentro i tiroedd gwahanol i chwilio am ei dad. Mae Antinous, o glywed hyn, yn cynllunio ac yn arwain cynllun y cyfreithwyr i ladd Telemachus ar ôl iddo ddychwelyd.

Gweld hefyd: Eirene: Duwies Heddwch Groeg

Odysseus yn cael ei ryddhau o’r diwedd o ynys Calypso ar ôl i Athena erfyn arno ddychwelyd. Tra'n hwylio'r moroedd, mae Poseidon eto'n anfon ystorm i'w ffordd. Mae'n golchi i'r lan ynys y Phaeciaid, lle mae merch y brenin yn ei hebrwng tua'r castell. Mae hi'n cynghori'r Ithacan i swyno ei rhieni i fentro'r moroedd yn ddiogel. Mae Odysseus yn adrodd ei daith ac yn rhoi'r diddanwch a geisiai i'r brenin. Mae'r brenin yn penderfynu ei hebrwng yn ôl i Ithaca, gan roi llong ac ychydig o ddynion iddo fordwyo ar ei daith adref. Poseidon yw noddwr y morwyr; roedd wedi addo eu harwain a'u diogelu ar y môr, gan ganiatáu i Odysseus groesi'r dyfroedd yn esmwyth.

Cyrraedd Adref yn Ithaca

Ar ôl cyrraedd, mae Odysseus yn cyfarfod â'i fab Telemachus ac fe'i cynghorir i guddio'i hun fel cardotyn. Prin fod Telemachus wedi dianc rhag ymgais llofruddio’r cyfreithwyrac yn awr rhaid troedio yn ofalus. Bydd Odysseus yn ymuno â'r gystadleuaeth am law Penelope ac yn cael gwared ar y milwyr o Benelope sy'n bygwth ei gartref a'i orsedd.

Brenin Ithacan yn cyrraedd y castell, yn ennill y gystadleuaeth, a yn pwyntio ei fwa at wŷr ei wraig. Mae Odysseus yn lladd y milwyr fesul un gyda chymorth ei fab ac ychydig o ddynion sy'n ei adnabod, heb adael yr un o'r cyfeillion yn anadlu. Digwyddodd gwrthryfel; mynnodd teuluoedd y cyfreithwyr ddial am farwolaethau eu meibion a gorymdeithio i niweidio Odysseus. Mae Athena yn datrys hyn, ac Odysseus yn dychwelyd i'w le haeddiannol fel brenin Ithaca.

Pwy Sy'n Antinous yn Yr Odyssey?

Antinous, un o'r cyfreithwyr yn The Odyssey, yw cymeriad treisgar a gorhyderus sy'n ymdrechu'n galed i gipio gorsedd Odysseus. Mae'n un o'r ddau geisiwr amlwg sy'n cystadlu am law Penelope mewn priodas ac yn ceisio lladd Telemachus. Mae'n anfon criw bychan o ymrafaelwyr i ryng-gipio Telemachus ar ei daith adref o Menelaus, ffrind Odysseus, a'i ladd. Nid yw ei gynllun, fodd bynnag, yn dwyn unrhyw ffrwyth wrth i Telemachus ddianc o'u trap gyda chymorth y Groegwr dduwies Athena.

Gweithredoedd Antinous fel un o'r gwrthwynebwyr marwol y mae'n rhaid i Odysseus eu hwynebu ar ei daith yn ôl i'w gartref. Mae Antinous a’r herwyr yn fygythiad i deulu ein harwr wrth iddo ildio eu harfer o “Xenia.” Yn llegan ail-wneud bwyd a diodydd gyda straeon a pharch, mae Antinous a’r cyfeillion eraill yn bwyta eu digon, gan ddisbyddu tŷ Odysseus i’r llawr. Gellir gweld eu diffyg parch wrth i haerllugrwydd Antinous barhau. Mae'n ystyried dinasyddion isaf Ithaca fel y rhai oddi tano, yn ymosod ar gardotyn â chadair, a drodd allan yn Odysseus dan gudd.

Mae triniaeth wrthun i Odysseus, er yn gudd, yn ddiffygiol o ran parch. . Mae'n taro ein harwr i lawr â chadair ac, yn ei dro, yw'r gŵr cyntaf i gael ei ladd gan y brenin Ithacan.

Cyflafan y Siwtoriaid

Wrth i Odysseus ddod i mewn y palas fel cardotyn, daw ar draws ei wraig, Penelope. Maent yn sgwrsio, a y frenhines yn cyhoeddi ei phenderfyniad. Cynhelir cystadleuaeth am ei llaw mewn priodas. Yr un a all wisgo bwa ei diweddar ŵr a’i saethu fydd ei Gwr nesaf a brenin Ithaca. Mae pob ymgeisydd yn camu i fyny ac yn methu fesul un nes bod Odysseus yn dod ac yn taro'n berffaith. Antinous yn taro Odysseus â chadair ac yn cael saeth i'w wddf. Yna mae Odysseus yn pwyntio ei fwa tuag at y gweddill, gan eu saethu fesul un; Mae Eurymachus, un o wŷr Penelope, yn ceisio rhoi’r bai i gyd ar Antinous ond yn cael ei dorri’n fyr gan iddo gael ei ladd gan y deuawd tad a mab.

Pwysigrwydd y Siwtoriaid

Mae'r gwrthwynebwyr yn gweithredu fel antagonist marwol Odysseus a y rhwystr olaf y mae'n rhaid iddo ei wynebu cyn adennillei orsedd a'i deulu. Heb y siwtwyr byddai dychweliad Odysseus adref wedi dwyn y gwylwyr o’r uchafbwynt epig yr oedd y ddrama wedi’i gynnig. Maent hefyd yn atgoffa galluoedd Odysseus fel brenin, gan bwysleisio ei allu naturiol i arwain yn dosturiol a charedig. Dangosodd Antinous haerllugrwydd a thrachwant, gan arddangos ei syched am bŵer heb y caledi angenrheidiol o ddod yn arweinydd. Rhoddodd flaenoriaeth i’w awydd, ei yfed, a’i wledd wrth iddo esgeuluso arferion pobl Odysseus. Oherwydd hyn, yr oedd pobl Ithaca yn debycach o agor eu harfau i ddychweliad Odysseus, er iddo gefnu arnynt am flynyddoedd.

Casgliad:

Nawr ein bod 'wedi siarad am They Odyssey, Antinous, pwy yw e, a'i rôl yn y ddrama, gadewch i ni fynd dros bwyntiau hollbwysig yr erthygl hon:

  • Cyfarfyddiadau Odysseus ymrafaelion amrywiol ar ei ffordd adref yn ol i Ithaca.
  • Oherwydd taith hir Odysseus adref, cyfrifid ef yn farw, a rhaid gosod brenin newydd ar yr orsedd yn Ithaca.
  • Penelope yr oedd ganddi amryw wŷr yn cystadlu am ei llaw, a'r rhai amlycaf oedd Antinous ac Eurymachus.
  • Y mae Antinous yn drahaus ac yn dreisgar gan fod ei drachwant ef a'i wŷr yn bwyta da byw tŷ Odysseus, gan eu bwyta i'r llawr.
  • Mae Antinous yn ildio “Xenia” wrth iddo ymddwyn yn ddigywilydd fel arweinydd y cyfreithwyr.
  • Mae Penelope yn ymestyn y broses garu, gan obeithioi ohirio ei phenderfyniad cyn belled ag y bo modd, gan obeithio y bydd ei Gŵr yn dychwelyd adref.
  • Mae Antinous yn arwain y criw llawen o wŷr i mewn i’w gynlluniau o niweidio Telemachus wrth iddo ddychwelyd adref o’i daith.
  • Mae’n yn anfon criw o ddynion i ddal y tywysog ifanc a'i lofruddio mewn gwaed oer. Mae Telemachus yn dianc o’r fagl hon gyda chymorth Athena.
  • Mae haerllugrwydd Antinous i’w weld eto wrth iddo daflu cadair at gardotyn. Oherwydd hyn, efe yw'r gŵr cyntaf i gael ei ladd, gan roi saeth i'r gwddf iddo.

I gloi, Antinous yw eich gwrthwynebydd nodweddiadol; trahaus, hunan-ganolog, a rhy farus am eu rhagoriaeth. Mae ei drachwant a'i haerllugrwydd yn dod ag ef i'w dranc wrth i'w weithredoedd boda tuag at Odysseus a'i deulu ddod i'r amlwg. A dyna chi! Yr Odyssey, Antinous, pwy ydyw fel person ac a ysgrifennwyd yn y Clasur Homeric.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.