Cipolwg ar y Llawer o Archeteipiau Gwahanol yn yr Odyssey

John Campbell 12-10-2023
John Campbell

Tabl cynnwys

Mae tri math o archeteipiau allweddol yn yr Odyssey a ddefnyddir i ddarlunio gwahanol agweddau ar wareiddiad yr Hen Roeg. Dyma'r arwr, yr anghenfil, a'r angen am gariad. Mae gan bob un o'r tri archdeip hyn ddiben yn y llenyddiaeth, ac er gwaethaf y ffaith bod eu diffiniadau'n newid, mae ganddynt nodweddion gwahanol. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy.

Beth Yw Diffiniad Archeteip yn Odyssey?

Mae archeteipiau yn yr Odyssey yn cynnwys sawl math, ond mae thema y nofel epig yn troi o amgylch y prif arwr, Odysseus, a'i anturiaethau ar y daith yn ôl adref i Ithaca.

Arwr

Mae'r archdeip arwr yn adlewyrchu cariad antur a gwefr yr Hen Roegiaid. Yn yr Odyssey, mae dau fath o archdeipiau cymeriad arwr: arwyr sefydledig a chychwynnol. Fel arfer, cymeriadau yw'r rhain sydd â llinach frenhinol neu sydd â gallu unigryw, yn ogystal â dewrder.

Arwr Sefydledig

Yn Odyssey yr arwr a sefydlwyd yw Odysseus, a feddai nodweddion sy'n ei osod ar wahân i yr holl gymeriadau eraill. Mae'n hanu o deulu brenhinol ac yn adnabyddus am ei ddewrder a'i benderfyniad. Cymerodd ran a daeth yn un o arwyr Groegaidd Rhyfel Caerdroea o'r gerdd ragarweiniol, Yr Iliad. Llwyddodd i oroesi deng mlynedd o frwydr greulon a deng mlynedd arall o oresgyn nifer o rwystrau ar ei daith yn ôl adref.

CychwynArwr

Telemachus yw'r cychwynnwr arwr. Efallai ei fod yn anghymharol â nodweddion Odysseus, ond camodd Telemachus i fyny ar ôl cael ei hysgogi a'i harwain gan Athena, a oedd mewn ymddangosiad cudd pan gyfarfu â Telemachus.

Er nad yw wedi gwneud hynny. cwrdd â'i dad eto, gwnaeth Telemachus yn siŵr ei fod yn ofalu am eu stad, yn enwedig pan oedd ei fam, Penelope, yn bryderus ac yn ofidus. Aeth ar ei antur ei hun i ddod o hyd i'w dad roedden nhw'n credu'n gryf ei fod yn dal yn fyw hyd yn oed os yw wedi bod ar goll ers bron i ugain mlynedd.

Anghenfil

Yr oedd yr archdeipiau anghenfil yn symbol o cariad y Groegiaid at arswyd. Cyflwynir yr archdeip cymeriad anghenfil fel creadur goruwchnaturiol sy'n achosi gwrthdaro. Yn y gerdd epig, Yr Odyssey, roedd y bwystfilod a'r creaduriaid mytholegol yn wrthwynebwyr.

Yn Yr Odyssey, mae cyfanswm o saith creadur mytholegol y daeth Odysseus ar eu traws ar hyd ei daith. Y rhain yw Circe, Cyclopes, Calypso, y Sirens, y Lotus Eaters, Scylla, a Charybdis.

Er nad oes gan bob un ohonynt nodweddion gwrthun, mae ganddynt oll un peth yn gyffredin: nhw cynrychiolodd yr ymrafaelion. y mae'n rhaid i Odysseus ei orchfygu er mwyn iddo barhau ar ei daith a chyrraedd ei nod eithaf o ddod adref.

Awyddus am Gariad

Cafwyd hefyd straeon serch a oedd yn arddangos y Groegiaid' emosiynol ac angerddolnatur. Roedd pob un o'r straeon serch hefyd yn dangos tosturi a chydymdeimlad. Er enghraifft, roedd y cariad rhwng Odysseus a Penelope yn dangos teyrngarwch oherwydd hyd yn oed ar ôl bron i 20 mlynedd o ddim newyddion am Odysseus, roedd Penelope yn dal i wrthod ei alaru ac yn dal i gredu y byddai'n dod adref.

Stori arall yw hunanol Calypso cariad at Odysseus. Er ei fod yn gariad di-alw, profodd Calypso ei bod yn dal eisiau'r gorau i Odysseus trwy ddarparu popeth oedd ei angen arno cyn iddo hwylio.

Dangoswyd cariad tad a mab rhwng Odysseus a Telemachus, pwy Nid yw erioed wedi cwrdd â'i dad ond yn dal i'w garu digon i sefyll yn ei absenoldeb a theithio i Pylos a Sparta, lle cafodd wybod bod ei dad yn fyw.

Symbolau Archetypal yn yr Odyssey 6>

Mae pedwar symbol archdeipaidd yn yr Odyssey: amdo Laertes, bwa Odysseus, y môr, ac Ithaca. Maen nhw i gyd yn cynrychioli rhywbeth pwysig iawn i'r prif gymeriad sy'n dylanwadu ar ei weithredoedd ac yn llywio'r stori wrth iddi ddatblygu.

Yr amdo y mae Penelope yn ei wehyddu am Laertes, bwa anferth Odysseus, y môr, a mae ynys Ithaca i gyd yn enghreifftiau. Mae clogyn Penelope ar gyfer angladd ei thad-yng-nghyfraith Laertes yn y pen draw yn cynrychioli ei twyll wrth ddelio â'r cyfeillion.

Amdo Laertes

Laertes yw tad-yng-nghyfraith Penelope gyfraith. Yr amdo neu glogyn ar gyfer angladd Laertes yn y pen draw yw bethMae Penelope yn plethu yn y dydd a yn datod yn y nos am dair blynedd. Mae'n symbol o dwyll Penelope o'i chyfreithwyr wrth iddi ei ddefnyddio i ohirio ei hailbriodi wrth iddi ddweud wrth ei charcharorion y byddai'n dewis gŵr ar ôl iddi orffen. ei wehyddu.

Bwa Odysseus

Mae'r bwa yn cynrychioli gallu corfforol Odysseus gan mai ef oedd yr unig un a allai ei rwymo ar ei gais cyntaf. Nid oedd y ceiswyr yn gallu ei wneud tra cafodd ei fab, Telemachus, amser caled. Er y gallai Telemachus yn sicr rwygo'r bwa, fe gymerodd bedwar cynnig arno.

Mewn byd lle mae gallu corfforol yn un o'r ffactorau mwyaf arwyddocaol i'w weld fel brenin pwerus, mae'r bwa yn cynrychioli Odysseus fel y gŵr sy’n gallu rheoli Ithaca ac, felly, ei frenin cyfiawn.

Y Môr

Fel prif ffocws yr epig yw taith Odysseus, drwy gydol y gerdd, mae'r môr yn symbol sy'n ailddigwydd. Mae'n darlunio hanes bywyd rhyfeddol dyn sy'n llawn heriau, buddugoliaethau a thorcalon.

Mae galw digofaint duw'r môr, Poseidon, yn drobwynt mawr yn y gerdd. Oherwydd diffyg barn Odysseus a’i agwedd ymffrostgar, ni allai ollwng gafael ar beidio â chymryd y clod am ddallu’r cyclops. Nid oedd yn ystyried y posibilrwydd y byddai tad Polyphemus y cyclops yn gwylltio ac yn effeithio ar ei unig lwybr adref: y môr.

Gweld hefyd: Llenyddiaeth Glasurol - Cyflwyniad

I bob pwrpas, sicrhaodd Poseidon y byddaiymestyn taith Odysseus trwy roi ymdrechion iddo i orchfygu, gan gynnwys anfon bwystfilod i'w orchfygu.

Ithaca

Mae Ithaca yn cynrychioli adref. man lle gall Odysseus fwynhau ei fod yn frenin: ei gyfoeth, ei fwyd, ac yn bwysicaf oll, ei deulu. Mae Ithaca yn symbol o ben y daith, a chyflawnwyd ef trwy orchfygu llawer o frwydrau.

Ni ddaeth yr ymrafael i ben pan gyrhaeddodd ei gartref ei hun, ond fe ddechreuon nhw o'r newydd yn lle hynny. Wedi bod i ffwrdd am 20 mlynedd heb unrhyw newyddion ei fod yn fyw, rhaid i Odysseus brofi mai ef yw pwy mae'n honni ei fod. Yn ogystal, nid oedd presenoldeb y milwyr ymosodol yn treiddio i'w gartref yn ei gwneud hi'n hawdd iddo. .

Roedd angen iddo guddio ei hun i fynd i mewn i'w gartref ei hun a chasglu gwybodaeth ar sut i ymosod a eu cael gwared arnynt. Gyda chymorth ei fab, dau fugail selog, ac anogaeth Athena , adferwyd Odysseus yn frenin Ithaca.

Beth Yw'r Cymeriad Archeteipiau yn yr Odyssey?

Y tri phrif archdeip yn Odyssey Homer yw arwr, anghenfil, a dyhead am gariad . Mae yna hefyd bum archdeip cymeriad ategol yn Odyssey Homer.

Mentor

Yn y stori, Athena yw'r archdeip cymeriad ar gyfer mentor. Gan fod y dduwies hon yn ffafrio Odysseus, mae hi yn ei arwain ac yn ei helpu yn ei drafferthion. Mae hi hyd yn oed yn cuddio ei hun er mwyn rhyngweithio â Telemachusa'i ddarbwyllo i ymweld â Pylos a Sparta lle y gall glywed y newyddion fod ei dad yn fyw.

Ennes mewn trallod/gwraig ffyddlon

Mae Penelope, gwraig Odysseus, wedi bod ffyddlon iddo drwy gydol y stori. Fodd bynnag, roedd hi dan straen pan fydd ei chyfreithwyr lluosog o ddynion ifanc di-briod yn symud i'w cartref ac yn cystadlu am ei llaw mewn priodas.

Dihiryn

Y gwrthwynebydd dwyfol yn y gerdd mae Poseidon , duw'r môr. Roedd yn ddig pan ddaliodd Odysseus ei fab, y cyclops Polyphemus. Oherwydd hyn, parhaodd Poseidon i daflu rhwystrau at Odysseus trwy anfon stormydd a thonnau a hyd yn oed anfon bwystfilod fel Scylla a Charybdis.

Temptress

Roedd Circe a Calypso ill dau yn nymffau hardd a syrthiodd mewn cariad â nhw. Odysseus. Defnyddion nhw eu pwerau hudol i hudo a chadw Odysseus. Ystyriwyd y ddau yn archdeip cymeriad y temtwraig, a thra bod y ddau yn nymffau anfarwol hardd, roedd eu bwriadau a'u triniaeth o Odysseus yn wahanol.

Ar ôl i Odysseus ei gorchfygu, gwnaeth Circe bopeth o fewn ei gallu i helpu Odysseus. Nid yn unig y trodd hi ei wŷr yn ôl o fod yn foch, ond yr oedd yn gariad mawr i Odysseus, i'r fath raddau nes bod ei ddynion angen ei berswadio i barhau â'u taith hyd yn oed ar ôl blwyddyn o aros.<4

Gweld hefyd: Pam wnaeth Antigone ei lladd ei hun?

Ar y llaw arall, pan na lwyddodd Calypso i hudo Odysseus, aeth ati i'w garcharu ar ei hynys.Dim ond pan ymyrrodd y duwiau Athena a Zeus y rhyddhaodd hi ef.

Cymorth Dwyfol

Ar wahân i Athena a nodweddid fel mentor dwyfol Odysseus, roedd ganddo hefyd Hermes a Zeus fel archdeip cymeriad cynnorthwy dwyfol. Wedi i Athena argyhoeddi, cytunodd Zeus a'r duwiau Olympaidd eraill i helpu Odysseus trwy orchymyn iddo gael ei ryddhau o Calypso.

Cwestiynau Cyffredin

Pa Archdeip Yw Odysseus yn yr Odyssey?

Ef yw'r prif arwr.

Pa Archdeip Yw Penelope yn yr Odyssey?

Penelope yn yr Odyssey yw'r archdeip i llances mewn trallod a gwraig ffyddlon.

Beth Archdeip Ydy Athena yn yr Odyssey?

Archdeip mentor a chymorth dwyfol sy'n llywio Odysseus yw Athena yn yr Odyssey.

Casgliad

Un o'r straeon antur mwyaf toreithiog a ysgrifennwyd erioed yw Odyssey Homer. Mae'n un o'r gweithiau llenyddol hynafol sy'n dal i gael ei ddarllen yn eang gan gynulleidfaoedd modern yn syml oherwydd yr archeteipiau Odyssey sy'n bresennol yn y gerdd epig. Gadewch inni ailadrodd yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu amdanynt.

  • Mae archeteipiau yn gymeriadau neu amgylchiadau sy'n codi dro ar ôl tro y gellir eu canfod mewn chwedlau, straeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, neu ffurfiau eraill adloniant sy’n dod ag unigolion ynghyd drwy feithrin ymdeimlad o berthyn. Dyma sy'n gwneud i'r gynulleidfa uniaethu â'r cymeriadau neu'r digwyddiadau yn y stori.
  • Mae ynatri math o archdeipiau allweddol yn yr Odyssey: arwr, anghenfil, a chwilio am gariad.
  • Mae stori'r gerdd yn troi o amgylch y brwydrau a wynebodd y prif arwr, Odysseus, ar ei daith yn ôl adref. Gyda hyn, mae yna hefyd lawer o archdeipiau cymeriad cefnogol yn bresennol trwy gydol y gerdd.
  • Dyma'r mentor (Athena), llances mewn trallod (Penelope), y dihiryn (Poseidon a'r bwystfilod), temtwraig (Circe). a Calypso), a chymorth dwyfol (Athena, Zeus, a Hermes).
  • Mae symbolau archeteipaidd yn cynnwys amdo Laertes, Bwa Odysseus, y môr, ac Ithaca.

Yr Odyssey , darn adnabyddus o lenyddiaeth, yn cynnwys archdeipiau lluosog a ddylanwadwyd yn drwm gan wareiddiad Groegaidd, a barodd iddo dderbyniad da a chymeradwyaeth gan unrhyw un a ddaeth ar ei draws.

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.