Myth Bia, Duwies Grym, Grym ac Ynni Crai Groegaidd

John Campbell 26-08-2023
John Campbell

Bia Dduwies Roegaidd oedd personoliad grym, cynddaredd, ac egni crai a oedd yn byw ar Fynydd Olympus gyda Zeus. Er eu bod yn Titans, ymladdodd Bia a'i theulu ochr yn ochr â'r duwiau Olympaidd yn ystod y rhyfel 10 mlynedd rhwng y Titaniaid a'r Olympiaid. Ar ôl i'r Olympiaid ennill, cydnabu Zeus ei hymdrechion trwy ei gwobrwyo hi a'i theulu yn olygus. Darganfyddwch fytholeg Bia a sut enillodd hi a'i theulu barch Zeus a dod yn ffrindiau cyson iddo.

Pwy Yw Bia?

Duwies Roegaidd yw Bia a oedd yn personoli emosiynau amrwd o'r fath. fel dicter, cynddaredd, neu hyd yn oed nerth. Roedd hi'n byw ar Fynydd Olympus, lle roedd Zeus yn byw. Yn ddiweddarach, roedd hi'n un o'r Olympiaid a ymladdodd dros Zeus ac a gafodd wobr.

Teulu Bia

Yn ôl mytholeg Roeg, y Titan Pallas a'i wraig Styx , nymff y cefnfor, wedi rhoi genedigaeth i bedwar o blant gan gynnwys Bia. Y lleill oedd Nike, y personoliad o fuddugoliaeth; Kratos y symbol o gryfder crai a Zelus duwies sêl, ymroddiad, a chystadleuaeth eiddgar.

Gweld hefyd: Tynged yn Antigone: Y Llinyn Coch Sy'n Ei Glymu

Mytholeg Bia

Er nad yw Bia yn boblogaidd ym mytholeg Roegaidd, sonnir am ei stori yn y Titanomachy a ddigwyddodd dros 10 mlynedd. Rhyfel oedd y Titanomachy rhwng y Titaniaid dan arweiniad Atlas a'r duwiau Olympaidd dan arweiniad Zeus.

Dechreuodd y rhyfel pan ddymchwelodd Cronus Wranws ​​a cheisio atgyfnerthu ei rym trwy fwyta ei un ei hunplant. Unwaith i Zeus, mab Cronus gael ei eni, cuddiodd ei fam (Rhea) ef rhag Cronus ac anfon y bachgen ifanc i'w fagu gan gafr o'r enw Almathea ar ynys Creta.

Bia yn ymladd drosto Zeus

Pan oedd Zeus yn ddigon hen, casglodd ei frodyr a'i chwiorydd eraill ynghyd a gwrthryfela yn erbyn Cronus. Gan mai Titan oedd Cronus, fe gynullodd y Titaniaid eraill megis Atlas a gosodasant amddiffynfa yn erbyn yr Olympiaid dan arweiniad Zeus.

Fodd bynnag, mae rhai Titaniaid megis Pallas a'i epil, 1>gan gynnwys Bia, ymladd ar ochr yr Olympiaid. Bu eu cyfraniad i achos yr Olympiaid yn sylweddol ac ni anghofiodd Zeus eu gwobrwyo am hynny.

Zeus yn Gwobrwyo'r Bia a'r Titans

Cafodd Bia a'i brodyr a chwiorydd y wobr o fod y yn gymdeithion cyson i Zeus ei hun ac yn byw gydag ef ar Fynydd Olympus. Cawsant gyfle i eistedd ochr yn ochr â Zeus ar ei orsedd a barnu pryd bynnag a lle bynnag y mynnai Zeus. Cafodd ei mam, Styx, yr anrhydedd o fod yn dduwdod a wnaeth yr holl dduwiau eraill gymryd llw gan gynnwys Zeus ei hun. Roedd unrhyw dduwdod a dyngodd y Styx ac a aeth yn ei erbyn yn dioddef cosb, felly, yr oedd y llw yn rhwymo.

Yn ôl myth Semele, tyngodd Zeus i'r Styx y byddai'n cyflawni unrhyw gais y gallai Semele (ei gydymaith) ei wneud. Creu. Ar ôl tyngu, gofynnodd Semele i Zeus ddatgelu ei hun yn ei ogoniant llawn oherwyddcyn hynny, roedd Zeus bob amser yn ymddangos mewn cuddwisg. Gwyddai Zeus ôl-effeithiau'r cais; byddai'n arwain at farwolaeth Semele. Fodd bynnag, gan ei fod eisoes wedi tyngu llw gan y Styx i ganiatáu unrhyw gais iddi, nid oedd ganddo ddewis ond datgelu ei hun i Semele a arweiniodd at ei marwolaeth.

Titaniaid amlwg eraill a gafodd wobr oherwydd yr oedd eu hymdrechion yn ystod y Titanomachy yn cynnwys Prometheus a'i frawd Epimetheus. Rhoddwyd y cyfrifoldeb arbennig i Prometheus o greu dynolryw tra gwobrwywyd Epimetheus â chreu a rhoi enwau i’r holl anifeiliaid.

Cafodd y Titaniaid a wrthryfelodd eu carcharu yn Tartarus (yr Isfyd) a Zeus rhoi'r dasg i yr Hecatonchires (cewri â 50 pen a 100 llaw) i'w gwarchod. O ran Atlas, arweinydd y Titaniaid, cosbodd Zeus ef i ddal y nefoedd i fyny am dragwyddoldeb.

Bia yn Gorfodi Cosb Prometheus

Un enghraifft, yn ôl mytholeg Roegaidd, lle mae Bia a'i brodyr a chwiorydd yn gorfodi cosb oedd pan Zeus gosbi Prometheus am ddwyn tân y duwiau. Yn ôl y chwedl, ar ôl i Zeus ofyn i Prometheus greu dynolryw a rhoi anrhegion iddynt, aeth y Titan i ffwrdd a dechrau cerflunio ffigwr. Gwnaeth hyn argraff ar Athena a anadlodd fywyd i'r ffigwr a daeth yn ddyn cyntaf.

Ar y llaw arall, cyflawnodd Epimetheus ei ddyletswyddau gyda brwdfrydedd ac egni a chreodd yr holl anifeiliaid, ac a'u cynysgaeddodd â rhai o nodweddion y duwiau. Rhoddodd y gallu i rai anifeiliaid hedfan tra bod eraill yn cael cloriannau ar eu cyrff. Rhoddodd Epimetheus grafangau anifeiliaid eraill i gynorthwyo dringo coed a rhoddodd y gallu i eraill nofio. Pan orffennodd Prometheus greu dyn gofynnodd i'w frawd, Epimetheus, am rai o'r rhoddion er mwyn iddo eu rhoi ar ei greadigaeth ond yr oedd Epimetheus wedi dihysbyddu pob rhodd oedd ar gael.

Gweld hefyd: Da vs Drygioni yn Beowulf: Arwr Rhyfel yn Erbyn Angenfilod Gwaedlyd

Pan ofynnodd Prometheus i Zeus, dim ond chwerthin a ddywedodd nad oedd angen y nodweddion duwiol ar fodau dynol. Roedd hyn yn gwylltio Prometheus oherwydd ei fod yn caru ei greadigaeth ac felly fe dwyllodd Zeus pan ddarganfu iddo ddatgan na ddylai unrhyw ddyn ddefnyddio tân byth. Effeithiodd hyn yn ddifrifol ar y bodau dynol gan nad oeddent yn gallu coginio na chadw'n gynnes a daethant yn wan. Yr oedd Prometheus yn tosturio wrth bobl ac yn dwyn peth tân oddi wrth y duwiau a'i roi i fodau dynol.

Bia Clymu Prometheus i'r Graig

Cafodd Zeus wybod beth oedd Prometheus wedi'i wneud a'i gosbi i fod yn gaeth iddo. craig a chael aderyn yn bwyta ei iau. Neilltuodd Zeus Kratos i glymu Prometheus ond nid oedd Kratos yn cyfateb i Prometheus. Cymerodd ymyriad Bia i glymu Prometheus i'r graig o'r diwedd. Daeth yr aderyn a bwyta iau Prometheus ond tyfodd dros nos a daeth yr aderyn yn ôl i'w fwyta eto.

Parhaodd y cylch hwn bob dydd gan achosi poen dirdynnol i Prometheus.

Yn ôl Plato, Bia a'i brawdRoedd Kratos yn warchodwyr Zeus a darodd ofn i galon Prometheus wrth iddo ystyried ddwyn tân y duwiau. Fodd bynnag, llwyddodd Prometheus i'w hosgoi a gwneud ei ffordd i mewn i adeilad Hephaestus, duw tân. Fel y gwyddom eisoes, llwyddodd Prometheus i ddwyn y tân a'i drosglwyddo i ddynolryw.

Ymddangosiadau Eraill Bia

Gwnaeth Bia, duwies nerth Groeg, ymddangosiad yn un o gweithiau'r athronydd Groegaidd Plutarch lle soniwyd amdani gan Themistocles, y cadfridog Athenaidd. Yn ôl y naratif, dechreuodd Themistocles cribddeiliaeth arian o ddinasoedd y cynghreiriaid, mae'n debyg i helpu i uno Gwlad Groeg. Achosodd hyn anghyfleustra i'r cynghreiriaid a chwynasant yn chwerw ond ni fyddai Themistocles yn gwrando. Yn hytrach, mynnodd hwylio o un ddinas i'r llall gan fynnu arian.

Mewn un cyfrif aeth i ynys Andros yn archipelago y Cyclades Groeg ar ei rowndiau arferol i fynnu arian. Mewn ymgais i orfodi arian allan o'r Andriaid, honnodd Themistocles ei fod yn dod yn enw dau dduw: Peitho duw perswâd a Bia duw gorfodaeth. Atebodd yr Andriaid ei ddywediad hefyd fod ganddynt ddau dduw eu hunain: Penia duw tlodi ac Aporia duw analluog. Mae'r duwiau hyn, meddai'r Andriaid wrth Themistocles, wedi eu rhwystro rhag rhoi unrhyw arian iddo.

Unigrywiaeth yNid oedd Bia

Bia, yn wahanol i’w brodyr a chwiorydd, yn dduwies fawr ym mythau Groegaidd ond chwaraeodd rolau mawr serch hynny. Disgrifiwyd hi'n aml fel y dduwies fud a dim ond mewn dau fyth Groegaidd yr ymddangosodd hi: Prometheus a Titanomachy. Fodd bynnag, ni ellir diystyru ei rôl yn y mythau hyn gan iddi helpu Zeus gyda'i grym i drechu'r Titans. Roedd lefel ei chymorth mor fawr nes bod Zeus yn meddwl bod angen ei gwneud yn un o'i warchodwyr a gorfodwyr.

Hefyd, roedd ei rôl yn cosbi Prometheus yn arwyddocaol oherwydd hebddi hi byddai Kratos wedi methu. i glymu'r Titan. Daeth Bia â'i gallu i ddwyn wrth iddi ddal Prometheus i lawr a'i glymu i orfodi ewyllys Zeus. Roedd Bia yn allweddol iawn yn nheyrnasiad Zeus oherwydd ei chryfder, ei grym a'i grym amrwd. Felly nid yw'n bell iawn dod i'r casgliad na fyddai teyrnasiad Zeus fel brenin y duwiau wedi bod yn llwyddiannus heb ddylanwad Bia.

Symbol a Darlun Celf y Dduwies Roegaidd

Y symbol o Bia yn anhysbys ond caiff ei darlunio ochr yn ochr â'i brawd Kratos mewn paentiad ffiol o ddiwedd y 5ed ganrif. Roedd y gwaith celf yn dangos golygfa mewn drama goll gan y trasiedi Groegaidd Euripides a oedd yn darlunio Bia a Kratos yn cosbi, brenin Lapithiaid Thessaly. Mae'r brodyr a chwiorydd hefyd yn cael eu darlunio mewn gwaith celf Rhamantaidd o'r 18fed a'r 19eg ganrif sy'n dangos cosb Prometheus fel y disgrifir yn Kratos Groeg.mytholeg.

Mewn llenyddiaeth Rufeinig, cyfeirir at Bia fel y dduwies Vis ac roedd ganddi'r un pŵer a dylanwad â'i fersiwn Groeg. Heddiw, mae yna nifer o siopau ar-lein sy'n honni eu bod yn werthu cerflun duwies Roegaidd Bia.

Ynganiad Duwies Roegaidd Bia

Mae enw'r dduwies yn cael ei ynganu fel

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.