Catharsis yn Oedipus Rex: Sut Mae Ofn a Thrieni yn Cael eu Hysgogi yn y Gynulleidfa

John Campbell 26-08-2023
John Campbell

Catharsis yn Oedipus Rex yw’r digwyddiadau yn y stori drasig sy’n rhyddhau emosiynau o ofn a thrueni – ofn yr hyn a all ddigwydd i’r arwr trasig a thrueni am y gosb y byddant yn ei dioddef .

Yn y stori, mae sawl enghraifft o catharsis sy'n werth eu nodi a bydd yr erthygl hon yn cymryd golwg arnyn nhw.

Gweld hefyd: Mynegai o Gymeriadau Pwysig – Llenyddiaeth Glasurol

Mae'r digwyddiadau hyn yn hollbwysig wrth yrru plot y drasiedi ac yn cyfrannu'n fawr at ei datrysiad unigryw. Daliwch ati i ddarllen wrth i ni ddarganfod rhai o'r achosion o catharsis yn Oedipus y Brenin gan Sophocles.

Amseriadau Catharsis yn Oedipus Rex

Roedd yna wahanol achosion a arweiniodd at foment cathartig o'r gynulleidfa yn Oedipus Rex, ac isod mae’r achosion yn cael eu hesbonio:

Y Pla yng Ngwlad Thebes

Mae’r digwyddiad cyntaf sy’n ennyn emosiynau o ofn a thrueni i’w gael yn y prolog lle mae pobl Thebes yn dioddef o bla. Mae marwolaeth yn y wlad wrth i'r stori ddechrau. Mae Offeiriad y wlad yn disgrifio marwolaeth plant ifanc , hyd yn oed y rhai yn y groth, yn ogystal ag oedolion.

Y mae hyn yn ennyn tosturi tuag at bobl ddioddefus Thebes ac ar yr un pryd, mae'r gynulleidfa'n ofni am ddyfodol y ddinas os nad yw'r pla yn cael ei ffrwyno. Mae Oedipus ei hun yn cydymdeimlo â phoen dirdynnol y Thebans wrth gyfaddef bod ei galon yn gwaedu am y Thebans sy'n dioddef.

Mae'r Corws hefyd yn ymuno yn yffraeo wrth ganu un o’r catharsis mwyaf poblogaidd yn ddyfyniadau Oedipus Rex “ gydag ofn mae fy nghalon yn rhemp, ofn yr hyn a ddywedir. Ofn arnom ." Fodd bynnag, pan fydd Oedipus yn penderfynu dod â'r felltith a'r dioddefaint i ben trwy ddod o hyd i'w hachos, mae'n yn cynhyrchu rhywfaint o ryddhad . Mae hyn yn fyrhoedlog wrth i Oedipus ddatgan melltithion ar y troseddwr a disgrifio tynged y llofrudd yn ofnus.

Gwrthdaro Oedipus â Tiresias

Y digwyddiad nesaf yw'r olygfa sy'n portreadu'r gwrthdaro ffyrnig rhwng Oedipus a Tiresias, y gweledydd dall. Mae pawb yn ofni Tyresias wrth iddo gael ei weiddi a'i wthio gan yr Oedipus tymherus.

Mae hyn yn gorfodi Tiresias i bylu, “ Gŵr y wraig a'i magodd, dad -lladdwr a thad-disodlwr yn datgelu Oedipus yn gyhoeddus fel y llofrudd . Mae'r gynulleidfa'n dechrau ofni Oedipus ac yn teimlo'n drueni am yr hyn a all ddigwydd os yw'r hyn y mae'r gweledydd yn ei ddweud yn wir.

Gwrthdaro Oedipus â Creon

I ddechrau, mae ofn pan fydd Oedipus yn cyhoeddi marwolaeth ar Creon ac o ystyried y math o anian y mae yn ei ofni gan y gynulleidfa am fywyd Creon . Fodd bynnag, mae hynny'n diflannu'n gyflym wrth i Oedipus dynnu ei fygythiadau marwolaeth yn ôl.

Mae'r ofn yn codi eto pan fydd Jocasta yn hysbysu Oedipus bod Laius wedi'i ladd yn y man lle mae'r tri llwybr yn cyfarfod. Mae Oedipus yn cofio ei fod hefyd wedi lladd rhywun yn yr un pethcyffiniau ac yn ddisymwth y mae ofn yn ei daro.

Mae'n cofio'r felltith amdano ac yn ei hadrodd i Jocasta sy'n ei brwsio i ffwrdd ac yn dweud wrtho nad y daw pob proffwydoliaeth i ben . Mewn ymgais i'w dawelu, mae Jocasta yn adrodd sut y proffwydodd y duwiau y byddai'r Brenin Laius yn cael ei ladd gan ei blentyn ei hun — proffwydoliaeth a fethodd â gwireddu.

Cân y Cytgan

Oedipus yn tawelu ond mae'r Corws yn ceryddu'r teyrn balch sydd unwaith eto'n ennyn ofn a thrueni yn y gynulleidfa. Mae'r cyfraniad hwn yn rhoi awgrymiadau cynnil y gall Oedipus fod yn euog o'r hyn y mae'n cyhuddo eraill.

Mae'r Corws yn cyfrannu'n sylweddol i'r ddrama drwy roi gwybodaeth na all y cymeriadau eraill uniaethu ag ef. y gynulleidfa . Felly, mae eu cerydd o Oedipus yn dangos y gallai fod wedi cyflawni’r broffwydoliaeth trwy ei weithredoedd a’i benderfyniadau.

Oedipus a Jocasta Sylweddoli’r Felltith Wedi Ei Chyflawni

Ar ôl i’r Corws geryddu Oedipus, mae’r tensiwn yn mae'r plot yn ymsuddo nes i'r negesydd gyrraedd o Gorinth . I ddechrau, mae datguddiad y negesydd o farwolaeth y Brenin Polybus a Brenhines Merope o Gorinth yn cynhyrfu Oedipus.

Mae’r ofn, fodd bynnag, yn tewhau pan fydd y negesydd yn datgelu nad Oedipus oedd y biolegol. mab Brenin a Brenhines Corinth, eiliad o beripeteia yn Oedipus Rex.

Ar hyn o bryd mae Jocasta yn darganfod bod y broffwydoliaeth wedidod i ben ac yn rhybuddio Oedipus i beidio â mynd ar ôl y mater mwyach sy'n foment o anagnosis yn Oedipus Rex.

Fodd bynnag, ni fydd balchder ac ystyfnigrwydd Oedipus (a elwir hefyd yn hamartia yn Oedipus Rex) yn caniatáu iddo wneud hynny. gweler y rheswm a mae'n ymchwilio ymhellach . Daw'r catharsis i'w uchafbwynt pan sylweddola Oedipus ei fod wedi lladd ei dad a phriodi ei fam yn union fel y rhagfynegodd yr oracl.

Yna mae'r gynulleidfa yn ofni beth allai ei wneud iddo'i hun nawr ei fod wedi gweld y gwir. Ar yr un pryd, maent yn teimlo'n drueni, er iddo geisio'n unigol i osgoi'r felltith damnadwy, nad oedd ei weithredoedd yn ddigon i atal y trychineb yn Oedipus Rex rhag digwydd.

Cwestiynau Cyffredin

Sut Ydy Oedipus yn Creu Teimlad o Gatharsis yn Oedipus Rex?

Mae Oedipus yn cyflawni catharsis trwy ddallu ei hun pan mae'n darganfod ei fod wedi cyflawni'r dynged yr oedd yn ei hosgoi. Mae hyn yn gwneud i'r gynulleidfa deimlo'n dosturi ac yn ffeilwyr drosto.

Beth Yw Enghraifft o Catharsis mewn Stori?

Mae Catharsis yn digwydd yn stori Romeo a Juliet pan mae'r ddau gariad sydd wedi tyngu llw yn lladd eu hunain oherwydd bydd eu teuluoedd yn caniatáu eu hundeb. Mae hyn yn symud y gynulleidfa i ddagrau wrth iddynt deimlo trueni dros y cwpl. Pan fydd y ddau deulu o'r diwedd yn gwneud heddwch, mae'r gynulleidfa yn teimlo ymdeimlad o ryddhad a phenderfyniad .

Pam Mae Catharsis yn Elfen Bwysig mewn GroegTrasiedi?

Mae angen Catharsis i ddod â'r gynulleidfa i fwy o densiwn emosiynol ac yna rhyddhau'r tensiwn drwy ddod â nhw i benderfyniad.

Casgliad

Rydym wedi bod yn edrych ar sut y llwyddodd awdur Oedipus y Brenin i gyflawni catharsis trwy ddefnyddio plot cymhleth.

Dyma crynodeb o'r hyn sydd gennym a astudiwyd hyd yn hyn:

  • Mae un enghraifft o catharsis ar ddechrau’r ddrama pan fydd marwolaeth yn taro pobl Thebes ac Oedipus yn dod i’w hachub.
  • Enghraifft arall yw gwrthdaro Oedipus gyda Tiresias a alwodd yn olaf Oedipus y llofrudd ac sy'n awgrymu bod y broffwydoliaeth wedi dod i ben.
  • Mae gwrthdaro Oedipus â Creon hefyd yn foment fer sy'n ennyn ofn yn y gynulleidfa — ofn yr hyn a wna Oedipus i Creon .
  • Gan mai datgelu gwybodaeth a rhoi awgrymiadau yw rôl y Corws, mae’r gynulleidfa’n teimlo ofn a thrueni pan fydd y Corws yn ceryddu Oedipus am ei ormes.
  • Yn olaf, marwolaeth Jocasta ac Oedipus’ dallineb yn symud y gynulleidfa i deimlo trueni dros y mab a laddodd ei dad ac a briododd ei fam.

Mae stori Oedipus y Brenin yn enghraifft o drasiedi Roegaidd glasurol sy’n diddanu’r gynulleidfa drwy ddwysáu eu hemosiynau a dod â nhw i benderfyniad tawel ar y diwedd .

Gweld hefyd: Heracles vs Hercules: Yr Un Arwr mewn Dwy Fytholeg Wahanol

John Campbell

Mae John Campbell yn awdur medrus ac yn frwd dros lenyddiaeth, sy'n adnabyddus am ei werthfawrogiad dwfn a'i wybodaeth helaeth o lenyddiaeth glasurol. Gydag angerdd am y gair ysgrifenedig a diddordeb arbennig yng ngweithiau Groeg hynafol a Rhufain, mae John wedi ymroi blynyddoedd i astudio ac archwilio Trasiedi Glasurol, barddoniaeth delyneg, comedi newydd, dychan, a barddoniaeth epig.Wedi graddio gydag anrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol fawreddog, mae cefndir academaidd John yn rhoi sylfaen gref iddo ddadansoddi a dehongli’n feirniadol y creadigaethau llenyddol oesol hyn. Mae ei allu i ymchwilio i arlliwiau Barddoniaeth Aristotle, ymadroddion telynegol Sappho, ffraethineb craff Aristophanes, myfyrdodau dychanol Juvenal, a naratifau ysgubol Homer a Virgil yn wirioneddol eithriadol.Mae blog John yn llwyfan hollbwysig iddo rannu ei fewnwelediadau, arsylwadau, a dehongliadau o'r campweithiau clasurol hyn. Trwy ei ddadansoddiad manwl o themâu, cymeriadau, symbolau, a chyd-destun hanesyddol, mae’n dod â gweithiau cewri llenyddol hynafol yn fyw, gan eu gwneud yn hygyrch i ddarllenwyr o bob cefndir a diddordeb.Mae ei arddull ysgrifennu swynol yn dal meddyliau a chalonnau ei ddarllenwyr, gan eu tynnu i fyd hudolus llenyddiaeth glasurol. Gyda phob post blog, mae John yn plethu ei ddealltwriaeth ysgolheigaidd yn fedrus yn ddwfncysylltiad personol â'r testunau hyn, gan eu gwneud yn berthnasol i'r byd cyfoes.Yn cael ei gydnabod fel awdurdod yn ei faes, mae John wedi cyfrannu erthyglau ac ysgrifau i nifer o gylchgronau a chyhoeddiadau llenyddol o fri. Mae ei arbenigedd mewn llenyddiaeth glasurol hefyd wedi ei wneud yn siaradwr poblogaidd mewn cynadleddau academaidd amrywiol a digwyddiadau llenyddol.Trwy ei ryddiaith huawdl a’i frwdfrydedd selog, mae John Campbell yn benderfynol o adfywio a dathlu harddwch bythol ac arwyddocâd dwfn llenyddiaeth glasurol. P’un a ydych yn ysgolhaig ymroddedig neu’n ddarllenydd chwilfrydig yn unig sy’n ceisio archwilio byd Oedipus, cerddi serch Sappho, dramâu ffraeth Menander, neu chwedlau arwrol Achilles, mae blog John yn argoeli i fod yn adnodd amhrisiadwy a fydd yn addysgu, yn ysbrydoli ac yn tanio. cariad gydol oes at y clasuron.